intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Sinh trưởng và phát triển

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

34
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Sinh trưởng và phát triển của thực vật. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh trưởng và phát triển

SINH TRÖÔÛNG<br /> & PHAÙT TRIEÅN<br /> <br /> 1<br /> <br /> Phát triển = Sinh trưởng + Phân hóa<br /> Phân hóa đồng nghĩa với việc sự khác biệt<br /> về sự hoạt động của các gene.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Söï phaùt trieån cuûa thöïc vaät leä thuoäc vaøo toác ñoä phaân<br /> hoùa (differentiation) trong tieán trình phaân chia teá<br /> baøo vaø söï taêng kích thöôùc teá baøo.<br /> o.<br /> Taát caû quaù trình sinh tröôûng sau giai ñoaïn phoâi ñeàu<br /> ng<br /> xaûy ra ôû moâ phaân sinh. Moâ phaân sinh cho pheùp taïo<br /> ra taát caû caùc caáu truùc tröôûng thaønh vaø phaân chia<br /> ng<br /> nh<br /> nhieàu laàn vaø taïo ra nhieàu loaïi moâ. (teá baøo goác).<br /> c)<br /> 2 moâ phaân sinh (ñænh sinh tröôûng choài vaø reã) ñöôïc<br /> ng<br /> hình thaønh ngay töø trong phoâi.<br /> nh<br /> Moâ hình phaùt trieån cuûa thöïc vaät sau ñoù ñöôïc duy trì<br /> lieân tuïc trong suoát quaù trình soáng.<br /> ng.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Sinh tröôûng<br /> Tröôûng thaønh<br /> Thaân, laù & reã<br /> <br /> Sinh khoái<br /> taêng<br /> nhanh<br /> <br /> Ra hoa<br /> <br /> Caây con<br /> <br /> Taïo traùi, haït<br /> <br /> Naûy maàm<br /> <br /> Hoùa giaø, cheát<br /> <br /> Haït<br /> <br /> Chu kyø phaùt trieån thoâng thöôøng cuûa thöïc vaät.<br /> 4<br /> <br /> Phaùt trieån<br /> Naûy<br /> maàm<br /> <br /> Cheát<br /> Sinh tröôûng<br /> Tröôûng thaønh<br /> Thuaàn thuïc sinh lyù<br /> Chín<br /> <br /> CAÙC GIAI ÑOAÏN TRONG QUAÙ<br /> TRÌNH PHAÙT TRIEÅN THÖÏC VAÄT.<br /> <br /> Hoùa giaø<br /> <br /> - Caùc giai ñoaïn phaùt trieån chòu söï chi phoái cuûa gene vaø bò aûnh höôûng bôûi yeáu<br /> toá moâi tröôøng.<br /> - Chæ moät phaàn nhoû caùc gene hoaït ñoäng trong taát caû caùc giai ñoaïn phaùt trieån,<br /> thoâng thöôøng, moãi giai ñoaïn seõ ñöôïc moät nhoùm gene ñaëc thuø quyeát ñònh.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2