Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
248
lượt xem
37
download

Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm về con lắc lò xo

 1. hòa. T i th i đi m t = 1s, li đ và v n t c c a v t l n lư t là x = 0.3m và v = 4m/s. tính biên đ dao đ ng CHUYÊN Đ 2 : c a v t, T = 2s? BÀI T P V CON L C LÒ XO A. 0.5m B. 0.4m C. 0.3m D. kg có đáp án Câu 7: M t con l c lò xo th ng đ ng g m v t n ng kh i lư ng m = 0.5 kg. Lò xo có đ c ng k = 0.5 Câu 1: M t v t dao đ ng đi u hòa, có qu đ o là m t N/cm đang dao đ ng đi u hòa. Khi v n t c c a v t là đo n th ng dài 10cm. Biên đ dao đ ng c a v t nh n 20cm/s thì gia t c c a nó b ng 2 3 m/s. Tính biên giá tr nào sau đây? đ dao đ ng c a v t A. 5cm B. -5cm C. 10cm D. - A. 20 3 cm B. 16cm C. 8cm D. 4cm 10cm Câu 8: M t con l c lò xo th ng đ ng g m v t n ng Câu 2: V n t c c a m t v t dao đ ng đi u hòa có đ kh i lư ng m = 100g đang dao đ ng đi u hòa. V n l n đ t giá tr c c đ i t i th i đi m t. Th i đi m đó có t c c a v t khi qua v trí cân b ng là 31.4 cm/s và gia th nh n giá tr nào trong các giá tr sau đây? t c c c đ i c a v t là 4m/s2. L y π2 ≈ 10. Đ c ng A. Khi t = 0 B. Khi t = T/4 C khi t = T lò xo là: D. khi v t đi qua v trí cân b ng A. 625N/m B. 160N/m C. 16N/m Câu 3: M t v t th c hi n dao đ ng đi u hòa v i chu 6.25N/m kì T = 3.14s và biên đ A =1m. T i th i đi m v t đi Câu 9: Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lò qua v trí cân b ng, v n t c c a v t nh n giá tr là? xo có đ c ng k = 98N/m. Kéo v t ra kh i v trí cân A. 0.5m/s B. 1m/s C. 2m/s D. b ng, v phía dư i đ n cách v trí cân b ng x = 5cm 3m/s r i th ra. Gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hòa c a Câu 4: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình x v t là: = 5 cos 4πt(cm). Li đ và v n t c c a v t sau khi nó A. 0.05m/s2 B. 0.1 m/s2 C. 2.45 m/s2 D. 4.9 b t đ u dao đông đư c 5s nh n giá tr nào sau đây? 2 m/s A. x = 5cm; v = 20cm/s B. x = 5cm; v = 0 Câu 10: M t co l c lò xo g m v t n ng kh i lư ng m C. x = 20cm; v = 5cm/s D. x = 0; v = 5 cm/s = 0.2 kg và lò xo có đ c ng k = 20N/m đang dao Câu 5: M t con l c lò xo dao đ ng v i biên đ A = đ ng đi u hòa v i biên đ A = 6cm. Tính v n t c c a 2 m. v trí xu t hi n c a qu n ng, khi th năng v t khi đi qua v trí có th năng b ng 3 l n đ ng năng. b ng đ ng năng c a nó là bao nhiêu? A. v = 3m/s B. v = 1.8m/s C. v = 0.3m/s D. v = A. 2m B. 1.5m C. 1m D. 0.5m 0.18m/s Câu 6: Con l c lò xo g m m t v t n ng có kh i Câu 11: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i lư ng m, m t lò xo có kh i lư ng không đáng k và biên đ 10cm. T i v trí có li đ x = 5cm, t s gi a có đ c ng k = 100N/m. Th c hi n dao đ ng đi u th năng và đ ng năng c a con l c là?
 2. A. 4 B. 3 C. 2 D.1 l0 = 30cm, đ c ng k = 100N/m, đ u trên c đ nh, cho Câu 12: M t con l c lò xo dao đ ng đi u hòa v i g = 10m/s2. chi u dài c a lò xo v trí cân b ng là: biên đ A = 4 2 cm. T i th i đi m đ ng năng b ng A. 31cm B. 29cm C. 20 cm D.18 cm th năng, con l c có li đ là? Câu 19. M t con l c lò xo g m m t qu n ng có m = A. x = ± 4cm B. x = ± 2cm C. x = ± 0,2kg treo vào lò xo có đ c ng k = 100N/m, cho v t dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên 2 2 cm D.x = ± 3 2 cm đ A = 1,5cm. L c đàn h i c c đ i có giá tr : Câu 13: M t con l c lò xo g m v t m = 400g, và lò A. 3,5N B. 2 N C. 1,5N D. 0,5N xo có đ c ng k = 100N/m. Kðo v t kh i v trí cân Câu 20. M t con l c lò xo g m m t qu n ng có m = b ng 2cm r i truy n cho nó v n t c đ u 10 5 cm/s. 0,2kg treo vào lò xo có đ c ng k = 100N/m, cho v t Năng lư ng dao đ ng c a v t là? dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên A. 0.245J B. 2.45J C. 24.5J D. 0,0425J đ A = 3 cm. L c đàn h i c c ti u có giá tr : Câu 14: Li đ c a m t con l c lò xo bi n thiên đi u A. 3 N B. 2 N C. 1N D. 0 N hòa v i chu kì T = 0.4s thì đ ng năng và th năng c a Câu 21. M t con l c lò xo g m qu c u có m = 100g, nó bi n thiên đi u hòa v i chu kì là? treo vào lò xo có k = 20 N/m kéo qu c u th ng đ ng A. 0.8s B. 0.6s C. 0.4s D. 0.2s xu ng dư i v trí cân b ng m t đo n 2 3 cm r i th Câu 15: M t v t dao đ ng đi u hòa v i phương trình cho qu c u tr v v trí cân b ng v i v n t c có đ x = 5sin2πt (cm). Quãng đư ng v t đi đư c trong kho ng th i gian t = 0.5s là? l n 0,2 2 m/s. Ch n t = 0 lúc th qu c u, ox hư ng A. 20cm B. 15cm C. 10cm D.50cm xu ng, g c t a đ O t i v trí cân b ng. g Câu 16: M t con l c lò xo g m v t n ng có kh i = 10m/s2. Phương trình dao đ ng c a qu c u có lư ng m = 400g, lò xo có đ c ng k = 80N/m, chi u d ng: dài t nhiên l0 = 25cm đư c đ t trên m t m t ph ng A. x = 4sin(10 2 t + π/4) cm B. x = 4sin(10 2 t + nghiêng có góc α =300 so v i m t ph ng n m ngang. 2π/3) cm Đ u trên c a lò xo g n vào m t đi m c đ nh, đ u C. x = 4sin(10 2 t + 5π/6) cm D. x = 4sin(10 2 t + 2 dư i g n v i v t n ng. L y g =10m/s . chi u dài c a π/3) cm lò xo khi v t v trí cân b ng là? Câu 22. M t con l c lò xo dao đ ng th ng đ ng g m A. 21cm B. 22.5cm C. 27.5cm D. 29.5cm m = 0,4 kg, lò xo có đ c ng k = 10N/m. Truy n cho Câu 17: M t con l c lò xo nàm ngang dao đ ng đàn v t n ng m t v n t c ban đ u là 1,5 m/s theo phương h i v i biên đ A = 0.1m, chu kì T = 0.5s. Kh i th ng đ ng hư ng lên. Ch n O = VTCB, chi u dương lư ng qu l c m = 0.25kg. L c đàn h i c c đ i tác cùng chi u v i v n t c ban đ u t = 0 lúc v t b t đ u d ng lên qu l c có giá tr ? chuy n đ ng. Phương trình dao đ ng là: A. 0.4N B. 4N C. 10N D. 40N A. x = 0,3sin(5t + π/2) cm B. x = Câu 18: M t qu c u có kh i lư ng m = 0.1kg,đư c 0,3sin(5t) cm treo vào đ u dư i c a m t lò xo có chi u dài t nhiên
 3. C. x = 0,15sin(5t - π/2) cm D. x = A. 0,0038s B. 0,0083s C. 0,15sin(5t) cm 0,038s D. 0,083s Câu 23: Treo qu c u có kh i lư ng m1 vào lò xo thì Câu 28: M t con l c lò xo có kh i lư ng v t n ng m , h dao đ ng v i chu kì T1 = 0,3s. Thay qu c u này đ c ng k. N u tăng đ c ng c a lò xo lên g p hai l n b ng qu c u khác có kh i lư ng m2 thì h dao đ ng và gi m kh i lư ng v t n ng m t n a thì t n s dao v i chu kì T 2. Treo qu c u có kh i lư ng m = m1 +m2 đ ng c a v t: và lò xo đã cho thì h dao đ ng v i chu kì T = 0.5s. A. Tăng 2 l n B. Gi m 4 l n C. Tăng 4 l n D. Giá tr c a chu kì T 2 là? Gi m 2 l n A. 0,2s B. 0,4s C. 0,58s D. 0.7s Câu 29: Khi treo m t v t có kh i lư ng m = 81g vào Câu 24: Treo m t v t có kh i lư ng m vào m t lò xo m t lò xo th ng đ ng thì t n s dao đ ng đi u hòa là có đ c ng k thì v t dao đ ng v i chu kì 0,2s. n u 10 Hz. Treo thêm vào lò xo v t có kh i lư ng m’ = treo thêm gia tr ng ∆m = 225g vào lò xo thì h v t và 19g thì t n s dao đ ng c a h là: gia tr ng giao đ ng v i chu kì 0.2s. cho π2 = 10. Lò A. 8,1 Hz B. 9 Hz C. 11,1 Hz D. 12,4 xo đã cho có đ c ng là? Hz Câu 30. M t v t dao đ ng đi u hoà có phương trình A. 4 10 N/m B. 100N/m C. 400N/m D. không π xác đ nh x = 10sin( - 2πt). Nh n đ nh nào không đúng ? 2 Câu 25: Khi g n m t v t n ng m = 4kg vào m t lò xo A. G c th i gian lúc v t li đ x = 10 B. Biên đ A có kh i lư ng không đáng k , nó dao đ ng v i chu kì = 10 cm T1 = 1s. Khi g n m t v t khác kh i lư ng m2 vào lò π xo trên, nó dao đ ng v i chu kì T2 = 0,5s. Kh i lư ng B. Chu kì T = 1(s) D. Pha ban đ u ϕ = - . 2 m2 b ng bao nhiêu? Câu 31. M t v t dao đ ng đi u hoà ph i m t ∆t = Câu 26: L n lư t treo hai v t m1 và m2 vào m t lò xo 0.025 (s) đ đI t đi m có v n t c b ng không t i có đ c ng k = 40N/m, và kích thích cho chúng dao đi m ti p theo cũng như v y, hai đi m cách nhau đ ng. Trong cùng m t th i gian nh t đ nh m1 th c 10(cm) thì bi t đư c : hi n 20 dao đ ng và m2 th c hi n 10 dao đ ng. N u A. Chu kì dao đ ng là 0.025 (s) B. T n s dao cùng treo hai v t đó vào lò xo thì chu kì dao đ ng c a đ ng là 20 (Hz) h b ng π/2s. Kh i lư ng m1 và m2 b ng bao nhiêu? C. Biên đ dao đ ng là 10 (cm). D. Pha ban đ u A. m1 = 0,5kg, m2 = 2kg B.m1 = là π/2 0,5kg, m2 = 1kg Câu 32. V t có kh i lư ng 0.4 kg treo vào lò xo có K C. m1 = 1kg, m2 =1kg D. m1 = 1kg, m2 =2kg = 80(N/m). Dao đ ng theo phương th ng đ ng v i Câu 27: M t con l c lò xo g m m t v t n ng có kh i biên đ 10 (cm). Gia t c c c đ i c a v t là : lư ng m= 0,1kg, lò xo có đ ng c ng k = 40N/m. Khi A. 5 (m/s2) B. 10 (m/s2) C. 20 (m/s2) D. - thay m b ng m’ =0,16 kg thì chu kì c a con l c tăng: 20(m/s2)
 4. Câu 33. V t kh i lư ng m = 100(g) treo vào lò xo K th dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lũ xo = 40(N/m).Kéo v t xu ng dư i VTCB 1(cm) r i R2 th dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lũ xo truy n cho v t v n t c 20 (cm/s) hư ng th ng lên đ đó v i nhau thành m t lũ xo dài g p đôi r i treo v t v t dao đ ng thì biên đ dao đ ng c a v t là : n ng M vào th M s giao đ ng v i chu kỳ bao A. 2 (cm) B. 2 (cm) C. 2 2 (cm) nhi u? D. Không ph i các k t qu trên. A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = Câu 34. con l c lò xo g m v t m, g n vào lò xo đ 0,35s c ng K = 40N/m dao đ ng đi u hoà theo phương Cõu 39. M t đ u c a lũ xo đư c treo vào đi m c ngang, lò xo bi n d ng c c đ i là 4 (cm). li đ x = đ nh O, đ u kia treo m t qu n ng m1 th chu kỳ dao 2(cm) nó có đ ng năng là : đ ng là T1 = 1,2s. Khi thay qu n ng m2 vào th chu A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. M t kỳ dao đ ng b ng T2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao đ ng k t qu khác. khi treo đ ng th i m1 và m2 vào lũ xo. Cõu 35. M t ch t đi m kh i lư ng m = 0,01 kg treo A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s đ u m t lũ xo cú đ c ng k = 4(N/m), dao đ ng Cõu 40. M t v t n ng treo vào m t đ u lũ xo làm cho đi u hũa quanh v tr cõn b ng. T nh chu kỳ dao lũ xo dón ra 0,8cm. Đ u kia treo vào m t đi m c đ ng. đ nh O. H dao đ ng đi u hũa (t do) theo phương A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s th ng đ ng. Cho bi t g = 10 m/s2 .T m chu kỳ giao Cõu 36. M t ch t đi m có kh i lư ng m = 10g dao đ ng c a h . đ ng đi u hũa tr n đo n th ng dài 4cm, t n s 5Hz. A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s Lúc t = 0, ch t đi m v trí cân b ng và b t đ u đi D. 0,36s theo hư ng dương c a qu đ o. T m bi u th c t a đ Cõu 41. T nh bi n đ dao đ ng A và pha c a dao c a v t theo th i gian. đ ng t ng h p hai dao đ ng đi u hũa c ng phương: A. x = 2sin10ðt cm B. x = 2sin (10ðt + ð)cm x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t C. x = 2sin (10ðt + ð/2)cm D. x = 4sin (10ðt + ð) A. A = 2,6; cos = 0,385 B. A = 2,6; tg = cm 0,385 Cõu 37. M t con l c lũ xo g m m t kh i c u nh g n C. A = 2,4; tg = 2,40 D. A = 2,2; cos = 0,385 vào đ u m t lũ xo, dao đ ng đi u hũa v i bi n đ 3 Cõu 42 Hai lũ xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t cm d c theo tr c Ox, v i chu kỳ 0,5s. Vào th i đi m t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lũ xo R1 = 0, kh i c u đi qua v trí cân b ng. H i kh i c u có th dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lũ xo ly đ x= +1,5cm vào th i đi m nào? R2 th dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lũ xo A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = v i nhau c hai đ u đ đư c m t lũ xo c ng đ dài, 0,542s D. A và C đ u đúng r i treo v t n ng M vào th chu kỳ dao đ ng c a v t Cõu 38. Hai lũ xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t b ng bao nhiêu? n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lũ xo R1 A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s
 5. Cõu 43 Hàm nào sau đây bi u th đư ng bi u di n qu c u khi nó đi ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 th năng trong dao đ ng đi u hũa đơn gi n? cm. A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J .B. Ed1 = 0,18J A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C D. U = và Ed2 = 0,18 J. 2 Ax + Bx + C C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 Cõu 44 M t v t M treo vào m t lũ xo làm lũ xo dón = 0,32 J. 10 cm. N u l c đàn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính Cõu 49 Cho m t v t h nh tr , kh i lư ng m = 400g, đ c ng c a lũ xo. di n tích đáy S = 50 m2, n i trong nư c, tr c h nh tr A. 200 N/m B. 10 N/m C. 1 N/m D. 0,1 N/m cú phương th ng đ ng. n h nh tr ch m vào nư c Cõu 45 M t v t có kh i lư ng 10 kg đư c treo vào sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t đo n x đ u m t lũ xo kh i lư ng không đáng k , có đ c ng theo phương th ng đ ng r i th ra. Tính chu kỳ dao 40 N/m. T m t n s gúc và t n s f c a dao đ ng đ ng đi u hũa c a kh i g . đi u hũa c a v t. A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = A. = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. = 2 rad/s; f = 2 0,56 s Hz. Cõu 50 M t v t M dao đ ng đi u hũa d c theo tr c C. = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. =2 rad/s; f = 12,6 Ox. Chuy n đ ng c a v t đư c bi u th b ng phương Hz. tr nh x = 5 cos(2ðt + 2)m. T m đ dài c c đ i c a M Cõu 46 Bi u th c nào sau đây KHÔNG ph i là d ng so v i v tr cõn b ng. t ng quát c a t a đ m t v t dao đ ng đi u hũa đơn A. 2m B. 5m C. 10m D. 12m gi n ? Cõu 51 M t v t M dao đ ng đi u hũa cú phương A. x = Acos( t + ) (m) B. x = Asin( t + tr nh t a đ theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. ) (m) C. x = Acos( t) (m) D. x = T m v n t c vào th i đi m t. Acos( t) + Bsin( t) (m) A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s Cõu 47 M t v t dao đ ng đi u hũa quanh đi m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t đư c kéo kh i v trí C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s cân b ng đ n v trí y = -2m, và th ra không v n t c Cõu 52 M t v t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo ban đ u. T m bi u th c to đ c a v t theo th i gian. vào đ u m t lũ xo cú đ c ng k = 10 N/m, dao đ ng A. y = 2cos(t + ð) (m) B. y = 2cos (2ðt) (m) v i đ d i t i đa so v i v trí cân b ng là 2m. T m C. y = 2sin(t - ð/2) (m) D. y = v n t c c c đ i c a v t. 2sin(2ðt - ð/2) (m) A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s Cõu 48 Cho m t v t n ng M, kh i lư ng m = 1 kg D. 10 m/s treo vào m t lũ xo th ng đ ng có đ c ng k= Cõu 53 Khi m t v t dao đ ng đi u hũa doc theo tr c 400 N/m. G i Ox là tr c t a đ có phương trùng v i x theo phương tr nh x = 5 cos (2t)m, hóy x c đ nh phương giao đ ng c a M, và có chi u hư ng lên trên, vào th i đi m nào th Wd c a v t c c đ i. đi m g c O trùng v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng A. t = 0 B. t = ð/4 C. t = ð/2 D. t = ð t do v i biên đ 5 cm, tính đ ng năng Ed1 và Ed2 c a
 6. Cõu 54 M t lũ xo khi chưa treo v t g vào th cú đ u t = 0, có x0 = 0 và v0 = 0,9m/s hư ng xu ng chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t cú kh i dư i. Hăy tính h s đàn h i chung c a h l xo?. lư ng m = 1 kg, lũ xo dài 20 cm. Kh i lư ng lũ xo A. 200,20N/m. B. 210,10N/m 2 xem như không đáng k , g = 9,8 m/s . T m đ c ng k C. 222,22N/m. D. 233,60N/m. c a lũ xo. Cõu 59 A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 V t M có kh i lư ng m = 2kg đư c n i qua 2 N/m D. 98 N/m l xo L1 và L2 vào 2 đi m c đ nh. V t có th trư t Cõu 55 Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lũ trên m t m t ph ng ngang. V t M đang v trí cân xo cú đ c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, tách v t ra kh i v trí đó 10cm r i th (không b ng, v phía dư i, đ n v trí x = 5 cm r i th ra. T m v n t c đ u) cho dao đ ng, chu kỳ dao đ ng đo đư c gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hũa c a v t. T = 2,094s = 2π/3s. 2 2 A. 4,90 m/s B. 2,45 m/s Hăy vi t bi u th c đ d i C. 0,49 m/s2 D. 0,10 m/s2 x c a M theo t, ch n g c Cõu 56 Chuy n đ ng trũn đ u có th xem như t ng th i gian là lúc M v trí h p c a hai giao đ ng đi u hũa: m t theo phương x, cách v trí cân b ng và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a 10cm. chuy n đ ng trũn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y A. 10 sin(3t + π2). cm c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), t m d ng B. 10 sin(t + π2). cm chuy n đ ng c a thành ph n theo x. C. 5 sin(2t + π2). cm A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + ð/2) C. x D. 5 sin(t + π2). Cm = cos(5t) D. x = sin(5t) Cõu 60 Cõu 57 M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng Cho 2 v t kh i lư ng m1 và m2 (m2 = trũn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ 1kg, m1 < m2) g n vào nhau và móc vào m t l b ng 10s. Phương tr nh nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t? xo không kh i lư ng treo th ng đ ng . L y g 2 2 A. x = 2cos(ðt/5); y = sin(ðt/5) B. x = =π (m/s ) và b qua các s c ma sát. Đ dăn l xo 2cos(10t); y = 2sin(10t) -2 khi h cân b ng là 9.10 m. Hăy tính chu kỳ dao C. x = 2cos(ðt/5); y = 2cos(ðt/5 + ð/2) D. x = đ ng t do?. 2cos(ðt/5) ; y = 2cos(ðt/5) A. 1 s; B. 2s. C 0,6s ; D. 2,5s. Cõu 58 Cõu 61 V t n ng tr ng lư ng P treo dư i 2 l xo như M t l xo đ c ng k. C t l xo làm hnh v . B qua ma sát và kh i lư ng các l xo. Cho 2 n a đ u nhau. Tm đ c ng c a bi t P = 9,8N, h s đàn h i c a các l xo là k1 = hai l xo m i? 2 400N/m, k2 = 500N/m và g= 9,8m/s . T i th i đi m
 7. A. 1k ; B. 1,5k. C. 2k ; M t con l c lũ xo g m m t lũ xo kh i lư ng D. 3k. không đáng k , đ c ng k, m t đ u đư c gi ch t t i Cõu 62 B trên m t giá đ (M), đ u cũn l i múc vào m t v t Hai l xo cùng chi u dài, đ c ng khác nhau n ng kh i lư ng m =0,8kg sao cho v t có th dao k1,k2 ghép song song như hnh v . Kh i lư ng đư c đ ng d c theo tr c lũ xo. Ch n g c c a h quy chi u treo v trí thích h p đ các sưc căng luôn th ng tia v tr cõn b ng O, chi u dương hư ng lên (như đ ng. h nh v 1). Khi v t m cõn b ng, lũ xo đó b bi n d ng Tm đ c ng c a l xo tương đương?. so v i chi u dài t nhi n m t đo n Dl =4cm. T v trí A) 2k1 + k2 ; B) k1/k2. C) k1 + k2 ; O ngư i ta kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà b ng D) k1.k2 cách truy n cho v t m t v n t c 94,2cm/s hư ng Cõu 63 xu ng d c theo tr c lũ xo. Cho gia t c tr ng Hai l xo không kh ilư ng; đ c ng k1, k2 2 2 trư ng g =10m/s ; π = 10. n m ngang g n vào hai bên m t kh i lư ng m. Hai đ u kia c a 2 l xo c đ nh. Kh i lư ng m có th trư t 1. Hóy x c đ nh đ l n nh nh t và l n nh t c a l c không ma sát trênm t ngang. Hăy tm đ c ng k c a l mà lũ xo t c d ng l n gi đ t i b. xo tương đương. A) đ l n nh nh t là F0 = 8 và l n nh t là F1 = A) k1 + k2 B) k1/ k2 C) k1 – k2 29,92N. D) k1.k2 B) đ l n nh nh t là F0 = 5 và l n nh t là F1 = Cõu 64 ĐH BK 18,92N. Cho hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng C) đ l n nh nh t là F0 = 2 và l n nh t là F1 = chu k T = 2s. Dao đ ng th nh t có li đ th i đi m 9,92N. ban đ u (t=0) b ng biên đ dao đ ng và b ng 1cm. D) đ l n nh nh t là F0 = 0 và l n nh t là F1 = Dao đ ng th hai có biên đ b ng 3 cm, th i đi m 19,92N. ban đ u li đ b ng 0 và v n t c có giá tr õm. 2. Ch ng minh r ng vectơ t ng c a hai vectơ này là 1) Vi t phương tr nh dao đ ng c a hai dao đ ng đó m t vectơ bi u th m t dao đ ng đi u hoà và là cho. t ng h p c a hai dao đ ng đó cho. Hóy t m t ng A)x1 = 2cos πt (cm), x2 = 3 sin πt (cm) h p c a dao đ ng. B) x1 = cos πt (cm), x2 = - 3 sin πt (cm)  π A) x = 2 sin πt +  (cm)  6 C) x1 = -2cos π t (cm), x2 = 3 sin π t (cm) B) x = D) x1 = 2cos π t (cm), x2 = 2 3 sin π t (cm)  5π  2 sin πt −  (cm)  6  Cõu 65 ĐH An Giang
 8.  5π  C) Eđmax = . (5kA2)/2 D) C) x = 3 sin πt +  (cm) D) x =  6  Eđmax = (kA2)/2  5π  2 sin πt +  (cm) Cõu 2 T bi u th c đ ng năng v a thành l p, ch ng  6  t r ng th năng c a con l c đư c vi t dư i d ng sau, Cõu 66 ĐH An Ninh x là li đ c a dao đ ng. Khi treo v t m l n lư t vào lũ xo L1 và L2 th 3 1 t n s dao đ ng c a các con l c lũ xo tương ng là f1 2 2 A) Et = 2 kx B) Et = 2 kx C) = 3Hz và f2 =4Hz. Treo v t m đó vào 2 lũ xo núi 1 1 2 2 tr n như h nh 1. Đưa v t m v v trí mà 2 lũ xo Et = 3 kx D) Et = 4 kx kh ng bi n d ng r i th ra không v n t c ban đ u (vo =0) th h dao đ ng theo phương th ng đ ng. B Cõu 3 Trong ba đ i lư ng sau: qua l c c n c a không khí. a) Th năng c a con l c; Vi t phương tr nh dao đ ng (ch n g c to đ b) Cơ năng c a con l c; v trí cân b ng, chi u dương hư ng th ng đ ng t c) L c mà lũ xo t c d ng vào qu c u c a con trên xu ng, g c th i gian là lúc th v t ra). Cho g = l c; 2 2 Th đ i lư ng nào bi n thiên đi u hoà, đ i lư ng 10m/s , p =10 nào bi n thiên tu n hoàn theo th i gian? Gi i  π A) x=2,34sin  4,8πt −  cm. B) x= th ch?  2 A) Ch cú a) và c) B) Ch  π 2,34sin  4,8πt −  cm. cú b) và c)  4 C) Ch có c) Đ D) Ch  π C) x= 4,34sin  4,8πt −  cm. D) x= có b )  2 Cõu 68 ĐH SP 1  π 4,34sin  4,8πt −  cm.  4 M t cái đĩa n m ngang, có kh i lư ng M, Cõu 67 ĐH PCCP đư c g n vào đ u trên c a m t lũ xo th ng đ ng có Cú m t con l c lũ xo dao đ ng đi u hoà v i đ c ng k. Đ u dư i c a lũ xo đư c gi c đ nh. Đĩa biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u là ϕ . Lũ xo cú có th chuy n đ ng theo phương th ng đ ng. B qua h s đàn h i k. L c ma sát là r t nh . m i ma sát và l c c n c a không khí. Cõu 1 Thành l p bi u th c đ ng năng c a con l c 1. Ban đ u đĩa v trí cân b ng. n đĩa xu ng m t ph thu c th i gian. T đó rút ra bi u th c cơ năng đo n A, r i th cho đĩa t do. Hóy vi t phương c a con l c. tr nh dao đ ng c a đĩa. L y tr c to đ hư ng lên A) Eđmax = (7kA2)/2 B) trên, g c to đ là v trí cân b ng c a đĩa, g c th i gian là lúc th đĩa. 3 Eđmax = kA 2 . 2
 9. A) x (cm) = 2sin (10π t – π /2) A. T = 0,528 s. B. T = 0,628 s. C. T = B) x (cm) = 4sin (10π t – π /2) 0,728 s. D. T = 0,828 s. 2. Năng v t nói trên kh i v trí cân b ng m t kho ng C) x (cm) = 4sin (10π t + π /2) 2cm, r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u 20cm/s D) x (cm) = 4sin (10π t – π /4) hư ng xu ng phía dư i. Vi t phương tr nh dao đ ng c a v t. π 2. Đĩa đang n m v trí cân b ng, ngư i ta th x = 2 sin(10t − )cm A) 4 B) m t v t có kh i lư ng m rơi t do t đ cao h so π v i m t đĩa. Va ch m gi a v t và m t đĩa là hoàn x = 1,5 2 sin(10t − )cm 4 toàn đàn h i. Sau va ch m đ u tiên, v t n y lên và π đư c gi l i không rơi xu ng đĩa n a. x = 2 2 sin(10t − )cm C) 4 D) a) Tính t n s góc w' c a dao đ ng c a đĩa. π b) Vi t phương tr nh dao đ ng c a đĩa. L y g c x = 2,5 2 sin(10t − )cm 4 th i gian là lúc v t ch m vào đĩa, g c to đ là 3. Quay con l c xung quanh tr c OO' theo phương v trí cân b ng c a đĩa lúc ban đ u, chi u c a th ng đ ng (h nh b) v i v n t c gúc kh ng đ i W. tr c to đ hư ng lên trên. Khi đó tr c c a con l c h p v i tr c OO' m t gúc a p d ng b ng s cho c bài: M = 200g, m = o =30 . Xác đ nh v n t c góc W khi quay. 2 A) Ω = 6,05rad / s B) Ω = 5,05rad / s 100g, k = 20N/m, A = 4cm, h = 7,5cm, g = 10m/s . C) A) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 8 Ω = 4,05rad / s D) Ω = 2,05rad / s sin(10t +p) Cõu 70 ĐH CS ND B) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 4 li đ góc nào th đ ng năng và th năng c a sin(10t +p) con l c đơn b ng nhau (l y g c th năng v trí cân C) a) w' = 30 rad/s. b) x (cm) = 10 b ng). sin(10t +p) D) a) w' = 10 rad/s. b) x (cm) = 8,16 sin(10t α0 α0 A) a = B) a = 2 2 2 +p) α0 α0 Cõu 69 ĐH Thái Nguyên C) a = 3 D) a = 4 2 2 M t lũ xo cú kh i lư ng không đáng k , đ dài t Cõu 71 ĐH CS ND nhiên 20cm, đ c ng k =100N/m. Cho M t lũ xo đ ng ch t 2 g =10m/s . B qua ma s t. có kh i lư ng không đáng k 1. Treo m t v t có kh i lư ng m =1kg vào mot đ u và đ c ng ko = 60N/m. C t lũ xo, đ u kia gi c đ nh t i O đ nó th c hi n dao lũ xo đó thành hai đo n có t đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng (h nh 1a). l chi u dài l1: l2 = 2: 3. T nh chu k dao đ ng c a v t.
 10. 1. Tính đ c ng k1, k2 c a hai đo n này. C) l2 = 14cm D) l2 = 18cm A) k1 = 100N/m. và k2 = 80 N/m B) k1 = 120N/m. và k2 = 80 N/m 2. Kéo v t xu ng theo tr c Ox song song v i C) k1 = 150N/m. và k2 = 100 N/m m t ph ng nghiêng, kh i v trí cân b ng m t đo n D) k1 = 170N/m. và k2 = 170 N/m 3cm, r i th cho v t dao đ ng. Vi t phương tr nh dao 2. N i hai đo n lũ xo núi trên v i v t n ng kh i đ ng và tính chu k , ch n g c th i gian lỳc th v t. lư ng m = 400g r i m c vào hai đi m BC c đ nh như A) x(cm) = 3 cos 10 5t , T = 0,281s . o h nh v 1 tr n m t ph ng nghi ng gúc a = 30 . B B) x(cm) = 3 cos 10 5t , T = 0,881s . qua ma sát gi a v t m và m t ph ng nghiêng. T i th i C) x(cm) = 4 cos 10 5t , T = 0,581s . đi m ban đ u gi v t m v trí sao cho lũ xo đ c ng k1 gión Dl1 = 2cm, lũ xo đ c ng k2 n n Dl2 = 1cm D) x(cm) = 6 cos 10 5t , T = 0,181s . so v i đ dài t nhiên c a chúng. Th nh v t m cho Cõu 73 2 M t lũ xo cú kh i lư ng không đ ng k , nó dao đ ng. Bi t gia t c tr ng trư ng g = 10m/s : chi u dài t nhi n lo=40cm, đ u trên đư c g n vào a) Xác đ nh v trí cân b ng O c a m so v i v trí ban giá c đ nh. Đ u dư i g n v i m t qu c u nh có đ u. kh i lư ng m th khi cõn b ng lũ xo gión ra m t đo n b) Ch ng t r ng v t m dao đ ng đi u hoà. Tính chu 2 k T. 10cm. Cho gia t c tr ng trư ng g 10m/s ; π2 = 10 A) x0 = 1,4cm. và T = 0,051s. 1. Ch n tr c Ox th ng đ ng hư ng xu ng,g c O t i v B) x0 = 2,4cm. và T = 0,251s. trí cân b ng c a qu c u. Nâng qu c u lên trên th ng C) x0 = 3,4cm. và T = 1,251s. đ ng cách O m t đo n 2 3 cm. Vào th i đi m t =0, D) x0 = 4,4cm. và T = 1,251s. truy n cho qu c u m t v n t c v =20cm/s có phương Cõu 72 ĐH Đà N ng th ng đ ng hư ng lên trên. Vi t phương tr nh dao M t lũ xo cú dod dài lo = 10cm, K =200N/m, khi đ ng c a qu c u. A) x treo th ng đ ng lũ xo và múc vào đ u dư i lũ xo m t v t n ng kh i lư ng m th lũ xo dài li =12cm. Cho g C) x 2. T nh 2 =10m/s . chi u 1. Đ t h t trên m t ph ng nghiêng t o góc a dài c a o =30 so v i phương ngang. Tính đ dài l2 c a lũ xo lũ xo khi h tr ng th i cõn b ng ( b qua m i ma s t). sau khi A) l 2 = 10cm qu c u dao đ ng đư c m t n a chu kỳ k t lúc b t đ u dao B) l2 = 11cm đ ng.
 11. A) l1 = 43.46 cm B) C) k1 = 30N/m và k2 = 20N /m D) k1 l1 = 33.46 cm = 10N/m và k2 = 10N /m C) l1 = 53.46 cm D) Cõu 75 ĐH Qu c gia l1 = 63.46 cm Cho v t m = 1,6kg và hai lũ xo L1, L2 có kh i Cõu 74 ĐH Lu t lư ng M t lũ xo cú kh i lư ng không đáng k , đư c không c t ra làm hai ph n có chi u dài l1, l2 mà 2l2= 3l1, đáng k đư c m c như h nh v (h nh 1). V t M cú kh i đư c lư ng m =500g có th trư t không ma sát trênm t m c như h nh v 1, trong đó A, B là hai v trí c ph ng ngang.Lúc đ u hai lũ xo kh ng b bi n d ng. đ nh. Lũ xũ L1 cú chi u dài l1 =10cm, lũ xo L2 cú Gi ch t M,múc đ u Q1 vào Q r i buông nh cho v t chi u dài dao đ ng đi u hoà. l2= 30cm. Đ c ng c a hai lũ xo l n lư t là k1 và k2. 1) T m đ bi n d ng c a m i lũ xo khi v t M v Kích thích cho tr cõn b ng. Cho bi t Q1Q = 5cm. v t m dao đ ng A) ∆ l01 = 1 cm và ∆ l02 = 4cm đi u hoà d c theo tr c lũ xo B) ∆ l01 = 2 cm và ∆ l02 = 3cm v i phương tr nh x =4sinwt (cm). Ch n g c to đ O C) ∆ l01 = 1.3 cm và ∆ l02 = 4 cm t i v trí cân b ng. Trong kho ng th i gian π/30(s) D) ∆ l01 = 1.5 cm và ∆ l02 = 4.7 cm đ u tiên (k t th i đi m t=0) v t di chuy n đư c m t đo n 2cm. Bi t đ c ng c a m i lũ xo t l ngh ch v i 2) Vi t phương tr nh dao đ ng ch n g c th i gian chi u dài c a nú và đ c ng k c a h hai lũ xo là k= khi buông v t M. Cho bi t th i gian khi buông v t k1 + k2. T nh k1 và k2. M đ n khi v t M qua v trí cân b ng l n đ u là p/20s. A) k1 =20 N/m ,k2 =20 N/m A) x =4.6 sin ( 10 πt – π/2)(cm). B) x B) k1 =30N/m, k2 = 10 N/m =4 sin ( 10 πt – π/2)(cm). C) k1 =40N/m, k2 =15 N/m C) x = 3sin ( 10 πt – π/2)(cm). D) x D) k1 = 40N/m, k2 = 20 N/m = 2sin ( 10 πt – π/2)(cm). Cõu 76 ĐH Thương M i 3) Tính đ c ng k1 và k2 c a m i lũ xo, cho bi t đ c Hai lũ xo cú kh i lư ng không ng tương đương c a h lũ xo là k =k1 + k2. đáng k , có đ c ng l n lư t là A) k1 = 10N/m và k2 = 40N /m B) k1 k1= 75N/m, k2=50N/m, đư c móc vào m t qu c u = 40N/m và k2 = 10N /m có kh i lư ng m =300g như h nh v 1. Đ u M đư c
 12. o. c a v t đi 150gam th chu kỳ dao đ ng c a nó là gi c đ nh. Góc c a m t ph ng nghiêng a = 30 B 2 2 qua m i ma s t. 0,1giây.L y π =10, g = 10m/s . 1. Ch ng minh r ng h lũ xo tr n tương đương v i Vi t phương tr nh dao đ ng c a m t lũ xo cú đ c ng là . con l c khi chưa bi t kh i lư ng k1 k 2 k1 k 2 c a nó. Bi t r ng khi b t đ u dao A) k=3 B) k=2 k1 + k 2 k1 + k 2 đ ng v n t c c a v t c c đ i và k1 k 2 k1 k 2 b ng 314cm/s. C) k=1 . D) k=0,5 . k1 + k 2 k1 + k 2 A) x = 5sin(10πt) cm. 2. Gi qu c u sao cho c c lũ xo cú đ dài t nhiên B) x = 10sin(10πt) cm. r i buông ra. B ng phương pháp d ng ư c h c ch ng C) x = 13sin(10πt) cm. D) x = minh r ng qu c u dao đ ng đi u hoà. Vi t phương 16sin(10πt) cm. tr nh dao đ ng c a qu c u. Ch n tr c to đ Ox Cõu 78 ĐH Giao thông hư ng d c theo m t ph ng nghiêng t trên xu ng. Cho h dao đ ng như h nh v 1. Hai lũ xo L1, G c to đ O là v trí cân b ng. Th i đi m ban đ u là L2 có đ c ng K1 =60N/m, K2=40N/m. V t có kh i 2 lúc qu c u b t đ u dao đ ng. L y g = 10m/s lư ng m=250g. B qua kh i lư ng rũng r c và lũ xo, A) x= -6cos10t (cm) B) x= - dõy n i kh ng dón và lu n căng khi v t dao đ ng. 5cos10t (cm) v trí cân b ng (O) c a v t, t ng đ dón c a L1 và L2 C) x= -4cos10t (cm) D) x= - là 5cm. L y g =10m/s2 3cos10t (cm) b qua ma s t gi a v t và m t bàn, thi t l p phương 3. Tính l c c c đ i và c c ti u tác d ng lên đi m M. tr nh dao đ ng, ch n g c O, ch n t = 0 khi đưa v t A) Fmax =6 N , Fmin =4 B) Fmax =3 đ n v trí sao cho L1 kh ng co dón r i truy n cho nú N , Fmin =2 v n t c ban đ u v0=40cm/s theo chi u dương. T m C) Fmax =4 N , Fmin =1 D) Fmax =3 đi u ki n c a v0 đ v t dao đ ng đi u hoà. N , Fmin =0 v0 ≤ v0 max (= 24,7cm / s ) Cõu 77 ĐH Thu L i A) 1. Phương tr nh chuy n đ ng có d ng: x =3sin(5πt- v0 ≤ v0 max (= 34,7cm / s ) B) π/6)+1 (cm). Trong giây đ u tiên v t qua v trí x C) v0 ≤ v0 max (= 44,7cm / s ) =1cm m y l n? D) v0 ≤ v0 max (= 54,7cm / s) A) 3l n B) 4l n C) 5 Cõu 79 HV C ng ngh BCVT l n D) 6l n M t v t nh kh i lư ng m = 200g treo 2. Con l c lũ xo g m v t kh i lư ng m m c v i lũ vào s i dây AB không gión và treo vào m t lũ xo, dao đ ng đi u hoà v i t n s 5Hz. B t kh i lư ng xo cú đ c ng k =20N/m như h nh v . K o v t m xu ng dư i v trí cân b ng 2cm r i th
 13. ra không v n t c đ u. Ch n g c to đ là v trí cân t c cho v t, g c to đ là v trí cân b ng, chi u dương b ng c a m, chi u dương hư ng th ng đ ng t trên 2 2 hư ng xu ng. Cho g = 10m/s ; đp 2 xu ng, g c th i gian là lúc th v t. Cho g = 10m.s . 1.c Xá đ nh th i đi m l c v t đi qua v trí mà lò xo b 1. Ch ng minh v t m dao đ ng đi u hoà và vi t giãn 2cm l n đ u tiên. phương tr nh dao đ ng c a nó. B qua l c c n c a A)t=10,3 ms B) t=33,6 ms C) t = không khí và ma sát đi m treo b qua kh i lư ng 66,7 ms D) t =76,8 ms c a dây AB và lũ xo. 2. Tính đ l n c a l c h i ph c th i đi m c a câu π b. A) x = sin(10t + ) 2 A) 4,5 N B) 3,5 N π B) x = 2 sin(10t + ) C) 2,5 N D) 0,5 N 2 Cõu 81 HV KTQS C) x = 3 sin(10t + π/2) M t toa xe trư t không ma sát trên m t π D) x = 4 sin(10t + ) đư ng d c, xu ng dư i, góc nghiêng c a d c so v i 2 0 2. T m bi u th c s ph thu c c a l c căng dây vào m t ph ng n m ngang a =30 . Treo lên tr n toa xe th i gian. V đ th s ph thu c này. Biên đ dao m t con l c đơn g m dây treo chi u dài l =1m n i v i đ ng c a v t m ph i tho món đi u ki n nào đ dây m t qu c u nh . Trong th i gian xe trư t xu ng, AB luôn căng mà không đ t, bi t r ng dây ch ch u kích thích cho con l c dao đ ng đi u hoà v i biên đ đư c l c kéo t i đa là T max =3N. 2 góc nh . B qua ma sát l y g = 10m/s . T nh chu k π dao đ ng c a con l c. A) T(N) = 1 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm. 2 A) 5,135 s B) 1,135 s C) 0,135 π B) T(N) = 2 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm. s D) 2,135 s 2 Cõu 82 VH Quan H Qu c T π C) T(N) = 3 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm. Con l c đơn g m qu c u nh có kh i lư ng 2 m; dây treo dài l, kh i lư ng không đáng k , dao π D) T(N) = 4 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm. o 2 đ ng v i biên dod góc ao (ao ≤ 90 ) nơi có gia Cõu 80 H c vi n Hành ch nh t c tr ng trư ng g. B qua m i l c ma sát. M t lò xo đư c treo th ng đ ng, đ u trên c a 1. V n t c dài V c a qu c u và cư ng đ l c căng Q lò xo đư c gi c đ nh, đ u dư i treo v t có kh i c a dây treo ph thu c góc l ch a c a dây treo dư i lư ng m =100g, lò xo có đ c ng k=25N/m. Kéo v t d ng: r i kh i v trí cân b ng theo phương th ng đ ng A) V(a) = 4 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = 3mg hư ng xu ng dư i m t đo n b ng 2cm r i truy n cho (3cosa -2cosao. v t m t v n t c po t m he s / 10đp h c ương th ng đ ng, chi u hư ng lên. Ch n g c th i gian là lúc truy n v n
 14. B) V(a) = 2 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) =2 mg C) 3,5 N và 1 nghi m D) 3,5 N và 4 (3cosa -2cosao. nghi m Cõu 84 ĐH Ki n Trúc HCM C) V(a) = 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = mg M t lũ xo đư c treo th ng đ ng, đ u trên c a (3cosa -2cosao. lũ xo đư c gi c đ nh, đ u dư i treo v t có kh i D) V(a) = 2 gl (cos α − cosαo ), Q(x) = 0,1mg lư ng m =100g, lũ xo cú đ c ng k=25N/m. Kéo v t (3cosa -2cosao. r i kh i v trí cân b ng theo phương th ng đ ng 2 0 hư ng xu ng dư i m t đo n b ng 2cm r i truy n cho 2. Cho m =100(g); l =1(m); g=10 (m/s ); ao =45 . v t m t v n t c 10p 3 cm/s theo phương th ng đ ng, Tính l c căng c c ti u Qmin khi con l c dao đ ng. chi u hư ng lên. Ch n g c th i gian là lúc truy n v n Biên đ gúc ao b ng bao nhi u th l c căng c c đ i t c cho v t, g c to đ là v trí cân b ng, chi u dương Qmax b ng hai l n tr ng lư ng c a qu c u. 2 2 hư ng xu ng. Cho g = 10m/s ; π ≈ 10. 0 A) Qmin =0,907 N ,a0 = 70 . B) 1. Xác đ nh th i đi m l c v t đi qua v trí mà lũ 0 xo b gión 2cm l n đ u tiên. Qmin =0,707 N ,a0 = 60 . A)t=10,3 ms B) t=33,6 ms 0 C) Qmin =0,507 N ,a0 = 40 . D) C) t = 0 66,7 ms Qmin =0,207 N ,a0 = 10 . Cõu 83 ĐH Ki n Trúc Cho h g m v t m = 100g và hai lũ xo gi ng D) t =76,8 ms nhau cú kh i lư ng không đáng k , K1 = K2 = K = 2. Tính đ l n c a l c h i ph c th i đi m c a 50N/m m c như h nh v . B qua ma s t và s c c n. cõu b. 2 A) 4,5 N B) 3,5 N (L y π = 10). Gi v t m v tr lũ xo 1 b dón 7cm, C) 2,5 N D) 0,5 N lũ xo 2 b n n 3cm r i th kh ng v n t c ban đ u, v t Cõu 85 dao đ ng đi u hoà. Con l c lũ xo g m v t n ng M = D a vào phương tr nh dao đ ng c a v t. L y t = 300g, lũ xo cú đ c ng k =200N/m l ng vào 0 l c th , l y g c to đ O v trí cân b ng và chi u m t tr c th ng đ ng như h nh v 1. Khi M dương hư ng v đi m B. đang v trí cân b ng, th v t m = 200g t đ a)Tính l c cưc đ i tác d ng vào đi m A. cao h = 3,75cm so v i M. Coi ma sát không b)Xác đ nh th i đi m đ h có Wđ = 3Wt cú m y 2 nghi m đáng k , l y g = 10m/s , va ch m là hoàn A) 1,5 N và 5 nghi m B) 2,5 N và 3 toàn m m. nghi m 1. T nh v n t c c a hai v t ngay sau va ch m.
 15. A) vo =0,345 m/s B) vo =0,495 m/s C) vo =0,125 m/s D) vo =0,835 m/s 2. Sau va ch m hai v t cùng dao đ ng đi u hoà. L y t = 0 là lúc va ch m. Vi t phương tr nh dao đ ng c a hai v t trong h to đ như h nh v , gúc O là v tr cõn b ng c a M trư c va ch m. A) X (cm) = 1sin ( 10 t + 5π/10) – 1 B) X (cm) = 1.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1 C) X (cm) = 2sin ( 10 t + 5π/10) – 1 D) X (cm) = 2.5sin ( 10 t + 5π/10) – 1 3. Tính biên dao đ ng c c đ i c a hai v t đ trong quá tr nh dao đ ng m không r i kh i M. A) A (Max) = 7,5 B) A (Max) = 5,5 C) A (Max) = 3,5 D) A (Max) = 2,5
Đồng bộ tài khoản