intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xác xuất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thăng Long

Chia sẻ: Sơn Tùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

85
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 1: Tổng quan về xác suất và thống kê" cung cấp cho người học các kiến thức: Thuật ngữ Thống kê, một số khái niệm dùng trong thống kê, khái quát về quá trình nghiên cứu thống kê, các cấp bậc đo lường và thang đo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xác xuất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội: Chương 1 - ĐH Thăng Long

 1. X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng trong Kinh t¸ X¢ hëi Bë mæn TON ¤i håc TH‹NG LONG Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 1 / 664
 2. T i li»u tham kh£o Ho ng Trång, Chu Nguy¹n Mëng Ngåc,Thèng k¶ ùng döng trong kinh t¸ x¢ hëi, NXB Thèng k¶, 2007. Nguy¹n Cao V«n, Tr¦n Th¡i Ninh, Gi¡o tr¼nh lþ thuy¸t x¡c su§t v  thèng k¶ to¡n, NXB Thèng k¶, 2005. John Verzani, simpleR - Using R for Introductory Statistics, http://www.math.csi.cuny.edu/Statistics/R/simpleR. Nguy¹n V«n Tu§n, Ph¥n t½ch sè li»u v  t¤o biºu ç b¬ng R h÷îng d¨n thüc h nh, http://www.ykhoa.net/R. L¶ Tü H, Thèng k¶ I, II, T i li»u l÷u h nh nëi bë ¤i håc Th«ng Long, H  Nëi, 2003. Emmanuel Paradis, R for beginners, Institut des Sciences de l'’volution, Universit² Montpellier II, 2002.
 3. Ch÷ìng I Têng quan v· X¡c su§t v  Thèng k¶ Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 3 / 664
 4. Ch÷ìng I 1 Thuªt ngú Thèng k¶ 2 Mët sè kh¡i ni»m dòng trong Thèng k¶ Dú li»u, thæng tin v  tri thùc Têng thº thèng k¶ v  ìn và têng thº °c iºm thèng k¶ M¨u 3 Kh¡i qu¡t qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu thèng k¶ 4 C¡c c§p bªc o l÷íng v  thang o Thang o ành t½nh Thang o ành l÷ñng Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 4 / 664
 5. Ch÷ìng I 1 Thuªt ngú Thèng k¶ 2 Mët sè kh¡i ni»m dòng trong Thèng k¶ Dú li»u, thæng tin v  tri thùc Têng thº thèng k¶ v  ìn và têng thº °c iºm thèng k¶ M¨u 3 Kh¡i qu¡t qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu thèng k¶ 4 C¡c c§p bªc o l÷íng v  thang o Thang o ành t½nh Thang o ành l÷ñng Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 4 / 664
 6. Ch÷ìng I 1 Thuªt ngú Thèng k¶ 2 Mët sè kh¡i ni»m dòng trong Thèng k¶ Dú li»u, thæng tin v  tri thùc Têng thº thèng k¶ v  ìn và têng thº °c iºm thèng k¶ M¨u 3 Kh¡i qu¡t qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu thèng k¶ 4 C¡c c§p bªc o l÷íng v  thang o Thang o ành t½nh Thang o ành l÷ñng Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 4 / 664
 7. Ch÷ìng I 1 Thuªt ngú Thèng k¶ 2 Mët sè kh¡i ni»m dòng trong Thèng k¶ Dú li»u, thæng tin v  tri thùc Têng thº thèng k¶ v  ìn và têng thº °c iºm thèng k¶ M¨u 3 Kh¡i qu¡t qu¡ tr¼nh nghi¶n cùu thèng k¶ 4 C¡c c§p bªc o l÷íng v  thang o Thang o ành t½nh Thang o ành l÷ñng Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 4 / 664
 8. Thuªt ngú Thèng k¶... Kh¡i ni»m Thèng k¶ l  thuªt ngú ÷ñc dòng º ch¿ l¾nh vüc nghi¶n cùu nhúng v§n · li¶n quan ¸n vi»c thu thªp, ph¥n t½ch v  biºu di¹n dú li»u - sè li»u ph£n ¡nh thæng tin v· íi sèng kinh t¸, x¢ hëi hay khoa håc v  düa v o â chóng ta ÷a ra c¡c k¸t luªn nh§t ành v  quy¸t ành c¡c h nh vi t÷ìng t¡c. Thuªt ngú "Thèng k¶" ¦u ti¶n b­t nguçn tø ti¸ng Latinh "Statisticum col- legium" (hëi çng ch½nh quy·n) v  mët tø ti¸ng Þ "statista" (ng÷íi l m cho ch½nh quy·n hay ng÷íi l m ch½nh trà). Trong th¸ k¿ XIX, thuªt ngú thèng k¶ ÷ñc hiºu mët c¡ch phê bi¸n l  thu thªp v  ph¥n lo¤i dú li»u ÷ñc sû döng º ¡p ùng nhu c¦u cõa ch½nh phõ v  c¡c cì quan qu£n l½. Ng y nay, thèng k¶ ÷ñc sû döng rëng r¢i hìn nhi·u so vîi xu§t ph¡t iºm ¦u ti¶n l  phöc vö cho ch½nh quy·n hay ch½nh phõ. C¡c tê chùc v  c¡ nh¥n sû döng thèng k¶ º ph¥n t½ch dú li»u v  ra quy¸t ành. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 5 / 664
 9. Thuªt ngú Thèng k¶... Kh¡i ni»m Thèng k¶ l  thuªt ngú ÷ñc dòng º ch¿ l¾nh vüc nghi¶n cùu nhúng v§n · li¶n quan ¸n vi»c thu thªp, ph¥n t½ch v  biºu di¹n dú li»u - sè li»u ph£n ¡nh thæng tin v· íi sèng kinh t¸, x¢ hëi hay khoa håc v  düa v o â chóng ta ÷a ra c¡c k¸t luªn nh§t ành v  quy¸t ành c¡c h nh vi t÷ìng t¡c. Thuªt ngú "Thèng k¶" ¦u ti¶n b­t nguçn tø ti¸ng Latinh "Statisticum col- legium" (hëi çng ch½nh quy·n) v  mët tø ti¸ng Þ "statista" (ng÷íi l m cho ch½nh quy·n hay ng÷íi l m ch½nh trà). Trong th¸ k¿ XIX, thuªt ngú thèng k¶ ÷ñc hiºu mët c¡ch phê bi¸n l  thu thªp v  ph¥n lo¤i dú li»u ÷ñc sû döng º ¡p ùng nhu c¦u cõa ch½nh phõ v  c¡c cì quan qu£n l½. Ng y nay, thèng k¶ ÷ñc sû döng rëng r¢i hìn nhi·u so vîi xu§t ph¡t iºm ¦u ti¶n l  phöc vö cho ch½nh quy·n hay ch½nh phõ. C¡c tê chùc v  c¡ nh¥n sû döng thèng k¶ º ph¥n t½ch dú li»u v  ra quy¸t ành. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 5 / 664
 10. Thuªt ngú Thèng k¶... Kh¡i ni»m Thèng k¶ l  thuªt ngú ÷ñc dòng º ch¿ l¾nh vüc nghi¶n cùu nhúng v§n · li¶n quan ¸n vi»c thu thªp, ph¥n t½ch v  biºu di¹n dú li»u - sè li»u ph£n ¡nh thæng tin v· íi sèng kinh t¸, x¢ hëi hay khoa håc v  düa v o â chóng ta ÷a ra c¡c k¸t luªn nh§t ành v  quy¸t ành c¡c h nh vi t÷ìng t¡c. Thuªt ngú "Thèng k¶" ¦u ti¶n b­t nguçn tø ti¸ng Latinh "Statisticum col- legium" (hëi çng ch½nh quy·n) v  mët tø ti¸ng Þ "statista" (ng÷íi l m cho ch½nh quy·n hay ng÷íi l m ch½nh trà). Trong th¸ k¿ XIX, thuªt ngú thèng k¶ ÷ñc hiºu mët c¡ch phê bi¸n l  thu thªp v  ph¥n lo¤i dú li»u ÷ñc sû döng º ¡p ùng nhu c¦u cõa ch½nh phõ v  c¡c cì quan qu£n l½. Ng y nay, thèng k¶ ÷ñc sû döng rëng r¢i hìn nhi·u so vîi xu§t ph¡t iºm ¦u ti¶n l  phöc vö cho ch½nh quy·n hay ch½nh phõ. C¡c tê chùc v  c¡ nh¥n sû döng thèng k¶ º ph¥n t½ch dú li»u v  ra quy¸t ành. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 5 / 664
 11. Thuªt ngú Thèng k¶... Kh¡i ni»m Thèng k¶ l  thuªt ngú ÷ñc dòng º ch¿ l¾nh vüc nghi¶n cùu nhúng v§n · li¶n quan ¸n vi»c thu thªp, ph¥n t½ch v  biºu di¹n dú li»u - sè li»u ph£n ¡nh thæng tin v· íi sèng kinh t¸, x¢ hëi hay khoa håc v  düa v o â chóng ta ÷a ra c¡c k¸t luªn nh§t ành v  quy¸t ành c¡c h nh vi t÷ìng t¡c. Thuªt ngú "Thèng k¶" ¦u ti¶n b­t nguçn tø ti¸ng Latinh "Statisticum col- legium" (hëi çng ch½nh quy·n) v  mët tø ti¸ng Þ "statista" (ng÷íi l m cho ch½nh quy·n hay ng÷íi l m ch½nh trà). Trong th¸ k¿ XIX, thuªt ngú thèng k¶ ÷ñc hiºu mët c¡ch phê bi¸n l  thu thªp v  ph¥n lo¤i dú li»u ÷ñc sû döng º ¡p ùng nhu c¦u cõa ch½nh phõ v  c¡c cì quan qu£n l½. Ng y nay, thèng k¶ ÷ñc sû döng rëng r¢i hìn nhi·u so vîi xu§t ph¡t iºm ¦u ti¶n l  phöc vö cho ch½nh quy·n hay ch½nh phõ. C¡c tê chùc v  c¡ nh¥n sû döng thèng k¶ º ph¥n t½ch dú li»u v  ra quy¸t ành. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 5 / 664
 12. ...Thuªt ngú Thèng k¶ Thèng k¶ mæ t£ l  c¡c ph÷ìng ph¡p sû döng º tâm t­t ho°c mæ t£ mët tªp hñp dú li»u d÷îi d¤ng sè hay ç håa. Thèng k¶ suy di¹n l  c¡c ph÷ìng ph¡p mæ h¼nh hâa tr¶n c¡c dú li»u quan s¡t º "gi£i th½ch" ÷ñc nhúng bi¸n thi¶n "d÷íng nh÷" câ t½nh ng¨u nhi¶n v  t½nh khæng ch­c ch­n cõa c¡c quan s¡t, v  dòng º rót ra c¡c suy di¹n v· qu¡ tr¼nh hay v· tªp hñp c¡c ìn và ÷ñc nghi¶n cùu. C£ hai thèng k¶ mæ t£ v  thèng k¶ suy di¹n t¤o th nh Thèng k¶ ùng döng. Thèng k¶ to¡n l  mët nh¡nh cõa to¡n ùng döng sû döng l½ thuy¸t v  ph¥n t½ch x¡c su§t º nghi¶n cùu cì sð l½ thuy¸t to¡n håc cõa khoa håc thèng k¶ nh÷ c¡c luªt ph¥n phèi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 6 / 664
 13. ...Thuªt ngú Thèng k¶ Thèng k¶ mæ t£ l  c¡c ph÷ìng ph¡p sû döng º tâm t­t ho°c mæ t£ mët tªp hñp dú li»u d÷îi d¤ng sè hay ç håa. Thèng k¶ suy di¹n l  c¡c ph÷ìng ph¡p mæ h¼nh hâa tr¶n c¡c dú li»u quan s¡t º "gi£i th½ch" ÷ñc nhúng bi¸n thi¶n "d÷íng nh÷" câ t½nh ng¨u nhi¶n v  t½nh khæng ch­c ch­n cõa c¡c quan s¡t, v  dòng º rót ra c¡c suy di¹n v· qu¡ tr¼nh hay v· tªp hñp c¡c ìn và ÷ñc nghi¶n cùu. C£ hai thèng k¶ mæ t£ v  thèng k¶ suy di¹n t¤o th nh Thèng k¶ ùng döng. Thèng k¶ to¡n l  mët nh¡nh cõa to¡n ùng döng sû döng l½ thuy¸t v  ph¥n t½ch x¡c su§t º nghi¶n cùu cì sð l½ thuy¸t to¡n håc cõa khoa håc thèng k¶ nh÷ c¡c luªt ph¥n phèi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 6 / 664
 14. ...Thuªt ngú Thèng k¶ Thèng k¶ mæ t£ l  c¡c ph÷ìng ph¡p sû döng º tâm t­t ho°c mæ t£ mët tªp hñp dú li»u d÷îi d¤ng sè hay ç håa. Thèng k¶ suy di¹n l  c¡c ph÷ìng ph¡p mæ h¼nh hâa tr¶n c¡c dú li»u quan s¡t º "gi£i th½ch" ÷ñc nhúng bi¸n thi¶n "d÷íng nh÷" câ t½nh ng¨u nhi¶n v  t½nh khæng ch­c ch­n cõa c¡c quan s¡t, v  dòng º rót ra c¡c suy di¹n v· qu¡ tr¼nh hay v· tªp hñp c¡c ìn và ÷ñc nghi¶n cùu. C£ hai thèng k¶ mæ t£ v  thèng k¶ suy di¹n t¤o th nh Thèng k¶ ùng döng. Thèng k¶ to¡n l  mët nh¡nh cõa to¡n ùng döng sû döng l½ thuy¸t v  ph¥n t½ch x¡c su§t º nghi¶n cùu cì sð l½ thuy¸t to¡n håc cõa khoa håc thèng k¶ nh÷ c¡c luªt ph¥n phèi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 6 / 664
 15. ...Thuªt ngú Thèng k¶ Thèng k¶ mæ t£ l  c¡c ph÷ìng ph¡p sû döng º tâm t­t ho°c mæ t£ mët tªp hñp dú li»u d÷îi d¤ng sè hay ç håa. Thèng k¶ suy di¹n l  c¡c ph÷ìng ph¡p mæ h¼nh hâa tr¶n c¡c dú li»u quan s¡t º "gi£i th½ch" ÷ñc nhúng bi¸n thi¶n "d÷íng nh÷" câ t½nh ng¨u nhi¶n v  t½nh khæng ch­c ch­n cõa c¡c quan s¡t, v  dòng º rót ra c¡c suy di¹n v· qu¡ tr¼nh hay v· tªp hñp c¡c ìn và ÷ñc nghi¶n cùu. C£ hai thèng k¶ mæ t£ v  thèng k¶ suy di¹n t¤o th nh Thèng k¶ ùng döng. Thèng k¶ to¡n l  mët nh¡nh cõa to¡n ùng döng sû döng l½ thuy¸t v  ph¥n t½ch x¡c su§t º nghi¶n cùu cì sð l½ thuy¸t to¡n håc cõa khoa håc thèng k¶ nh÷ c¡c luªt ph¥n phèi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 6 / 664
 16. Thèng k¶ ùng döng trong kinh t¸ x¢ hëi Thèng k¶ hi»n nay ¢ ÷ñc ùng döng v o måi l¾nh vüc. Trong c¡c l¾nh vüc x¢ hëi nâi chung v  trong kinh t¸ nâi ri¶ng, thèng k¶ âng vai trá l  cæng cö cì b£n quan trång trong vi»c nhªn thùc t¼nh h¼nh v  hé trñ ra quy¸t ành. Ch½nh phõ sû döng nhúng k¸t luªn ÷a ra tø nhúng dú li»u g¦n nh§t v· th§t nghi»p v  l¤m ph¡t º ÷a ra c¡c ch½nh s¡ch. C¡c nh  ¦u t÷ chùng kho¡n sû döng nhúng xu h÷îng g¦n ¥y nh§t v· gi¡ cõa thà tr÷íng chùng kho¡n º ÷a ra nhúng quy¸t ành ¦u t÷. Doanh nghi»p sû döng dú li»u cæng bè v· sð th½ch cõa ng÷íi ti¶u dòng º quy¸t ành s£n ph©m n o ÷ñc s£n xu§t, ph¡t triºn v  ÷a v o thà tr÷íng. Nh  s£n xu§t sû döng dú li»u s£n xu§t º ¡nh gi¡, i·u khiºn v  c£i thi»n ch§t l÷ñng s£n ph©m. C¡c nh  i·u tra x¢ hëi håc düa v o thæng tin i·u tra tr¶n mët sè nhâm èi t÷ñng º ÷a ra k¸t luªn chung v· xu h÷îng n o â cõa to n x¢ hëi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 7 / 664
 17. Thèng k¶ ùng döng trong kinh t¸ x¢ hëi Thèng k¶ hi»n nay ¢ ÷ñc ùng döng v o måi l¾nh vüc. Trong c¡c l¾nh vüc x¢ hëi nâi chung v  trong kinh t¸ nâi ri¶ng, thèng k¶ âng vai trá l  cæng cö cì b£n quan trång trong vi»c nhªn thùc t¼nh h¼nh v  hé trñ ra quy¸t ành. Ch½nh phõ sû döng nhúng k¸t luªn ÷a ra tø nhúng dú li»u g¦n nh§t v· th§t nghi»p v  l¤m ph¡t º ÷a ra c¡c ch½nh s¡ch. C¡c nh  ¦u t÷ chùng kho¡n sû döng nhúng xu h÷îng g¦n ¥y nh§t v· gi¡ cõa thà tr÷íng chùng kho¡n º ÷a ra nhúng quy¸t ành ¦u t÷. Doanh nghi»p sû döng dú li»u cæng bè v· sð th½ch cõa ng÷íi ti¶u dòng º quy¸t ành s£n ph©m n o ÷ñc s£n xu§t, ph¡t triºn v  ÷a v o thà tr÷íng. Nh  s£n xu§t sû döng dú li»u s£n xu§t º ¡nh gi¡, i·u khiºn v  c£i thi»n ch§t l÷ñng s£n ph©m. C¡c nh  i·u tra x¢ hëi håc düa v o thæng tin i·u tra tr¶n mët sè nhâm èi t÷ñng º ÷a ra k¸t luªn chung v· xu h÷îng n o â cõa to n x¢ hëi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 7 / 664
 18. Thèng k¶ ùng döng trong kinh t¸ x¢ hëi Thèng k¶ hi»n nay ¢ ÷ñc ùng döng v o måi l¾nh vüc. Trong c¡c l¾nh vüc x¢ hëi nâi chung v  trong kinh t¸ nâi ri¶ng, thèng k¶ âng vai trá l  cæng cö cì b£n quan trång trong vi»c nhªn thùc t¼nh h¼nh v  hé trñ ra quy¸t ành. Ch½nh phõ sû döng nhúng k¸t luªn ÷a ra tø nhúng dú li»u g¦n nh§t v· th§t nghi»p v  l¤m ph¡t º ÷a ra c¡c ch½nh s¡ch. C¡c nh  ¦u t÷ chùng kho¡n sû döng nhúng xu h÷îng g¦n ¥y nh§t v· gi¡ cõa thà tr÷íng chùng kho¡n º ÷a ra nhúng quy¸t ành ¦u t÷. Doanh nghi»p sû döng dú li»u cæng bè v· sð th½ch cõa ng÷íi ti¶u dòng º quy¸t ành s£n ph©m n o ÷ñc s£n xu§t, ph¡t triºn v  ÷a v o thà tr÷íng. Nh  s£n xu§t sû döng dú li»u s£n xu§t º ¡nh gi¡, i·u khiºn v  c£i thi»n ch§t l÷ñng s£n ph©m. C¡c nh  i·u tra x¢ hëi håc düa v o thæng tin i·u tra tr¶n mët sè nhâm èi t÷ñng º ÷a ra k¸t luªn chung v· xu h÷îng n o â cõa to n x¢ hëi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 7 / 664
 19. Thèng k¶ ùng döng trong kinh t¸ x¢ hëi Thèng k¶ hi»n nay ¢ ÷ñc ùng döng v o måi l¾nh vüc. Trong c¡c l¾nh vüc x¢ hëi nâi chung v  trong kinh t¸ nâi ri¶ng, thèng k¶ âng vai trá l  cæng cö cì b£n quan trång trong vi»c nhªn thùc t¼nh h¼nh v  hé trñ ra quy¸t ành. Ch½nh phõ sû döng nhúng k¸t luªn ÷a ra tø nhúng dú li»u g¦n nh§t v· th§t nghi»p v  l¤m ph¡t º ÷a ra c¡c ch½nh s¡ch. C¡c nh  ¦u t÷ chùng kho¡n sû döng nhúng xu h÷îng g¦n ¥y nh§t v· gi¡ cõa thà tr÷íng chùng kho¡n º ÷a ra nhúng quy¸t ành ¦u t÷. Doanh nghi»p sû döng dú li»u cæng bè v· sð th½ch cõa ng÷íi ti¶u dòng º quy¸t ành s£n ph©m n o ÷ñc s£n xu§t, ph¡t triºn v  ÷a v o thà tr÷íng. Nh  s£n xu§t sû döng dú li»u s£n xu§t º ¡nh gi¡, i·u khiºn v  c£i thi»n ch§t l÷ñng s£n ph©m. C¡c nh  i·u tra x¢ hëi håc düa v o thæng tin i·u tra tr¶n mët sè nhâm èi t÷ñng º ÷a ra k¸t luªn chung v· xu h÷îng n o â cõa to n x¢ hëi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 7 / 664
 20. Thèng k¶ ùng döng trong kinh t¸ x¢ hëi Thèng k¶ hi»n nay ¢ ÷ñc ùng döng v o måi l¾nh vüc. Trong c¡c l¾nh vüc x¢ hëi nâi chung v  trong kinh t¸ nâi ri¶ng, thèng k¶ âng vai trá l  cæng cö cì b£n quan trång trong vi»c nhªn thùc t¼nh h¼nh v  hé trñ ra quy¸t ành. Ch½nh phõ sû döng nhúng k¸t luªn ÷a ra tø nhúng dú li»u g¦n nh§t v· th§t nghi»p v  l¤m ph¡t º ÷a ra c¡c ch½nh s¡ch. C¡c nh  ¦u t÷ chùng kho¡n sû döng nhúng xu h÷îng g¦n ¥y nh§t v· gi¡ cõa thà tr÷íng chùng kho¡n º ÷a ra nhúng quy¸t ành ¦u t÷. Doanh nghi»p sû döng dú li»u cæng bè v· sð th½ch cõa ng÷íi ti¶u dòng º quy¸t ành s£n ph©m n o ÷ñc s£n xu§t, ph¡t triºn v  ÷a v o thà tr÷íng. Nh  s£n xu§t sû döng dú li»u s£n xu§t º ¡nh gi¡, i·u khiºn v  c£i thi»n ch§t l÷ñng s£n ph©m. C¡c nh  i·u tra x¢ hëi håc düa v o thæng tin i·u tra tr¶n mët sè nhâm èi t÷ñng º ÷a ra k¸t luªn chung v· xu h÷îng n o â cõa to n x¢ hëi. Bë mæn TON (H TH‹NG LONG) X¡c su§t Thèng k¶ ùng döng Ng y 14 th¡ng 2 n«m 2009 7 / 664
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2