intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 9: Lãnh đạo

Chia sẻ: Hoài Thương | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
89
lượt xem
15
download

Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 9: Lãnh đạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị và nhà quản trị - Chương 9: Lãnh đạo" trình bày các nội dung: Khái niệm lãnh đạo, sự khác nhau giữa quản trị và lãnh đạo, lý thuyết về đặc điểm lãnh đạo, lý thuyết về hành vi lãnh đạo, cách tiếp cận lãnh đạo tình huống, một số phong cách lãnh đạo hiện đại và cách xây dựng niềm tin trong thực hành lãnh đạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị và nhà quản trị - Chương 9: Lãnh đạo

 1. CHƯƠNG IX LÃNH ĐẠO KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 1
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG IX † Làm rõ khái niệm lãnh đạo; sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản trị. † Lý thuyết về đặc điểm lãnh đạo † Lý thuyết về hành vi lãnh đạo † Cách tiếp cận lãnh đạo tình huống † Một số phong cách lãnh đạo hiện đại và cách xây dựng niềm tin trong thực hành lãnh đạo 2
 3. KHÁI NIỆM LÃNH ĐẠO † Định nghĩa „ Thực chất của sự lãnh đạo là sự tuân thủ „ Lãnh đạo là tạo ra sự thay đổi „ Lãnh đạo là chỉ dẫn, động viên và đi trước „ Quyền lực và sự ảnh hưởng † Nhà quản trị và người lãnh đạo „ Nhà quản trị được bổ nhiệm, có quyền lực hợp pháp và cho phép quyền tưởng thưởng và trừng phạt „ Nhà lãnh đạo có thể được bổ nhiệm hoặc không; họ sử dụng quyền lực gây ảnh hưởng đến người khác. 3
 4. CÁC LÝ THUYẾT VỀ LÃNH ĐẠO † Lý thuyết đặc điểm lãnh đạo † Lý thuyết hành vi † Lãnh đạo theo tình huống † Một số cách tiếp cận hiện đại về lãnh đạo 4
 5. LÝ THUYẾT ĐẶC ĐIỂM VỀ LÃNH ĐẠO † Sáu đặc điểm của nhà lãnh đạo (khác với người không lãnh đạo) „ Nỗ lực „ Ước muốn lãnh đạo „ Sự thật thà và chính trực „ Tự tin „ Thông minh „ Kiến thức liên quan đến công việc † Quá chú trọng vào các đặc điểm cá tính và thể chất † Trong thực tế thì khả năng lãnh đạo của một người không chỉ dựa vào các đặc điểm trên. 5
 6. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Thuyết X và Y của Douglas McGregor) † Các giả thiết về thuyết X - Hành vi của nhà lãnh đạo „ Một người bình thường có mối ác cảm với công việc Æ muốn lảng tránh với công việc „ Mọi người đều phải bị ép buộc điều khiển, hướng dẫn, đe dọa „ Người bình thường bao giờ cũng thích bị lãnh đạo, muốn an thân „ Quan điểm quản trị dựa vào thuyết X Æ Nếu không có can thiệp, con người trở nên thụ động Æ Nhà lãnh đạo phải tạo ra áp lực 6
 7. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Thuyết X và Y của Douglas McGregor) † Các giả thiết về thuyết Y - Hành vi của nhà lãnh đạo „ Việc trả công cho những cố gắng về vật chất và tinh thần là đương nhiên „ Điều khiển từ bên ngoài hoặc đe dọa bằng hình phạt không phải là cách duy nhất buộc con người cố gắng; con người tự biết cách lãnh đạo bản thân. „ Phần thưởng liên quan tới kết quả công việc đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy và động viên „ Trong những điều kiện thích hợp con người cũng biết cách nhận trách nhiệm chứ không chỉ chịu trách nhiệm. „ Điều khiển hành vi của mình theo hướng có lợi cho tổ chức Æ đó là những gì nhân viên cần „ Nhiệm vụ của nhà lãnh đạo: sắp xếp các phương thức và điều kiện để mọi người cùng đạt được mục tiêu của tổ chức 7
 8. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Nghiên cứu của Kurt Lewin et. all. – ĐH Iowa) † Ba cách thức hành vi lãnh đạo „ Độc đoán † Tập trung quyền lực † Công bố phương pháp làm việc, ra quyết định đơn phương † Hạn chế sự tham gia của các nhân viên „ Dân chủ † Ủy quyền † Đòi hỏi sự tham gia của nhân viên trong việc ra quyết định „ Không can thiệp (lãnh đạo tự ý) † Trao quyền tự do cho nhân viên trong việc ra quyết định và hoàn thành theo cách mà họ thấy thích hợp Vấn đề: Độc đoán hay dân chủ??? 8
 9. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Nghiên cứu của Robert Tannenbaum và Warren Schimidt) Lãnh đạo tập trung vào Lãnh đạo chú trọng vào người chủ nhân viên Độc đoán Tham gia Không can thiệp Sử dụng quyền hành của Tư vấn Dân chủ nhà quản trị Vùng tự do đối với nhân viên Nhà quản trị Nhà quản trị Nhà quản trị cho phép Nhà quản trị Nhà quản trị Nhà quản trị Nhà quản trị ra quyết định giới thiệu nhân viên ra quyết định giới thiệu ý đưa ra vấn xác định các và giải thích quyết định thực hiện và thông báo tưởng và yêu đề, nhận giới hạn; yêu cho nhân thăm dò tùy chức năng nó cầu câu trả được gợi ý, cầu nhóm ra viên thuộc vào sự trong giới lời ra quyết định quyết định thay đổi hạn đã xác định 9
 10. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Nghiên cứu của ĐH Ohio State) † Hai nhóm cấu trúc „ Cấu trúc khởi xướng † Nhà lãnh đạo có khả năng xác định cơ cấu và vai trò của họ và nhân viên với nỗ lực đạt được mục tiêu. † Bao gồm các hành vi cố gắng để tổ chức công việc, mối quan hệ công việc và mục tiêu „ Mối quan tâm (mối quan hệ với công việc) † Sự tin tưởng lẫn nhau † Sự đánh giá cao ý tưởng, cảm giác của nhân viên † Đối xử công bằng với tất cả nhân viên 10
 11. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Nghiên cứu của ĐH Michigan) † Xác định các đặc tính hành vi của lãnh đạo liên quan đến hiệu quả thành tích † Hai tiêu thức của hành vi lãnh đạo „ Nhà lãnh đạo định hướng vào nhân viên † Quan tâm đến sở thích cá nhân † Chấp nhận sự khác biệt trong số các nhân viên „ Nhà lãnh đạo đinh hướng vào sản xuất † Quan tâm đến khía cạnh kĩ thuật, yêu cầu công việc † Phương tiên để đạt được kết quả cuối cùng Æ Ủng hộ nhà lãnh đạo định hướng vào nhân viên Æ đạt được hiệu suất làm việc nhóm và sự hài lòng cao hơn. 11
 12. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Lưới quản trị của Robert Blake và Jane Mouton) † Lưới quản trị là quan điểm hai tiêu thức về cách thức lãnh đạo do Robert Blake và Jane Mouton phát triển † Dựa trên cách tiếp cận „ Theo kiểu “quan tâm đến con người” và “quan tâm đến sản xuất” đã được Đại học Ohio State trình bày (cấu trúc khởi xướng và mối quan tâm) „ Về định hướng nhân viên và định hướng sản xuất (của Michigan). 12
 13. LÝ THUYẾT HÀNH VI VỀ LÃNH ĐẠO (Lưới quản trị của Robert Blake và Jane Mouton) (1,9) Quản trị câu lạc bộ (9,9) Quản trị nhóm 9 Quan tâm đến nhu cầu con Công việc được hoàn tất do người để thỏa mãn các mối tự sự cam kết của mọi quan hệ nhằm tạo ra không người với sự phụ thuộc lẫn 8 khí thân thiện, thoải mái nhau thông qua ràng buộc chung về mục tiêu tổ chức 7 dựa tên sự tin tưởng và tôn Quan tâm đến con người trọng lẫn nhau. 6 (5,5) Quản trị trung dung 5 Mức độ thành tích tổ chức thỏa đáng có được nhờ sự cân bằng công việc với tinh thần của nhân viên 4 3 (9,1) Quản trị phần việc 2 (1,1) Quản trị nghèo nàn Sử dụng tối thiểu nỗ lực để Tính hữu hiệu đạt được từ việc sắp xếp các điều kiện 1 thực hiện công việc là thích hợp để duy trì các thành viên làm việc theo tiêu thức ít cản tổ chức trở đến con người 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Quan tâm đến sản xuất 13
 14. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Mô hình Fiedler) † Mô hình ngẫu nhiên toàn diện † Mô hình „ thành tích của nhóm có hữu hiệu hay không lệ thuộc vào † sự kết hợp riêng giữa cung cách của nhà lãnh đạo trong việc tương tác với cấp dưới † và mức độ tình huống mà nhà lãnh đạo ảnh hưởng và kiểm soát tình huống. „ công cụ, gọi là bản câu hỏi đồng nghiệp ít được ưa thích nhất (LPC-Least-preferred co-worker questionnaire) † đo lường định hướng hành vi của nhà lãnh đạo, hoặc là định hướng vào công việc hay định hướng vào mối quan hệ † loại bỏ ba tiêu chí tình huống: mối quan hệ nhà lãnh đạo- thành viên, cấu trúc công việc và quyền lực vị trí 14
 15. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Mô hình Fiedler) 15
 16. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Lý thuyết đường mục tiêu của Robert House) Các nhân tố ngẫu nhiên từ môi trường • Cấu trúc công việc • Hệ thống quyền lực chính thống • Nhóm làm việc Hành vi nhà lãnh đạo • Hướng dẫn Kết quả • Hỗ trợ •Thành tích • Tham gia • Sự hài lòng • Định hướng thành tựu Các nhân tố về nhân viên • Nơi kiểm tra • Kinh nghiệm • Khả năng nhận thức 16
 17. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Mô hình tham gia của nhà lãnh đạo) † Victor Vroom và Phillip Yetton „ Thể hiện mối quan hệ giữa hành vi lãnh đạo và sự tham gia vào việc ra quyết định „ Kết hợp giữa 5 cách lãnh đạo và 7 biến ngẫu nhiên † Victor Vroom và Arthur „ Kết hợp giữa 5 cách lãnh đạo và 12 biến ngẫu nhiên † Yêu cầu chất lượng, yêu cầu cam kết, thông tin nhà lãnh đạo, cấu trúc vấn đề, xác suất cam kết…. Æ Khá phức tạp Æ Đòi hỏi có sự hỗ trợ của máy tính 17
 18. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Mô hình tham gia của nhà lãnh đạo) Các biến số ngẫu nhiên trong mô hình tham gia của nhà lãnh đạo hiệu chỉnh QR: Yêu cầu chất lượng Chất lượng của quyết định này quan trọng như thế nào? CR: Yêu cầu cam kết Sự cam kết của nhân viên đến quyết định quan trọng như thế nào? LI: Thông tin nhà lãnh đạo Bạn có thông tin cần thiết để ra các quyết định chất lượng cao? ST: Cấu trúc vấn đề Vấn đề có được cấu trúc rõ ràng? CP: Xác suất cam kết Nếu bạn phải ra quyết định một mình, có chắc chắn rằng nhân viên sẽ cam kết đến quyết định GC: Sự phù hợp mục tiêu Nhân viên có chia sẻ mục tiêu cần đạt được của tổ chức trong việc giải quyết vấn đề không? CO: Sự xung đột của nhân viên Mâu thuẫn của nhân viên có vượt quá giải pháp đề xuất không? SI: Thông tin của nhân viên Nhân viên có đủ thông tin cần thiết để ra các quyết định chất lượng cao không? TC: Ràng buộc thời gian Ràng buộc về thời gian có giới hạn khả năng của bạn trong việc thu hút nhân viên không? GD: Sự phân tán về địa lý Chi phí trong việc làm cho mọi nhân viên khác biệt về vị trí địa lý tham gia cùng nhau có quá cao không? MT: Thời gian động viên Việc tối thiểu hóa thời gian cần thiết để ra quyết định quan trọng như thế nào? MD: Động viên-phát triển Tối đa hóa cơ hội phát triển của nhân viên quan trọng như thế nào? 18
 19. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Lãnh đạo theo tình huống) † Sự vận hành của lãnh đạo theo tình huống „ SL - Situational Leadership „ Tác giả: Paul Hersey và Kenneth Blanchard „ Nội dung: † Nhà lãnh đạo nên điều chỉnh cung cách lãnh đạo như thế nào để phản ánh những điều cấp dưới cần † Phong cách lãnh đạo thay đổi theo mức độ sẵn sàng của cấp dưới † Tập trung vào đồng nghiệp, cấp dưới 19
 20. LÝ THUYẾT NGẪU NHIÊN VỀ LÃNH ĐẠO (Lãnh đạo tình huống theo P. Hersey và K. Blanchard) Định hướng mối quan hệ mạnh và Định hướng mối quan hệ mạnh và định hướng công việc thấp định hướng công việc cao S3 S2 Cấp dưới không có khả năng, không sốt sắng S4 S1 Định hướng mối quan hệ yếu và Định hướng mối quan hệ mạnh và định hướng công việc thấp định hướng công việc thấp 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2