intTypePromotion=3

Bài giảng Toán kỹ thuật: Giới thiệu môn học - Võ Duy Tín

Chia sẻ: Hgfghff Hgfghff | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:15

1
68
lượt xem
14
download

Bài giảng Toán kỹ thuật: Giới thiệu môn học - Võ Duy Tín

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu môn học Toán kỹ thuật nhằm trình bày về lý thuyết toán kỹ thuật gồm 5 chương: số phức và ứng dụng, phương trình vi phân và ứng dụng, chuỗi Fourier và biến đổi Fourier, biến đổi Laplace, biến đổi Z.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán kỹ thuật: Giới thiệu môn học - Võ Duy Tín

 1. TOÁN KỸ THUẬT (Advanced Engineering Mathematics) Introduction
 2. Thông tin cần thiết • Họ tên CBGD: Võ Duy Tín. MSCB: 002432 • Email: vdtin@ctu.edu.vn • Website: https://sites.google.com/a/ctu.edu.vn/vdtin/ • Nhóm trưởng: Lê Thị Nhẩn – DĐ:0932857691 – Email: nhan117996@student.ctu.edu.vn
 3. Giới thiệu
 4. Mục Đích Yêu Cầu
 5. Tài liệu học phần q Giáo trình: q Trương Phong Tuyên – Giáo trình Toán Kỹ Thuật, Khoa Công Nghệ, Đại học Cần Thơ q Tài liệu tham khảo: q Ngoâ Truùc Höng – BAØI GIAÛNG TOAÙN THUAÄT TRONG VAÄT LYÙ - Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin, Ñaïi hoïc Caàn Thô – 2002. q Traàn Thanh Toøng – BAØI GIAÛNG LYÙ THUYEÁT TÍN HIEÄU - Khoa Coâng Nghe Thoâng Tin, Ñaïi hoïc Caàn Thô – 2002. q Ñoaøn Hoaø Minh – GIAÙO TRÌNH XÖÛ LYÙ
 6. Phương pháp giảng dạy q Lý thuyết: q Giáo trình q Slides PowerPoint q Websites q Bài tập: q Ví dụ q Bài tập trong giáo trình q Bài tập tham khảo
 7. Phương pháp đánh giá
 8. Ghi chú • Không xem tài liệu • Điểm quy đổi sẽ dựa vào điểm chuẩn nhất định (thường lấy theo bạn cao điểm nhất). • Cách tính: – Điểm quy đổi = điểm thi × 100 ÷ điểm chuẩn
 9. Phương pháp tính điểm qui đổi 0.0 - 3.99
 10. Cấu trúc giáo trình
 11. Week Content Notes 1 Lecturing strategy Introduction + Chapter 1 2 Off 3 Chapter 1 (cont)+Exercise solution 4 Chapter 2 5 Off 6 Chapter 3 7 Chapter 3 8 Exercise solution 9 Midterm Exam 10 Chapter 4 11 Chapter 4(cont) 12 Exercises solution 13 Chapter 5 14 Chapter 5(cont) 15 Exercises solution

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản