intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế

Chia sẻ: Kiều Thanh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
71
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Lập kế hoạch trả dần một khoản nợ vay hay thuê mua tài sản thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Lập kế hoạch trả tiền vào cuối mỗi kỳ thanh toán với số tiền bằng nhau, lập kế hoạch thanh toán ngay khi hợp đồng có hiệu lực với số tiền bằng nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 6 - ĐH Kinh tế

  1. CHÖÔNG 6 LAÄP KEÁ HOAÏCH TRAÛ DAÀN MOÄT KHOAÛN NÔÏ VAY HAY THUEÂ MUA TAØI SAÛN
  2. I. LAÄP KEÁ HOAÏCH TRAÛ TIEÀN VAØO CUOÁI MOÃI KYØ THANH TOAÙN VÔÙI SOÁ TIEÀN BAÈNG NHAU: Kyù hieäu PV : Soá tieàn taøi trôï ban ñaàu ( hoaëc soá tieàn vay ban ñaàu ). n : Soá kyø haïn thanh toaùn i : Laõi suaát taøi trôï. X : Laø soá tieàn thanh toaùn moãi kyø. Coù theå minh hoaï quaù trình thanh toaùn nhö sau: X1 X2 X3 …… Xn-1 Xn PV 0 1 2 3 n-1 n
  3. X1, X2, …..Xn : Tieàn traû nôï cuûa naêm 1, 2, … , n taïo thaønh moät doøng löu kim traû nôï. Ta coù phöông trình: Toång giaù trò tieàn vay = toång giaù trò soá tieàn traû nôï. Vôùi ñieàu kieän laø 2 veá phaûi tính cuøng moät thôøi ñieåm vôùi laõi suaát i.( theo nguyeân lyù thôøi giaù cuûa tieàn teä). „ Ta coù: n n-1 n-2 PV ( 1 + i ) = X1( 1 + i ) + X2 ( 1 + i ) + …+ + X n-1 ( 1 + i ) + Xn Vôùi: X1 = X2 = … = Xn-1 = Xn = U n n-1 n-2 PV ( 1 + i ) = U [( 1+i ) +(1+i) + ( 1 + i ) + 1 )]
  4. x2 - 1 2 x 3- 1 Ta coù: x + 1 = ; x + x + 1= x-1 x -1 Ta coù: “Töông giaù cuûa doøng tieàn vay = töông giaù cuûa doøng tieàn traû nôï” n n (1+i) -1 „  PV( 1 + i ) = U i n PV ( 1 + i ) . i „  U = n (1+i)-1
  5. „ Ví duï: Moät doanh nghieäp thueâ mua moät thieát bò cuûa moät coâng ty A vôùi giaù 10.000.000 $, laõi suaát laø 6%/ naêm. Traû daàn trong thôøi haïn 4 naêm vaøo cuoái moãi naêm vôùi soá tieàn baèng nhau. Haõy laäp keá hoaïch traû nôï vay? „ Giaûi: Soá tieàn phaûi traû moãi naêm laø 4 0,06 x ( 1 + 0,06 ) U = 10.000.000 = 2.885.914,9 4 ( 1 + 0,06 ) - 1
  6. Kyø haïn Soá tieàn thanh Soá tieàn thanh Traû laõi Traû voán goác Soá tieàn coøn toaùn ñaàu kyø toaùn trong kyø laïi cuoái kyø (1) (2) (3) (4) = 0,06 x (2) (5) = (3) ‟ (4) (6) = (2) ‟(5) 1 10.000.000 2.885.914,9 600.000 2.285.914,9 7.714.085.1 2 7.714.085,1 2.885.914,9 462.845,1 2.423.069,8 5.291.015,3 3 5.291.015,3 2.885.914,9 317.460,9 2.568.454 2.722.561,3 4 2.722.561,3 2.885.914,9 163.353,6 2.722.561,3 0 Toång coäng 11.543.659,6 1.543.659,6 10.000.000
  7. „ II . LAÄP KEÁ HOAÏCH THANH TOAÙN NGAY KHI HÔÏP ÑOÀNG COÙ HIEÄU LÖÏC VÔÙI SOÁ TIEÀN BAÈNG NHAU: „ X0 X1 X2 ….. Xn-1 Xn PV 0 1 2 n -1 n n n n-1 n-2 PV ( 1 + i ) = X0 ( 1 + i ) + X1( 1+i ) + X2 (1 + i) + … + Xn-1 (1 + i) + Xn Maø: X0 = X1 = X2 = … = Xn-1 = Xn = U n n n-1 n-2 PV ( 1 + i ) = U [( 1+ i ) + ( 1+i ) + ( 1+i ) + ( 1+i ) + 1 ]
  8. n+1 n ( 1+ i ) -1 PV ( 1 + i ) = U i n PV . i ( 1 + i ) U = n+1 (1+i) -1 Ví duï: Söû duïng laïi caùc giaù trò cuûa ví duï treân.Ta coù theå tìm ñöôïc soá tieàn phaûi thanh toaùn moãi kyø laø: 4 0,06 . ( 1 + 0,06 ) U = 10.000.000 = 2.239.588,7 5 (1+i) -1
  9. „ Vaø coù theå laäp baûng theo doõi nhö sau: Kyø Soá tieàn taøi Soá tieàn thanh Traû laõi Traû voán goác Soá tieàn coøn haïn trôï ñaàu kyø toaùn trong kyø laïi cuoái kyø (1) (2) (3) (4) = 0,06 x (2) (5) = (3) ‟(4) (6) = (2) ‟ (5) 0 10.000.000 2.239.588,7 - 2.239.588,7 7.760.411,3 1 7.760.411,3 2.239.588,7 465.624,68 1.773.964 5.986.447,3 2 5.986.447,3 2.239.588,7 359.186,84 1.880.401,9 4.106.045,4 3 4.106.045,4 2.239.588,7 246.362,73 1.993.226 2.112.819,4 4 2.112.819,4 2.239.588,7 126.769,17 2.122.819,4 0 Toång coäng 11.197.943,5 1.197.943,5 10.000.000
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản