intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thuốc điều trị các rối loạn nhịp tim - TS.BSCC. Trần Văn Đồng

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

222
lượt xem
75
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thuốc điều trị các rối loạn nhịp tim trình bày về cấu tạo cơ tim và hệ thống dẫn truyền tim, điện tim, các đặc tính của tim, các nhóm thuốc điều trị rối loạn nhịp tim và các thuốc rối loạn nhịp tim thường dùng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thuốc điều trị các rối loạn nhịp tim - TS.BSCC. Trần Văn Đồng

 1. Thuèc ®iÒu trÞ c¸c rèi lo¹n nhÞp tim TS.BSCC. TrÇn Văn ång ViÖn Tim m¹ch
 2. CÊu t¹o c¬ tim vµ hÖ thèng dÉn truyÒn tim CÊu t¹o c¬ tim !  C¸c sîi c¬ tim !  C¸c sîi biÖt ho¸ HÖ thèng dÉn truyÒn !  Nót xoang (Keith-Flack) !  ®­êng liªn nót: tr­íc, gia, sau !  Nót nhÜ thÊt (Tawara) !  Bã His vµ c¸c nh¸nh !  M¹ng Purkinje C¸c ®­êng DT bÊt th­êng !  C¸c sîi Kent !  C¸c sîi Mahaim !  C¸c sîi James
 3. C¥ TIM Vµ HÖ thèng dÉn truyÒn cña tim Nh¸nh Bachman! Nót xoang! Bã His! ®­êng ! Nh¸nh tr¸i! Liªn nót! Tr­íc! ®­êng ! Liªn nót! Gi÷a! M¹ng! Purkinje! ®­êng ! Liªn nót! Sau! Nót nhÜ -ThÊt! Nh¸nh ph¶i! Dr. §ång
 4. !®SLH c¬ tim vµ hÖ thèng dÉn truyÒn tim" 1.  ®iÖn thÕ ho¹t ®éng! !  Khi TB nghØ: do sù chªnh lÖch nång ®é Na+, K+, Ca+ +... + TB c¬ tim ë tr¹ng th¸i ph©n cùc: mÆt ngoµi (+), mÆt trong (-). + ®iÖn thÕ qua mµng (®iÖn thÕ nghØ) = - 90 mV !  Khi TB ho¹t ®éng: + T¸c nh©n kÝch thÝch mµng TB c¸c ion vËn chuyÓn qua mµng TB thay ®æi ®iÖn thÕ ë mÆt trong vµ mÆt ngoµi mµng TB ®­êng cong ®iÖn thÕ ho¹t ®éng
 5. Đường cong điện thế hoạt động 1 2 3 0 4 Na+ Ca++ K+! Na+ Ca++ K+! Na+ Na+ Trong TB K+! K+! Na+ Ca++ Ngoµi TB!
 6. 2. ®­êng cong ®iÖn thÕ ho¹t ®éng !  Giai ®o¹n O: khö cùc nhanh + Na+: di chuyÓn µo ¹t tõ ngoµi TB vµo trong TB + ®iÖn thÕ qua mµng tõ - 90 mV + 30 mV + QRS ë ®T® ngo¹i biªn !  Giai ®o¹n 1: + Na+: gi¶m ®i + ®iÖn thÕ qua mµng h¹ xuèng gÇn møc 0 !  Giai ®o¹n 2: t¸i cùc chËm + Ca++ chËm ®i vµo TB, Na+ chËm vµo TB, K+ ®i ra TB + ®iÖn thÕ qua mµng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ !  Giai ®o¹n 3: t¸i cùc nhanh + K+ ®i ra TB ! lªn + ®iÖn thÕ qua mµng h¹ nhanh xuèng møc ban ®Çu: - 90 mV !  Giai ®o¹n 4: lÆp l¹i t / tr¹ng néi m«i h»ng ®Þnh + ATPaza 1. ®Èy Na+ ra TB, b¬m K+ vµo TB 2. ®Èy Ca++ ra TB, b¬m Na+ vµo TB + ®iÖn thÕ qua mµng æn ®Þnh ë møc: - 90 mV
 7. +40 1 2 AP 0 3 0 mV 4 4 -100 ECG
 8. C¸c ®Æc tÝnh cña tim ! TÝnh chÞu kÝch thÝch! ! TÝnh tù ®éng ! TÝnh dÉn truyÒn! ! TÝnh tr¬ vµ c¸c thêi kú tr¬
 9. &TÝnh chÞu kÝch thÝch !  Lµ kh¶ n ng ®¸p øng cña mét tÕ bµo víi mét kÝch thÝch thÝch hîp ®Ó t¹o ra mét ®iÖn thÕ ho¹t ®éng !  Mµng TB thay ®æi tÝnh thÈm thÊu sù di chuyÓn Na+, Ca++ tõ trong ra ngoµi TB, K+ tõ ngoµi vµo trong TB: thÓ hiÖn tÝnh chÞu kÝch thÝch
 10. &TÝnh tù ®éng: !  HiÖn t­îng TB tù mình ®i vµo ho¹t ®éng khö cùc vµ t¸i cùc tù ph¸t xung ®éng. ! + ë G® 4 ®TH®: Na+ chËm tõ ngoµi vµo trong TB: khö cùc chËm t©m tr­¬ng ! + ë G® 4 ®TH® ®i dèc tho¶i lªn tíi møc ®T ng­ìng (-70 mV): tù kÝch thÝch khëi ph¸t khö cùc, t¸i cùc TB + ®©y lµ hiÖn t­îng sinh lý. Cã ë TB biÖt ho¸ cña tim: nót xoang, nót NT, bã His, nh¸nh bã His, m¹ng Purkinje + Kh¶ năng ph¸t xung cña chóng kh¸c nhau: do tèc ®é dßng Na+ t©m tr­¬ng kh¸c nhau.
 11. &TÝnh tù ®éng (tiÕp) !  Nót xoang: dßng Na+ t©m tr­¬ng nhanh nhÊt ®é dèc giai ®o¹n 4 lín nhÊt khö cùc sím nhÊt: tÝnh tù ®éng cao nhÊt, n¾m quyÒn chñ nhÞp ®iÒu khiÓn tim ®Ëp !  Xung ®éng nót xoang dÉn truyÒn xuèng tæ chøc biÖt ho¸ ë d­íi ph¸ huû qu¸ trinh khö cùc chËm t©m tr­¬ng tình tr¹ng im lÆng. !  Mét sè qu¸ trình bÖnh lý ph¸ vì tình tr¹ng im lÆng RLNT: + Sù ph¸t xung cña nót xoang bÞ suy yÕu + Cã tæn th­¬ng lµm ng n c¶n dÉn truyÒn xung ®éng tõ cÊu tróc trªn ®Õn cÊu tróc d­íi: th­êng gÆp trong blèc NT. + Tæn th­¬ng thay ®æi tÝnh tù ®éng ph¸t xung nhanh: chiÕm quyÒn chñ nhÞp RLNT nhanh
 12. TÝnh dÉn truyÒn !  Lµ kh¶ n ng truyÒn ®¹t kÝch thÝch tõ TB nµy sang TB bªn c¹nh, nghÜa lµ qt khö cùc råi t¸i cùc nèi tiÕp diÔn ra tõ TB nµy sang TB kh¸c !  Phô thuéc dßng Na+ nhanh !  TB cã dßng Na+ nhanh: c¬ nhÜ, c¬ thÊt, His, nh¸nh bã His, m¹ng Purkinje: lµ TB ®¸p øng nhanh !  TB nót xoang, nót NT kh«ng cã Na+ nhanh, tÝnh DT phô thuéc dßng Ca++, Na+ chËm G® khö cùc cña TB nµy ®i thoai tho¶i: TB ®¸p øng chËm !  Tèc ®é DT: ë bã liªn nót: 1000 mm/ s; phÝa trªn nót NT: 50 mm/s; nót NT: 100-200 mm/s; bã His: 800-2000 mm/s; Purkinje: 2000-4000 mm/ s; c¬ tim: 300 mm/ s.
 13. &TÝnh tr¬ vµ c¸c thêi kú tr¬ !  KÝch thÝch lóc tim co: kh«ng ®¸p øng; lóc tim gi·n: cã ®¸p øng !  C¸c thêi ®iÓm tim kh«ng ®¸p øng víi kÝch thÝch: thêi kú tr¬ !  TÝnh tr¬ ng­îc l¹i víi tÝnh chÞu kÝch thÝch !  Mét kÝch thÝch lµm TB khö cùc ph¶i: + Cã c­êng ®é ®ñ lín + XuÊt hiÖn vµo thêi ®iÓm tim kh«ng tr¬
 14. &TÝnh tr¬ vµ c¸c thêi kú tr¬ " Giai ®o¹n tr¬ tuyÖt ®èi (ARP): - Lµ giai ®o¹n tim kh«ng ®¸p øng mét chót nµo víi c¸c KT. - Lµ thêi ®iÓm tõ ®Çu G® 0 tíi ®iÓm gÇn tr­íc giao ®iÓm cña G® 3 vµ ®­êng ngang ®iÖn thÕ ng­ìng. " Giai ®o¹n tr¬ cã hiÖu qu¶ (ERP) - Lµ G® tÊt c¶ c¸c KT kh«ng thÓ t¹o ra nh¸t bãp ®Çy ®ñ - !®Çu G® 0 ®Õn giao ®iÓm G® 3 víi ®­êng ®iÖn thÕ ng­ìng " Giai ®o¹n tr¬ t­¬ng ®èi (RRP): - Lµ thêi kú tim cã thÓ ®¸p øng nh­ng ë møc yÕu ít - Gåm 2 thêi kú: ®¸p øng t¹i chç (A B) vµ ®¸p øng lan to¶ nhÑ (B C)
 15. ®iÖn thÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc cña tim Nót xoang Nót nhÜ thÊt Th©n bã His Nh¸nh bã His M¹ng Purkinje C¬ nhÜ, C¬ thÊt
 16. c¸c nhãm thuèc ®iÒu trÞ RLNT"
 17. ph©n lo¹i cã söa ®æi cña Singh-Vaughan Williams ◆ Nhãm I: ChÑn kªnh Na+ . Tác dụng ổn định màng. Chia 3 nhãm nhá: + Nhãm IA: Ức chế pha 0; L m chậm dÉn truyÒn vµ KÐo dµi t¸i cùc. Quinidine, procainamide, disopyramide. + Nhãm IB: Kh«ng t¸c dông tíi dÉn truyÒn, rót ng¾n t¸i cùc. Ức chế pha 0 của TC bất thường Lidocaine, mexiletine, tocainide, phenytoine. + Nhãm IC: KÐo dµi dÉn truyÒn, t¸c dông Ýt tíi t¸i cùc: Flecainide, Propafenone, ...
 18. ◆ Nhãm II : Thuèc chÑn giao c¶m. - Propranolol, acebutolol, atenolol, metoprolol, carvedilol, pindolol.... ◆ Nhãm III: Kéo dài thời gian TH , KÐo dµi giai ®o¹n tr¬. - Amiodarone, Bretilium, Sotalol, Ibutilide ◆ Nhãm IV: Thuèc chÑn kªnh canxi - Verapamil, diltiazeme, bepridil
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2