intTypePromotion=1

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Đòn bẩy hoạt động tài chính

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
791
lượt xem
79
download

Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Đòn bẩy hoạt động tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập Chương 3: Đòn bẩy hoạt động tài chính môn Tài chính doanh nghiệp với các bài tập ôn tập chương trình bày các kiến thức đã học về điểm hòa vốn doanh nghiệp, doanh thu hòa vốn, lãi sau thuế, độ bẩy tài chính,... Tham khảo tài liệu này để quá trình học tập và thi cử được tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Đòn bẩy hoạt động tài chính

Chương 3<br /> <br /> ÒN B Y HO T<br /> Bài t p 1: Công ty CP<br /> <br /> NG VÀ ÒN B Y TÀI CHÍNH<br /> <br /> c Vinh là m t doanh nghi p m i thành l p. Doanh nghi p s s n xu t s n nh là 500.000 USD/năm, chi phí bi n<br /> <br /> ph m A và giá bán là 22 USD/s n ph m. Chi phí c<br /> <br /> i là 2 USD/s n ph m. Doanh nghi p kỳ v ng bán ư c 50.000 s n ph m/năm và gi s thu thu nh p là 25%. Doanh nghi p có v n là 2.000.000 USD. M nh giá c phi u là 10 USD/CP a. Xác b. Tính nh i m hòa v n c a doanh nghi p, v b y ho t ng, òn b y tài chính và th minh h a. b y t ng h p. Gi nh công ty s d ng<br /> <br /> 100% v n c ph n thư ng. c. Gi nh r ng, công ty s d ng cơ c u v n 50% v n c ph n và 50% v n vay ngân hàng<br /> <br /> v i lãi su t 5%/năm. Tính l i câu a, DOL, DFL và DTL. d. Gi nh r ng, công ty s d ng cơ c u v n 80% v n c ph n thư ng và 20% v n c<br /> <br /> ph n ưu ãi v i c t c hàng năm là 10%/năm. Tính DOL, DFL và DTL. e. Gi nh r ng, công ty s d ng cơ c u v n 50% v n c ph n thư ng 30% v n vay ngân<br /> <br /> hàng v i lãi su t 5%/năm và 20% v n c ph n ưu ãi v i c t c hàng năm là 10%/năm. Tính DOL, DFL và DTL. Bài t p 2: Công ty CP Phú Khánh s n xu t s n ph m A v i giá bán là 22.000 c nh là 500.000.000 ng/năm, chi phí bi n i là 2.000 ng/s n ph m. Chi phí<br /> <br /> ng/s n ph m. Doanh nghi p<br /> <br /> kỳ v ng bán ư c 60.000 s n ph m/năm và gi s thu thu nh p là 25%. Doanh nghi p có v n c ph n là 1.000.000.000 ng, v n vay ngân hàng là 1.000.000.000 ng/CP ng v i lãi su t<br /> <br /> 14%/năm, không có c ph n ưu ãi. M nh giá c phi u là 10.000 a. Xác b. Tính Bài t p 3: Công ty CP H&D s n xu t s n ph m B v i giá bán là 25.000 nh là 750.000.000 ng/năm, chi phí bi n i là 3.000 nh i m hòa v n c a doanh nghi p. b y ho t ng (DOL), òn b y tài chính (DFL) và<br /> <br /> b y t ng h p (DTL).<br /> <br /> ng/s n ph m. Chi phí c<br /> <br /> ng/s n ph m. Doanh nghi p kỳ<br /> <br /> v ng bán ư c 40.000 s n ph m/năm và gi s thu thu nh p là 25%. Doanh nghi p có v n c ph n là 2.000.000.000 ng, v n vay ngân hàng 1.500.000.000 ng/CP ng v i lãi su t<br /> <br /> 12%/năm, không có c ph n ưu ãi. M nh giá c phi u là 10.000 a. Xác b. Tính nh i m hòa v n c a doanh nghi p. b y ho t ng (DOL), òn b y tài chính (DFL) và<br /> 1<br /> <br /> b y t ng h p (DTL).<br /> <br /> Bài t p 4: MB là công ty s n xu t máy bơm nư c kỳ v ng năm t i ki m ư c 2,1 t sau thu t doanh thu 4 t bi n i ơn v là 500.000 ng. Giá bán s n ph m c a công ty là 2 tri u ng. Thu su t thu nh p là 20%. ng l i nhu n ng và chi phí<br /> <br /> a. Chi phí c b. Xác Bài t p 5:<br /> <br /> nh năm t i c a công ty là bao nhiêu?<br /> <br /> nh s n lư ng và doanh thu hòa v n.<br /> <br /> Gi s b n ang chu n b m t báo cáo phân tích cho công ty HG. Công ty cung c p b n d li u ho t ng năm g n nh t như sau: Ch tiêu Doanh thu Chi phí bi n i nh S ti n 50.439.375.000 25.137.000.000 25.302.375.000 10.143.000.000 15.159.375.000 1.488.375.000 13.671.000.000 3.007.620.000 10.663.380.000 c tài chính công ty yêu c u b n tr l i các câu h i sau: ng là bao nhiêu?<br /> <br /> Thu nh p trư c chi phí c Chi phí c EBIT Chi phí lãi vay Thu nh p trư c thu Thu (thu su t 22%) Thu nh p sau thu nh<br /> <br /> D a vào d li u trên ây, giám a. b. c. m c doanh th này,<br /> <br /> b y ho t<br /> <br /> b y tài chính là bao nhiêu? b y t ng h p là bao nhiêu?<br /> <br /> d. i m hòa v n theo doanh thu là bao nhiêu? e. N u doanh thu tăng 30% thì EBIT tăng bao nhiêu ph n trăm? Bài t p 6: Công ty RM chuyên s n xu t và xu t kh u b p ga. Giá bán trung bình m i s n ph m là 500 USD, chi phí bi n 180.000 USD. a. Xác nh s n lư ng hòa v n c a công ty. t m c doanh thu là bao nhiêu ng có ư c s n lư ng hòa v n. i m i s n ph m 350 USD. Chi phí c nh trung bình hàng năm là<br /> <br /> b. Công ty ph i c. Tính<br /> <br /> b y ho t<br /> <br /> m c s n lư ng s n xu t và tiêu th 5.000 s n ph m. b y ho t ng tính ư c b y ho t<br /> 2<br /> <br /> d. Gi i thích ý nghĩa c a<br /> <br /> câu c và cho bi t câu c.<br /> <br /> b y ho t<br /> <br /> ng<br /> <br /> i m hòa v n s như th nào so v i<br /> <br /> ng<br /> <br /> Bài t p 7: Trong kỳ kinh doanh m t doanh nghi p có các s li u sau: Ch tiêu Giá bán ơn v s n ph m Bi n phí ơn v s n ph m T ng nh phí Giá tr 10.000 6.000 200.000.000 100.000.000 ng ng ng ng<br /> <br /> T ng lãi vay Kh i lư ng tiêu th Thu thu nh p doanh nghi p S lư ng c phi u thư ng ang lưu hành Yêu c u: a. Tính EBIT, lãi ròng, EPS s m c s n lư ng 100.000 sp. b. S n lư ng tăng 30% ho c gi m 50% tính EBIT, lãi ròng, EPS. c. Tính DOL, DFL, DTL d. N u kh i lư ng tiêu thu tăng lên 10% hãy cho bi t: T c tăng lãi sau thu , M c lãi sau thu .<br /> <br /> 100.000 s n ph m 22% 10.000 c phi u<br /> <br /> tăng c a lãi sau thu , M c<br /> <br /> 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2