Bài tập về luật đất đai

Chia sẻ: Pham Van Thang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:28

1
1.143
lượt xem
551
download

Bài tập về luật đất đai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Hãy phân tích luận đề: "Đất đai thuộc sở hữu toàn dan do Nhà nước thống nhất quản lý". Luận đề này ngày từ Luật Đất đai năm 1987 đã được khẳng định. Qua các lần sửa đổi bổ sung. Luật đất đai 1993, Luật sửa đổi bỏ sung năm 1998 và 2001. Luận đề đó vẫn tiếp tục được nhấn mạnh. Như sậy có thể thấy luận đề này là phù hợp, đúng đắn thể hiện được "ý Đảng, lòng dân" về vấn đề đất đai....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về luật đất đai

 1. C©u 1: H·y ph©n tÝch luËn ®Ò: "§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn dan do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý". LuËn ®Ò nµy ngµy tõ LuËt §Êt ®ai n¨m 1987 ®· ®îc kh¼ng ®Þnh. Qua c¸c lÇn söa ®æi bæ sung. LuËt ®Êt ®ai 1993, LuËt söa ®æi bá sung n¨m 1998 vµ 2001. LuËn ®Ò ®ã vÉn tiÕp tôc ®îc nhÊn m¹nh. Nh sËy cã thÓ thÊy luËn ®Ò nµy lµ phï hîp, ®óng ®¾n thÓ hiÖn ®îc "ý §¶ng, lßng d©n" vÒ vÊn ®Ò ®Êt ®ai. "§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n..." lµ nguyªn t¾c hiÕn ®Þnh, ®îc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 17 - HiÕp ph¸p 1992 "§Êt ®ai, rõng nói, s«ng hå, nguån níc tµi nguyªn trong lßng ®Êt, nguån lîi ë vïng biÓn, thÒm lôc ®Þa vµ vïng trêi... cïng c¸c tµi s¶n kh¸c mµ ph¸p luËt quy ®Þnh lµ cña Nhµ níc, ®Òu thuéc së h÷u toµn d©n". Víi t c¸ch lµ chñ thÓ trong quan hÖ së h÷u ®Êt ®ai, nh©n d©n cã quyÒn chiÕm h÷u, sö dông, ®Þnh ®o¹t tµi s¶n cña m×nh. Nhng nh©n d©n kh«ng thÓ tù m×nh thùc hiÖn mµ chuyÓn giao c¸c quyÒn nµy cho Nhµ níc. Nhµ níc ta lµ Nhµ níc cña nh©n d©n, do nh©n d©n, v× nh©n d©n kh«ng cã môc ®Ých tù th©n. Nhµ níc chØ lµ c«ng cô lµ ph¬ng tiÖn ®Ó nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn chñ thÎ trong quan hÖ së h÷u tµi s¶n thuäc së h÷u toµn d©n nãi chung ®Êt ®ai nãi riªng. ViÑc quy ®Þnh "®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n" thùc chÊt b¾t nguån tõ tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai nãi riªng. ViÖc quy ®Þnh "®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n" thùc chÊt b¾t nguån tõ tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai níc ta. §Êt ®ai níc ta lµ thµnh qu¶ tr¶i qua nhiÒu thÕ hÖ nh©n d©n ta ®· tèn bao c«ng søc, x¬ng m¸u míi t¹o lËp vµ abá vÖ ®îc vèn ®Êt ®ai nh ngµy nay. "§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý". Nh ®· kh¼ng ®Þnh nh©n d©n ®· trao quyÒn chñ së h÷u ®Êt ®ai cho Nhµ níc. V× vËy Nhµ níc víi t c¸ch ®¹i diÖn së h÷u toµn d©n qu¶n lý ®Êt ®ai. Toµn bé ®Êt dï ë ®Êt liÌn hay ë l·nh h¶i, dï ®Êt ®ang sö dông hay ®Êt cha sö dông ®Òu thuéc Nhµ níc. Nhµ níc cã trän vÑn ba quyÒn: quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông, quyÒn ®Þnh ®o¹t. Môc ®Ých cña quy ®Þnh "Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý" lµ nh»m sö dông ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶, phôc vô tèt c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi. Nhµ níc thèng nhÊt qu¶n lý ®Êt ®ai còng lµ quy ®Þnh cÇn thiÕt khi Nhµ níc thõa nhËn ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt, xóc tiÕn viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. C©u 2: T¹i sao Nhµ níc ViÖt Nam quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt. Môc ®Ých? §iÒu 12 - LuËt ®Êt ®ai 1993 ®· ®îc söa ®æi bæ sung n¨m1998 vµ n¨m 2001 quy ®Þnh "C¨n cø vµo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vÒ khung gi¸ vµ nguyªn t¾c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt,UBND tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng quy ®Þnh gi¸ c¸c lo¹i ®Êt phï hîp víi t×nh h×nh thùc 1
 2. tÕ t¹i ®Þa ph¬ng ®Ó tÝnh thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt, thu tiÒn kh giao ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, tiÒn thuÕ ®Êt, lÖ phÝ tríc b¹, tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n khi giao ®Êt, båi th¬ng khi Nhµ níc thu håi ®Êt". Nh÷ng quy ®Þnh nµy cã thÓ phÇn nµo cho chóng ta thÊy lý do cïng môc ®ãch cña Nhµ níc khi quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt. Ngoµi ra Nhµ níc quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt cßn v× c¸c lý do cô thÓ sau ®©y: -§ã lµ sù cô thÓ xo¸ sù thõa nhËn cña Nhµ níc coi ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt, phôc vô cho viÖc h×nh thµnh thÞ trêng bÊt ®éng s¶n. -T¸c ®éng vµo ý thøc th¸i ®é cña ngêi sö dông ®Êt ®Ó hä sö dông ®Êt tiÕt kiÖm, n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ x· héi cña viÖc sö dông ®Êt. ViÖc quy ®Þnh khung gi¸ cho tõng lo¹i ®Êt lµ c«ng cô tµi chÝnh cña Nhµ níc. ViÖc Nhµ níc sö dông phèi hîp c¸c lîi Ých kinh tÕ tõ c¸c quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi ®Êt ®ai nh»m môc ®Ých cao nhÊt lµ qu¶n lý cã hiÖu qu¶, cho phÐp thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi tîng sö dông ®Êt kÕt hîp hai hoµ c¸c lîi Ých. C©u 3: Ph©n tÝch luËn ®Ò: "Nhµ níc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®· giao cho ngêi kh¸c sö dông trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®Êt ®ai cña Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ, XhÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi céng hoµ miÒn Nam ViÖt Nam vµ Nhµ níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam". LuËn ®Ò nµy võa mang tÝnh nguyªn t¸c võa mang tÝnh ®Þnh híng. Quy ®Þnh nµy lµ c¬ së ph¸p lý kh¼ng ®Þnh Nhµ níc lµ chñ thÓ duy nhÊt ®èi víi ®Êt ®ai. §ång thêi nã còng cã ý nghÜa nhiÒu mÆt ®èi víi ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ - x· héi. Tríc hÕt, Nhµ níc kh«ng thõa nhËn viÖc ®ßi l¹i ®Êt ®Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng khiÕu kiÖn vÒ c¸c tranh chÊp quyÒn sö dông ®Êt mang tÝnh lÞch sö. C¸c khiÕu kiÖn ®ßi l¹i ®Êt cã ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn nhiÒu mÆt cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. V× vËy, viÖc quy ®Þnh nh vËy lµ hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt triÖt ®Ó c¸c khiÕu kiÖn l©u nay. Thø hai, quy ®Þnh nµy lµ c¬ së ®Ó Nhµ níc n¾m v÷ng sè lîng, chÊt lîng sù biÕn ®éng ®Êt ®ai trong ph¹m vi c¶ níc vµ ë tõng ®Þa ph¬ng. NÕu chÊp nhËn cho ®ßi l¹i ®Êt kh«ng nh÷ng n¶y sinh nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p mµ Nhµ níc khã cã thÓ qu¶n lý cã hiÖu qu¶ sù thay ®æi vÒ chñ sö dông ®Êt sÏ lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý tèn kÐm vÒ thêi gian, søc ngêi, søc cña. Thø ba, tr¶i qua c¸c thêi kú c¸c Nhµ níc ®Òu xuÊt ph¸t tõ lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng. V× vËy, c¸c chÝnh s¸ch ruéng ®Êt nh×n chung lµ phï hîp, b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi, nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt ®ai. TÊt nhiªn quy ®Þnh trªn còng cã nh÷ng ®iÓn h¹n chÕ riªng: vÒ tÝnh lÞch sö cña ®Êt ®ai, vÒ chÝnh s¸ch ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. ThiÕt 2
 3. nghÜ sù bæ sung mét sè v¨n b¶n vÒ c¸c vÊn ®Ò nµy sÏ cã thÓ ph¸t huy hÕt t¸c dông vai trß cña LuËn ®Ò ®· nªu. C©u 4: Ph©n biÖt ngµnh LuËt ®Êt ®ai víi LHC. LuËt hµnh chÝnh lµ ngµnh luËt trong hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ ph¸t sinh trong qu¸ trinh h×nh qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. LuËt ®Êt ®ai lµ ngµnh luËt ®éc lËp träng hÖ thèng ph¸p luËt ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai vµ quan hÖ x· héi ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai cña tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n. Râ rµng cã sù ph©n biÖt vÒ ®èi tîng ®iÒu chØnh c¶u hai ngµnh luËt. §èi víi LuËt hµnh chÝnh ®èi tîng ®iÒu chØnh lµ c¸c quan hÖ x· héi xuÊt hiÖn trong qu¸ tr×nh tæ chøc vµ thùc hiÖn ho¹t ®éng chÊp hµnh vµ ®iÒu hµnh cña Nhµ níc.LuËt hµnh chÝnh lµ ngµnh luËt vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc. §èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt ®Êt ®ai lµ c¸c quan hÖ x· héi trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai vµ qu¸ tr×nh sö dông ®Êt ®ai cña ngêi sö dông ®Êt. Trong ®èi tîng ®iÒu chØnh cña LuËt hµnh chÝnh lu«n cã sù hiÖn diÖn cñac¬ quan hµnh chÝnh Nhµ níc, cßn ë LuËt ®©t ®ai th× kh«ng hoµn toµn nh vËy,cã thÓ cã trong quan hÖ qu¶n lý nhng trong quan hÖ sö dông ®Êt th× kh«ng cã c¬ quan qu¶n lý hµnh chÝnh Nhµ níc(nÕu xuÊt hiÖn th× chØ víi t c¸ch ngêi sö dông ®Êt). LuËt Hµnh chÝnh vµ LuËt ®Êt ®ai.Cã ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh võa t¬ng ®ång, võa kh¸c biÖt.LuËt hµnh chÝnh ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chñ yÕu la mÖnh lÖnh ®¬n ph¬ng,cßn LuËt ®Êt ®ai cã hai ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh chñ yÕu: mÖnh lÖnh hµnh chÝnh vµ b×nh ®¼ng.Giíi LuËt ®Þnh cho r»ng LuËt ®Êt ®ai cã sù giao kÕt víi LuËt hµnh chÝnh vµ LuËt d©n sù cã thÓ v× lý do ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh cña ngµnh LuËt nµy. C©u 5: H·y nªu nh÷ng ®iÒu cÊm trong LuËt ®Êt ®ai 1993 vµ ph©n tÝch c¸c ®iÒu kho¶n cÊm ®ã. §iÒu 6 LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: "Nghiªm cÊm viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai, chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp, sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao, huû ho¹i ®Êt". Tríc hÕt ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng nh÷ng ®iÒu cÊm nµy lµ cÇn thiÕt ®ª Nhµ níc qu¶n lý ®Êt ®ai cã hiÖu qu¶, ®Êt ®ai ®îc sö dông h÷u Ých phôc vô tèt cho môc tiªu kinh tÕ x· héi do Nhµ níc ®Ò ra. 5.1."Nghiªm cÊm viÖc lÊn chiÕm ®Êt ®ai.."Nhµ níc quy ®Þnh viÖc nµy nh»m nhiÒu môc ®Ých .XuÊt ph¸t tõ nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt 3
 4. ®ai th× ®Êt ®ai lµ tµi s¶n quèc gia, lµ l·nh thæ bÊt kh¶ x©m ph¹m cña quèc gia,kh«ng thÓ cã bÊt kú c¸ nh©n,tæ chøc nµo ®îc tù ý chiÕm h÷u, sö dông mµ kh«ng ®îc sù ®ång sý (cho phÐp) cña Nhµ níc.§iÒu cÊm nµy còng nh»m b¶o ®¶m vÒ sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn chiÕm h÷u ®Êt ®ai cña ngêi kh¸c ®· ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thuª ®Êt. Mét ®iÒu ®¸ng lu ý lµ ®iÒu cÊm nµy cÇm ph¶i ®îc quy ®Þnh cô thÓ h¬n n÷a lµ ®Êt bÞ lÊn chiÕm lµ ®Êt nµo: ®Êt cña c¸ nh©n, tæ chøc, hé gia ®×nh ®îc Nhµ níc giao ®Êt, cho thª ®Êt hay ®Êt cha sö dông... 5.2."Nghiªm cÊm...chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp". Nhµ níc ph¶i nghiªm cÊm chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tr¸i phÐp ®Ó qu¶n lý sè lîng vµ sù biÕn ®éng ®Êt ®ai. Nhµ níc nghiªm cÊm ®iÒu nµy còng chÝnh lµ biÖn ph¸p ®Ó b¶o ®¶m cho quy ®Þnh vÒ h¹n mùc sö dông ®Êt, tr¸nh t×nh tr¹ng ®Êt ®ai tËp trung vµo mét sè c¸ nh©n cßn nhiÒu ngêi kh«ng cã ®Êt ®Ó sö dông. Cô thÓ ho¸ viÖc nghiªm cÊm chuyÓn quyÒn sö dông t¸i phÐp §iÒu 30 LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh kh«ng ®îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt trong nh÷ng trêng hîp sau d©y. 1.§Êt ®· sö dông kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p. 2.§Êt giao cho c¸c tæ chøc mµ ph¸p luËt quy ®Þnh kh«ng ®îc chuyÓn quyÒn sö dông. 3.§Êt ®ang cã tranh chÊp. 5.3.Nghiªm cÊm "Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao". Môc ®Ých sö dông ®Êt cã liªn quan ®Õ quy häch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.§Êt ®îc sö dông vµo môc ®Ých nµo ®· ®îc ®iÒu tra, nghiªn cøu ph©n tÝch tæng hîp c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, x· héi, tiÒm n¨ng cña ®Êt. Môc ®Ých sö dông ®· tÝnh to¸n, v× vËy kh«ng ®îc sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc dÝch ®îc giao. §Ó t¹o c¬ së ph¸p lý v÷ng ch¾c cho viÖc thùc hiÖn quy ®Þnh nghiªm cÊm nµy nªn ch¨ng "môc ®Ých ®îc giao" ph¶i ®îc lµm râ lµ môc ®Ých trong quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt... 5.4.Nghiªm cÊm "huû ho¹i ®Êt". Mét nguyªn t¾c cña LuËt ®Êt ®ai lµ nguyªn t¾c c¶i t¹o vµ båi bæ vµ b¶o vÖ m«i trêng. §Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n, lµ m«i trêng sèng cña hµng triÖu ngêi, lµ mét trong c¸c thµnh phÇn quan träng cña m«i trêng sèng, lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng cña con ngêi. V× vËy cÇn ph¶i nghiªm cÊm huû ho¹i ®Êt. Kh«ng ai cã quyÒn huû ho¹i ®Êt. C©u 6: Ph©n tÝch ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a quyÕt ®Þnh giao ®Êt vµ hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. QuyÕt ®Þnh giao ®Êt lµ quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒ ban hµnh x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt ë c¸ nh©n, tæ chøc, c¸c nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt. 4
 5. ChuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ hµnh vi cña mét chñ thÓ sö dông ®Êt hîp ph¸p chuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh cho ngêi kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ h×nh thøc cña chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. §iÓm chung c¬ b¶n nhÊt gi÷a quyÕt ®Þnh giao ®Êt vµ hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt lµ x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt ë c¸c chñ thÓ cã ®ñ ®iÒu kiÖn sö dông ®Êt. Nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau: *QuyÕt ®Þnh giao ®Êt -Chñ thÓ: C¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn -TÝnh chÊt: Mang tÝnh mÖnh lÖnh ®¬n ph¬ng -Néi dung do LuËt ®Êt ®ai ®iÒu chØnh *Hîp ®ång chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt -Chñ thÓ: C¸ nh©n, tæ chøc, hé gia ®×nh (ngêi sö dông). -TÝnh chÊt: tho¶ thuËn, b×nh ®¼ng, tù nguyÖn -Néi dung: LuËt d©n sù ®iÒu chØnh C©u 7: ë ViÖt Nam ®Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n. Theo anh(chÞ) viÖc hoµn thiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay nh thÕ nµo? ë níc ta, ®Êt ®ai lµ tµi s¶n chung cña quèc gia vµ Nhµ níc lµ ®¹i diÖn cho nh©n d©n thùc hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u trong viÖc chiÕm h÷u, sö dông vµ ®Þnh ®o¹t toµn bé ®Êt ®ai trªn l·nh thæ níc.V× vËy cã thÓ coi hoµn thiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n chÝnh lµ viÖc hoµn thiÖn c¬ chÕ thùc hiÖn quyÒn chñ së h÷u cña Nhµ níc, c¬ chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc ®èi víi ®Êt ®ai. Thø nhÊt ph¸p luËt ®Êt ®ai cÇn ph¶i ®îc x©y dùng, bæ xung toµn diÖn vµ æn ®Þnh trong thêi kú dµi víi møc ®é s©u s¾c h¬n. Thèng nhÊt c¸c quy ®Þnh vÒ ®Êt ®ai cÇn ®îc ghi nhËn trong Bé LuËt ®Êt ®a, kh«ng ®Ó c¸c quy ®Þnh r¶i r¸c ë Bé luËt d©n sù vµ mét sè luËt chuyªn nhµnh cã liªn quan. Ph¸p luËt ®Êt ®ai cÇn ph¶i thÓ hiÖn râ néi dung kinh tÕ trong qu¶n lý vµ sö dông ®Êt t¹o c¬ së cho thÞ trêng bÊt ®éng s¶n h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn métc¸c lµnh m¹nh.Quy ®Þnh hîp lý h¬n vÒ gi¸ ®Êt, gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh ®Êt ®ai trong mét trËt tù nhÊt ®Þnh. LuËt ho¸ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ®· ®îc chÝnh s¸ch chÊp nhËn b¶o ®¶m cña tÝnh thèng nhÊt trong hÖ thèng ph¸p luËt, gi¶m bít c¸c v¨n b¶n díi luËt, tr¸nh t×nh träng v¨n b¶n chång chÐo, "giËt gÊu v¸ vai", "sù vô c¸ biÖt". Thø hai, c«ng t¸c quy ho¹ch viÖc sö dông ®Êt ph¶i ®îc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ h¬n thiÕt thùc h¬n.Quy ho¹c ph¶i ®îc c«ng khai. Trong tËp quy ho¹ch ph¶i cã quy tr×nh tham gia ý kiÕn cña nhan d©n, tr¸nh t×nh tr¹ng 5
 6. thiÕu c«ng khai lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n cña tÖ tham nhòng, hèi lé. Thø ba, c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai ph¶i n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é qu¶n lý sö dông phèi hîp cã hiÖu qu¶ c¸c c«ng cô qu¶n lý. Thø t, thay ®æi c¬ chÕ giao ®Êt.ViÖc quy ®Þnh giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc chñ yÕu thùc hiÖn theo c¬ chÕ "xin cho". Thùc chÊt lµ cha tró träng tíi c¸c yÕu tè kinh tÕ cña ®Êt ®ai, cha thùc sù thÊy ®îc ®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt trong c¬ chÕ thÞ trêng.Tõ ®ã viÖc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn chi t×nh tr¹ng tham nhòng vµ l·ng phÝ ®Êt ngµy cµng t¨ng, trang khi Nhµ níc khong thu ®îc thuÕ cho ng©n s¸ch, th©m chÝ kÓ c¶ 1% lÖ phÝ ®Þa chÝnh. Trong v¨n kiÖn §¹i héi IX nªu râ: "Ph¸t triÓn thÞ trêng bÊt ®éng s¶n trong ®ã cã thÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt...,më réng thÞ trêng bÊt ®éng s¶n cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, ngêi ViÖt Nam ë níc ngoµi, ngêi níc ngoµi ë ViÖt Nam tham gia ®Çu t...". §©y cã thÓ coi lµ mét xu híng hoµn thiÖn chÕ ®é së h÷u toµn d©n ®èi víi ®Êt ®ai. C©u 8: T¹i sao Nhµ níc quy ®Þnh h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®èi víi tõng vïng. H¹n møc ®Êt lµ giíi h¹n diÖn tÝch tèi ®a mµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc sö dông vµo môc ®Ých n«ng nghiÖp trªn c¬ së Nhµ níc giao vµ ®îc nhËn quyÒn chuyÓn nhîng ®Êt hîp ph¸p tõ ngêi kh¸c. H¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó trång c©y hµng n¨m: C¸c tØnh ë §ång b»ng s«ng Cöu long, B×nh D¬ng, B×nh Phíc, §ång Nai Bµ RÞa - Vòng Tµu vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh kh«ng qu¸ 3 ha. C¸c tØnh vµ thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng kh¸c kh«ng qua 2 ha. H¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp trång c©y l©u n¨m. -C¸c x· ®ång b»ng kh«ng qu¸ 10 ha. -C¸c x· trung du miÒn nói kh«ng qu¸ 20 ha. ViÖc ¸p dông chÕ ®é h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cã t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn ®êi sèng kinh tÕ ë n«ng th«n, nã b¶o ®¶m cho ngêi n«ng d©n cã ®Êt ®ai ®Ó s¶n xuÊt,thùc hiÖn ®îc chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc ta lµ:"ngêi cµy cã ruéng". ViÖc ph¸p luËt ®a ra h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cßn xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n nh t×nh tr¹ng d thõa lao ®éng trong n«ng nghiÖp ë n«ng th«n, phÇn lín ngêi n«ng d©n kh«ng cã ®ñ viÖc lµm. MËt ®é d©n c n«ng th«n qu¸ dµy ®Æc trªn 1 ha, ®Êt canh t¸c(kho¶ng 2 ngêi/ ha ®Êt canh t¸c).T×nh tr¹ng khan hiÕm ruéng ®Êt trong n«ng nghiÖp ®Æc biÖt lµ ë miÒn B¾c ®· dÉn ®Õn mèi t¬ng quan gi÷a ruéng ®Êt-d©n sè- lao ®éng trë lªn hÕt søc c¨ng th¼ng.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y mÆc dï s¶n lîng l¬ng thùc cña c¶ níc nãi chung lµ t¨ng nhng ®a sè n«ng d©n 6
 7. vÉn cã møc thu nhËp thÊp v× nguån sèng cña hé chñ yÕu dùa vµo n«ng nghiÖp.T¸ch khái ruéng ®Êt ngêi n«ng d©n mÊt lu«n nguån sèng chÝnh. §a sè n«ng d©n cã thu nhËp thÊp,chØ ®ñ trang tr¶i cho nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu hµng ngµy, kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu t thªm chos¶n xuÊt trªn quy m« lín vµ còng kh«ng cã kh¶ n¨ng ®Çu tõ vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c, bëi vËy viÖc ¸p dông chÝnh s¸ch h¹n møc sö dông ®Êt n«ng nghiÖp lµ cÇn thiÕt. C©u 9: Chøng minh LuËt ®Êt ®ai 1993, LuËt söa ®æi bæ sung 1998 vµ 2001 quan t©m ®Õ quyÒn vµ lîi Ých cña ngêi sö dông ®Êt. Tríc LuËt ®Êt ®ai 1993 chóng ta ®· cã LuËt ®Êt ®ai 1987.LuËt ®Êt ®ai 1987 kh¼ng ®Þnh.§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thong snhÊt qu¶n lý, Nhµ níc giao ®©t cho c¸c n«ng trêng, l©m trêng, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, xÝ nghiÖp ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi hoÆc cã h¹n hoÆc t¹m thêi. Nhµ níc b¶o ®¶m cho ngêi sö dông ®Êt ®îc hëng quyÒn lîi hîp ph¸p trªn ®Êt ®îc giao kÓ c¶ quyÒn chuyÓn nhîng, b¸n thµnh qu¶ lao ®éng, kªt qu¶ ®Çu t khi thÊy cßn sö dông ®Êt vµ ®Êt ®ã ®îc giao cho ngêi kh¸c sö dông theo tr×nh tù thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh. LuËt ®Êt ®ai 1993 më réng h¬n h×nh thøc giao quyÒn cho ngêi sö dông ®Êt. Ngoµi viÖc Nhµ níc giao ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi, Nhµ níc cßn cho tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n thuª ®Êt. LuËt ®Êt ®ai 1993 më réng h¬n c¸c quyÒn ®èi víi ngêi sö dông ®Êt. Ngoµi quyÒn sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých ®îc giao hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã quyÒn chuyÓn ®æi, chuyÓn nhîng, cho thª, thõa kÕ, thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt trong thêi hËngio ®Êt. LuËt ®Êt ®ai söa ®æi bá sung 1998 cho phÐp gia ®×nh, c¸ nh©n cã quyÒn gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thuª cïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, cho thuª l¹i quyÒn sö dông ®Êt trong thêi h¹n thuª ®Êt. Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi th× ®îc thÕ chÊp tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi quyÒn sö dông ®ã t¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ®Ó vay vèn ®îc gãp b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt n«ng nghiÖp l©m nghiËp nu«i trång thuû s¶n lµm muèi më réng c«ng nghiÖp chÕ biªn dÞch vô n»hm ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc giao ®Êt cã thu tiÒn cã quyÒn chuyÓn nh- îng, quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi c«ng tr×nh kiÕn tróc, víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®· ®îc x©y dùng trªn ®Êt ®ã cho thuª quyÒn sö dông g¾n liÒn víi c«ng tr×nh kiÕn tróc, víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®· ®îc x©y dùng trªn ®Êt ®ã, 7
 8. thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt l¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam; gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt. Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt mµ tr¶ tiÒn thuª ®Êt hµng n¨m cã quyÒn thÕ chÊp tµi s¶n thuéc së dh÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuÕ t¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ®Ó vay tiÒn chuyÓn nhîng tµi s¶n thuèc ë h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª; Doanh nghiÖp Nhµ níc cã quyÒn gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông thuª ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh víi tæ chøc c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc. Tæ chøc kinh tÕ ®îc Nhµ níc cho thuª ®Êt mµ tr¶ tiÒn thuª cho c¶ thêi gian thuª, ®· tr¶ tríc tiÒn thuª ®Êt nhiÒu n¨m nÕu thêi h¹n thuª ®Êt ®· tr¶ tiÒn cßn l¹i Ýt nhÊt lµ 5 n¨m cã quyÒn: thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt vµ tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª t¹i tæ chøc tÝn dông ViÖt Nam ®Ó vay vèn chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt thuª cïng víi tµi s¶n thuäc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt thuª trong thêi h¹n thuª ïng víi tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt thuª, cho thuª l¹i quúen sö dông. LuËt ®Êt ®ai söa ®æi, bæ sung 2001 quy ®Þnh thÕ chÊp quyÒn sö dông ®Êt cho phÐp tæ chøc kinh tÕ hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt cã quyÒn thÕ chÊp haîc b¶o l·nh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt, tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh g¾n liÒn víi ®Êt ®ã t¹i ViÖt Nam kh«ng ph©n biÖt ®ã lµ tæ chøc tÝn dông ®ã lµ cña ViÖt Nam hay cña níc ngoµi. C©u 10: C¨n cø ®ª ph©n biÖt lo¹i ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai 1993 lµ g×? Theo anh (chÞ) c¸ch ph©n lo¹i ®· khoa häc cha? C¨n cø ®Ó ph©n lo¹i ®Êt theo LuËt ®Êt ®ai 1993 lµ mcô ®Ých sö dông chñ yÕy cña ®Êt. §iÒu 11 LuËt ®Êt ®ai 1993 nªu râ: "C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông chñ yÕu ®îc ph©n thµnh c¸c lo¹i sau ®©y": 1.§Êt n«ng nghiÖp. 2.§Êt l©m nghiÖp. 3.§Êt khu d©n c n«ng th«n. 4.§Êt ®« thÞ 5.§Êt chuyªn dïng. 6.§Êt cha sö dông. Nh×n chung cho ®Õn nay c¸ch ph©n lo¹i nµy vÉn ®îc c¸c nhµ lµm luËt c¸c nhµ qu¶n lý chÊp nhËn xem lµ khoa häc. Tr¶i qua c¸c lÇn söa ®æi bæ sung n¨m 1998 vµ 2001. §iÒu 11-LuËt ®Êt ®ai 1993 vÉn ®îc gi÷ nguyªn ®· nãi lªn ®iÒu ®ã. MÆt kh¸c c¸c lo¹i ®Êt còng cã thÓ ®îc ph©n lo¹i theo mét c¸ch kh¸c gåm 5 lo¹i sau ®©y: 1.§Êt n«ng nghiÖp. 8
 9. 2.§Êt l©m nghiÖp. 3.§Êt ë 4.§Êt chuyªn dïng. 5.§Êt cha sö dông. C¸ch ph©n lo¹i nµy sÏ kh«ng ph©n biÖt ®Êt d©n c n«ng th«n vµ ®Êt ®o thÞ thuÇn tuý c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông cña ®Êt.Môc ®Ých n«ng nghiÖp l©m nghiÖp ®Êt ë râ rµng nªn ph©n thµnh mét lo¹i ®Êt.C¸c môc ®Ých kh¸c tËp trung vµo lo¹i ®Êt chuyªn dïng cßn c¸c lo¹i ®Êt cha ®îc sö dông ë c¸c vïng s÷ quy m« vµo lo¹i ®Êt cha sö dông. C©u 11: Nhµ níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam qu¶n lý toµn bé ®Êt ®ai th«ng qua hai c«ng cô quan träng lµ quy ho¹ch vµ ph¸p luËt. Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ hai c«ng cô qu¶n lý nµy trong giai ®o¹n hiÖn nay. Ph¸p luËt vµ quy ho¹ch lµ hai c«ng cô quan träng trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai: Ph¸p luËt cã vai trß duy tr× mäi trËt tù kû c¬ng cÇn thiÕt cho qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai trong x· héi. Quy ho¹ch ®Êt ®ai chÝnh lµ sù tÝnh to¸n ph©n bæ ®Êt ®ai cô thÓ vµ hîp lý vÒ sè lîng, chÊt lîng, vÞ trÝ kh«ng gian cho c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi cña c¶ níc vµ tõng ®Þa ph¬ng ë mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña ®Êt n- íc. Quy ho¹ch lµ sù tÝnh to¸n sö dông quü ®Êt sao cho tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶. Ph¸p luËt vµ quy ho¹ch ®· ®îc Nhµ níc x¸c ®Þnh lµ c«ng cô qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai.Tuy nhiªn trong thùc tÕ hai c«ng cô nµy cßn nhiÒu bÊt cËp. §Êt ®ai lµ mét vÊn ®Ò phøc t¹p vµ rÊt nh¹y c¶m trong ®êi sèng x· héi, do sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c¬ chÕ thÞ trêng nh÷ng n¨m gÇn ®©y n¶y sanh nhiÒu vÊn ®Ò phøc t¹p mµ c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt ®Êt ®ai hoÆc lµ kh«ng cã, cha ®îc ban hµnh kÞp thêi hoÆc cã nhng nhng kh«ng phï hîp chßng chÐo g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông ®Êt. C¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai ®îc ban hµnh nhiÒu: ë Trung ¬ng cã 100 v¨n b¶n trong ®ã cã 19 v¨n b¶n cña Quèc héi vµ UBTVQH, v¨n b¶n cña ChÝnh phñ gåm 23 NghÞ ®Þnh,6 c«ng v¨n,3 NghÞ quyÕt,12 chØ thÞ,10 QuyÕt ®Þnh thong t vµ Th«ng t liªn bé.Tuy nhiªn thùc tÕ hÖ thèng v¨n b¶n ph¸p luËt trªn vÉn cha bao qu¸t toµn diÖn nh÷ng vÊn ®Ò, nh÷ng néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai. MÆt kh¸c do t×nh tr¹ng ban hµnh nhiÒu v¨n b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai tõ Trung ¬ng ®Õn ®Þa ph¬ng nªn kÓ c¶ ngêi qu¶n lý lÉn ngêi sö dông ®Êt khã mµ cËp nhËt, kiÓm kü, n¾m ch¾c ®îc khÕt nh÷ng quy ®Þnh trong lÜnh vùc nµy. Quy ho¹ch ®Êt ®ai qu¶ thùc ®ang lµ vÊn ®Ò næi cém ë níc ta.Bëi v× thùc tÕ cho thÊy viÖc quy ho¹ch sö dông ®Êt cßn trµn lan (hiÖn trong 9
 10. c¶ níc cã tíi 9 viÖn quy ho¹ch chuyªn tr¸ch hµng tr¨m C«ng ty t vÊn võa thiÕt kÕ c«ng tr×nh võa quy ho¹ch), cha s¸t thùc tÕ, thiÕu tÝnh kh¶ thi.Nh×n chung c«ng t¸c quy ho¹ch míi chØ dõng l¹i ë môc tiªu vÒ giao th«ng, ph©n khu chøc n¨ng mµ cha cã sù tÝnh to¸n sao cho sö dông ®Êt cã qu¶.Thêi gian thùc hiÖn quy ho¹ch cßn cha râ hoÆc bÞ kÐo dµi lµm cho hiÖu qu¶ qu¶n lý thÊp. HiÖn nay trong 61 tØnh thµnh phè míi cã 47 tØnh thµnh phè ®îc ChÝnh phñ xÐt duyÖt viÖc lËp quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt.Cßn vÒ quy ho¹ch chi tiÕt cho quËn huyÖn, thÞ x·, x·, phêng ®Õn nay nhiÒu ®Þa ph¬ng cha lµm. do ®ã c«ng t¸c quy ho¹ch cha trë thµnh c«ng cô qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶. Bªn c¹nh nh÷ng bÊt cËp trong ph¸p luËt, quy ho¹ch sö dông ®Êt hai c«ng cô nµy còng ®· cã nh÷ng mÆt tiÕn bé phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ.VÒ c¬ b¶n ph¸p luËt ®Êt ®ai ®· t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc giao quyÒn sö dông ®Êt æn ®Þnh vµ l©u dµi cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, thùc hiÖn c¸c quyÒn cña ngêi sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt t¹o ®iÒu kiÖn quan träng cho viÖc sö dông ®Êt cã hiÖu qu¶ vµ h×nh thµnh thÞ trêng quyÒn sö dông ®Êt... C©u 12: H·y tr×nh bµy vµ ph©n tÝch néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai theo LuËt ®Êt ®ai 1993. §iÒu 13 - LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh: "Néi dung qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai bao gåm". 1.§iÒu tra, kh¶o s¸t, ®o ®¹c, ®¸nh gi¸ vµ ph©n h¹ng ®Êt,lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh. 2.Quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ho¸ viÖc sö dông ®Êt. 3.Ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt vÒ qu¶n lý,sö dông ®Êt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n ®ã. 4.Giao ®Êt, cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt. 5.§¨ng ký ®Êt ®ai, lËp vµ qu¶ lý sæ ®Þa chÝnh, qu¶n lý c¸c hîp ®ång sö dông ®Êt, thèng kª kiÓm kª ®Êt,cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 6.Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, thÓ kÖ vÒ qu¶n lý, sö dông ®Êt. 7.Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o c¸c vi ph¹m trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. -Ho¹t ®éng ®¸nh gi¸ ®Êt vµ lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh.§©y lµ viÖc lµm hÕt søc quan träng,nã t¹o c¬ së ban ®Çu cho c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, ®Æc biÖt träng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt vµ x¸c ®Þnh gi¸ ®Êt. -Quy ho¹ch kÕ ho¹ch hoµ viÖc sö dông ®Êt.Quyho¹ch sö dông ®Êt lµ sù tÝnh to¸n ph©n bæ ®Êt ®ai cô thÓ vÒ sè lîng,chÊt lîng, vÞ trÝ, kh«ng gian...cho c¸c môc tiªu kinh tÕ x· héi.Quy ho¹ch sö dông ®Êt bao giê còng g¾n liÒn víi kÕ ho¹ch sö dông ®Êt bëi b× kÕ ho¹ch sö dông ®Êt lµ biÖn ph¸p ®Ó thùch hiÖn quy ho¹ch. 10
 11. -Ho¹t ®éng cña Nhµ níc trong viÖc ban hµnh c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt:Qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai kh«ng thÓ thiÕu v¨n b¶n ph¸p luËt.Nã lµ c¬ së ph¸p lý trng quy tr×nh qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai.ChÝnh v× vËy v¨n b¶n y©u cÇu cña thùc tÕ. -Giao ®Êt,cho thuª ®Êt, thu håi ®Êt. +Giao ®Êt lµ ho¹t ®éng cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó chuyÓn giao trªn thùc tÕ ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc,hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông ®Êt.C¨n cø ®Ó giao ®Êt,cho thuª ®Êt lµ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt vµ yªu cÇu sö dông ®Êt ghi trong dù ¸n ®Çu t, ghi trong thiÕt kÕ d· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt hoÆc chÊp nhËn b»ng v¨n b¶n vÒ ®Þa diÓm diÖn tÝch ®Êt, ®¬n xin giao ®Êt. +Thuª ®Êt lµ viÖcNhµ níc thùc hiÖn cho ngêi cã nhu cÇu sö dông ®Êt thuª ®Êt trong thêi h¹n vµ theo môc ®Ých mµ Nhµ níc quy ®Þnh.Trong mét sè trêng hîp Nhµ níc cho phÐp ngêi sö dông ®Êt ®îc quúen cho thuª l¹i ®Êt ®· thuª cña Nhµ níc. +Thu håi ®Êt:Trong trêng hîp cÇn thiÕt v× lý do an ninh quèc phßng, lîi Ých c«ng céng,lîi Ých quèc gia Nhµ níc thu håi ®Êt ®ang sö dông cña ngêi sö dông ®Êt.Ngêi sö dông ®Êt ®îc båi thêng hoÆc hç trî. Ngoµi ra,Nhµ níc thu håi ®Êt theo c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. Tæ chøc sö dông ®Êt bÞ gi¶i thÓ, ph¸ s¶n chuyÓn ®i n¬i kh¸c, gi¶m nhu cÇu sö dông ®Êt, c¸ nh©n sö dông ®Êt chÕt mµ kh«ng cã ngêi tiÕp tôc sö dông ®Êt ®ã. §Êt kh«ng ®îc sö dông trong thêi h¹n12th¸ng liÒn mµ kh«ng ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quúen cho phÐp. Ngêi sö dông ®Êt tù nguyÖn tr¶ l¹i ®Êt ®îc giao. Sö dông ®Êt kh«ng ®óng môc ®Ých ®îc giao. Ngêi sö dông ®Êt cè ý kh«g thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. §Êt giao kh«ng ®óng thÈm quyÒn. -§¨ng ký ®Êt ®ai:Khi c¬ quan Nhµ níc cã thÇm quyÒn giao ®Êt cho phÐp thay ®æi môc ®Ých sö dông ®Êt hoÆc ®ang sö dông ®Êt mµ ch- a ®¨ng ký th× ngêi sö dông ®Êt ph¶i ®¨ng ký t¹i c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. -CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt lµ chøng thùc ph¸p lý x¸c nhËn quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña ngêi sö dông ®Êt lµm c¬ së ph¸p lý cho viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô liªn quan ®Õn ®Êt. GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt do c¬ quan qu¶n lý ®Êt ®ai ëTrung ¬ng ph¸t hµnh.C¬ quan nµo cã thÈm quyÒn quyÕt dÞnh giao ®Êt th× cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt.C¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cã thÈm quyÒn thu håi giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai: Thèng kª, kiÓm kª ®Êt ®ai lµ tæng hîp c¸c sè liÖu tËp hîp tõ viÖc theo dâi qu¸ tr×nh biÕn ®éng ®Êt ®ai, tõ qu¸ 11
 12. tr×nh sö dông ®Êt ®ai viÖc thãng kª ®Êt ®ai tiÕn hµnh mét n¨m mét lÇn, kiÓm kª ®Êt ®ai ®îc tiÕn hµnh 5 n¨m mét lÇn do UBND c¸c cÊp cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn. -Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ vÒ qu¶ lý sö dông ®Êt.Ho¹t ®éng nµy cã ý nghÜa nhiÒu mÆt trong c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ®Êt dai. Nã b¶o ®¶m cho c¸c v¨n b¶n qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt dai,c¸c chÝnh s¸ch vÒ ®Êt ®ai ®îc thùc hiÖn nghiªm chØnh bëi c¸c chñ thÓ qu¶n lý vµ ngêi sö dông ®Êt.Ho¹t ®éng nµy cho phÐp Nhµ níc cã sù ®iÒu chØnh cÇn thiÕt cho phï hîp víi thùc tÕ. -Gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai: ®Êt ®ai lµ vÊn ®Ò phùct¹p.Trong thùc tiÔn tranh chÊp vÒ ®Êt dai thêng xuyªn x¶y ra.C¸c c¬ quan Nhµ n- íc cã thÈm quyÒn gi¶i quyÕt tranh chÊp vÒ ®Êt ®ai ph¶i t×m ra biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt æn ®Þnh vµ tõng bíc c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n. C©u 13: Ph©n tÝch mèi quan hÖ gi÷a LuËt ®Êt ®ai víi LuËt d©n sù. LuËt d©n sù lµ mét ngµnh luËt trog hÖ thèng ph¸p luËt cña ViÖt Nam bao gåm toµn bé c¸c quy ph¹m ph¸p luËt ®iÒu chØnh c¸c quan hÖ tµi s¶n vµ c¸c qun hÖ nh©n th©n. XÐt vÒ b¶n chÊt, quyÒn së h÷u ®Êt ®ai lµ mét quyÒn ®Æc biÖt, chØ thuéc vÒ Nhµ níc.MÆc dï nã kh«ng thuéc së h÷u cña chñ sö dông ®Êt,nhng hä ®îc Nhµ níc cho phÐp chiÕm h÷u, sö dông khai thøc c¸c lîi Ých tõ ®Êt ®îc phÐp chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt tõ chñ sö dông ®Êt nµy sang chñ sö dông ®Êt kh¸c. QuyÒn vµ nghÜa vô cña chñ thÓ sö dông ®Êt (Tæ chøc, c¸ nh©n hé gia ®×nh) ®îc quy ®Þnh trong hiÕn ph¸p 1993, LuËt söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt ®Êt ®ai 1995, 2001 vµ trong Bé LuËt d©n sù 1995. C¸c quy ®Þnh cña ngµnh LuËt ®Êt ®ai lµ c¬ së cho c¸c quy ®Þnh cña ngµnh LuËt d©n sù vÒ quyÒn sö dông ®Êt. Bé LuËt d©n sù cô thÓ ho¸ quyÒn n¨ng cña chñ sö dông ®Êt trong ngµnh LuËt ®Êt ®ai. Bé LuËt d©n sù lµ ph¬ng tiÖn ®Ó c¸c quy ®Þnh cña LuËt ®Êt ®ai vÒ quyÒ sö dông ®Êt ®i vµo cuéc sèng, hiÖn thùc ho¸ trong ®êi sèng. C©u 14: H·y ph©n tÝch khÝa c¹nh kinh tÕ trong ho¹t ®éng qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai. Trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai, Nhµ níc sö dông nhiÒu ph¬ng ph¸p qu¶n lý, nhiÒu c«ng cô qu¶n lý kh¸c nhau. §ã lµ ph¬ng ph¸p hµnh chÝnh, gi¸o dôc thuyÕt phôc, ph¬ng ph¸p cìng chÕ vµ bªn c¹nh ®ã cã ph¬ng ph¸p kinh tÕ. C¸c c«ng cô quan träng ®ã lµ c«ng cô tµi chÝnh. Sù hiÖn diÖn cña ph¬ng ph¸p kinh tÕ, c«ng cô tµi chÝnh trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai ®· ph¶n ¸nh khÝa c¹nh kinh tÕ trong ho¹t ®éng qu¶n lý cña Nhµ níc. 12
 13. Ph¬ng ph¸p kinh tÕ lµ c¸ch thøc Nhµ níc t¸c ®éng gi¸n tiÕp vµo c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt th«ng qu c¸c lîi Ých kinh tÕ ®Ó hä tù lùa chän ph¬ng ¸n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ nhÊt, nhng ph¶i b¶o ®¶m sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých theo quyªt ®Þnh giao ®Êt haîc thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. BiÓu hiÖn thµnh c«ng nhÊt cña ph¬ng ph¸p kinh tÕ trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai lµ viÖc ¸p dông kho¸n s¶n phÈm trong n«ng nghiÖp phèi hîp víi viÖcgiao quyÒn sö dông ®Êt l©u dµi cho tæ chøc c¸ nh©n, hé gia ®×nh ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt. §©y thùc sù lµ ®éng lùc to lín thóc ®Èy s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ sö dông cã hiÖu qu¶ ®Êt ®ai. KhÝa c¹nh kinh tÕ trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai ®îc biÓu hiÖn cô thÓ nhÊt trong viÖc Nhµ níc sö dông c«ng cô tµi chÝnh lµm c«ng cô qu¶n lý. Sö dông c«ng cô tµi chÝnh trong qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai lµ viÖc Nhµ níc sö dông phèi hîp c¸c lîi Ých kinh tÕ tõ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ g¾n liÒn víi ®Êt ®ai ®Ó t¸c ®éng ®Õn c¸c chñ thÓ sö dông ®Êt ®Ó ®¹t ®îc môc tiªu qu¶n lý. Nhµ níc ®· sö dông linh ho¹t c¸c c«ng cô tµi chÝnh ®Ó thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh.C«ng cô tµi chÝnh ®îc sö dông réng r·i nhÊt tr¬ng c«ng t¸c qu¶n lý vÒ ®Êt ®ai lµ thuÕ .Theo LuËt ®Êt ®ai kiÖn hµnh Nhµ níc sö dông c¸c lo¹i thuÕ.ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. -ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. -ThuÕ nhµ ®Êt. Bªn c¹nh c«ng cô thuÕ Nhµ níc cßn quy ®Þnh lÖ phÝ ®Þa chÝnh, gi¸ c¶ cho tõng lo¹i ®Êt ®Ó qu¶n lý. LÖ phÝ ®Þa chÝnh lµ kho¶n tiÒn ngêi sö dông ®Êt ph¶i nép khi ®îc c¬ quan Nhµ níc phôc vô c¸c c«ng viÖc vÒ ®Þa chÝnh ®ã lµ khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, trÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh, chøng nhËn biÕn ®éng vÒ ®Êt ®ai. Gi¸ c¶ ®Êt ®ai lµ biÓu hiÖn cô thÓ cña viÖc thõa nhËn "®Êt ®ai lµ hµng ho¸ ®Æc biÖt" ®Ó t¹o c¬ së ®Ó tÝnh c¸c lo¹i thuÕ ®Æc biÖt lµ thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt. Ngoµi c¸c c«ng cô tµi chÝnh v¬ b¶n trªn tÝn dông ng©n hµng còng ®ang ®îcnghiªn cøu øng dông vµo qu¶n lý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai vµ bíc ®Çu ph¸t huy t¸c dông trªn thùc tÕ. C©u 15: Ngêi sö dông ®Êt n«ng nghiÖp muèn chuyÓn dæi ph¶i lµm thñ tôc t¹i c¬ quan nµo? Nhµ níc cã khuyÕn khÝch viÖc chuyÓn ®æi hay kh«ng? Ph¸p luËt ®Êt ®ai quy ®Þnh hé gia ®×nh c¸ nh©n sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt l©m nghiÖp ®Êt ë ®îc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt cho nhau khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: -ThuËn tiªn cho s¶n xuÊt vµ ®êi sèng. 13
 14. -Sau khi chuyÓn ®æi ®Êt ph¶i sö dông ®Êt ®óng môc ®Ých, ®óng thêi h¹n theo quy dÞnh cña ph¸p luËt. Theo kho¶n1-§iÒu31-LuËt ®Êt ®ai1993: "Thñ tôc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt ë n«ng th«n lµm t¹i UBND x·, ë ®« thÞ lµm t¹i UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh". ViÖc chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ph¶i th«ng qua hîp ®ång chuyÓn ®æi theo mÉu do tæng côc ®Þa chÝnh ban hµnh.Hås¬ chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt n«ng nghiÖp gåm:Hîp ®ång chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt; giÊy chøn nhËn quyÒn sö dông ®Êt.Hå s¬ chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt nép t¹iUBND x·,phêng,ThÞ trÊn n¬i cã ®Êt chuyÓn ®æi.Sau khi c¸c nhËn vµo v¨n b¶n hîp ®ång chuyÓn ®æ quyÒn sö dông ®Êt trong trêng hîp ®¬c chuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt c¸c bªn chuyÓn ®æi quúen sö dông ®Êt (nép thuÕ chuyÓn quyÒn) nép lÖ phÝ tríc b¹ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. ChuyÓn ®æi quyÒn sö dông ®Êt chñ yÕu diÔn ra víi ®Êt n«ng nghiÖp.Trong qu¸ tr×nh giao ®Êt n«ng nghiÖp tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Êt xÊu, tèt, xa, gÇn ®en ra chia ®Òu cho c¸c hé n«ng d©n, v× vËy sù manh món vÒ ®Êt n«ng nghiÖp lµ phæ biÕn. Mét hé gia ®×nh cã tíi 20 thöa ruéng, ë trung du miÒn nói cã hé ®¹t møc kû lôc 53 thöa tæng diÖn tÝch céng l¹i kho¶ng díi 2 ha. ViÖc chia ®Êt manh món ¶nh hëng lín ®Õn c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ t¸c cña ngêi nong d©n, lµm gi¶m n¨ng suÊt lao ®éng g©y c¶n trë trong viÖc s¶n xuÊt kinh tÕ hµng ho¸ n«ng nghiÖp. Bëi vËy Nhµ níc khuyÕn khÝch c¸c hé gia ®×nh n«ng d©n chuyÓn ®æi ruéng cho nhau. *ChuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp kh«ng ph¶i nép thuÕ chuyÓn quyÒn.§Êt ë ph¶i nép thuÕ. C©u 16: QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt ®îc quy ®Þnh trong ph¸p luËt ®Êt ®ai. NhËn xÐt vÒ quyÒn vµ nghÜa vô trong thùc tÕ. §iÒu73-LuËt ®Êt ®ai1993 söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu n¨m1998vµ2001 quy ®Þnh ngêi sö dông ®Êt cã nh÷ng quyÒn sau ®©y: 1.§îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. 2.Hëng thµnh qu¶ lao ®éng, kÕt qu¶ ®Çu t trªn ®Êt ®îc giao. 3.§îc chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.Hëng c¸c lîi Ých do c«ng tr×nh c«ng céng vÒ b¶o vÖ c¶i t¹o ®Êt mang l¹i. 5.§îc Nhµ níc híng dÉ vµ gióp ®ì trong viÖc c¶i t¹o vµ båi bæ ®Êt. 6.§îc Nhµ níc b¶o vÖ khi bÞ ngêi kh¸c x©m ph¹m ®Õ quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p cña m×nh, ®¬c båi thêng vÒ ®Êt khi bÞ thu håi. 7.§îc quyÒn gãp ®Êt ®Ó hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt phï hîp víi môc ®Ých khi giao ®Êt. 8.§¬c quyÒn khiÕu n¹i tè c¸o vÒ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quyÒn sö dông ®Êt hîp ph¸p lu©t vÒ ®Êt ®ai. 14
 15. Theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Êt ®ai hiÖn hµnh ngêi sö dông ®Êt kh«ng chØ cã quyÒn chiÕm h÷u sö dông mµ cßn cã c¸c quyÒn ¨ng kh¸c lµ: quyÒn chuyÓn nhîng, quyÒn chuyÓn ®æi, cho thuª cho thuª l¹i, thõa kÕ, thÕ chÊp hoÆc b¶o l·nh vµ gãp vèn b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó liªn doanh liªn kÕt. C¸c quyÒn nµy ®îc biÓu hiÖn ë hé gia ®×nh c¸ nh©n tæ chøc sö dông ®Êt kh¸c nhau Tríc LuËt ®Êt ®ai 1993 chóng ta ®· cã LuËt ®Êt ®ai 1987.LuËt ®Êt ®ai 1987 kh¼ng ®Þnh.§Êt ®ai thuéc së h÷u toµn d©n do Nhµ níc thong snhÊt qu¶n lý, Nhµ níc giao ®©t cho c¸c n«ng trêng, l©m trêng, hîp t¸c x·, tËp ®oµn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, xÝ nghiÖp ®¬n vÞ vò trang nh©n d©n, c¬ quan Nhµ níc, tæ chøc x· héi vµ c¸ nh©n ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi hoÆc cã h¹n hoÆc t¹m thêi. Nhµ níc b¶o ®¶m cho ngêi sö dông ®Êt ®îc hëng quyÒn lîi hîp ph¸p trªn ®Êt ®îc giao kÓ c¶ quyÒn chuyÓn nhîng, b¸n thµnh qu¶ lao ®éng, kªt qu¶ ®Çu t khi thÊy cßn sö dông ®Êt vµ ®Êt ®ã ®îc giao cho ngêi kh¸c sö dông theo tr×nh tù thñ tôc do ph¸p luËt quy ®Þnh. LuËt ®Êt ®ai 1993 më réng h¬n h×nh thøc giao quyÒn cho ngêi sö dông ®Êt. Ngoµi viÖc Nhµ níc giao ®Êt cho tæ chøc, hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông æn ®Þnh l©u dµi, Nhµ níc cßn cho tæ chøc, hé gia ®×nh c¸ nh©n thuª ®Êt. §iÒu79-LuËt ®Êt ®ai 1993 quy ®Þnh: "Ngêi sö dông ®Êt cã nh÷ng nghÜa vô sau ®©y". 1.Sö dông ®Êt ®ón môc ®Ých, ®ón ranh giíi vµ c¸c yªu cÇu kh¸c ®· ®îc quy ®Þnh khi giao ®Êt. 2.Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®Ó b¶o vÖ vµ t¨ng kh¶ nang sinh lîi cña ®Êt. 3.Tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh vÌ b¶o vÖ m«i trêng khong lµm tæn h¹i ®Õn lîi Ých chÝnh ®¸ng cña ngêi sö dông ®Êt xung quanh. 4.Nép thuÕ sö dông ®Êt; thuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt; lÖ phÝ ®Þa chÝnh theo quy ®Þnh cña cña ph¸p luËt. 5.Nép tiÒn sö dông ®Êt khi ®îc nhµ níc giao ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6.Båi thêng cho ngêi cã ®Êt bÞ thu hæi ®Ó giao cho m×nh. 7.Giao l¹i ®Êt khi Nhµ níc cã quyÕt ®Þnh thu håi. Trong thùc tÕ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi sö dông ®Êt cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn ph¶i nghiªn cøu xem xÐt. Ngêi sö dông ®Êt nhiÒu khi cha sö dông c¸c quyÒn n¨ng cña m×nh.VÝ dô nh quyÒn chuyÓn ®æi ®Êt n«ng nghiÖp. C¸c hé n«ng d©n Ýt s¶n xuÊt trªn quy m« lín. Ngoµi ra cßn cã t×nh tr¹ng ngêi sö dông ®Êt thùc hiÖn c¸c quyÒn cña m×nh khong ®óng tr×nh tù thñ tôc quy ®Þnh (chuyÓn nhîng ngÇm quyÒn sö dông ®Êt). Ngêi sö dông ®Êt nh×n chung cßn cã sù vi ph¹m vÒ nghÜa vô.T×nh tr¹ng lÊn chiÕm ®Êt, "nh¶y dï" xuèng c¸c diÖn tÝch ®Êt cha sö dông kh¸ phæ biÕn. Ngêi sö dông ®Êt do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau mµ cha 15
 16. thùc hiÖn tèt c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ ®Êt, chËm trÔ trong viÖc giao l¹i ®Êt khi bÞ thu håi. C©u 17: Ngêi sö dông ®Êt ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh nµo víi Nhµ níc. Môc ®Ých cña viÖc quy ®Þnh c¸c nghÜa vô tµi chÝnh. C¸c nghÜa vô tµi chÝnh mµ ngêi sö dông ®Êt ph¶i thùc hiÖn víi Nhµ n- íc. -TiÒn sö dông ®Êt khi ®îc Nhµ níc giao ®Êt, ngêi sö dông ®Êt ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých.Hé gia ®×nh c¸ nh©n lµm nhµ ë.Tæ chøc kinh tÕ ®Çu t x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª. Tæ chøc kinh tÕ ®Çu tõ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng hoÆc cho thuª quyÒn sö dông ®Êt g¸n liÒn víi kÕt cÊu h¹ tÇng ®ã.Tæ chøc kinh tÕ ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt cã thu tiÒn ®Ó chi phÝ quyÕt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt cho ngêi bÞ thu håi ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt vµ trêng hîp båi thêng ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt th× ®îc trõ sè tiÒn thùc tÕ ®· ®Òn bï nhng møc ®é tèi ®a kh«ng qu¸ 90% tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch. -TiÒn sö dông ®Êt khi ®îc chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt. +§èi víi hé gia ®×nh c¸ nh©n. Hé gia ®×nh c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt n«ng nghiÖp ®Êt l©m ngiÖp, ®Êt cã mÆt níc nu«i trång thuû vµ ®Êt lµm muèi khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang lµm ®Êt ë theo quy ho¹ch ®- îc duyÖt ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch ®Êt trong h¹n møc ®Êt ë. +§èi víi tæ chøc. Tæ chøc ®an sö dông ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trong thñy s¶n vµ lµm muèi, ®Êt sö dông vµo môc ®Ých an ninh, lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng,®Êt chuyªn dïng khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sang thµnh ®Êt ë, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ph¶i né 100% tiÒn sö dông. +Tæ chøc ®ang sö dông ®Êt thuª khi ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp snag x©y dùng nhµ ë, x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nhîng cho thuª ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch Nhµ níc trêng hîp tæ chøc ®· nép tiÒn thuª ®Êt tÝnh ®Õn thêi ®iÓm chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt mµ cßn d th× ®îc trõ sè tiÒn thuª cßn d ®ã vµo tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép ng©n s¸ch, trêng hîp ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i vÒ ®Êt thuª th× ®îc trõ sè tiÒn thùc tÕ ®· ®Õn bï nhng kh«ng qua 90% sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép vµo ng©n s¸ch. -LÖ phÝ ®Þa chÝnh khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, trÝch lôc hå s¬ ®Þa chÝnh, chøng nhËn biÕn ®äng vÒ ®Êt ®ai. Ngêi sö dông ®Êt mµ kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt nhng phï hîp víi quy ho¹c, kh«ng cã tranh chÊp khi ®îc c¬ quan Nhµ níc 16
 17. cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt nh sau: +§èi víi ®Êt ®« thÞ: Trêng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tríc ngµy18/12/1980 th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp sö dông ®Êt ë æn ®inh tõ ngµy18/12/1980 ®Õn tríc ngµy 15/10/1993 (ngµy LuËt ®Êt ®ai cã hiÖu lùc) th× ph¶i nép 20% tiÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp sö dông æn ®Þnh tõ ngµy 15/10/1993 trë vÒ tríc sau th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. NÕu do chuyÓn nhîng cña ngêi sö dông ®Êt tríc ®ã kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ chØ cã giÊy tê mua,b¸n chuyÓn nhîng gi÷a hai bªn ®îc UBND x·, phêng thÞ trÊn x¸c nhËn ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. -§èi víi ®Êt khu d©n c n«ng th«n. Trêng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tríc ngµy31/5/1990 th× kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp sö dông ®Êt ë æn ®Þnh tõ ngµy31/5/1990 ®Õn tríc ngµy15/10/1993 th× ph¶i nép 20% tiÒn sö dông ®Êt. Trêng hîp sö dông æn ®Þnh tõ ngµy 15/10/1993 trë vÒ tríc sau th× ph¶i nép 100% tiÒn sö dông ®Êt. NÕu do nhËn chuyÓn nhîng cña ngêi sö dông ®Êt tríc ®ã kh«ng cã giÊy tê hîp lÖ chØ cã giÊy mua, b¸n, chuyÓn nhîng giøa hai bªn UBND x·, phêng, thÞ trÊn x¸c nhËn th× ph¶i nép 40% tiÒn sö dông ®Êt. -ThuÕ: +ThuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp. +ThuÕ chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt. +ThuÕ nhµ ®Êt. Môc ®Ých cña quy ®Þnh nghÜa vô tµi chÝnh. -Sö dông lµm c«ng cô tµi chÝnh phôc vô cho qu¶nlý Nhµ níc vÒ ®Êt ®ai. -T¸c ®éng vµo ý thøc ngêi sö dông ®Êt ®Î hä sö dông tiÕt kiÖm cã hiÖu qu¶. -Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c ®èi tîng sö dông ®Êt kÕt hîp hµi hoµ c¸c líiich. -T¹o ra nguån thu cho ng©n s¸ch Nhµ níc phôc vô cho phóc lîi x· héi. C©u 18: LuËt ®Êt ®ai quy ®Þnh: "Trong trêng hîp thËt cÇn thiÕt,Nhµ n- íc thu håi ®Êt ®ang sö dông cña ngêi sö dông ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých quèc phßng, an ninh,v× lîi Ých quèc gia, lîi Ých c«ng céng 17
 18. th× ngêi bÞt hu håi ®Êt ®îc båi thêng hoÆc hç trî "Ph©n tÝch quy ®Þnh nµy. Thùc chÊt quy ®Þnh nµy lµ mét biÓu hiÖn cô thÓ cña nguyªn t¾c qu¶n lý Nhµ níc ®èi víi ®Êt ®ai.Nguyªn t¾c b¶o ®¶m sù kÕt hîp hµi hoµ gi÷a c¸c lîi Ých. Trong qu¶n lý nhµ níc vÒ kinh tÕ nãi chung vµ vÒ ®Êt ®ai nãi riªng cÇn ph¶i tró träng viÖc kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých cña Nhµ níc lîi Ých cña ngêi s¶n xuÊt ®Êt bëi v× ®©t ®ai kh«ng chñ lµ tµi s¶n chung cña quèc gia cña céng ®ång, mµ cßn lµ t liÖu s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së vËt chata quan träng cña b¶n th©n ngêi sö dông ®Êt. Quy ®Þnh trªn nh»m môc ®Ých xö lý tèt mèi quan hÖ gi÷a c¸c lîi Ých ®Ó táa ®éng lùc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®ång thêi gi¶m bít xung ®ét gi÷a ngêi qu¶n lý vµ ngêi sö dông ®Êt ®ai lo¹i trõ dÇn nh÷ng nguyªn nh©n lµm n¶y sinh tiªu cùc trong qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ sö dông ®Êt ®ai. Quy ®Þnh nµy cu·ng ®Ó gi¸n tiÕp kh¼ng ®Þnh quy ®Þnh Nhµ níc giao ®Êt æn ®Þnh l©u dµi cho hé gia ®×nh , c¸ nh©n tæ chøc sö dông.ViÖc quy ®Þnh vÒ thu håi ®Êt cã ®Òn bï nh»m b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña ngêi sö dông ®Êt æn ®Þnh ®êi sèng cña ngêi cã ®Êt bÞ thu håi. Quy ®Þnh nµy còng cho thÊy ®îc b¶n chÊt cña Nhµ níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam lµ Nhµ níc cña nh©n d©n, do d©n vµ v× nh©n d©n. C©u 19: Anh (chÞ) cã nhËn xÐt g× vÒ t×nh h×nh giao ®Êt, cho thuª ®Êt hiÖn nay. Giao ®Êt lµ ho¹t ®éng cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó chuyÓn giao trªn thùc tÕ ®Êt vµ quyÒn sö dông ®Êt cho tæ chøc hé gia ®×nh vµ c¸ nh©n sö dông ®Êt. Thuª ®Êt lµ Nhµ níc trùc tiÕp cho ngêi cã nhu cÇu sö dông ®Êt ®îc thuª ®Êt theo thêi h¹n vµ theo môc ®Ých mµ Nhµ níc cho phÐp sö dông ®Êt ®îc quyÒn cho thuª l¹i ®Êt ®· thuª cña Nhµ níc. Trong thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua viÖc giao ®Êt, cho thuª ®Êt cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. C¸c quyÕt ®Þnh giao ®Êt ®· x¸c lËp quyÒn sö dông ®Êt cho nhiÒu hé gia ®×nh, c¸ nh©n tæ chøc phï hîp nguyÖn väng mong muèn cña ngêi sö dông ®Êt, tõ ®ã ®Êt ®ai ®îc giao sö dông cã hiÖu qu¶ thiÕt thùc. ViÖc cho thuª ®Êt còng cã nhiÌu c¶i tiÕn. Thêi gian gi¶i quyÕt ®¬n xin thuª ®Êt ®îc rót ng¾n phï hîp víi nhu cÇu cña c¬ chÕ thÞ trêng. Tuy nhiªn trong viÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt vÉn cßn nh÷ng víng m¾c. ViÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt c¨n cø vµo quy ho¹ch, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt trong khi quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt cña chóng ta cßn qu¸ nhiÒu h¹n chÕ ®iÒu chØnh liªn tôc lµm cho viÖc giao ®Êt cho thuª ®Êt gÆp khã kh¨n hiÖu qu¶ thÊp. §Êt ®· giao, ®· cho thuª chËm ®îc ®a vµo sö dông. 18
 19. Mét vÊn ®Ò n÷a lµ sù vi ph¹m thÈm quyÒn giao ®Êt, cho thuª ®Êt. Cã t×nh tr¹ng UBND phêng x· ®· cã n¬i ra quyÕt ®inh giao ®Êt... ViÖc giao ®Êt cha ®îc quy ®Þnh cô thÓ râ rµng vÒ môc ®Ých sö dông dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ngêi thùc hiÖn ®îc giao ®Êt råi ®Ó ®Êt ®ã mµ kh«ng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt. §Êt ®« thÞ khi quy ho¹ch c¸c khu ®o thÞ c¸c khu c«ng nghiÖp giao ®Êt rõng cho d©n dÉn ®Õn hËu qu¶ lµ ngêi sö dông ®Êt cã c¬ héi chuyÓn môc ®Ých ®Êt tr¸i phÐp. C©u 20: Khi ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nêi sö dông ®Êt ph¶i cã giÊy tê g×? Nh©n xÐt vÒ t×nh h×nh cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. (Theo c«ng v¨n sè 1427/§C ngµy 3.10.1995 cña Tæng côc §Þa chÝnh). Ngêi sö dông ®Êt cã mét trong c¸c giÊy tê sau ®îc c¬ quan Nhµ níc c¬ thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -QuyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quúen theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. -Nh÷ng lo¹i giÊy tê ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÓm quyÒn giao ®Êt cho thuª ®Êt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch ®Êt ®ai trong tõng thêi kú cña Nhµ níc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ,ChÝnh phñ c¸ch m¹ng l©m thêi Céng hoµ miÒn nam ViÖt Nam, Nhµ níc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam mµ ngêi ®îc giao ®Êt, thuª ®Êt vÉn liªn tôc sö dông ®Êt, tõ ®ã ®Õn nay. -GiÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt t¹m thêi do c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp hoÆc cã tªn trong sæ ®Þa chÝnh mµ kh«ng cã tranh chÊp. -GiÊy tê do c¬ quan thuéc chÕ ®é cò cÊp cho ngêi sö dông ®Êt ë mµ ngêi ®ã vÉn sö dông ®Êt liªn tôc tõ ®ã ®Õn nay vµ kh«ng cã tranh chÊp. -GiÊy tê thõa kÕ nhµ ®Êt, tÆng, cho nhµ ®Êt ®a UBND x· phêng thÞ trÊn x¸c nhËn vµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp. -B¶n ¸n hoÆc quyÕt ®Þnh cña TAND ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt hoÆc quyÕt ®Þnh gi¶i quyÕt tranh chÊp ®Êt ®ai cña c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®· cã hiÖu lùc ph¸p luËt. -GiÊy tê giao nhµ t×nh nghÜa. -GiÊy tê chuyÓn nhîng ®Êt ®ai mua b¸n nhµ ë kÌm theo chuyÓn nhîng quyÒn sö dông ®Êt ®îc UBND x· phêng, thÞ trÊn thÈm tra lµ ®Êt ®ã kh«ng cã tranh chÊp vµ ®îc UBND huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh x¸c nhËn kÕt qu¶ thÈm tra cña UBND x·, phêng, thÞ trÊn. Tham kh¶o: Ngêi sö dông ®Êt kh«ng cã giÊy tê hîp ph¸p ®îc xem xÐt cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt. -Ngêi ®îc thõa kÕ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi nhµ ë hoÆc tµi s¶n mµ khong cã tranh chÊp vÒ thõa kÕ nhng cha lµm thñ tôc sang tªn tríc b¹. 19
 20. -Ngêi khai hoang ®Êt ®ai tõ 1980 trë vÒ tríc phï hîp víi quy ho¹ch liªn tôc sö dông vµ kh«ng cã tranh chÊp ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc. -Ngêi nhËn chuyÓn nhîng ®Êt ë thùc sù cã yªu cÇu ®îc chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng x¸c nhËn. -Ngêi sö dông ®Êt æn ®Þnh kh«ng cã tranh chÊp, phï hîp víi quy ho¹ch ®îc chÝnh quyÒn cÊp x· x¸c nhËn, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc. ViÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt hiÖn nay nh×n chung lµ tiÕn ®é chËm. Theo b¸o c¸o c«ng t¸c 9 th¸ng ®Çu n¨m cña Tæng côc ®Þa chÝnh n¨m 2001 míi kho¶ng 641.000 hé trong tæng sè4.547.000 hé sö dông ®Êt ®« thÞ ®îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ®¹t 14% tæng sè Qua thùc tÕ ®Òn bï gi¶i phãng mÆt b»ng th× nhiÒu tØnh phÝa nam trong tæng sè100% nhµ ®Êt ®îc ®Òn bï chØ30% lµ cã giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt...Cã thÓ kh¼ng ®Þnh rõng viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cßn nhiÒu vÊn ®Ò cÇn xem xÐt, gi¶i quyÕt. Bªn c¹nh ®ã, viÖc ngêi d©n kh«ng muèn nhËn giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt còng lµ ®iÒu cÇn ph¶i ®îc lý gi¶i cÆn kÏ vµ s©u s¾c. C©u 21: C¨n cø ®Ó c¸c c¬ quan Nhµ níc ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt cho thuª ®Êt. C¨n cø chung nhÊt ®Ó Nhµ níc ra quyÕt ®Þnh giao ®Êt, cho thuª ®Êt. -V¨n cø vµo quü ®Êt cña ®Þa ph¬ng. -Trªn c¬ së quy ho¹ch sö dông ®Êt cña tõng ®Þa ph¬ng ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. -C¨n cø vµo nhu cÇu, kh¶ n¨ng sö dông ®©t cña ngêi sö dông ®Êt ®îc ghi trong luËn chøng kinh tÕ , kü thuËt, ghi trong dù ¸n ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn. -§¬n xin giao ®Êt cña ngêi sö dông. +C¨n cø ®Ó c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn giao ®Êt l©m nghiÖp. -Tuú thuéc voµ quü ®Êt l©m nghiÖp cña ®Þa ph¬ng. -Trªn c¬ së quy ho¹ch ®Êt l©m nghiÖp, quy ho¹ch rõng c¸c lo¹i cña tõng ®Þa ph¬ng ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. -C¨n cø vµo nhu cÇu kh¶ n¨ng sö dông ®Êt l©m nghiÖp cña tæ chøc ®- îc ghi trong dù ¸n qu¶n lý x©y dùng khu rõng ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. -C¨n cø vµo ®¬n xin giao ®Êt l©m nghiÖp cña hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc UBND x·, phêng, thÞ trÊn n¬i c tró x¸c nhËn. +C¨n cø ®Ó giao ®Êt ë khu d©n c n«ng th«n. -Dùa vµo quy ho¹ch kÕ ho¹ch sö dông ®Êt khu d©n c n«ng th«ng ®· ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 20
Đồng bộ tài khoản