intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê: Phép thử và biến cố - Nguyễn Ngọc Phụng

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

58
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xác suất thống kê "Phép thử và biến cố", nội dung chính trong chương này gồm: Nhắc lại về giải tích tổ hợp, phép thử và không gian mẫu, biến cố và các phép toán, mối quan hệ và tính chất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê: Phép thử và biến cố - Nguyễn Ngọc Phụng

Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng<br /> Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> ÑT: 0989 969 057<br /> E-mail: phungngoc.nguyen@gmail.com<br /> phungvl@yahoo.com<br /> <br /> 10-10-2010<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> <br /> Phaàn Xaùc suaát<br /> 1. Xaùc suaát cuûa moät bieán coá.<br /> 2. Bieán ngaãu nhieân.<br /> 3. Moät soá luaät phaân phoái xaùc suaát thoâng duïng<br /> Phaàn Thoáng keâ<br /> 1. Lyù thuyeát maãu.<br /> 2. Öôùc löôïng tham soá.<br /> 3. Kieåm ñònh giaû thuyeát thoáng keâ.<br /> Giaùo trình chính<br /> 1. Xaùc suaát Thoáng keâ vaø ÖÙng duïng-Leâ Só Ñoàng.<br /> 2. Baøi taäp Xaùc suaát Thoáng keâ-Leâ Só Ñoàng.<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> <br /> 1<br /> <br /> Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> Nhaéc laïi veà giaûi tích toå hôïp<br /> Pheùp thöû vaø Khoâng gian maãu<br /> Bieán coá vaø caùc pheùp toaùn<br /> Moái quan heä vaø tính chaát<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> <br /> Nhaéc laïi veà giaûi tích toå hôïp<br /> Pheùp thöû vaø Khoâng gian maãu<br /> Bieán coá vaø caùc pheùp toaùn<br /> Moái quan heä vaø tính chaát<br /> <br /> Hai quy taéc cuûa pheùp ñeám<br /> <br /> Ñònh nghóa (Quy taéc nhaân)<br /> Ñeå hoaøn taát coâng vieäc A phaûi thöïc hieän qua k giai ñoaïn, giai ñoaïn thöù i<br /> coù ni caùch ñeå thöïc hieän. Khi ñoù coù n1 .n2 ...nk caùch ñeå thöïc hieän coâng<br /> vieäc A.<br /> Ñònh nghóa (Quy taéc coäng)<br /> Coâng vieäc A coù theå ñöôïc thöïc hieän qua 1 trong k tröôøng hôïp, tröôøng hôïp<br /> thöù i coù ni caùch ñeå thöïc hieän. Khi ñoù coù n1 + n2 + ... + nk caùch ñeå thöïc<br /> hieän coâng vieäc A.<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br /> Pheùp thöû vaø bieán coá<br /> <br /> Nhaéc laïi veà giaûi tích toå hôïp<br /> Pheùp thöû vaø Khoâng gian maãu<br /> Bieán coá vaø caùc pheùp toaùn<br /> Moái quan heä vaø tính chaát<br /> <br /> Hai quy taéc cuûa pheùp ñeám<br /> <br /> Ví duï:<br /> Moät hoäp coù caùc bi phaân bieät bao goàm 4 bi ñoû vaø 3 bi xanh. Choïn ngaãu<br /> nhieân laàn löôït töøng bi khoâng hoaøn laïi cho ñeán khi ñöôïc 2 bi. Hoûi coù maáy<br /> caùch ñeå choïn ñöôïc 2 bi khaùc maøu?<br /> <br /> Nguyeãn Ngoïc Phuïng - Tröôøng Ñaïi Hoïc Ngaân Haøng TPHCM<br /> <br /> XAÙC SUAÁT THOÁNG KEÂ<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2