Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - TS. Nghiêm Thị Thà

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
66
lượt xem
11
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - TS. Nghiêm Thị Thà

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nội dung của Bài giảng Tài chính doanh nghiệp Chương 4 Phân tích tình hình sử dụng vốn nhằm phân tích cơ cấu, biến động của vốn, phân tích tốc tốc độ luôn chuyển VLĐ, phân tích hiệu quả sử dụng vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - TS. Nghiêm Thị Thà

 1. Chương 4 Phân tích tình hình sử dụng vốn • 4.1. Phõn tớch cơ cấu, biến động của vốn • 4.2. Phõn tớch tốc độ luõn chuyển VLĐ • 4.3. Phõn tớch hiệu quả sử dụng vốn Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 1
 2. 4.1. Phân tích sự biến động và cơ cấu phân bổ vốn Mục tiêu phân tích Chỉ tiêu phân tích Phương pháp phân tích Đánh giá tình hình Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 2
 3. Mục tiêu phân tích sự biến động và cơ cấu phân bổ vốn • Trình độ phân bổ, quản lý vốn • Xu hướng biến động và quy mụ vốn • Phát hiện các yếu tố bất thường trong cơ cấu, sự biến động vốn để điều chỉnh Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 3
 4. Chỉ tiờu, Phương phỏp phõn tớch • Các chỉ tiêu phần tài sản của bảng cân đối kế toán,  các tỷ trọng của từng loại tài sản • Phương pháp:So sánh cuối kỳ với đầu năm.. • Sù biÕn ®éng ⇒ PT ngang: • C¬cÊu (tû träng)⇒ PT däc • LËp b¶ng ph© tÝch n • Đánh giá Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 4
 5. Những điều cần chú ý khi đỏnh giỏ: • Tính chất của ngành kinh doanh • Tính chất của sản phẩm • Chu kỳ sản xuất kinh doanh • Tác động của từng loại TS đến QTKD • Hiệu quả kinh doanh Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 5
 6. B¶ng 3; ph© tÝch sự biến động và cơ cấu n vèn ChØ Sè TØ Sè TØ So So s¸nh So tiªu tiÒn trän tiÒn träng s¸nh tØ lÖ (%) s¸nh cuèi g ® Ç ® Çu sè tØ năm cuèi u năm tiÒn träng năm năm (%) (%) (%) 1 2 3 4 5 6=2-4 7=6*100/ 8=3-5 4 Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 6
 7. Phân tích • Phân tích khái quát: Tổng ts CN: .. đồng,  tăng …% só với đầu năm.. • Chi tiết: ­ TSNH… trong đó: tiền và tưng  đương tiền.. Các khoản phải thu… ­ TSDH… trong đó TSCĐ… • Kết luận:… Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 7
 8. 4.2. Phân tích tốc độ luân chuyển Vốn lưu động • Chỉ tiêu phân tích • Phương pháp phân tích • Ví dụ minh hoạ Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 8
 9. Chỉ tiêu phân tích 1. Số vòng (lần) luân chuyển vốn LĐ v 2. Số ngày (kỳ) luân chuyển vốn LĐ N Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 9
 10. Vòng luân chuyển Vốn lưu động D V = S • Cho biết: Bình quân trong kỳ VLĐ quay được bao nhiêu vòng • V càng lớn càng tốt (nhanh) Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 10
 11. Kỳ luân chuyển Vốn lưu động T S N= = V d • Cho biết: Bình quân VLĐ quay 1 vòng hết bao nhiêu ngày • N càng nhỏ càng tốt (nhanh) Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 11
 12. Phương pháp phân tích: sử dụng pp so sánh và thay thế liên hoàn • Mô hình phân tích chỉ tiêu V Do Vs = −Vo S1 • V1-V0 = ∆ V Do Vd =V 1 − S1 Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 12
 13. Mô hình phân tích chỉ tiêu N S1 Ns = −No • N1-N0 = ∆ N d0 S1 Nd =N 1 − d0 D1 ST ( +,−) = ∆N * = ∆N * d1 T Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 13
 14. Bảng 4: Phân tích tốc độ l/c VLĐ Chỉ tiêu Kỳ này Kỳ trước Chênh lệch Tỷ lệ 1. S 2. D 3. d 4. V 5. N 6. Do a/h của S Vs= Ns = 7. Do a/h của d Vd= Nd= 8. Tổng hợp 9. Vốn tk hoặc  Monday, March 02,  Phân tích TCDN 14 LP 2009
 15. 4.2. Phân tích đánh giá • Phân tích khái quát • Phân tích thực chất ảnh hưởng của từng  nhân tố: chiều hướng, nguyên nhân, đánh  giá, biện pháp  • Kết luận Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 15
 16. Ví dụ: căn cứ vào tài liệu của công ty A năm N để phân tích tđộ l/c  VLĐ biết rằng: đầu năm :(N­1): TSNH; 320, đttcnh: 20; Năm N  công ty không có các khoản đầu tư tcnh ;TSNH ĐN:360; CN:400   Doanh thu thuần năm (N­1) là 660; năm N là: 950 • Lập bảng phân tích số 4: CT N N­1 CL TL(%) 1. D 950 660 290 43,9 2. S 380 330 50 15,1 3. V=1/2 2,5 2 0,5 25 4.N=360/ 144 180 ­36 ­20 V Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 16
 17. Nhân tố ảnh hưởng • Ảnh hưởng đến V • Vs =660/380 – 2 = ­0,26 • Vd = 2,5­ 660/380 = 0,74 • Ảnh hưởng đến N • Ns = 360/1,74 – 180 = 26,8 • Nd = 144 ­ 206,8 = ­62,8 Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 17
 18. Phân tích • Phân tích khái quát: tốc độ luân chuyển vốn  lưu động của công ty… số vốn lưu động tiết  kiệm được là: ST (­) = ­36*950/360 = ­ 95 • Phân tích nhân tố:  ­ Do số dư bình quân vốn lưu động: ­ Do doanh thu thuần:.. • Kết luận Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 18
 19. 4.3. Phân tích Hiệu quả sử dụng vốn Chỉ tiêu phân tích 1. Hiệu quả sử dụng toàn bộ vốn Hs= KQ/v 2. Hiệu quả sử dụng vốn chủ Hsc = LNs/vc 3. Hiệu quả sử dụng vốn vay: Hsv= KQ/vv Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 19
 20. Phương phỏp phõn tớch: so sỏnh và phõn tớch nhõn tố • Mô hình phân tích KQo Hv = −Hso v1 • Hs1-Hs0 = ∆ Hs KQo Hkq =Hs1 − v1 Monday, March 02,  2009 Phân tích TCDN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản