intTypePromotion=1

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

0
196
lượt xem
34
download

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc tập trung làm rõ về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc; tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc; mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

  1. CHƯƠNG HAI 1
  2. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I/ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Sơ lược quan điểm của Mác, Ănghen, Lê-nin về vấn đề dân tộc 1/-Vấn đề dân tộc thuộc địa: a) Vấn đề dân tộc trong TTHCM là vấn đề dân tộc thuộc địa, thực chất của vấn đề này là: ­ Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giải phóng dân tộc ­ Lựa chọn con đường phát triển của đất nước là CNXH        b) Cốt lõi của vấn đề dân tộc thuộc địa là độc lập dân tộc: ­ Hồ Chí Minh đã chỉ rõ vấn đề cốt lõi mà các dân tộc thuộc địa phải nhận  thức là độc lập dân tộc  Từ quyền con người được  nêu trong Tuyên ngôn độc lập 1776 của nước  Mỹ, Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền 1791 của cách mạng  Pháp, Hồ  Chí Minh đã nâng lên thành quyền dân tộc: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng, dân tộc nào cũng  có quyền sống, quyền sung sướng và quyền  được tự do”  (Hồ Chí Minh  toàn tập. Tập 3, trg 555) 2       
  3. ­ Nội dung của độc lập dân tộc theo tư tưởng Hồ Chí Minh:  Độc lập dân tộc phải đi liền với quyền bình đẳng của tất cả  các dân tộc khác nhau trên thế giới, và các dân tộc trong một  nước.  Độc lập dân tộc phải gắn với hòa bình chân chính.  Độc lập dân tộc phải gắn với sự thống nhất và toàn vẹn lãnh  thổ.  Độc lập dân tộc phải gắn với cơm no, áo ấm, hạnh phúc của  mọi người.        c)  Chủ  nghĩa  yêu  nước  chân  chính  –  một  động  lực  lớn  của  đất nước      Chủ nghĩa yêu nước chân chính của các dân tộc thuộc địa là  sức  mạnh  chiến  đấu  và  chiến  thắng  trước  bất  cứ  thế  lực  ngoại xâm nào. 3
  4. 2/- Mối quan hệ giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. a) Vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp có mối quan hệ chặt  chẽ với nhau b) Giải phóng dân tộc là vấn đề trên hết, trước hết; độc lập  dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. c) Giải phóng dân tộc tạo tiền đề để giải phóng giai cấp d) Giữ vững độc lập của dân tộc mình, đồng thời tôn trọng  độc lập của các dân tộc khác 4
  5. II/- TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC 1/-Tính chất, nhiệm vụ và mục tiêu của Cách mạng giải phóng dân tộc: - Tính chất, nhiệm vụ: Tính chất của một cuộc cách mạng xã hội do nhiệm vụ của cuộc cách mạng đó quyết định.Cuộc cách mạng nhằm giải quyết những mâu thuẫn nào, đưa đến sự thành lập một chế độ xã hội nào • Cách mạng 1789 ở Pháp là cách mạng tư sản vì giai cấp tư sản và các tầng lớp lao động do giai cấp tư sản lãnh đạo phải thực hiện nhiệm vụ lật đổ chế độ phong kiến, xóa bỏ chế độ phong kiến, xây dưng chế độ tư bản; giải quyết mâu thuẫn: PK >< TS, CN,ND • Việt Nam: cách mạng có hai nhiệm vụ chống đế quốc, phong kiến tay sai nhằm giải phóng dân tộc đi lên CNXH. Cách mạng giải quyết hai mâu thuẫn: DT >< ĐQ (mâu thuẫn chủ yếu); ND >< ĐCPK nên tính chất cuộc cách mạng là giải phóng dân tộc. • Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Nguyễn Ái Quốc phân biệt 3 loại cách mạng: CM tư sản, CM vô sản, và CM giải phóng dân tộc; đồng thời Người nhấn mạnh tính chất của CM Việt Nam là CM giải phóng dân tộc. - Mục tiêu: Là đánh đổ ách thống trị của Chủ nghĩa thực dân, giành độc lập và thiết lập chính quyền công nông 5
  6. 2/- Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản 3/- Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo 4/- Lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm: toàn dân tộc. 5/- Cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng dành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. 6/- Cách mạng giải phóng dân tộc phải được tiến hành bằng con đường cách mạng bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị với lực lượng vũ trang nhân dân. 6
  7. KẾT LUẬN Nghiên cứu chương 2 tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề  dân tộc ta rút ra 3 kết luận sau : 1. Tư  tưởng  Hồ  Chí  Minh  về  vấn  đề  dân  tộc  và  cách  mạng  giải  phóng  dân  tộc  đã  làm  phong  phú  thêm  kho  tàng  lý  luận  của  Chủ  nghĩa  Mác  Lênin  về  cách  mạng  thuộc địa. 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân tộc và cách mạng giải  phóng dân tộc soi đường cho sự nghiệp giải phóng dân  tộc của dân tộc Việt Nam. 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn  đề dân tộc đang được  Đảng  và  Nhà  Nước  quán  triệt  và  vận  dụng  vào  sự  nghiệp đổi mới hiện nay. 7 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2