Bài học về màu sắc

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
215
lượt xem
60
download

Bài học về màu sắc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc sẻ chia sự đam mê của bạn về thuật chụp ảnh đêm và những mách nước có ích cho người khác tạo nên nội dung hay. Song, để những người khách truy cập không bỏ qua đoạn nội dung trên website của bạn thì trước tiên các bức ảnh trong bản thiết kế phải khiến tôi ngắm nhìn. Nếu trang web của bạn không thu hút thì tôi cũng sẽ không muốn di chuyển tới mục nội dung.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài học về màu sắc

  1. Bài h c v màu s c Vi c s chia s am mê c a b n v thu t ch p nh êm và nh ng mách nư c có ích cho ngư i khác t o nên n i dung hay. Song, nh ng ngư i khách truy c p không b qua o n n i dung trên website c a b n thì trư c tiên các b c nh trong b n thi t k ph i khi n tôi ng m nhìn. N u trang web c a b n không thu hút thì tôi cũng s không mu n di chuy n t i m c n i dung. Trong bài nh n xét c a C.Taylor sau khi ghé thăm website” Thu t ch p nh êm c a David Bladwin” ã ưa ra m t “ bài h c v màu s c” như sau:
  2. Vi c s chia s am mê c a b n v thu t ch p nh êm và nh ng mách nư c có ích cho ngư i khác t o nên n i dung hay. Song, nh ng ngư i khách truy c p không b qua o n n i dung trên website c a b n thì trư c tiên các b c nh trong b n thi t k ph i khi n tôi ng m nhìn. N u trang web c a b n không thu hút thì tôi cũng s không mu n di chuy n t i m c n i dung. Ph n n i dung này thư ng hi n rõ t i phía cu i màn hình - và không c n nhi u o n text trên trang u vì m i ngư i thư ng không c tr khi b n làm chúng quá n i b t. Nên dùng danh sách ánh d u tiêu cho m i kho n m c v i b n i m chính và sau ó cung c p m t ư ng liên k t duy trì c các trang bên trong. Vì o n text cũng quan tr ng nên h u h t ngư i c u thích ch màu t i trên màu n n nh ho c tr ng hơn. Cũng nên lưu ý r ng, dòng text dài luôn khó c cho dù b n có s d ng n màu s c nào. Vi c gi i h n chi u ngang c a m i dòng text s khuy n khích m i ngư i c nhi u hơn. M t cách ti n hành là t o n text trong nh ng c t có chi u r ng c nh. Ho c căn l r ng hơn. Sơ i u hư ng truy c p c a b n v cơ b n h p lý và ơn gi n. Nhưng tôi r t quan tâm t i màu các ư ng liên k t. Don Peterson ã thành công trong vi c tuân th qui t c dùng màu b ng cách s d ng các ư ng liên k t màu xanh nh trên n n sáng. ( Như ví d : www.newark1.com ).
  3. Hư ng d n ngư i c: ng nên t tên cho ư ng liên k t là "ghi chú", vì quá khó hi u và không thu hút. Hãy liên k t t i m i ch ngay t trang u. Nh ng ngư i khách thư ng thích c chú thích dư i các hình nh . Hãy chia s v i chúng tôi m t câu chuy n phi m như con chó ã rư t u i b n trên m t cánh ng ra sao ho c sao không b sung m t b c nh v chính b n nơi làm vi c ? Tôi th a nh n r ng nh ng hình nh ó không bán. Song gi nh r ng có m t ai ó mu n mua thì b n cũng có th gi i quy t ư c v n này trên m c liên h ho c thông tin v website. Màu s c c a ư ng liên k t: B t c màu nào s d ng cho ư ng link chính nên ư c cân nh c và ph i ư c phân bi t v i các màu khác trên trang, ví d : Nên dùng màu trung tính hơn là màu xanh l c ho c cam. Hãy hi u ch nh style sheet m b o các ư ng liên k t không b thay i kích c khi nh p chu t. N u i u ó x y ra thì s gây ra s khó ch u và m t i s cân i c a b n thi t k . Hi n th nh: V i riêng tôi, tôi thích nhìn nh ng b c nh có màu en ho c xám bao quanh. N n en thu n nh t khi n tôi t p trung hơn vào các b c nh mà không b xao nhãng. Tuy nhiên, không ph i m i ngư i u thích i u này. Có th th nghi m m t chút tìm ra m t thi t k có th d c ư c text cũng như m t n n t i t các b c nh.
  4. Nhi u h a sĩ dùng n n en ơn gi n gây n tư ng cho tác ph m c a mình, nhưng chưa h n ã hay. T i sao không th m t i u gì ó hơi khác bi t t o cho trang web c a b n n i b t ? ây là m t ví d g i ý v màu s c. Th t thú v , n i dung thu hút, rõ ràng cùng nh ng hình nh p có th làm tăng thêm s tr i nghi m cho ngư i dùng . Dùng màu trong thi t k h a Màu s c hi n h u kh p nơi và luôn truy n t i thông i p cho dù chúng ta không nh n th y. D u thông i p này có th thay i theo văn hóa song v n áng
  5. hi u ư c màu s c mu n “nói lên” i u gì theo riêng b n cũng như màu nào có ý nghĩa v i th trư ng m c tiêu c a b n N u b n nghĩ r ng màu s c ch ng có ý nghĩa gì thì hãy th hoàn thành câu này, “ màu có nghĩa…..; màu xanh có nghĩa …..Ngay c m t a tr cũng bi t màu có nghĩa d ng l i và màu xanh ư c phép i. N u nh ng hình dung ơn gi n như v y úng v i n n văn hóa ho c th trư ng nh t nh nào ó thì nó cũng có th có ý nghĩa v i vi c thi t k h a cho website, tài li u hư ng d n ho c s n ph m. Trư c h t, hãy b t u t khái ni m cơ b n trên bánh xe màu . ó cho th y các ph n màu cơ b n v i nh ng s c thái khác nhau. Màu hài hòa chính là s ph i màu h p lý. Chúng s là nh ng màu n m sát c nh nhau trên bánh xe màu, ví d như màu xanh dương và xanh l c. Nh ng màu ó thư ng phù h p v i trang ph c. Màu b sung là nh ng màu b sung cho nhau nh m n i b t và n m i di n trên bánh xe màu. Ví d như màu xanh dương và da cam. sâu màu là nh ng màu có m, nh t, sáng, t i khác nhau, ví d như màu xanh dương, en, xanh l c en, nâu và nh ng màu khác như tr ng, vàng, và da cam. Vì th , b n không nên tb tc o n text và hình nh nào trên n n da cam sáng chói.
  6. Gi ây, b n ã có ư c nh ng khái ni m cơ b n, hãy quan tâm hơn n a. Vì vi c k t h p ho c b sung màu s c chưa ph i ã b n ng d ng trong d án c a mình. Tôi ã c bài báo v ý nghĩa màu s c và ây là m t t ng quan v quan ni m màu s c c a văn hóa phương tây: • Màu en tư ng trưng cho: s sang tr ng, không may m n và tang tóc. • Màu xanh dương là s tư ng trưng cho s tin c y và yêu chu ng màu s c • Màu nâu mang ý nghĩa v s gi n d • Màu xanh l c là s tư ng trưng c a s may m n, s ghê s . • Màu da cam : ít ưa chu ng • Màu tím là tư ng trưng cho thái ch ng ch c và v nghiêm trang. • Màu ( cà chua) tư ng trưng cho s ngon mi ng, s khơi g i. • Màu tr ng có ý nghĩa th n thánh, tinh khôi và trinh b ch. • Màu vàng mang ý nghĩa tư ng trưng cho s h nh phúc.
  7. • Màu b c có ý nghĩa v công ngh • Màu vàng mang ý nghĩa xa x . V y nên, i u quan tr ng khi b n thi t k là ph i hi u ư c ý nghĩa c a màu s c. Khi th trư ng m c tiêu c a b n cho r ng màu en có nghĩa tang tóc và màu xanh l c là s suy y u thì b n có th hi u t i sao màu ch xanh l c trên n n en l i t i t , g n t i m c không th ch p nh n c ư c. Tuy nhiên cũng có nh ng ngo i l . Vì màu s c là m t trong nh ng khía c nh có th d b b qua nh t trong thi t k . Nên hãy quan tâm n s nghiên c u v ý nghĩa màu s c v i th trư ng m c tiêu c a b n. B i có nh ng màu h p d n ư c s chú ý c a gi i tr nhưng l i không thu hút n i ngư i già và ngư c l i.
Đồng bộ tài khoản