intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 8 - ĐH Thăng Long

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

68
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 8: Ước lượng các tham số tổng thể" cung cấp cho người học các kiến thức: Ước lượng điểm, ước lượng khoảng, khoảng ước lượng cho tỷ lệ tổng thể với cỡ mẫu mới, Xác định cỡ mẫu cho bài toán ước lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 8 - ĐH Thăng Long

 1. Ch÷ìng VIII ×îc l÷ñng c¡c tham sè têng thº Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 278 / 664
 2. Ch÷ìng VIII 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 279 / 664
 3. Ch÷ìng VIII 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 279 / 664
 4. Ch÷ìng VIII 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 279 / 664
 5. Ch÷ìng VIII 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 279 / 664
 6. Nëi dung tr¼nh b y 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 280 / 664
 7. H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng Kh¡i ni»m Gi£ sû c¦n ÷îc l÷ñng tham sè θ cõa têng thº, ta chån m¨u ng¨u nhi¶n gçm n ph¦n tû X 1 , X2 , . . . , Xn v  chån h m θˆ p f X 1 , X2 , . . . , Xn q l  mët h m biºu di¹n tham sè m¨u t÷ìng ùng vîi tham sè cõa têng thº c¦n ÷îc l÷ñng. Khi â h m θˆ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng cõa θ. N¸u lªp mët m¨u cö thº v  t½nh c¡c gi¡ trà θˆ f px1 , x2 , . . . , xn q cõa h m tham sè m¨u θˆ th¼ mët gi¡ trà t½nh tr¶n m¨u cö thº n y ÷ñc gåi l  mët ÷îc l÷ñng cõa θ. N¸u vîi méi mët m¨u cö thº h m ÷îc l÷ñng θˆ f px1 , x2 , . . . , xn q cho mët gi¡ trà duy nh§t th¼ θˆ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng iºm cõa tham sè têng thº θ v  gi¡ trà t¼m ÷ñc n y gåi l  ÷îc l÷ñng iºm cõa cõa tham sè têng thº θ. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 281 / 664
 8. H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng Kh¡i ni»m Gi£ sû c¦n ÷îc l÷ñng tham sè θ cõa têng thº, ta chån m¨u ng¨u nhi¶n gçm n ph¦n tû X 1 , X2 , . . . , Xn v  chån h m θˆ p f X 1 , X2 , . . . , Xn q l  mët h m biºu di¹n tham sè m¨u t÷ìng ùng vîi tham sè cõa têng thº c¦n ÷îc l÷ñng. Khi â h m θˆ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng cõa θ. N¸u lªp mët m¨u cö thº v  t½nh c¡c gi¡ trà θˆ f px1 , x2 , . . . , xn q cõa h m tham sè m¨u θˆ th¼ mët gi¡ trà t½nh tr¶n m¨u cö thº n y ÷ñc gåi l  mët ÷îc l÷ñng cõa θ. N¸u vîi méi mët m¨u cö thº h m ÷îc l÷ñng θˆ f px1 , x2 , . . . , xn q cho mët gi¡ trà duy nh§t th¼ θˆ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng iºm cõa tham sè têng thº θ v  gi¡ trà t¼m ÷ñc n y gåi l  ÷îc l÷ñng iºm cõa cõa tham sè têng thº θ. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 281 / 664
 9. H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng Kh¡i ni»m Gi£ sû c¦n ÷îc l÷ñng tham sè θ cõa têng thº, ta chån m¨u ng¨u nhi¶n gçm n ph¦n tû X 1 , X2 , . . . , Xn v  chån h m θˆ p f X 1 , X2 , . . . , Xn q l  mët h m biºu di¹n tham sè m¨u t÷ìng ùng vîi tham sè cõa têng thº c¦n ÷îc l÷ñng. Khi â h m θˆ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng cõa θ. N¸u lªp mët m¨u cö thº v  t½nh c¡c gi¡ trà θˆ f px1 , x2 , . . . , xn q cõa h m tham sè m¨u θˆ th¼ mët gi¡ trà t½nh tr¶n m¨u cö thº n y ÷ñc gåi l  mët ÷îc l÷ñng cõa θ. N¸u vîi méi mët m¨u cö thº h m ÷îc l÷ñng θˆ f px1 , x2 , . . . , xn q cho mët gi¡ trà duy nh§t th¼ θˆ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng iºm cõa tham sè têng thº θ v  gi¡ trà t¼m ÷ñc n y gåi l  ÷îc l÷ñng iºm cõa cõa tham sè têng thº θ. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 281 / 664
 10. V½ dö Ta muèn ÷îc l÷ñng thu nhªp trung b¼nh cõa têng thº c¡c hë gia ¼nh trong mët th nh phè. Ta chån mët m¨u ng¨u nhi¶n gçm n ph¦n tû X 1 , X2 , . . . , Xn th¼ bi¸n ng¨u nhi¶n ch¿ trung b¼nh m¨u X n1 pX1 X 2 ... Xn q l  mët h m ÷îc l÷ñng iºm cõa trung b¼nh têng thº. N¸u ta chån ÷ñc mët m¨u cö thº vîi c¡c gi¡ trà x 1 , x2 , . . . , xn cõa X 1 , X2 , . . . , Xn th¼ gi¡ trà trung b¼nh cõa m¨u ¢ chån x n1 px1 x 2 ... xn q l  mët ÷îc l÷ñng iºm cõa trung b¼nh thu nhªp cõa têng thº. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 282 / 664
 11. Mët sè h m ÷îc l÷ñng iºm thæng döng B£ng sau cho ta mët sè h m ÷îc l÷ñng iºm th÷íng g°p cõa nhúng tham sè têng thº: Tham sè têng thº H m ÷îc l÷ñng ×îc l÷ñng Trung b¼nh pµX q X x Ph÷ìng sai pσX q 2 2 SX sx 2 ë l»ch chu©n pσX q SX sx T¿ l» pp q PX px Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 283 / 664
 12. V½ dö B i to¡n Mët m¨u ng¨u nhi¶n gçm 8 nh  ph¥n t½ch t i ch½nh ÷a ra dü b¡o v· ti·n l¢i (tri»u VND)tr¶n méi ph¦n vèn trong mët cæng ty v o n«m tîi l  450, 530, 460, 480, 560, 500, 430, 515. T¼m mët ÷îc l÷ñng iºm cho trung b¼nh, ph÷ìng sai, ë l»ch chu©n v  t¿ l» nhúng dü b¡o v· ti·n l¢i cao hìn 500 cõa cæng ty â. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 284 / 664
 13. V½ dö Líi gi£i: Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa trung b¼nh ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty trong n«m tîi l  x 450 530 460 480 8 560 500 430 515 490.625. Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa ph÷ìng sai ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty trong n«m tîi l  p450 490.625q p515 490.625q2 1917.411. 2 2 ... sx 8 1 Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 285 / 664
 14. V½ dö Líi gi£i: Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa trung b¼nh ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty trong n«m tîi l  x 450 530 460 480 8 560 500 430 515 490.625. Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa ph÷ìng sai ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty trong n«m tîi l  p450 490.625q p515 490.625q2 1917.411. 2 2 ... sx 8 1 Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 285 / 664
 15. V½ dö Líi gi£i: Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa ë l»ch chu©n ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty trong n«m tîi l  a sx sx2 43.78825. Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa t¿ l» ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty lîn hìn 500 trong n«m tîi l  px mn 38 0.375, vîi m l  sè dü o¡n v· ti·n l¢i trong m¨u lîn hìn 500. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 286 / 664
 16. V½ dö Líi gi£i: Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa ë l»ch chu©n ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty trong n«m tîi l  a sx sx2 43.78825. Mët ÷îc l÷ñng iºm cõa t¿ l» ti·n l¢i tr¶n méi ph¦n vèn cõa cæng ty lîn hìn 500 trong n«m tîi l  px mn 38 0.375, vîi m l  sè dü o¡n v· ti·n l¢i trong m¨u lîn hìn 500. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 286 / 664
 17. Nëi dung tr¼nh b y 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 287 / 664
 18. H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch ành ngh¾a H m ÷îc l÷ñng iºm θˆ cõa tham sè têng thº θ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa θ n¸u trung b¼nh cõa θˆ l  θ, tùc l  E pθˆq θ. Ta câ E X p q µX n¶n X l  mët h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa trung b¼nh têng thº; Ta câ E SX p 2 q σX2 2 n¶n SX l  mët h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa ph÷ìng sai têng thº; Ta câ E PX p q p n¶n PX l  mët h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa t¿ l» têng thº; Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 288 / 664
 19. H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch ành ngh¾a H m ÷îc l÷ñng iºm θˆ cõa tham sè têng thº θ ÷ñc gåi l  h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa θ n¸u trung b¼nh cõa θˆ l  θ, tùc l  E pθˆq θ. Ta câ E X p q µX n¶n X l  mët h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa trung b¼nh têng thº; Ta câ E SX p 2 q σX2 2 n¶n SX l  mët h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa ph÷ìng sai têng thº; Ta câ E PX p q p n¶n PX l  mët h m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch cõa t¿ l» têng thº; Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 288 / 664
 20. Nëi dung tr¼nh b y 27 ×îc l÷ñng iºm H m ÷îc l÷ñng v  ÷îc l÷ñng H m ÷îc l÷ñng khæng ch»ch H m ÷îc l÷ñng húu hi»u 28 ×îc l÷ñng kho£ng Kho£ng tin cªy Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh cõa ph¥n phèi chu©n Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u lîn Kho£ng tin cªy cho trung b¼nh têng thº vîi cï m¨u nhä 29 Kho£ng ÷îc l÷ñng cho t¿ l» têng thº vîi cï m¨u lîn 30 X¡c ành cï m¨u cho b i to¡n ÷îc l÷ñng X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng trung b¼nh têng thº X¡c ành cï m¨u cho ÷îc l÷ñng t¿ l» têng thº X¡c ành cï m¨u trong t¼nh huèng têng thº húu h¤n Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 289 / 664
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=68

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2