intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 (tt)

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
28
lượt xem
3
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 (tt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 - Phân tích báo cáo bộ phận nhằm mục tiêu giúp sinh viên biết cách lập báo cáo bộ phận, biết cách phân tích báo cáo bộ phận để đánh giá thành quả của bộ phận và thành quả quản lý bộ phận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 6 (tt)

 1. Chương 6 PHÂN TÍCH BÁO CÁO BỘ PHẬN
 2. Mục tiêu: ª Biết cách lập báo cáo bộ phận ª Biết cách phân tích báo cáo bộ phận để đánh giá thành quả của bộ phận và thành quả quản lý bộ phận ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-2 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 3. Nội dung ª Bộ phận là gì? ª Báo cáo bộ phận ª Phân tích báo cáo bộ phận ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-3 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 4. Bộ phận là gì? Thu nhập Công ty Thu nhập Chi phí Khu vực A Khu vực B Nhà máy 1 Nhà máy 2 Chi phí Thu nhập Phân Phân Chi phí xưởng 1 xưởng 2 Thu nhập Chi phí SP A SP B ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-4 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 5. Thu nhập Chi phí Bộ phận là gì? Thu nhập Công ty Dịch vụ Thu nhập Chi phí Sản xuất Thương mại Nhà máy 1 Nhà máy 2 Chi phí Thu nhập Thu nhập Chi phí Phân Phân Chi phí xưởng 1 xưởng 2 Thu nhập Chi phí SP A SP B ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-5 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 6. Thu nhập Chi phí Bộ phận là gì? Thu nhập Công ty Cần thơ Thu nhậpChi phí TP Hồ Chí Minh Hà Nội Nhà máy 1 Nhà máy 2 Chi phí Thu nhập Thu nhập Chi phí Phân Phân Chi phí xưởng 1 xưởng 2 Thu nhập Chi phí SP A SP B ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-6 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 7. Bộ phận là gì? Thu nhập Chi phí Thu nhập Công ty Khách hàng C Chi phí Khách hàng A Khách hàng B Thu nhập Chi phí ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-7 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 8. Bộ phận là gì? Bộ phận là bất kỳ thành phần nào liên quan đến một tổ chức mà có thể xác định được riêng biệt thu nhập và chi phí. ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-8 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 9. Báo cáo bộ phận . Coâg ty ñöôï n c Coâg n chia thaøh hai n ty Khu vöïc Khu vöïc Khu A vöï B c Doanh thu thuaà n 1.500 500 1.000 Bieá phí saû xuaácuû haøg baù n n t a n n 780 200 580 Soá ñaû phí saû xuaá dö m n t 720 300 420 Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n quaû 220 100 120 (1) Soá ñaû phí dö m 500 200 300 Ñò phí coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù vöï nh theå m t a c quaû khu c 190 110 80 (2) Soá boä n coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù vöï dö phaä theå m t a c quaû khu c 310 90 220 Ñò phí coù kieå soaùbôûnhöõg ngöôøkhaù nh theå m t i n i c 70 20 50 (3) Soá boä n khu vöï dö phaä c 240 70 170 Chi phí khoâg phaâ boå n n 135 (4) Lôï töù hoaï ñoäg i c t n 105 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-9 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 10. Báo cáo bộ phận Báo cáo bộ phận là báo cáo kế t quả kinh doanh theo hình t hứ c s ố dư đả m phí, đư ợc lập chi tiết cho các bộ phận. ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-10 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 11. Đặc điểm của Báo cáo bộ phận Là địịnh phí mà nhà quản trịị bộ Là đ nh phí mà nhà quản tr bộ Số dư đảm phí phận có thể ra quyếtt địịnh tác phận có thể ra quyế đ nh tác Định phí bộ phận có Doanh thu động lên nó động lên nó thể kiểm soát Trừ Biến phí Số dư đảm phí Số dư bộ phận có Số dư đảm phí Định phí bộ phận thể kiểm soát Số dư bộ phận Định phí bộ phận Trừ Định phí Định phí chung không thể kiểm Lợi nhuận Lợi nhuận soát Là địịnh phí mà nhà quản trịị bộ Là đ nh phí mà nhà quản tr bộ phận không thể ra quyếtt địịnh phận không thể ra quyế đ nh Số dư bộ phận tác động lên nó tác động lên nó ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-11 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 12. Định phí bộ phận s Định phí bộ phận là định phí liên quan trực tiếp đến bộ phận s Khi bộ phận không còn tồn tại, định phí bộ phận cũng biến mất ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-12 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 13. Định phí chung s Định phí chung là định phí chung cho tất cả các bộ phận s Mặc cho các bộ phận có tồn tại hay không, định phí chung luôn tồn tại với sự tồn tại của doanh nghiệp ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-13 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 14. Số dư bộ phận s Số dư bộ phận là phần còn lại của số dư đảm phí do bộ phận tạo ra sau khi trang trãi các định phí bộ phận s Số dư bộ phận góp phần bù đắp các định phí chung và đóng góp vào lợi nhuận chung ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-14 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 15. Lưu ý! s Định phí bộ phận có thể trở thành định phí chung đối với các bộ phận ở cấp thấp hơn s Định phí chung không phân bổ cho các bộ phận khi lập báo cáo bộ phận ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-15 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 16. Định phí bộ phận có thể trở thành định phí chung Baû g 6.2. Ñò phí töø ng 6.1 n nh Baû Boä n: Khu vöï phaä c . Coâg ty ñöôï n c chia thaøh hai n Coâg n Khu vöïc ty Khu Khu vöï A vöï B c c (1) Soá ñaû phí dö m 500 200 300 Ñò phí coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù vöï nh theå m t a c quaû khu c 190 110 80 (2) Soá boä n coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù vöï dö phaä theå m t a c quaû khu c 310 90 220 Ñò phí coù kieå soaùbôûnhöõg ngöôøkhaù nh theå m t i n i c 70 20 50 (3) Soá boä n khu vöï dö phaä c 240 70 170 Chi phí khoâg phaâ boå n n 135 (4) Lôï töù hoaï ñoäg i c t n 105 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-16 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 17. (1) Soá ñaû phí dö m 500 200 300 Ñò phí coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù vöï nh theå m t a c quaû khu c 190 110 80 Định phí bộ phận có thể trở thành định phí chung (2) Soá boä n coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù vöï dö phaä theå m t a c quaû khu c 310 90 220 Ñò phí coù kieå soaùbôûnhöõg ngöôøkhaù nh theå m t i n i c 70 20 50 (3) Soá boä n khu vöï dö phaä c 240 70 170 Chi phí khoâ: Saû n boå Boä ng phaâ m phaä n phaå 135 (4) Lôï töù hoaï ñoäg i c t n Phaâ chia Khu vöï B theo saû n 105 c n Khu phaåm vöï Khoâg Saû c n n Saû n Saû n Saû n phaâ n phaå m phaåm phaå m phaå m B boå 1 2 3 4 Doanh thu thuaàn 1.000 300 200 100 400 Bieá phí saû xuaácuû haøg baù n n t a n n 580 120 155 45 260 Soá ñaû phí saû xuaá dö m n t 420 180 45 55 140 Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n quaû 120 60 15 25 20 (1) Soá ñaû phí dö m 300 120 30 30 120 Ñò phí coù kieå soaùcuû caù nhaø n lyù nh theå m t a c quaû boä phaä saû phaå n n m 35 45 10 6 4 15 (2) Soá boä n coù kieå soaùcuû caù nhaø n dö phaä theå m t a c quaû lyù phaä saû phaå boä n n m 265 110 24 26 105 Ñò phí coù kieå soaùbôûnhöõg ngöôøkhaù nh theå m t i n i c 30 20 3 15 4 8 (3) Soá boä n saû phaå dö phaä n m 235 107 9 22 97 Chi phí khoâg phaâ boå n n 65 (4) Soá ñaû phí boä n khu vöï B dö m phaä c 170 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-17 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 18. Định phí chung không phân bổ Tổng cộng A B (trđ) (trđ) (trđ) Doanh thu 100 60 40 Trừ Biến phí 50 30 20 Số dư đảm phí 50 30 20 Trừ Định phí bộ phận 38 20 18 Số dư bộ phận 12 10 2 Trừ Định phí chung 10 Lợi nhuận 2 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-18 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 19. Định phí chung không phân bổ Tổng cộng A B (trđ) (trđ) (trđ) Doanh thu 100 60 40 Trừ Biến phí 50 30 20 Số dư đảm phí 50 30 20 Trừ Định phí bộ phận 38 20 18 Số dư bộ phận 12 10 2 Trừ Định phí chung 10 ? ? Lợi nhuận 2 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-19 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận
 20. Định phí chung không phân bổ Tổng cộng A B Nên tiếp ttục kinh Nên tiếp (trđ) kinh ục (trđ) (trđ) doanh sản phẩm B? doanh sản phẩm B? Doanh thu 100 60 40 Trừ Biến phí 50 30 20 Số dư đảm phí 50 30 20 Trừ Định phí bộ phận 38 20 18 Số dư bộ phận 12 10 2 Trừ Định phí chung 10 6 4 Lợi nhuận 2 4 (2) ©Leâ Ñình Tröïc 2008 6-20 Chương 6: Phân tích báo cáo bộ phận

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản