intTypePromotion=1

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thăng Long

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
73
lượt xem
2
download

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 5: Xác suất và phân phối xác suất (Phần 1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phép thử ngẫu nhiên và không gian mẫu, biến cố và mối quan hệ giữa chúng, xác suất của một biến cố,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 5 - ĐH Thăng Long

 1. Ch÷ìng V X¡c su§t v  Ph¥n phèi X¡c su§t - Ph¦n I Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 94 / 664
 2. Ch÷ìng V 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 95 / 664
 3. Ch÷ìng V 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 95 / 664
 4. Ch÷ìng V 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 95 / 664
 5. Ch÷ìng V 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 95 / 664
 6. Ch÷ìng V 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 95 / 664
 7. Ch÷ìng V 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 95 / 664
 8. Kh¡i ni»m Trong thüc t¸ ta g°p r§t nhi·u h nh ëng m  c¡c k¸t qu£ cõa nâ khæng thº dü b¡o tr÷îc ÷ñc. Ta gåi chóng l  c¡c ph²p thû ng¨u nhi¶n. Ph²p thû ng¨u nhi¶n th÷íng ÷ñc k½ hi»u l  C. C¡c k¸t qu£ cõa C l  ng¨u nhi¶n, khæng thº x¡c ành tr÷îc. Tuy nhi¶n, ta câ thº li»t k¶ ra t§t c£ c¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa C. ành ngh¾a Tªp hñp c¡c k¸t qu£ câ thº cõa C ÷ñc gåi l  khæng gian m¨u cõa C v  ta th÷íng k½ hi»u nâ b¬ng Ω. Chú ω dòng º k½ hi»u mët ph¦n tû cõa Ω v  ta gåi méi ph¦n tû ω cõa Ω l  mët bi¸n cè sì c§p. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 96 / 664
 9. Kh¡i ni»m Trong thüc t¸ ta g°p r§t nhi·u h nh ëng m  c¡c k¸t qu£ cõa nâ khæng thº dü b¡o tr÷îc ÷ñc. Ta gåi chóng l  c¡c ph²p thû ng¨u nhi¶n. Ph²p thû ng¨u nhi¶n th÷íng ÷ñc k½ hi»u l  C. C¡c k¸t qu£ cõa C l  ng¨u nhi¶n, khæng thº x¡c ành tr÷îc. Tuy nhi¶n, ta câ thº li»t k¶ ra t§t c£ c¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa C. ành ngh¾a Tªp hñp c¡c k¸t qu£ câ thº cõa C ÷ñc gåi l  khæng gian m¨u cõa C v  ta th÷íng k½ hi»u nâ b¬ng Ω. Chú ω dòng º k½ hi»u mët ph¦n tû cõa Ω v  ta gåi méi ph¦n tû ω cõa Ω l  mët bi¸n cè sì c§p. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 96 / 664
 10. Kh¡i ni»m Trong thüc t¸ ta g°p r§t nhi·u h nh ëng m  c¡c k¸t qu£ cõa nâ khæng thº dü b¡o tr÷îc ÷ñc. Ta gåi chóng l  c¡c ph²p thû ng¨u nhi¶n. Ph²p thû ng¨u nhi¶n th÷íng ÷ñc k½ hi»u l  C. C¡c k¸t qu£ cõa C l  ng¨u nhi¶n, khæng thº x¡c ành tr÷îc. Tuy nhi¶n, ta câ thº li»t k¶ ra t§t c£ c¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa C. ành ngh¾a Tªp hñp c¡c k¸t qu£ câ thº cõa C ÷ñc gåi l  khæng gian m¨u cõa C v  ta th÷íng k½ hi»u nâ b¬ng Ω. Chú ω dòng º k½ hi»u mët ph¦n tû cõa Ω v  ta gåi méi ph¦n tû ω cõa Ω l  mët bi¸n cè sì c§p. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 96 / 664
 11. Kh¡i ni»m Trong thüc t¸ ta g°p r§t nhi·u h nh ëng m  c¡c k¸t qu£ cõa nâ khæng thº dü b¡o tr÷îc ÷ñc. Ta gåi chóng l  c¡c ph²p thû ng¨u nhi¶n. Ph²p thû ng¨u nhi¶n th÷íng ÷ñc k½ hi»u l  C. C¡c k¸t qu£ cõa C l  ng¨u nhi¶n, khæng thº x¡c ành tr÷îc. Tuy nhi¶n, ta câ thº li»t k¶ ra t§t c£ c¡c k¸t qu£ câ thº câ cõa C. ành ngh¾a Tªp hñp c¡c k¸t qu£ câ thº cõa C ÷ñc gåi l  khæng gian m¨u cõa C v  ta th÷íng k½ hi»u nâ b¬ng Ω. Chú ω dòng º k½ hi»u mët ph¦n tû cõa Ω v  ta gåi méi ph¦n tû ω cõa Ω l  mët bi¸n cè sì c§p. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 96 / 664
 12. Th½ dö Ph²p thû C: gieo mët con xóc x­c v  quan s¡t sè nèt tr¶n m°t xu§t hi»n cõa con xóc x­c. Ta khæng thº bi¸t tr÷îc ÷ñc m°t n o cõa con xóc x­c s³ xu§t hi»n. Khæng gian m¨u Ω cõa C l : Ω t1, 2, 3, 4, 5, 6u. Ph²p thû C: chån ng¨u nhi¶n 500 thanh ni¶n ð lùa tuêi tø 18 ¸n 25 v  ¸m xem câ bao nhi¶u ng÷íi câ thâi quen hót thuèc l¡. Con sè n y câ thº l  mët sè nguy¶n b§t k¼ tø 0 ¸n 500. Vªy Ω t0, 1, 2, . . . , 500u. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 97 / 664
 13. Th½ dö Ph²p thû C: gieo mët con xóc x­c v  quan s¡t sè nèt tr¶n m°t xu§t hi»n cõa con xóc x­c. Ta khæng thº bi¸t tr÷îc ÷ñc m°t n o cõa con xóc x­c s³ xu§t hi»n. Khæng gian m¨u Ω cõa C l : Ω t1, 2, 3, 4, 5, 6u. Ph²p thû C: chån ng¨u nhi¶n 500 thanh ni¶n ð lùa tuêi tø 18 ¸n 25 v  ¸m xem câ bao nhi¶u ng÷íi câ thâi quen hót thuèc l¡. Con sè n y câ thº l  mët sè nguy¶n b§t k¼ tø 0 ¸n 500. Vªy Ω t0, 1, 2, . . . , 500u. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 97 / 664
 14. Nëi dung tr¼nh b y 15 Ph²p thû ng¨u nhi¶n v  Khæng gian m¨u 16 Bi¸n cè v  mèi quan h» giúa chóng Kh¡i ni»m bi¸n cè Quan h» giúa c¡c bi¸n cè 17 X¡c su§t cõa mët bi¸n cè ành ngh¾a x¡c su§t cê iºn ành ngh¾a x¡c su§t b¬ng t¦n su§t Nguy¶n l½ x¡c su§t nhä 18 C¡c qui t­c t½nh x¡c su§t Qui t­c cëng, nh¥n x¡c su§t v  chuyºn sang bi¸n cè èi X¡c su§t câ i·u ki»n 19 Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ v  cæng thùc Bayes Cæng thùc x¡c su§t ¦y õ Cæng thùc Bayes 20 D¢y ph²p thû Bernouilli Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 98 / 664
 15. Kh¡i ni»m bi¸n cè X²t mët ph²p thû C. Câ r§t nhi·u c¥u häi li¶n quan ¸n k¸t qu£ cõa C. Ta th÷íng xem x²t c¡c bi¸n cè (cán gåi l  sü ki»n) m  vi»c x£y ra hay khæng x£y ra cõa chóng ho n to n ÷ñc quy¸t ành bði k¸t qu£ cõa C. ành ngh¾a K¸t qu£ ω cõa C ÷ñc gåi l  k¸t qu£ thuªn lñi cho bi¸n cè A n¸u A x£y ra khi k¸t qu£ cõa C l  ω. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 99 / 664
 16. Kh¡i ni»m bi¸n cè X²t mët ph²p thû C. Câ r§t nhi·u c¥u häi li¶n quan ¸n k¸t qu£ cõa C. Ta th÷íng xem x²t c¡c bi¸n cè (cán gåi l  sü ki»n) m  vi»c x£y ra hay khæng x£y ra cõa chóng ho n to n ÷ñc quy¸t ành bði k¸t qu£ cõa C. ành ngh¾a K¸t qu£ ω cõa C ÷ñc gåi l  k¸t qu£ thuªn lñi cho bi¸n cè A n¸u A x£y ra khi k¸t qu£ cõa C l  ω. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 99 / 664
 17. Kh¡i ni»m bi¸n cè X²t mët ph²p thû C. Câ r§t nhi·u c¥u häi li¶n quan ¸n k¸t qu£ cõa C. Ta th÷íng xem x²t c¡c bi¸n cè (cán gåi l  sü ki»n) m  vi»c x£y ra hay khæng x£y ra cõa chóng ho n to n ÷ñc quy¸t ành bði k¸t qu£ cõa C. ành ngh¾a K¸t qu£ ω cõa C ÷ñc gåi l  k¸t qu£ thuªn lñi cho bi¸n cè A n¸u A x£y ra khi k¸t qu£ cõa C l  ω. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 99 / 664
 18. Th½ dö Ph²p thû C l  gieo mët çng ti·n li¶n ti¸p 3 l¦n. çng ti·n câ thº ho°c s§p (S ) ho°c ngûa (N ). Khæng gian m¨u cõa C l : Ω tSNN , NNN , SSN , NSN , SNS , NN Bi¸n cè A: Câ óng hai l¦n çng ti·n ra m°t ngûa. C¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho A l : tSNN , NSN , NNS u. Bi¸n cè B : Sè l¦n xu§t hi»n m°t ngûa l  mët sè l´ th¼ c¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho B l : tSNS , SSN , NSS , NNN u. Nh÷ vªy, mët bi¸n cè A s³ ÷ñc xem nh÷ çng nh§t vîi mët tªp con cõa Ω bao gçm c¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho bi¸n cè A. ành ngh¾a Bi¸n cè khæng thº l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra (ùng vîi H „ Ω). Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn luæn x£y ra (ùng vîi to n bë tªp Ω). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 100 / 664
 19. Th½ dö Ph²p thû C l  gieo mët çng ti·n li¶n ti¸p 3 l¦n. çng ti·n câ thº ho°c s§p (S ) ho°c ngûa (N ). Khæng gian m¨u cõa C l : Ω tSNN , NNN , SSN , NSN , SNS , NN Bi¸n cè A: Câ óng hai l¦n çng ti·n ra m°t ngûa. C¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho A l : tSNN , NSN , NNS u. Bi¸n cè B : Sè l¦n xu§t hi»n m°t ngûa l  mët sè l´ th¼ c¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho B l : tSNS , SSN , NSS , NNN u. Nh÷ vªy, mët bi¸n cè A s³ ÷ñc xem nh÷ çng nh§t vîi mët tªp con cõa Ω bao gçm c¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho bi¸n cè A. ành ngh¾a Bi¸n cè khæng thº l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra (ùng vîi H „ Ω). Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn luæn x£y ra (ùng vîi to n bë tªp Ω). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 100 / 664
 20. Th½ dö Ph²p thû C l  gieo mët çng ti·n li¶n ti¸p 3 l¦n. çng ti·n câ thº ho°c s§p (S ) ho°c ngûa (N ). Khæng gian m¨u cõa C l : Ω tSNN , NNN , SSN , NSN , SNS , NN Bi¸n cè A: Câ óng hai l¦n çng ti·n ra m°t ngûa. C¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho A l : tSNN , NSN , NNS u. Bi¸n cè B : Sè l¦n xu§t hi»n m°t ngûa l  mët sè l´ th¼ c¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho B l : tSNS , SSN , NSS , NNN u. Nh÷ vªy, mët bi¸n cè A s³ ÷ñc xem nh÷ çng nh§t vîi mët tªp con cõa Ω bao gçm c¡c k¸t qu£ thuªn lñi cho bi¸n cè A. ành ngh¾a Bi¸n cè khæng thº l  bi¸n cè khæng bao gií x£y ra (ùng vîi H „ Ω). Bi¸n cè ch­c ch­n l  bi¸n cè luæn luæn x£y ra (ùng vîi to n bë tªp Ω). Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 100 / 664
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2