intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bộ ba bất khả thi

Chia sẻ: Cxzvscv Cxzvscv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
61
lượt xem
18
download

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bộ ba bất khả thi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế - Bộ ba bất khả thi nhằm xem xét bộ ba bất khả thi kinh điển của Robert Mindell và Maerus Fleming vào thập niên 1960, nghiên cứu những phiên bản mới của lý thuyết này để xem xét việc lựa chọn chính sách kinh tế của chính phủ các quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế - Bộ ba bất khả thi

 1. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ B BA B T KH THI TÓM T T Xem xét lý thuy t b ba b t kh thi kinh ñi n c a Robert Mundell và Marcus Fleming vào th p niên 1960 Nghiên c u nh ng phiên b n m i c a lý thuy t này ñ xem xét vi c l a ch n chính sách kinh t c a Chính ph các qu c gia. Nh n m nh ñ n s thay ñ i c a lý thuy t b ba b t kh thi ñ i v i các nư c ñang phát tri n. Liên h lý thuy t b ba b t kh thi v i n n kinh t Vi t Nam. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 1
 2. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T GI I THI U Mô hình Mundell – Fleming: b ba b t kh thi, ch có th th c hi n 2 trong 3 m c tiêu: Chính sách ti n t ñ c l p; Ch ñ t giá h i ñoái n ñ nh; T do tài chính. Caùc bieän phaùp kieåm soaùt voán cuûa chính phuû Muïc tieâu kieåm soaùt voán vaø lyù thuyeát “Boä 3 baát khaû thi” Ki m soát hoàn toàn tài kho n v n CS ti n t D b h n ch v n ñ nh t giá ñ cl p tài chính Th n i t giá H i nh p tài chính C ñ nh t giá hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 2
 3. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T Đ C L P Ti N T 1. Giúp cho CP ch ñ ng các công c chính sách ti n t ñ th c hi n các chính sca1h ph n chu kỳ kinh t . Ví d , n u n n kinh t có d u hi u tăng trư ng nóng, CP s tăng lãi su t ho c th t ch t cung ti n. Trong trư ng h p này, CP s không quan tâm ñ n s bi n ñ ng t giá và các bi n s kinh t vĩ mô khác. 2. H n ch c a ñ c l p ti n t quá m c: Cp có th l m d ng ñ th c hi n các chi n lư c tăng trư ng méo mó trong ng n h n. Có th d n ñ n b t n ñ nh trong tăng trư ng và ti m n nguy cơ l m phát cao. Cp có th phát hành thêm ti n quá m c trang tr i cho thâm h t ngân sách n n kinh t rơi vào b t n ñ nh và l m phát cao. N Đ NH T GIÁ 1. T o ra cái neo danh nghĩa ñ CP ti n hành các bi n pháp n ñ nh giá c các nhà ñ u tư cho r ng n n kinh t n ñ nh, làm tăng thêm ni m tin c a ngư i dân v i ñ ng n i t . 2. M t trái c a t giá c ñ nh: CP m t ñi m t công c h p th các cú s c bên ngoài và bên trong truy n d n vào n n kinh t (ví d như l m phát cao trong nư c làm xu t kh u gi m) Ngăn c n vi c s d ng các công c chính sách phù h p v i di n bi n n n kinh t T giá c ng nh c d n ñ n b t n trong tăng trư ng, r i ro l m phát cao, phân b sai ngu n l c và tăng trư ng không b n v ng. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 3
 4. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T H I NH P TÀI CHÍNH 1. L i ích c a h i nh p tài chính: L i ích h u hình: giúp qu c gia tăng trư ng nhanh hơn và phân b ngu n l c t t hơn, giúp nhà ñ u tư ña d ng hóa ñ u tư, phát tri n th trư ng tài chính n i ñ a, gi i quy t v n ñ b t cân x ng thông tin (công b thông tin c a CP minh b ch hơn) L i ích vô hình: t o ra ñ ng l c giúp CP ti n hành nhi u c i cách và qu n tr t t hơn ñ b t k p nh ng thay ñ i trong h i nh p. 1. H n ch c a h i nh p tài chính: nguyên nhân d n ñ n b t n kinh t nh t là khi thi u cơ ch giám sát h u hi u. TÓM L I H I NH P 1 CAC TÀI CHÍNH HOÀN TOÀN T NG QUAN V “B (1) B T (2) BA KH B T KH THI THI” !!! (3) CHÍNH SÁCH 2 T GIÁ C Đ NH KI M SOÁT V N HOÀN TOÀN 3 TI N T Đ CL P Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 4
 5. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T CAC CAPITAL ACCOUNT CONVERTIBILITY ..?.. CAC TÍNH D CHUY N Đ I TÀI KHO N V N T ..?.. DO HÓA “KHÔNG HOÀN TOÀN” TÀI KHO N V N RÀO C N T NHIÊN KI M RÀO C N T CHÍNH SOÁT V N SÁCH H I NH P TÀI CHÍNH HOÀN TOÀN RÀO C N T NHIÊN CAC Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 5
 6. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T D TR NGO I H I VÀ B BA B T KH THI CÁC NƯ C ĐANG PHÁT TRI N • Trong su t 20 năm qua, h u h t các qu c gia ñang phát tri n ñã ch n: Tăng cư ng t do hóa tài chính. Ch ñ t giá h i ñoái h n h p. • M c dù t giá h i ñoái linh ho t hơn, t s IR/GDP v n tăng ñáng k , ñ c bi t là sau kh ng ho ng Đông Á D TR NGO I H I VÀ B BA B T KH THI CÁC NƯ C ĐANG PHÁT TRI N Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 6
 7. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T D TR NGO I H I VÀ B BA B T KH THI CÁC NƯ C ĐANG PHÁT TRI N • Toàn c u hóa th trư ng tài chính là ñi u hi n nhiên trong xu th h i nh p tài chính ngày càng tăng c a t t c các nư c. • Trư c ñây, t p trung vào vai trò c a d tr ngo i h i như là m t công c quan tr ng cho vi c qu n lý ch ñ t giá có ñi u ch nh hay ch ñ t giá th n i có qu n lý. • Các tài li u g n ñây t p trung vào các tác d ng ph b t l i c a s h i nh p ngày càng sâu v tài chính c a các nư c ñang phát tri n. • T m quan tr ng ngày càng tăng c a h i nh p tài chính như là m t y u t quy t ñ nh cho qu d tr ngo i h i ám ch s liên k t gi a s thay ñ i trong cách s p x p c a b ba b t kh thi và m c ñ c a d tr ngo i h i. THƯ C ĐO B BA B T KH THI Xây d ng thư c ño Trilemma Chính sách ti n t ñ c l p (MI) corr(ii , i j ) − (−1) MI = 1 − 1 − (−1) Trong ñó: i: nư c nghiên c u j : nư c cơ s Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 7
 8. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T TIÊU CHU N ĐO LƯ NG B BA B T KH THI Xây d ng thư c ño Trilemma T giá c ñ nh (ERS) 1 ERS = stdev ( exch _ rate ) 1+ d log E t / dt + 0 .01 Trong ñó: /d logEt/dt/ là giá tr tuy t ñ i c a t l trư t giá hàng năm ñư c tính d a trên t giá h i ñoái tháng mư i hai hàng năm. TIÊU CHU N ĐO LƯ NG B BA B T KH THI S t do/h i nh p tài chính (KAOPEN) •Đ i v i vi c ño lư ng s t do tài chính, chúng tôi s d ng ch s t do tài kho n v n, ho c KAOPEN. • KAOPEN ñư c xác ñ nh d a trên các thông tin v nh ng h n ch trong vi c h i nh p tài chính c a các nư c ñư c trình bày trong Báo cáo hàng năm v cơ ch t giá và h n ch ngo i h i c a Qu ti n t qu c t IMF (AREAER). • Ch s ñư c chu n hóa trong ph m vi gi a 0 và 1. Ch s này càng cao cho th y m t qu c gia m c a hơn ñ i v i các chu chuy n v n. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 8
 9. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T M I QUAN H TUY N TÍNH C A CÁC CH S B BA B T KH THI Thách th c g p ph i trong vi c ki m tra ñ y ñ s ñánh ñ i gi a các Trillema là mô hình Trillema không th hi n hình th c ch c năng rõ ràng nào v b n ch t c a s ñánh ñ i gi a gi a ba nhân t b ba b t kh thi này. Ki m tra s h p lí c a ñánh ñ i tuy n tính gi a các bi n Trilemma , c th ki m ñ nh xem t ng tr ng s c a ba bi n Trilemma có b ng m t h ng s hay không. 1 = ajMIi,t + bjERSi,t + cjKAOPENi,t + εt v i j có th là c IDC, ERM ho c LDC M I QUAN H TUY N TÍNH C A CÁC CH S B BA B T KH THI H n ch ñ ng sau MÔ HÌNH: Th nh t, các nhà làm chính sách ph i ch n m t t tr ng trung bình c a b ba chính sách ñ ñ t ñư c s k t h p t t nh t c a hai chính sách. Th hai, các tham s ư c lư ng trong mô hình h i qui trên s cho m t s ư c tính g n ñúng v cách các nư c ñã ñ t tr ng s ñ i v i ba m c tiêu chính sách. Th ba, b ng cách so sánh các giá tr d ñóan d a trên phương trình h i qui trên, có th rút ra ñư c m t s k t lu n v m i quan h gi a các bi n Trilemma . N u các bi n Trilemma ñư c tìm th y có m i quan h tuy n tính, thì các giá tr d ñoán s xoay quanh 1. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 9
 10. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 10
 11. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T B BA B T KH THI ĐÃ THAY Đ I NHƯ TH NÀO SAU M I CU C KH NG HO NG SAU S Đ V C A BRETTON WOODS: Ch s n ñ nh t giá c a nhóm các QG công nghi p hóa gi m ñi ñáng k , còn m c ñ h i nh p tài chính thì tăng nh Các nư c ñang phát tri n m c n ñ nh t giá tăng khá m nh cùng v i l trình h i nh p tài chính sâu r ng hơn, m c ñ ñ c l p ti n t gi m ñáng k Các nư c ñang phát tri n là th trư ng m i n i thì có xu hư ng ti n t i linh ho t t giá hơn. B BA B T KH THI ĐÃ THAY Đ I NHƯ TH NÀO SAU M I CU C KH NG HO NG Sau cu c kh ng ho ng n c a Mexico: Các nư c công nghi p ñ y m nh t giá h i ñoái linh ho t và t do hóa tài chính, trong khi gi c ñ nh chính sách ti n t ñ c l p. T t c các nư c ñang phát tri n theo ñu i chính sách t giá h i ñoái linh ho t hơn n a, ñ ng th i theo ñu i chính sách ti n t ñ c l p. Các nư c ñang phát tri n th t ch t ki m soát v n trong khi các nư c m i n i ñã không thay ñ i l p trư ng c a h . Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 11
 12. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T B BA B T KH THI ĐÃ THAY Đ I NHƯ TH NÀO SAU M I CU C KH NG HO NG Cu c kh ng ho ng Châu Á: M c ñ ñ c l p ti n t c a các nư c công nghi p gi m xu ng ñáng k trong khi t giá h i ñoái c a h tr nên n ñ nh hơn và nh ng n l c v t do hóa tài kho n v n v n ti p t c. Các nư c ñang phát tri n b t ñ u theo ñu i h i nh p tài chính và ti p t c theo ñu i t giá h i ñoái linh ho t hơn và chính sách ti n t ñ c l p hơn. Nh ng nư c m i n i cũng b t ñ u t do hóa th trư ng tài chính nhi u hơn n a, nhưng ñã ñánh m t chính sách ti n t ñ c l p trong khi theo ñu i t giá h i ñoái linh ho t. B BA B T KH THI ĐÃ THAY Đ I NHƯ TH NÀO SAU M I CU C KH NG HO NG Cu c kh ng ho ng tài chính toàn c u C u trúc c a b ba b t kh thi thay ñ i: th n tr ng hơn v i h i nh p tài chính b ng các bi n pháp ki m soát v n, chính sách t giá th n tr ng hơn và ñ c l p ti n t nhi u hơn. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 12
 13. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T TÓM L I Các nư c LDC: b ba b t kh thi– chính sách ti n t ñ c l p, n ñ nh t giá và h i nh p tài chính hoàn toàn – ñư c h i t v “con ñư ng trung dung”. Các nư c IDC: tr i qua s b t n c a b ba b t kh thi và ñã ñi theo hư ng ph i h p gi a n ñ nh t giá h i ñoái cao v i t do tài chính và chính sách ti n t ñ c l p th p. H th ng này ñã phát tri n theo th i gian nhưng v n hành không ñư c trơn tru và liên t c mà có s r i r c, gián ño n c u trúc g n li n v i nh ng s ki n quan tr ng. Kh ng ñ nh các nư c ph i l a ch n trong s các m c tiêu c a b ba b t kh thi. NH NG L A CH N CHÍNH SÁCH C A B BA B T KH THI T GIÁ C Đ NH VÀ H I NH P TÀI CHÍNH Đ i v i các QG có l m phát cao, l a ch n t giá c ñ nh và h i nh p tài chính có ưu ñi m là t o ra m t cái neo danh nghĩa ñ c ng c ni m tin th trư ng vào giá tr ñ ng n i t và ki m soát l m phát. Trong cơ ch này, CP m t ñi tính ñ c l p trong chính sách ti n t và ch còn có th s d ng chính sách tài khóa ñ th c hi n các chính sách ph n chu k kinh t . (EU) Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 13
 14. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T NH NG L A CH N CHÍNH SÁCH C A B BA B T KH THI T GIÁ TH N I VÀ H I NH P TÀI CHÍNH Khi l a ch n t giá th n i và h i nh p tài chính, CP có th ch ñ ng s d ng công c chính sách ti n t ph n chu kỳ kinh t . Tuy nhiên, t giá không tr thành cái neo danh nghĩa n n kinh t xu hư ng rơi vào l m phát n u b n thân chính sách ti n t không ñ m nh (M ) N u dòng v n vào quá m c, nh t là dòng v n vào TTCK và b t ñ ng s n s khi n ñ ng n i t tăng giá, thâm h t cao trong TK vãng lai, nguy cơ kh ng ho ng khi dòng v n ñ t ng t ñ o chi u. NH NG L A CH N CHÍNH SÁCH C A B BA B T KH THI CH Đ TRUNG GIAN 1. T giá c ñ nh v i ki m soát v n 2. T giá th n i v i ki m soát v n: cho phép CP v a tri n khai chinh sách t giá v a ñi u hành chính sách ti n t v i tư cách là nh ng công c riêng bi t: Ví d CP ki m soát v n nhưng th n i t giá và không cho ñ ng n i t tăng giá b ng cách ki m soát dòng v n vào và tăng lãi su t ñ ch ng l m phát. Trung Qu c ( n ñ , Malaysia) l a ch n ch ñ trung gian ñ ñ i phó v i chi n tranh ti n t . NHTW TQ th c hi n chính sách ti n t khá ñ c l p, duy trì ki m soát ch t ch giá ñ ng nhân dân t và h n ch dòng v n qu c t , h n ch công dân TQ chuy n ti n ra nư c ngoài. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 14
 15. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T Ph n m r ng: KINH NGHI M ÁP D NG B BA B T KH THI TRUNG QU C Trung Qu c là m t qu c gia áp d ng khá thành công b ba b t kh thi v n chưa t do hóa dòng v n. Trung Qu c b t ñ u chính sách m c a kinh t vào năm 1979. Tuy nhiên, trong 5 năm ñ u tiên c a th i kỳ m c a, công cu c c i cách dư ng như chưa ch m ñ n h th ng tài chính ngân hàng. Cho ñ n nay, h th ng d ch v tài chính Trung Qu c v n b chính ph kh ng ch và ki m soát ch t ch . M c ñ m c a cho các ngân hàng nư c ngoài ho t ñ ng còn r t h n ch , Trung Qu c v n t ra h t s c dè d t trong vi c m c a th trư ng d ch v tài chính. KINH NGHI M ÁP D NG B BA B T KH THI TRUNG QU C V chính sách t giá h i ñoái, Trung Qu c có nh ng thành công nh t ñ nh và kh ng ñ nh ñư c s phát tri n mang tính ñ t phá trong vi c ñưa Trung Qu c tr thành nư c có kim ng ch xu t kh u ñ ng hàng ñ u th gi i (vư t v trí d n ñ u c a Đ c). Các khía c nh th c thi chính sách t giá h i ñoái h tr h u hi u cho m c tiêu thúc ñ y xu t kh u c a Trung Qu c: Th nh t, Trung Qu c luôn theo ñu i ch ñ t giá h i ñoái trên cơ s ñ nh giá th p th c t ñ ng nhân dân t so v i các ngo i t khác ñ c bi t v i ñ ng ñô la M ñ t o l i th thương m i ng n h n. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 15
 16. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T KINH NGHI M ÁP D NG B BA B T KH THI TRUNG QU C Th hai, Trung Qu c ñã khéo léo v n d ng các ñi m y u c a ñ i tác thương m i quan tr ng c song phương và ña phương thông qua chi n lư c ñàm phán h u hi u nh m duy trì chính sách ñ nh giá th p ñ ng ti n trong nư c. Th ba, s n sàng ch p nh n s ch trích c a các ñ i tác thương m i ñ b o v ñư c tr ng thái ñ nh giá tr th p c a ñ ng nhân dân t . Th tư, Trung Qu c luôn tìm m i n l c ñ ñ t m c tiêu ñưa ñ ng nhân dân t thành ñ ng ti n m nh và ch ch t trong n n kinh t th gi i. KINH NGHI M ÁP D NG B BA B T KH THI TRUNG QU C Trung Qu c ñã ch m d t hành ñ ng can thi p t giá c a Ngân hàng trung ương b ng cách tung ra các lo i trái phi u chính ph nh m vô hi u hóa nh hư ng c a s can thi p t giá. B i v y, ñ ng nhân dân t ñã b ñ t dư i áp l c tăng giá và quá trình này có tính t duy trì, ñ c bi t k t khi cơ ch c ñ nh t giá NDT/USD ñư c chuy n sang cơ ch cho phép tăng giá ñ ng nhân dân t t t so v i ñ ng ñôla t năm 2005. Th c t là m c dù ngân hàng trung ương c a Trung Qu c ñã th c hi n can thi p t giá nhưng lư ng cung ti n v n tăng 17% so v i m c tăng GDP 11%. Dù v y, l m phát Trung Qu c v n m c th p. Hơn n a, trong nh ng th i ñi m suy thoái nh , áp l c gi m phát ñã tăng lên Trung Qu c. Tóm l i, cái g i là “b ba b t kh thi” hoàn toàn có th là “b ba kh thi” trong m t s trư ng h p. N n kinh t Trung Qu c là m t minh h a rõ nét cho hi n tư ng này. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 16
 17. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T VI C ÁP D NG B BA B T KH THI VI T NAM Vi t Nam ñang trong tình tr ng “b ba b t kh thi”. Lý thuy t v b ba b t kh thi cho th y chúng ta không th duy trì m t chính sách ti n t ñ c l p trong khi c ñ nh t giá h i ñoái c a mình và duy trì t do hóa dòng ch y tài kho n v n. M t trong nh ng nguyên nhân ñ i v i thách th c này ñó là Vi t Nam ñang c g ng neo giá ñ ng ti n c a mình theo USD. Năm 2007, t c ñ tăng cung ti n c a Vi t Nam r t n tư ng. Đi u này làm cho công c chính sách ti n t tr nên kém hi u qu theo quy t c “b ba b t kh thi”, ñ c bi t trong trư ng h p dòng v n nư c ngoài không n ñ nh . VI C ÁP D NG B BA B T KH THI VI T NAM Trong năm 2007, do s gia tăng m nh m c a c dòng v n ñ u tư tr c ti p, ñ u tư gián ti p và lu ng ti n ki u h i ñã t o nên th ng dư l n trong cán cân thanh toán qu c t t ng th Đ ki m soát l m phát, NHNN ñã ph i thông qua ho t ñ ng c a th trư ng m ñ hút b t s ti n ñ ng ñã bơm ra dư i hình th c bán tín phi u c a NHNN. K t qu l i t o nên s thi u thanh kho n ti n ñ ng c a m t s NHTM, ñ y lãi su t trên th trư ng liên ngân hàng cao lên m c chưa t ng có, th trư ng ch ng khoán có nhi u bi n ñ ng nóng l nh th t thư ng và hi n ñang m c s t gi m nghiêm tr ng. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 17
 18. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T VI C ÁP D NG B BA B T KH THI VI T NAM Nguyên nhân c a s bi n ñ ng ña chi u trên th trư ng ti n t và th trư ng ngo i h i th i gian qua là s ñ i m t v i nh hư ng c a “b ba b t kh thi” c a m t nư c m c a n n kinh t khá m nh m , m t nư c m c a cán cân v n không th v a ñ t ñư c m c tiêu n ñ nh giá c v a ñ t ñư c m c tiêu n ñ nh t giá. VI C ÁP D NG B BA B T KH THI VI T NAM Đ i v i công c lãi su t, các nư c không b tình tr ng ñô la hoá và có m t b ng lãi su t th p có th s d ng ñ ki m soát l m phát b ng cách tăng lãi su t và th t giá tương ñ i t do. Tuy nhiên, v i Vi t Nam, v i m t b ng lãi su t cao trong khu v c và trên th gi i và v i b i c nh khá t do hoá các giao d ch v n thì bi n pháp tăng lãi su t ñ th t ch t tín d ng s khó phát huy tác d ng, áp l c l m phát không gi m mà còn tăng. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 18
 19. Khoa Tài Chính Doanh Nghi p B môn Tài Chính Qu c T VI C ÁP D NG B BA B T KH THI VI T NAM Do v y, có th cho r ng vi c NHNN áp d ng riêng r các bi n pháp lãi su t hay t giá mà không có ph i h p c a vi c qu n lý các lu ng v n c a các b ngành, ñ c bi t là lu ng v n ng n h n thì m c tiêu ki m soát l m phát khó có th ñ t ñư c. Trong b i c nh l m phát gia tăng m nh, thâm h t cán cân thương m i l n và dòng v n ñ u tư nư c ngoài vào nhi u Vi t Nam, vi c l a ch n m t cơ ch ñi u hành t giá phù h p v i tình hình và chính sách ti n t hi n t i có ý nghĩa quan tr ng trong vi c bình n kinh t vĩ mô. Chương 8: Chu chuy n v n qu c t 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản