intTypePromotion=1

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật: Chương 1 - PGS. Nguyễn Thống

Chia sẻ: Trần Văn Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
108
lượt xem
30
download

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật: Chương 1 - PGS. Nguyễn Thống

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 1: Thống kê mô tả trình bày nội dung về phân phối 1 biến, các phép biến đổi số liệu thường sử dụng, biến định lượng, tính phương sai và độ lệch chuẩn với excell. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật: Chương 1 - PGS. Nguyễn Thống

  1. TRƯỜNG ĐẠIG DUÏNG TRONGKHOA TP.KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙN HỌC BÁCH QUAÛN LYÙ & HCM THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛTRONG THUAÄT THỐNG KÊ ỨNG DỤNG N LYÙ & KYÕ Chöông 1: Thoáng keâBộ môn KTTNN t (oân) Khoa KTXD - moâ taû & xaùc suaá Chöông 1: ThoánLÝ &moâ taû & xaùc suaát (oân) QUẢN g keâ KỸ THUẬT NỘI DUNG MÔN HỌC Chương 1. Thống kê mô tả (ôn). Chương 1bis. Xác suất & phân phối thống kê (ôn). Chương 2. Khoảng tin cậy. Chương 3. Lý thuyết kiểm định thống kê. Chương 4. Kiểm định Cronbach’s Alpha. Chương 5. Phân tích phương sai (ANOVA). Chương 6. Hồi quy tuyến tính & giả tuyến tính. Giảng viên: PGS. TS. NGUYỄN THỐNG Chương 7. Xử lý số liệu thực nghiệm. E-mail: nthong56@yahoo.fr or nguyenthong@hcmut.edu.vn Chương 8. Giới thiệu phần mềm SPSS. Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/index 1 2 PGS. TS. Nguyễn Thống Tél. (08) 38 691 592- 098 99 66 719 PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1- Phaân tích döõ lieäu vaø aùp duïng vaøo döï baùo. MỤC ĐÍCH MÔN HỌC Taùc giaû : Dr. Nguyeãn Thoáng. NXB Thanh Nieân Giới thiệu các ứng dụng 2- Kinh teá löôïng öùng duïng. của thống kê trong quản lý Taùc giaû : Dr. Nguyeãn Thoáng. NXB ÑHQG TP. HCM & kỹ thuật - Phaàn meàm SPSS.  Công cụ tin học cũng như Kieåm tra cuoái moân hoïc - Töï luaän. các cơ sở lý thuyết - Cho xem taøi lieäu. 3 4 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) PHAÂN PHỐI 1 BIẾN Ví dụ: Tính giaù trị trung bình của tập hợp quan saùt Giaù trị trung bình: sau: x1  x 2  ...  x N i ni xi X 3 14 N 1 n1x1  n 2 x 2  ...  n n x N 2 2 11 X n  p1x1  p 2 x 2  ...  p n x N 3 3 12  ni i 1 4 3 7 với ni chỉ số lần xuất hiện giaù trị xi. 4 11 4 n : tần suất xuất hiện xi. Ñaùp soá: n i  11, x  n x i i i  121, X  11 pi  n i i 1 i 1 i 1 N   n i : tổng số quan saùt5 PGS. TS. Nguyễn  i n 6 Thống PGS. TS. Nguyễn Thống i 1 i 1
  2. THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Ví dụ: Dự án có 2 dự án với kết quả dự kiến: Baøi taäp: i ni xi Dự án Lôïi nhuaän (tyû) Xaùc suaát (p) 1 1 10 190 0.3 2 2 11 30 0.7 3 3 8 2 60 0.5 4 3 12 20 0.5 5 1 9 Tính lợi nhuận trung bình xác suất của 2 dự án trên. Đáp số: Dự án 1: 48tỷ; Dự án 2 : 40tỷ 7 8 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Phương sai (V) và độ lệch chuẩn (σ) YÙ nghóa cuûa V, σ: Ñaùnh giaù söï phaân taùn chung quanh giaù trò trung bình cuûa bieán nghieân cöùu. x N  X   xi  X  2 N 2 i  V i 1  V i 1 N 1 N 1 j 0 X n x  X X 2 n1  x1  X   n 2  x 2  X   ...  n j  x j  X  2 2 2 i i V,   lớn  sự phân tán càng cao (càng V i 1  N 1 N 1 nhiều rũi ro) & ngược lại. V  p1  x1  X   p2  x 2  X   ...  p j  x j  X  2 2 2 ni vôùi pi  N 1 9 10 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chú ý: HỆ SỐ BiẾN ĐỘNG CV  x i  X  2  i 1, N  Gọi là tính  kinh nghiệm. CV  N X  x  X  CV càng lớn  giá trị biến 2 i  N 1 i 1, N  Gọi là tính  không nghiên cứu càng phân tán xa « lệch », bias (trong Excel): giá trị trung bình của biến . nghiên cứu (rũi ro cao!) 11 12 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống . 2
  3. THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) TÍNH PHƯƠNG SAI & ĐỘ LỆCH CHUẨN VỚI EXCEL CÁC PHÉP BIẾN ĐỔI Các functions: SỐ LIỆU THƯỜNG SỬ DỤNG Phương sai : Var(địa chỉ chuỗi)  Độ lệch chuẩn : Stdev(địa chỉ chuỗi) 13 14 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) BIẾN TRUNG TÂM HÓA VÀ CHUẨN HÓA Normalized Standardized x i  x min Gọi X là một biến thống kê. Một biến được xem là trung tâm hóa và chuẩn hóa ký hiệu ti suy từ xi ti  được định nghĩa: x max  x min x X t i i  Tính chất:  ti  [ 0 1] Tính chất:  ti : không đơn vị t ti  số KHÔNG đơn vị i  0;  t i  1 15 16 PGS. TS. Nguyễn Thống i PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Adjusted Normalized Ví dụ : Tính giá trị phương sai (V) và từ đó suy ra giá trị độ lệch chuẩn của tập số liệu xi nói x i  x min trên: ti  2* 1 i ni xi x max  x min 1 3 14 2 2 11 Tính chất:  ti  [ -1  1] 3 3 12  ti : không đơn vị 4 3 7 PGS. TS. Nguyễn Thống 17 PGS. TS. Nguyễn Thống V=7.80 =2.79 18 3
  4. THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Bài tập: Giống như ví dụ trước với các số liệu Baøi taäp: Giống như bài tập trên với các số liệu sau: sau: i ni xi i ni xi 1 4 14 1 1 14 2 2 11 2 2 11 3 3 12 3 3 12 4 1 10 4 2 9 V=3.6 =1.90 19 20 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Baøi taäp: Có 2 dự án với kết quả kinh doanh dự kiến như sau: TÍNH Dự án Lợi nhuận (tỷ) Xác suất p X1 48 t1    1,74 [1] 90 0.3 1 756 30 0.7 X2 40 [2] 60 0.5 t2    2,0 20 0.5 2 400 Tính V1, V2 và độ lệch chuẩn σ tương ứng của 2 dự án. Với kết quả giá trị trung bình và phương Chọn ti  max  chọn dự án 2 sai Anh (Chị) có nhận xét gì về 2 dự án nêu trên? (V1=756 & V2=400). Chọn [1] or [2]? 21 22 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) PHÂN PHỐI 2 BIẾN Hệ số tương quan r (hệ số Pearson): HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA 2 BIẾN THỐNG KÊ  x  X y  Y  i i   1  1 Cov( x, y) i 1, N • Gọi xi, yi (i=1,N với N là số quan sát) là 2 r    x  X  .  y  Y  2 2 biến thống kê được khảo sát. Hiệp x y i i i 1, N i 1, N phương sai Cov(x,y) của 2 biến x,y được E(XY)  E(X).E(Y) định nghĩa: r  X ,Y  E ( X )  E 2 ( X) . E ( Y 2 )  E 2 ( Y) x N  X  yi  Y  2 i Cov(x, y)  i 1 E(.) kỳ vọng toán N  Thông số thống kê chỉ “độ mạnh” của • Ghi chú : Cov = Covariance mối tương quan tuyến tính của 2 biến 23 24 PGS. TS. Nguyễn Thống số ngẫu nhiên. PGS. TS. Nguyễn Thống 4
  5. THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Ý nghĩa của Cov, r và nhận xét: Chú ý: Trong công thức tính r, độ lệch chuẩn tính theo công thức: * r : khoâng coù ñôn vò.  x  X 2 * (r+1) quan hệ đồng biến càng i  Gọi là tính  kinh nghiệm. i 1, N "chặc chẻ"  N * (r-1) quan hệ nghịch biến càng Trong trường hợp tính (trong Excel): "chặc chẻ"  x  X 2 * (r 0) ít (không) quan hệ i 1, N i gọi là  không « lệch », bias.  X  Y  r 1 25 N 1 26 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) GIẢI THÍCH GIÁ TRỊ Cov(X,Y) BẰNG ĐỒ THỊ Y Y Giá trị r Ý NGHĨA r yi r-1 r1 xi X X Y r0 X 27 28 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) TÍNH HIỆP PHƯƠNG SAI VỚI TÍNH r SAI VỚI EXCEL EXCEL Functions: Correl(X,Y) Functions: Covar(X,Y) Hiệp phương sai : Covar(địa chỉ chuỗi X, địa chỉ chuỗi Y) 29 30 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 5
  6. THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) NHẬN XÉT Nếu x & y là các biến chuẩn và trung tâm hoá   x1   y1   x  y  r  x.y       2 2 x . & y .      . . PGS. TS. Nguyễn Thống x N    yN    31 PGS. TS. Nguyễn Thống 32 THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) BÀI TẬP 1. Quan sát chi phí quảng cáo và doanh thu của 5 năm gần nhất cho Công ty Xây dựng Z như sau (giả thiết biến theo phân phối chuẩn): i Q.CAO X D.THU Y 1 10 105 2 12 120 3 9 100 4 14 130 5 10 100 PGS. TS. Nguyễn Thống 33 PGS. TS. Nguyễn Thống Tính Cov(x,y), r. Kết luận ? 34 THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) X  11, Y  111 x  1.79;  y  12 Cov =21, r=0.978 (Chú ý:  tính theo công thức kinh nghiệm, ./N) Baøi taäp töông töï: i Q.CAO D.THU 1 5 55 2 8 60 3 7 60 4 4 40 5 11 80 35 36 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 6
  7. THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT THOÁNG KEÂ ÖÙNG DUÏNG TRONG QUAÛN LYÙ & KYÕ THUAÄT Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) Chöông 1: Thoáng keâ moâ taû & xaùc suaát (oân) XEM TIEÁP CHÖÔNG 1bis 37 38 PGS. TS. Nguyễn Thống PGS. TS. Nguyễn Thống 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản