Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
577
lượt xem
81
download

Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm về con lắc đơn + đáp án

  1. Câu 35 M t con l c đơn dao đ ng v i li giác r t bé θ. Tính cư ng đ l c h i ph c khi qu n ng có kh i lư ng 10kg. Cho g =9,8 m/s2. A. F = 98θ N B. F = 98 N C. F = 98θ2 N D. F = 98sinθ N Câu 36 Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) Câu 37 M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t? A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 38 M t con l c đơn g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, dao đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ nh . A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s Câu 40 M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian t như trên, con l c th c hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c. A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 25cm Câu 41 M t con l c đ ng h ch y đúng trên m t đ t, có chu kỳ T = 2s. Đưa đ ng h lên đ nh m t ng n núi cao 800m thì trong m i ngày nó ch y nhanh hơn hay ch m hơn bao nhiêu? Cho bi t bán
  2. kính Trái Đ t R = 6400km, và con l c đư c ch t o sao cho nhi t đ không nh hư ng đ n chu kỳ. A. Nhanh 10,8s B. Ch m 10,8s C. Nhanh 5,4s D. Ch m 5,4s Câu 42 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2,4s khi trên m t đ t. H i chu kỳ con l c s b ng bao nhiêu khi đem lên m t trăng, bi t r ng kh i lư ng trái đ t l n hơn kh i lư ng m t trăng 81 l n, và bán kính trái đ t l n hơn bán kính m t trăng 3,7 l n. Xem như nh hư ng c a nhi t đ không đáng k . A. T' = 2,0s B. T' = 2,4s C. T' = 4,8s D. T' = 5,8s Câu 43 Hai con l c đơn có chu kỳ T1 = 2,0s và T2 = 3,0s. Tính chu kỳ con l c đơn có đ dài b ng t ng đ dài b ng t ng chi u dài hai con l c nói trên. A. T = 2,5s B. T = 3,6s C. T = 4,0s D. T = 5,0s Câu 44 Ngư i ta đưa m t con l c đơn t m t đ t lên m t nơi có đ cao 5km. H i đ dài c a nó ph i thay đ i th nào đ chu kỳ dao đ ng không thay đ i. A. l' = 0,997l B. l' = 0,998l C. l' = 0,999l D. l' = 1,001l Câu 45 M t đ ng h con l c đ m giây (T = 2s) m i ngày ch y nhanh 120s. H i chi u dài con l c ph i đư c đi u ch nh như th nào đ đ ng h ch y đúng. A. Tăng 0,3% B. Gi m 0,3% C. Tăng 0,2% D. Gi m 0,2% Câu 46 M t con l c đơn chu kỳ T = 2s khi treo vào m t thang máy đ ng yên. Tính chu kỳ T' c a con l c khi thang máy đi lên nhanh d n đ u v i gia t c 0,1m/s2. Cho g = 10m/s2. A. 2,02s B. 2,01s C. 1,99s D. 1,87s Câu 47 M t con l c đơn có chu kỳ T = 2s khi đ t trong chân không. Qu l c làm b ng m t h p kim kh i lư ng riêng D = 8,67g/cm3. Tính chu kỳ T' c a con l c khi đ t con l c trong không khí; s c c n c a không khí xem như không đáng k , qu l c ch u tác d ng c a s c đ y Archimède, kh i lư ng
  3. riêng c a không khí là d = 1,3g/lít. A. T' = 2,00024s B. T' = 2,00015s C. T' = 1,99993s D. T' = 1,99985s Câu 48 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. G i α là góc h p b i con l c v i m t ph ng th ng đ ng khi con l c v trí cân b ng. hãy xác đ nh α: A. α = 26034' B. α = 21048' C. α = 16042' D. α = 11019' Câu 49 M t con l c đơn có chu kỳ T = 1s trong vùng không có đi n trư ng, qu l c có kh i lư ng m = 10g b ng kim lo i mang đi n tích q = 10-5C. Con l c đư c đem treo trong đi n trư ng đ u gi a hai b n kim lo i ph ng song song mang đi n tích trái d u , đ t th ng đ ng, hi u đi n th gi a hai b n b ng 400V. Kích thư c các b n kim lo i r t l n so v i kho ng cách d = 10cm g a chúng. Tìm chu kì co l c khi dao đ ng trong đi n trư ng gi a hai b n kim lo i. A. 0,964 B. 0,928s C. 0,631s D. 0,580s Câu 23. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung tròn nh r t nh n bán kính R. Máng đ t sao cho tâm máng trên cao và rơI vào trung đi m c a máng. B qua m i c n tr thì : A .Hai hòn bi dao đ ng đi u hoà. B. Hai hòn bi dao đ ng t do. C. Hai hòn bi dao đ ng t t d n. D. Không ph I các dao đ ng trên. Câu 24. Con l c đơn đư c coi là dao đ ng đi u hoà n u : A. Dây treo r t dài so v i kích thư c v t. B. Góc l ch c c đ i nh hơn 100. C. B qua ma sát và c n tr c a môi trư ng. D. Các ý trên. Câu 35. Con l c đơn có chi u dài l dao đ ng v i chu kì T trong tr ng trư ng trái đ t g. N u cho con l c này vào trong thang máy chuy n đ ng đ tr ng lư ng gi m 2 l n thì chu kì dao đ ng c a con l c lúc này s :
  4. A. gi m 2 l n. B. Tăng 2 l n. C. Không đ i. D. K t qu khác k t qu trên. Câu 36. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc nh . Chu kì c a nó không đ i khi nào ? A. Thay đ i chi u dài c a con l c. B. Thay đ i kh i lư ng v t n ng. C. Tăng biên đ góc đ n 300. D. Thay đ i gia t c tr ng trư ng. Câu 37. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà v i biên đ góc 0. Thì cơ năng c a nó là : A. mgl(1-cos 0)/2. B. mgl(1-cos 0). C. mgl(1+cos 0). D. mgl 2 0 . Câu 86. Con l c đon l=1(m). Dao đ ng trong tr ng trư ng g=π2(m/s2); khi dao đ ng c dây treo th ng đ ng thì b vư ng vào 1 cáI đinh trung đi m c a dây. Chu kì dao đ ng c a con l c s là : 2 A. 2 (s). B. 3 (s). C. (1+ )(s). D. K t qu 2 khác. g Câu 87. Con l c đơn g n trên xe ôtô trong tr ng trư ng g, ôtô chuy n đ ng v i a= thì khi 3 VTCB dây treo con l c l p v i phương th ng đ ng góc là: A. 600 B. 450 C. 300 D. K t qu khác. Câu 88. Con l c đơn : kh i lư ng v t n ng m=0,1 (kg), dao đông v i biên đ góc =60 trong tr ng trư ng g=π2(m/s2) thì s c căng c a dây l n nh t là : A. ≈ 1( N ) B. ≈ 0.997( N ) C. ≈ 4.92( N ) D. K t qu khác. Câu 89. Con l c toán : m=0,5 (kg), l=0,5 (m) dao đ ng trong tr ng trư ng g=9,8(m/s2) khi không đư c cung c p năng lư ng bù thì sau 5 chu kì biên đ góc gi m t 50 xu ng 40. D duy trì dao đ ng thì công su t b máy cung c p năng lư ng cho nó là : A. P ≈ 4,8.10-3(W). B. P ≈ 48.10-5(W) C. P ≈ 5.10-4(W) D. K t qu khác.
  5. Câu 90. Con l c đơn dao đ ng đi u hoà trong thang máy đ ng yên, khi thang máy đI lên nhanh d n thì đ i lư ng v t lý nào không thay đ i : A. Biên đ B. Chu kì C. Cơ năng D. T n s góc. Câu 91. Con l c lò xo dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng trong thang máy đ ng yên, khi thang máy đI lên nhanh d n đ u, đ i lư ng v t lý nào thay đ i : A. VTCB. B. Chu kì C. Cơ năng D. Biên đ . Câu 92. Con l c đơn có chi u dàI l=0,25 (m) th c hi n 6 dao đ ng bé trong 12(s). kh i lư ng con lăc m=1/(5π2) (kg) thì trong lư ng c a con l c là : A. 0,2 (N) B. 0,3 (N) C. 0,5 (N) D. K t qu khác. Câu 93. Trong cùng 1 kho ng th i gian, con l c đơn có chi u dài l1 th c hi n đư c 10 dao đ ng bé, con l c đơn có có chi u dài l2 th c hiên đư c 6 dao đ ng bé. Hi u chi u dài hai con l c là 48(cm) thì tìm đư c : A. l1=27(cm) và l2=75(cm) B. l1=75(cm) và l2=27(cm) C. l1=30(cm) và l2=78(cm) D. K t qu khác. Câu 94. Con l c toán dao đ ng bé trên m t đ t có nhi t đ t10, đưa con l c này lên đ cao h thì chu kì dao đ ng bé v n không đ i. Câu nói nào không đúng ? A. đ cao h nhi t đ nh hơn t10. B. đ cao h nhi t đ l n hơn t10. C. đ cao h gia t c tr ng trư ng gi m. D. đ cao h dây treo và gia t c tr ng trư ng cùng gi m n l n. Câu 95. Ch t đi m kh i lư ng m=0,01(kg) dao đ ng đi u hoà trên m t đo n th ng 4(cm) v i t n s f=5(Hz). t=0 ch t đi m qua v trí cân b ng theo chi u dương c a qu đ o. H p l c tác d ng vào ch t đi m lúc t=0,95(s) là : A. ≈ 0,197(N) B. ≈ 1,97(N)
  6. C. ≈ 19,7(N) D. Kêts qu khác. Câu 96. Con l c đơn có qu c u b ng s t dao đ ng bé v i chu kì T. Đ t nam châm hút con l c v i l c F thì nó dao đ ng v i chu kì T’=1.1T. L c F hư ng theo phương : A. Đ ng th ng lên trên. B. Đ ng th ng xu ng dư i. C. Hư ng ngang. D. M t phương khác. Câu 97. Dây treo con l c đơn b đ t khi s c căng T > 2P. V i bbiên đ góc b ng bao nhiêu thì dây đ t VTCB ? A. 300 C. 600 CB 450 D. K t qu khác. Câu 98. Đ t con l c đơn dài hơn dao đ ng v i chu kì T g n 1 con l c đơn khác có chu kì dao đ ng T1=2(s). C sau Ät=200(s) thì tr ng thái dao đ ng c a hai con l c l i gi ng nhau. Chu kì dao đ ng c a con l c đơn là : A.T ≈ 1,9(s) B. ≈ 2,3(s) C.T ≈ 2,2 (s) D. K t qu khác. Câu 99. chu kì dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l1, gia t c tr ng trương g1 là T1; Chu kì dao đ ng c a con l c đơn có chi u dàI l2, gia t c tr ng trư ng g2=g1/n l2 = n1l là T2 b ng : A. T1 n B. n.T1 T1 C. D. K t qu khác. n Câu 100. Con l c đơn dao đ ng trong m t toa xe đ ng yên v i chu kì T. chu kì dao đ ng s thay đ i khi nào ? A. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u lên cao. B. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u xu ng th p. C. Toa xe chuy n đ ng th ng đ u theo phương ngang.
  7. D. Toa xe chuy n đ ng tròn đ u trên m t ph ng ngang. Câu 101. Bi u th c nào không ph I cơ năng c a con l c đơn chi u dài l dao đ ng v i phương trình : = 0sinωt. 1 A. w= mv2 + mgl(1-cos ) B. w=mgl(1-cos ) 2 1 2 C. w=mgl(cos -cos 0) D. W = mgl 0 2
Đồng bộ tài khoản