Bài tập lý 12 nâng cao

Chia sẻ: Flyingdance Flyingdance | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
426
lượt xem
156
download

Bài tập lý 12 nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập phần: Động lực học vật rắn cho các bạn ôn thi lý tốt vào Cao đẳng, Đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lý 12 nâng cao

  1. Vật Lý 12 nâng cao Bài tập chương 1: Động Lực Học Vật Rắn Câu 1: Một vật rắn quay xung quanh một trục cố định đi qua vật, m ột đi ểm xác đ ịnh trên vật rắn cách trục quay khoảng r ≠ 0 có tốc độ dài là m ột h ằng s ố. Tính ch ất chuyển động của vật rắn đó là: A. quay đều B. quay nhanh dần C. quay chậm dần D. quay biến đổi đều Câu 2: Khi một vật rắn quay đều quanh một trục cố định đi qua vật thì m ột đi ểm xác định trên vật ở cách trục quay khoảng r ≠ 0 có: A. vectơ vận tốc dài biến đổi B. vectơ vận tốc dài không đổi C. tốc độ góc biến đổi D. tốc độ dài biến đổi Câu3: Chọn phương án đúng: Để xác định vị trí quay của vật rắn tại m ỗi th ời đi ểm, người ta dùng: A. tọa độ góc φ B. vận tốc góc ω C. gia tốc góc γ D. tốc độ dài v Câu 4: Chọn phương án đúng: Chuyển động quay biến đổi đều là chuyển động có: A. tốc độ góc không thay đổi theo thời gian B. tọa độ góc không thay đổi theo thời gian C. gia tốc góc không thay đổi theo thời gian D. tọa độ góc và gia tốc góc không thay đổi theo thời gian Câu 5: Chọn phát biểu sai: Trong chuyển động của vật rắn quay quanh m ột trục c ố định thì mọi điểm của vật rắn: A. có cùng tốc độ quay B. có cùng chiều dương C. đều chuyển động trên các đường tròn D. đều chuyển động trên cùng một mặt phẳng Câu 6: Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với chuyển động quay đ ều c ủa vật rắn quanh một trục: A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất của thời gian B. Gia tốc góc của vật bằng 0. C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau. D. Phương trình chuyển động (phương trình tọa độ góc) là m ột hàm bậc nh ất c ủa th ời gian. Câu 7: Một vật rắn quay xung quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các đi ểm trên vật rắn (không thuộc trục quay): A. quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng thời gian. B. ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc. C. ở cùng một thời điểm, có cùng tốc độ dài. D. ở cùng một thời điểm, có cùng tốc độ góc. Câu 8: Phát biểu nào sau đây là không đúng đối với chuyển động quay nhanh d ần đ ều của vật rắn quanh một trục: A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất của thời gian B. Gia tốc góc của vật không đổi và khác 0. C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay đ ược những góc không b ằng nhau. D. Phương trình chuyển động (phương trình tọa độ góc) là m ột hàm bậc nh ất c ủa th ời gian. 1
  2. Vật Lý 12 nâng cao Câu 9: Khi vật rắn quay đều quanh một trục cố định thì m ột điểm trên v ật rắn cách trục quay một khoảng r có tốc độ dài v. Tốc độ góc ω của vật rắn là: v r v2 C. ω = vr ω= D. ω = B. ω = A. r v r Câu 10: Khi vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc ω = const thì một điểm trên vật rắn cách trục quay một khoảng r có tốc độ dài v. Gia tốc góc γ c ủa v ật rắn là: v2 D. γ = ωr A. γ = 0 C. γ = ω2 r B. γ = r Câu 11: Một vật rắn quay đều xung quanh một trục, một điểm M trên v ật rắn, cách trục một khoảng R thì có: A. tốc độ góc ω tỉ lệ thuận với R. B. tốc độ dài v tỉ lệ thuận với R. C. tốc độ góc ω tỉ lệ nghịch với R. D. tốc độ dài v tỉ lệ nghịch với R. Câu 12: Kim giờ của một chiếc đồng hồ có chiều dài bằng ¾ kim phút. Coi nh ư các kim quay đều. Tỉ số tốc độ góc của hai đầu kim phút và kim giờ là: A. 12 B. 1/12 C. 24 D. 1/ 24 Câu 13: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Sau th ời gian t k ể từ lúc vật bắt đầu quay thì góc mà vật quay được: A. tỉ lệ thuận với t. B. tỉ lệ thuận với t 2 C. tỉ lệ thuận với t D. tỉ lệ nghịch với t Câu 14: Một bánh xe có đường kính 50cm quay nhanh dần đều trong 4s, vận t ốc góc tăng từ 120 vòng/phút lên 360 vòng/phút. Gia tốc hướng tâm của đi ểm M ở vành bánh xe sau khi tăng tốc được 2s là: A. 8π rad/s B. 10π rad/s C. 12π rad/s D. 14π rad/s Câu 15: Một bánh xe đang quay với vận tốc góc 36 rad/s thì b ị hãm l ại v ới m ột gia t ốc góc không đổi có độ lớn 3 rad / s 2 . Thời gian từ lúc hãm đến lúc bánh xe dừng lại là: A. 4s B. 6s C. 10s D. 12s Câu 16: Một bánh xe đang quay chậm dần đều. Kết luận nào sau đây sai: A. gia tốc tiếp tuyến có độ lớn không đổi. B. gia tốc toàn phần có độn lớn giảm dần C. gia tốc tiếp tuyến cùng phương, ngược chiều với vận tốc. D. gia tốc hướng tâm có độ lớn tăng dần. Câu 17: Hai điểm đối xứng với nhau qua trục quay luôn có: A. tốc độ góc ngược nhau B. vận tốc dài cùng phương, ngược chiều C. vận tốc dài cùng độ lớn, cùng chiều D. vận tốc dài cùng phương, cùng chiều Câu 18: Một bánh xe đang quay với tốc độ 5rad/s thì tăng tốc, quay nhanh dần đ ều v ới gia tốc 2 rad / s 2 . Góc mà bánh xe cần quay để đạt tốc độ 15rad/s là: A. 100 rad B. 50 rad C. 25 rad D. 93,75 rad 2
  3. Vật Lý 12 nâng cao Bài tập vật lý 12 chương 1 ►Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định Đại lượng Chuyển động quay đều Chuyển động quay biến đổi đều Chuyển động quay Chuyển động nhanh dần đều quay chậm dần đều Tọa độ góc φ Trong những khoảng Trong những khoảng thời gian bằng nhau thời gian bằng nhau thì thì quay được những góc không bằng quay được những góc nhau. bằng nhau. ω = const Vận tốc góc ω ω tăng dần ω giảm dần γ=0 γ > 0; γ = const γ < 0; γ = const Gia tốc góc γ r Vận tốc dài v Với những điểm có Với những điểm có Với những điểm cùng r thì v = const cùng r thì v tăng có cùng r thì v dần giảm dần Gia tốc tiếp Với những điểm có Với những điểm at = 0 r tuyến a t cùng r thì a t không có cùng r thì a t r r r đổi, a t cùng chiều v không đổi, a t r ngược chiều v Gia tr c hướng ố Với những điểm có Với những điểm có Với những điểm cùng r thì a n = const tâm an cùng r thì a n tăng có cùng r thì a n dần giảm dần Câu 1: Từ trạng thái đứng yên, một bánh xe bắt đầu quay nhanh d ần đ ều quanh tr ục cố định và sau 2s đạt tốc độ 3 vòng/s. Gia tốc góc của bánh xe là: A. 1,5rad/s 2 B. 9,4rad/s 2 C. 18,8rad/s 2 D. 4,7rad/s 2 Câu 2: Phương trình nào dưới đây diễn tả mối quan hệ giữa tốc độ góc ω và th ời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều quanh một trục cố định của vật rắn? A. ω = 2 + 4t (rad/s) B. ω = 3 − 2t C. ω = 2 + 4t + 2t (rad/s) D. ω = 3 − 2t + 4t 2 (rad/s) 2 Câu 3: Bánh xe quay nhanh dần đều theo một chiều dương quy ước với gia tốc 5rad / s 2 , vận tốc góc và tọa độ góc ban đầu của m ột đi ểm M trên vành bánh xe là π rad / s và 45o . Tọa độ góc của M vào thời điểm t là: π 12 1 A. ϕ = 45 + 5t (độ, s) B. ϕ = o + 5t 2 (rad, s) 2 4 2 12 C. ϕ = πt + 5t (rad, s) D. ϕ =45o + 180t + 143,2t 2 (độ, s) 2 Câu 4: Phương trình nào dưới đây biểu diễn mối quan hệ của tọa độ góc φ và thời gian t trong chuyển động quay nhanh dần đều của vật rắn quanh một trục cố định? A. ϕ = 2 + 0,5t B. ϕ = 2 + 0,5t − 0,5t 2 3
  4. Vật Lý 12 nâng cao C. ϕ = 2 − 0,5t − 0,5t 2 D. ϕ = 2 − 0,5t + 0,5t 2 Câu 5: Phương trình tọa độ góc φ theo thời gian t nào sau đây mô tả chuyển động quay nhanh dần đều của một chất điểm ngược chiều dương quy ước? A. ϕ = 5 − 4t + t 2 B. ϕ = 5 + 4t − t 2 C. ϕ = − 5 + 4t + t 2 D. ϕ = − 5 − 4t − t 2 Câu 6: Một vật rắn quay chậm dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật thì: A. vận tốc góc luôn có giá trị âm B. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số dương C. gia tốc góc luôn có giá trị âm D. tích vận tốc góc và gia tốc góc là số âm Câu 7: Vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định. Một điểm ở trên vật rắn không ở trên trục quay có: A. gia tốc tiếp tuyến cùng chiều với chuyển động. B. gia tốc toàn phần nhỏ hơn gia tốc hướng tâm. C. gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo. D. gia tốc tiếp tuyến lớn hơn gia tốc hướng tâm. Câu 8: Chọn câu đúng: Trong chuyển động quay có vận tốc góc ω và gia t ốc γ thì chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần? A. ω = 3 rad / s; γ = 0 B. ω = 3 rad / s; γ = −0,5rad / s 2 C. ω = −3 rad / s; γ = 0,5rad / s 2 D. ω = −3 rad / s; γ = −0,5rad / s 2 ►Momen lực – Phương trình động lực học vật rắn Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng? A. Momen quán tính của vật rắn đối với trục quay lớn thì sức ì c ủa vật trong chuy ển động quay quanh trục đó lớn. B. Momen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí của tr ục quay và s ự phân b ố khối lượng đối với trục quay. C. Momen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật. D. Momen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần. Câu 2: Chọn phát biểu đúng khi nói về chuyển động quay c ủa vật rắn quanh m ột tr ục cố định: A. Nếu momen lực tăng gấp đôi, momen quán tính gi ảm m ột n ửa thì gia t ốc góc c ủa vật không đổi. B. Nếu momen lực tăng gấp đôi, momen quán tính tăng gấp đôi thì gia t ốc góc c ủa vật tăng bốn lần. C. Một điểm của vật rắn quay nhanh dần đều nếu momen lực tác dụng vào vật rắn không đổi. D. Đối với một trục quay cố định, gia tốc góc mà vật thu được tỉ lệ thuận với momen lực tác dụng lên vật. Câu 3: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về chuyển động quay c ủa v ật rắn quanh một trục cố định: A. Khi vật rắn quay đều thì gia tốc góc của nó bằng không. B. Khi tổng momen các ngoại lực không đổi thì gia tốc góc cũng không đổi. C. Các điểm càng ở xa trục quay thì gia tốc tiếp tuyến càng lớn. D. Gia tốc góc của vật rắn tỉ lệ thuận với tổng momen các ngo ại l ực, t ỉ l ệ ngh ịch v ới khối lượng của vật. 4
  5. Vật Lý 12 nâng cao Câu 4: Khi nói về momen quán tính, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Momen quán tính của vật rắn khối lượng m, trọng tâm cách tr ục quay kho ảng r là đại lượng được xác định bằng công thức I = mr 2 . B. Càng xa trục quay, momen quán tính của vật càng giảm. C. Giữa gia tốc góc γ của vật rắn, tổng momen c ủa tất c ả các ngo ại l ực tác d ụng lên M vật M và momen quán tính I của vật đối với một trục quay có hệ thức I = . γ D. Momen quán tính của vật rắn không phụ thuộc vào hình dạng của vật. Câu 5: Chọn phát biểu đúng về momen quán tính của chất điểm. A. Nếu khối lượng của chất điểm tăng 2 lần, khoảng cách từ trục quay đến chất điểm giảm 3 lần thì momen quán tính không đổi. B. Nếu khối lượng của chất điểm tăng 1,5 lần, kho ảng cách t ừ tr ục quay đ ến ch ất điểm tăng 2 lần thì momen quán tính tăng 3 lần. C. Nếu khối lượng của chất điểm giảm 4 lần, khoảng cách từ tr ục quay đ ến chất điểm tăng 3 lần thì momen quán tính tăng 9/4 lần. D. Nếu khối lượng của chất điểm giảm 4 lần, khoảng cách từ trục quay đ ến ch ất điểm tăng 2 lần thì momen quán tính giảm 2 lần. Câu 6: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định xuyên qua vật khi: A. tổng các momen lực tác dụng lên vật đối với trục quay có giá tr ị không đ ổi và khác không. B. tổng các momen lực tác dụng lên vật đối với trục quay bằng không. C. tốc độ góc của một điểm trên vật rắn (không n ằm trên tr ục quay) là không đ ổi theo thời gian. D. gia tốc tiếp tuyến của một điểm trên vật rắn (không n ằm trên trục quay) có đ ộ l ớn tăng dần. Câu 7: Các vận động viên nhảy cầu xuống nước có động tác “bó gối” th ật ch ặt ở trên không là để: A. giảm momen quán tính để tăng tốc độ quay. B. tăng momen quán tính để tăng tốc độ quay. C. giảm momen quán tính để tăng momen động lượng. D. tăng momen quán tỉnh để giảm tốc độ quay. Câu 8: Một chất điểm chuyển động tròn quanh một trục có momen quán tính với trục là I. Kết luận nào sau đây không đúng? A. Tăng khối lượng của chất điểm lên 2 lần thì momen quán tính tăng lên 2 lần. B. Tăng khoảng cách từ chất điểm đến trục quay lên 2 lần thì momen quán tính tăng 2 lần. C. Tăng khoảng cách từ chất điểm đến trục quay lên 2 lần thì momen quán tính tăng 4 lần. D. Tăng đồng thời khối lượng của chất điểm lên 2 lần và kho ảng cách t ừ ch ất đi ểm đến trục quay lên 2 lần thì momen quán tính tăng 8 lần. Câu 9: Hai đĩa mỏng nằm ngang, có cùng trục quay thẳng đứng đi qua tâm c ủa chúng. Đĩa 1 có momen quán tính I1 đang quay với tốc độc góc ω0 , đãi 2 có momen quán tính I 2 ban đầu đứng yên. Thả nhẹ đĩa 2 xuống đĩa 1, sau m ột kho ảng th ời gian ng ắn 2 đĩa cùng quay với tốc độ góc ω. Tốc độ góc ω được tính bằng biểu thức: 5
  6. Vật Lý 12 nâng cao I1 I2 I2 I1 A. ω = ω0 B. ω = ω0 C. ω = ω0 D. ω = ω0 I2 I1 I1 + I2 I1 + I 2 Câu 10: Tác dụng một momen lực M = 0,32 Nm lên một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc không đ ổi γ = 2,5rad/s 2 . Momen quán tính của chất điểm đối với trục đi qua tâm và vuông góc v ới đ ường tròn là đó là: A. 0,128 kgm 2 B. 0,214 kgm 2 C. 0,315 kgm 2 D. 0,412 kgm 2 Câu 11: Tác dụng một momen lực M = 0,32 Nm lên một chất điểm chuyển động trên một đường tròn làm chất điểm chuyển động với gia tốc không đổi γ = 2,5rad/s 2 . Bán kính đường tròn là 40cm thì khối lượng của chất điểm là: A. m = 1,5kg B. m = 1,2kg C. m = 0,8kg D. m = 0,6kg Câu 12: Một đĩa mỏng, đồng chất có bán kính 2m có th ể quay đ ược xung quanh m ột trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào điã m ột momen l ực 960Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc 3rad/s 2 . Khối lượng của đĩa là: A. m = 960kg B. m = 240kg C. m = 160kg D. m = 80kg Câu 13: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có momen quán tính đối với trục là I = 10−2 kgm 2 . Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng r ọc m ột l ực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vòng ngoài của nó. Gia tốc góc của ròng rọc là: A. 14rad/s 2 B. 20rad/s 2 C. 28rad/s 2 D. 35rad/s 2 Câu 14: Một ròng rọc có bán kính 10cm, có momen quán tính đối với trục là I = 10−2 kgm 2 . Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng r ọc m ột l ực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vòng ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng l ực đ ược 3s thì vận tốc góc của nó là: A. 60rad/s B. 40 rad/s C. 30rad/s D. 20rad/s Câu 15: Một momen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm 2 . Nếu bánh xe quay nhanh dần đều rừ trạng thái nghỉ thì vận tốc góc mà bánh xe đạt được sau 10s là: A. 120rad/s B. 150rad/s C. 175rad/s D. 180rad/s Câu 16: Một momen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có momen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm 2 . Nếu bánh xe quay nhanh dần đều rừ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là: A. 18,3 kJ B. 20,2 kJ C. 22,5 kJ D. 24,6 kJ Câu 17: Hai chất điểm A, B cùng khối lượng m = 2kg gắn vào hai đ ầu m ột thanh nh ẹ dài l = 1,2m. Momen quán tính của hệ đối với trục quay đi qua đ ầu thanh và vuông góc với thanh bằng: A. 1,44kgm 2 B. 2,88kgm 2 C. 2,4kgm 2 D. 4,8kgm 2 Câu 18: Khi momen lực M = 32 Mm tác dụng vào vật rắn quay quanh trục c ố định thì vật thu được gia tốc góc 25rad/s 2 . Momen quán tính của vật đối với trục quay bằng: A. 1,28kgm 2 B. 800kgm 2 C. 0,78kgm 2 D. 7kgm 2 Câu 19: Một đĩa mài hình trụ có khối lượng 300g và bánh kính 8cm có momen quán tính bằng bao nhiêu? 6
  7. Vật Lý 12 nâng cao Câu 20: Một bánh đà có dạng đĩa tròn mỏng, khối lượng 1,2kg quay quanh m ột tr ục dưới tác dụng của momen lực 0,4Nm. Trong 2s vận tốc góc tăng từ 2 rad/s đ ến 8 rad/s. Bán kính bánh xe bằng bao nhiêu? 7
Đồng bộ tài khoản