intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 9 - ĐH Thăng Long

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

75
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 9: Kiểm định giả thuyết" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu chung về kiểm định giả thuyết, kiểm định giả thuyết một tổng thể, kiểm định giả thuyết hai tổng thể. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 9 - ĐH Thăng Long

 1. Ch÷ìng IX Kiºm ành gi£ thuy¸t Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 331 / 664
 2. Ch÷ìng IX 31 Giîi thi»u chung v· kiºm ành gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m v· gi£ thuy¸t Sai l¦m lo¤i I v  lo¤i II C¡c lo¤i gi£ thuy¸t 32 Kiºm ành gi£ thuy¸t mët têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· trung b¼nh têng thº Sû döng p-gi¡ trà trong b i to¡n kiºm ành Kiºm ành gi£ thuy¸t v· t¿ l» têng thº Kiºm ành ph÷ìng sai têng thº 33 Kiºm ành gi£ thuy¸t hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü kh¡c bi»t cõa trung b¼nh hai têng thº Kiºm ành t¿ l» hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t cho ph÷ìng sai cõa hai têng thº Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 332 / 664
 3. Ch÷ìng IX 31 Giîi thi»u chung v· kiºm ành gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m v· gi£ thuy¸t Sai l¦m lo¤i I v  lo¤i II C¡c lo¤i gi£ thuy¸t 32 Kiºm ành gi£ thuy¸t mët têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· trung b¼nh têng thº Sû döng p-gi¡ trà trong b i to¡n kiºm ành Kiºm ành gi£ thuy¸t v· t¿ l» têng thº Kiºm ành ph÷ìng sai têng thº 33 Kiºm ành gi£ thuy¸t hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü kh¡c bi»t cõa trung b¼nh hai têng thº Kiºm ành t¿ l» hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t cho ph÷ìng sai cõa hai têng thº Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 332 / 664
 4. Ch÷ìng IX 31 Giîi thi»u chung v· kiºm ành gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m v· gi£ thuy¸t Sai l¦m lo¤i I v  lo¤i II C¡c lo¤i gi£ thuy¸t 32 Kiºm ành gi£ thuy¸t mët têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· trung b¼nh têng thº Sû döng p-gi¡ trà trong b i to¡n kiºm ành Kiºm ành gi£ thuy¸t v· t¿ l» têng thº Kiºm ành ph÷ìng sai têng thº 33 Kiºm ành gi£ thuy¸t hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü kh¡c bi»t cõa trung b¼nh hai têng thº Kiºm ành t¿ l» hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t cho ph÷ìng sai cõa hai têng thº Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 332 / 664
 5. Nëi dung tr¼nh b y 31 Giîi thi»u chung v· kiºm ành gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m v· gi£ thuy¸t Sai l¦m lo¤i I v  lo¤i II C¡c lo¤i gi£ thuy¸t 32 Kiºm ành gi£ thuy¸t mët têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· trung b¼nh têng thº Sû döng p-gi¡ trà trong b i to¡n kiºm ành Kiºm ành gi£ thuy¸t v· t¿ l» têng thº Kiºm ành ph÷ìng sai têng thº 33 Kiºm ành gi£ thuy¸t hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü kh¡c bi»t cõa trung b¼nh hai têng thº Kiºm ành t¿ l» hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t cho ph÷ìng sai cõa hai têng thº Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 333 / 664
 6. Gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t l  mët k¸t luªn t¤m ÷a ra º gi£i th½ch mët hi»n t÷ñng n o â trong tü nhi¶n ho°c x¢ hëi. Ð ¥y ta s³ x²t hai lo¤i gi£ thuy¸t: gi£ thuy¸t nghi¶n cùu; gi£ thuy¸t thèng k¶; Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 334 / 664
 7. Gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t l  mët k¸t luªn t¤m ÷a ra º gi£i th½ch mët hi»n t÷ñng n o â trong tü nhi¶n ho°c x¢ hëi. Ð ¥y ta s³ x²t hai lo¤i gi£ thuy¸t: gi£ thuy¸t nghi¶n cùu; gi£ thuy¸t thèng k¶; Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 334 / 664
 8. Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu l  mët ph¡t biºu m  nh  nghi¶n cùu tin t÷ðng s³ l  k¸t qu£ cõa mët cuëc th½ nghi»m ho°c mët nghi¶n cùu n o â. Mët v i gi£ thuy¸t nghi¶n cùu trong kinh t¸: Nhúng cæng nh¥n l¥u n«m th÷íng trung th nh vîi cæng ty hìn; Nhúng cæng ty câ têng t i s£n lîn th÷íng ¦u t÷ cho qu£ng c¡o nhi·u hìn nhúng cæng ty câ têng t i s£n nhä; Gi¡ cê phi¸u cõa cæng ty h ng khæng th÷íng t«ng còng chi·u vîi khèi l÷ñng khai th¡c d¦u cõa OPEC. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 335 / 664
 9. Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu l  mët ph¡t biºu m  nh  nghi¶n cùu tin t÷ðng s³ l  k¸t qu£ cõa mët cuëc th½ nghi»m ho°c mët nghi¶n cùu n o â. Mët v i gi£ thuy¸t nghi¶n cùu trong kinh t¸: Nhúng cæng nh¥n l¥u n«m th÷íng trung th nh vîi cæng ty hìn; Nhúng cæng ty câ têng t i s£n lîn th÷íng ¦u t÷ cho qu£ng c¡o nhi·u hìn nhúng cæng ty câ têng t i s£n nhä; Gi¡ cê phi¸u cõa cæng ty h ng khæng th÷íng t«ng còng chi·u vîi khèi l÷ñng khai th¡c d¦u cõa OPEC. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 335 / 664
 10. Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu l  mët ph¡t biºu m  nh  nghi¶n cùu tin t÷ðng s³ l  k¸t qu£ cõa mët cuëc th½ nghi»m ho°c mët nghi¶n cùu n o â. Mët v i gi£ thuy¸t nghi¶n cùu trong kinh t¸: Nhúng cæng nh¥n l¥u n«m th÷íng trung th nh vîi cæng ty hìn; Nhúng cæng ty câ têng t i s£n lîn th÷íng ¦u t÷ cho qu£ng c¡o nhi·u hìn nhúng cæng ty câ têng t i s£n nhä; Gi¡ cê phi¸u cõa cæng ty h ng khæng th÷íng t«ng còng chi·u vîi khèi l÷ñng khai th¡c d¦u cõa OPEC. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 335 / 664
 11. Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t nghi¶n cùu l  mët ph¡t biºu m  nh  nghi¶n cùu tin t÷ðng s³ l  k¸t qu£ cõa mët cuëc th½ nghi»m ho°c mët nghi¶n cùu n o â. Mët v i gi£ thuy¸t nghi¶n cùu trong kinh t¸: Nhúng cæng nh¥n l¥u n«m th÷íng trung th nh vîi cæng ty hìn; Nhúng cæng ty câ têng t i s£n lîn th÷íng ¦u t÷ cho qu£ng c¡o nhi·u hìn nhúng cæng ty câ têng t i s£n nhä; Gi¡ cê phi¸u cõa cæng ty h ng khæng th÷íng t«ng còng chi·u vîi khèi l÷ñng khai th¡c d¦u cõa OPEC. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 335 / 664
 12. Gi£ thuy¸t thèng k¶ Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t thèng k¶ l  gi£ thuy¸t v· ph¥n phèi cõa têng thº, v· c¡c tham sè cõa têng thº ho°c v· t½nh ëc lªp cõa c¡c °c iºm trong têng thº. Gi£ thuy¸t thèng k¶ bao gçm gi£ thuy¸t khæng H 0 v  gi£ thuy¸t èi H . Thüc1 hi»n b i to¡n kiºm ành l  vi»c ta ph£i i ¸n mët trong hai quy¸t ành: Khæng b¡c bä H 0 1 (tùc lo¤i H ) ho°c ng÷ñc l¤i b¡c bä H 0 1 (tùc ch§p nhªn H ). Gi£ sû ta ang nghi¶n cùu nhu c¦u thà tr÷íng v· mët lo¤i h ng hâa ta câ thº ÷a ra c¡c c°p gi£ thuy¸t thèng k¶ sau: 0 H : Nhu c¦u cõa thà tr÷íng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; H : Nhu c¦u cõa thà 1 tr÷íng khæng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; 0 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 1 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 0 H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y l  ëc lªp vîi thu nhªp cõa ng÷íi 1 ti¶u dòng; H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y phö thuëc v o thu nhªp cõa ng÷íi ti¶u dòng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 336 / 664
 13. Gi£ thuy¸t thèng k¶ Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t thèng k¶ l  gi£ thuy¸t v· ph¥n phèi cõa têng thº, v· c¡c tham sè cõa têng thº ho°c v· t½nh ëc lªp cõa c¡c °c iºm trong têng thº. Gi£ thuy¸t thèng k¶ bao gçm gi£ thuy¸t khæng H 0 v  gi£ thuy¸t èi H . Thüc1 hi»n b i to¡n kiºm ành l  vi»c ta ph£i i ¸n mët trong hai quy¸t ành: Khæng b¡c bä H 0 1 (tùc lo¤i H ) ho°c ng÷ñc l¤i b¡c bä H 0 1 (tùc ch§p nhªn H ). Gi£ sû ta ang nghi¶n cùu nhu c¦u thà tr÷íng v· mët lo¤i h ng hâa ta câ thº ÷a ra c¡c c°p gi£ thuy¸t thèng k¶ sau: 0 H : Nhu c¦u cõa thà tr÷íng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; H : Nhu c¦u cõa thà 1 tr÷íng khæng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; 0 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 1 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 0 H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y l  ëc lªp vîi thu nhªp cõa ng÷íi 1 ti¶u dòng; H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y phö thuëc v o thu nhªp cõa ng÷íi ti¶u dòng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 336 / 664
 14. Gi£ thuy¸t thèng k¶ Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t thèng k¶ l  gi£ thuy¸t v· ph¥n phèi cõa têng thº, v· c¡c tham sè cõa têng thº ho°c v· t½nh ëc lªp cõa c¡c °c iºm trong têng thº. Gi£ thuy¸t thèng k¶ bao gçm gi£ thuy¸t khæng H 0 v  gi£ thuy¸t èi H . Thüc1 hi»n b i to¡n kiºm ành l  vi»c ta ph£i i ¸n mët trong hai quy¸t ành: Khæng b¡c bä H 0 1 (tùc lo¤i H ) ho°c ng÷ñc l¤i b¡c bä H 0 1 (tùc ch§p nhªn H ). Gi£ sû ta ang nghi¶n cùu nhu c¦u thà tr÷íng v· mët lo¤i h ng hâa ta câ thº ÷a ra c¡c c°p gi£ thuy¸t thèng k¶ sau: 0 H : Nhu c¦u cõa thà tr÷íng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; H : Nhu c¦u cõa thà 1 tr÷íng khæng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; 0 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 1 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 0 H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y l  ëc lªp vîi thu nhªp cõa ng÷íi 1 ti¶u dòng; H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y phö thuëc v o thu nhªp cõa ng÷íi ti¶u dòng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 336 / 664
 15. Gi£ thuy¸t thèng k¶ Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t thèng k¶ l  gi£ thuy¸t v· ph¥n phèi cõa têng thº, v· c¡c tham sè cõa têng thº ho°c v· t½nh ëc lªp cõa c¡c °c iºm trong têng thº. Gi£ thuy¸t thèng k¶ bao gçm gi£ thuy¸t khæng H 0 v  gi£ thuy¸t èi H . Thüc1 hi»n b i to¡n kiºm ành l  vi»c ta ph£i i ¸n mët trong hai quy¸t ành: Khæng b¡c bä H 0 1 (tùc lo¤i H ) ho°c ng÷ñc l¤i b¡c bä H 0 1 (tùc ch§p nhªn H ). Gi£ sû ta ang nghi¶n cùu nhu c¦u thà tr÷íng v· mët lo¤i h ng hâa ta câ thº ÷a ra c¡c c°p gi£ thuy¸t thèng k¶ sau: 0 H : Nhu c¦u cõa thà tr÷íng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; H : Nhu c¦u cõa thà 1 tr÷íng khæng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; 0 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 1 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 0 H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y l  ëc lªp vîi thu nhªp cõa ng÷íi 1 ti¶u dòng; H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y phö thuëc v o thu nhªp cõa ng÷íi ti¶u dòng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 336 / 664
 16. Gi£ thuy¸t thèng k¶ Kh¡i ni»m Gi£ thuy¸t thèng k¶ l  gi£ thuy¸t v· ph¥n phèi cõa têng thº, v· c¡c tham sè cõa têng thº ho°c v· t½nh ëc lªp cõa c¡c °c iºm trong têng thº. Gi£ thuy¸t thèng k¶ bao gçm gi£ thuy¸t khæng H 0 v  gi£ thuy¸t èi H . Thüc1 hi»n b i to¡n kiºm ành l  vi»c ta ph£i i ¸n mët trong hai quy¸t ành: Khæng b¡c bä H 0 1 (tùc lo¤i H ) ho°c ng÷ñc l¤i b¡c bä H 0 1 (tùc ch§p nhªn H ). Gi£ sû ta ang nghi¶n cùu nhu c¦u thà tr÷íng v· mët lo¤i h ng hâa ta câ thº ÷a ra c¡c c°p gi£ thuy¸t thèng k¶ sau: 0 H : Nhu c¦u cõa thà tr÷íng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; H : Nhu c¦u cõa thà 1 tr÷íng khæng tu¥n theo ph¥n phèi chu©n; 0 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 1 H : Nhu c¦u trung b¼nh v· lo¤i h ng hâa n y l  µ 1000 ìn và/th¡ng; 0 H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y l  ëc lªp vîi thu nhªp cõa ng÷íi 1 ti¶u dòng; H : Nhu c¦u thà tr÷íng v· h ng hâa n y phö thuëc v o thu nhªp cõa ng÷íi ti¶u dòng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 336 / 664
 17. Mët sè nguy¶n t­c khi °t gi£ thuy¸t Gi£ thuy¸t H 0 th÷íng mæ t£ hi»n t÷ñng lóc b¼nh th÷íng, tùc l  khæng câ g¼ mîi x£y ra, l½ thuy¸t cô v¨n óng, ti¶u chu©n cô v¨n óng v  h» thèng v¨n ang kiºm so¡t ÷ñc,... Trong c§u tróc cõa H 0 luæn câ mët d§u b¬ng , ¤, ¥. Gi£ thuy¸t H 1 0 mæ t£ t¼nh tr¤ng ng÷ñc vîi H , nâ thº hi»n c¡c ph¡t biºu, c¡c nghi ngí, c¡c nhªn ành v· hi»n t÷ñng m  ta ang muèn chùng minh. Khi x¥y 1 düng H , trong c§u tróc cõa nâ khæng câ d§u b¬ng ,  , ¡. N¸u b¡c bä H 0 tùc l  b¤n câ b¬ng chùng thèng k¶ º cho r¬ng H 1 óng. N¸u b¤n khæng b¡c bä H 0 th¼ b¤n khæng chùng minh thèng k¶ ÷ñc H 1 óng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 337 / 664
 18. Mët sè nguy¶n t­c khi °t gi£ thuy¸t Gi£ thuy¸t H 0 th÷íng mæ t£ hi»n t÷ñng lóc b¼nh th÷íng, tùc l  khæng câ g¼ mîi x£y ra, l½ thuy¸t cô v¨n óng, ti¶u chu©n cô v¨n óng v  h» thèng v¨n ang kiºm so¡t ÷ñc,... Trong c§u tróc cõa H 0 luæn câ mët d§u b¬ng , ¤, ¥. Gi£ thuy¸t H 1 0 mæ t£ t¼nh tr¤ng ng÷ñc vîi H , nâ thº hi»n c¡c ph¡t biºu, c¡c nghi ngí, c¡c nhªn ành v· hi»n t÷ñng m  ta ang muèn chùng minh. Khi x¥y 1 düng H , trong c§u tróc cõa nâ khæng câ d§u b¬ng ,  , ¡. N¸u b¡c bä H 0 tùc l  b¤n câ b¬ng chùng thèng k¶ º cho r¬ng H 1 óng. N¸u b¤n khæng b¡c bä H 0 th¼ b¤n khæng chùng minh thèng k¶ ÷ñc H 1 óng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 337 / 664
 19. Mët sè nguy¶n t­c khi °t gi£ thuy¸t Gi£ thuy¸t H 0 th÷íng mæ t£ hi»n t÷ñng lóc b¼nh th÷íng, tùc l  khæng câ g¼ mîi x£y ra, l½ thuy¸t cô v¨n óng, ti¶u chu©n cô v¨n óng v  h» thèng v¨n ang kiºm so¡t ÷ñc,... Trong c§u tróc cõa H 0 luæn câ mët d§u b¬ng , ¤, ¥. Gi£ thuy¸t H 1 0 mæ t£ t¼nh tr¤ng ng÷ñc vîi H , nâ thº hi»n c¡c ph¡t biºu, c¡c nghi ngí, c¡c nhªn ành v· hi»n t÷ñng m  ta ang muèn chùng minh. Khi x¥y 1 düng H , trong c§u tróc cõa nâ khæng câ d§u b¬ng ,  , ¡. N¸u b¡c bä H 0 tùc l  b¤n câ b¬ng chùng thèng k¶ º cho r¬ng H 1 óng. N¸u b¤n khæng b¡c bä H 0 th¼ b¤n khæng chùng minh thèng k¶ ÷ñc H 1 óng. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 337 / 664
 20. Nëi dung tr¼nh b y 31 Giîi thi»u chung v· kiºm ành gi£ thuy¸t Kh¡i ni»m v· gi£ thuy¸t Sai l¦m lo¤i I v  lo¤i II C¡c lo¤i gi£ thuy¸t 32 Kiºm ành gi£ thuy¸t mët têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· trung b¼nh têng thº Sû döng p-gi¡ trà trong b i to¡n kiºm ành Kiºm ành gi£ thuy¸t v· t¿ l» têng thº Kiºm ành ph÷ìng sai têng thº 33 Kiºm ành gi£ thuy¸t hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t v· sü kh¡c bi»t cõa trung b¼nh hai têng thº Kiºm ành t¿ l» hai têng thº Kiºm ành gi£ thuy¸t cho ph÷ìng sai cõa hai têng thº Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 338 / 664
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2