intTypePromotion=1

BÀI THUYẾT TRÌNH TỨ ĐẠI PHÁT MINH CỦA TRUNG QUỐC

Chia sẻ: Nguyen Thi Bich Ngoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
207
lượt xem
23
download

BÀI THUYẾT TRÌNH TỨ ĐẠI PHÁT MINH CỦA TRUNG QUỐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ thời xa xưa, người Trung Quốc vẫn dùng thẻ tre, lụa để ghi chép. Đến khoảng thế kỉ II TCN, người Trung Quốc đã phát minh ra phương pháp dùng sơ gai để chế tạo giấy. Tuy nhiên, giấy thời kì này còn xấu, mặt giấy không phẳng, khó viết, chủ yếu là dùng để gói.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THUYẾT TRÌNH TỨ ĐẠI PHÁT MINH CỦA TRUNG QUỐC

 1. KĨ THUÂT LAM GIÂY ̣ ̀ ́ KĨ THUÂT IN ̣ ̀ ́ ́ LA BAN THUÔC SUNG
 2. Ó THUAÄT LAØM GIAÁY Từ thời xa xưa, người Trung Quôc vẫn dùng thẻ tre, lụa để ghi ́ chép. Đến khoảng thế kỉ II TCN, người Trung Quôc đã phát minh ́ ra phương pháp dùng sơ gai để chế tạo giấy. Tuy nhiên, giấy thời kì này còn xấu, mặt giây không phẳng, khó viết, chủ yếu là dung ́ ̀ để gói. Naêm 105 moät vieân quan teân laø Thaùi Luaân ñaõ duøng voû caây, löôùi cũ, gieû raùch… laøm nguyeân lieäu, và được caûi tieán kyõ thuaät, do đó đã làm được loại giấy có chất lượng, töø ñoù giaáy ñöôïc thay theá caùc vaät lieâu khaùc và dùng phổ biến.Do công lao ấy, Thái Luân được tôn làm tổ sư của nghề giấy.
 3. Ó THUAÄT LAØM GIAÁY Vaøo khoaûng theá kæIII, kyõ thuaät laøm giaáy löu truyeàn qua Vieät Nam theá kæIV truyeàn qua Trieàu Tieân, theá kæV truyeàn sang Nhaät , Baûn, theá kæVIII truyeàn qua AÁn Ñoä. Giöõa theá kæVIII, kó thuaät laømgiaáy truyeàn sang AÛ Raäp. Naêm 1150, laïi ñöôïc truyeàn sang Taây Ban Nha, sau ñoù laø YÙ ( 1276), Ñöùc (1320), Haø Lan (1323), Anh (1460)… vaø ñöôïc truyeàn baù roäng raõi hôn nöõa, thay theá caùc chaát lieäu tröôùc kia nhö laø laù caây, Papiruùt, da cöøu,…
 4. II. KYÕ THUAÄT IN: Kỹ thuật in baét nguoàn töø vieäc khaéc chữ treân caùc con daáu ñaõ coù töø thôøi Taàn. Thôøi Nguïy, Tấn, Nam Baéc trieàu, vaø ñaïo giaùo ñaõ in nhiều buøa chuù ñeå tröø ma. Giữa thế kỷ VII (ñaàu ñôøi Ñöôøng) kyõ thuaât in ñaõ xuaát hieän. Nhaø sö Huyền Trang đã cho in soá löôïng lôùn tượng Phổ Hiền để phân phát. Năm 1996, phát hiện đươc kinh Đàlan in vao khoảng ̀ năm 704-751 vaø ñaây ñöôïc xem laø aán phaåm ñaàu tieân vaø coå nhaát treân theá giôùi
 5. . KYÕ THUAÄT IN: Kó thuaät in khi m ra ñôøi ñöôïc in vaøo vaùn khaéc, ñaây laø phaùt ôùi m quan troïng giuùp ngöôøi ta coù theå in nhieàu baûn trong thôøi gian inh ngaén, ít toán vaø ñöôïc söû duïng laâu daøi. Vì vaäy caùch in naøy khoâng ñöôïc tieän lôïi laémneáu khoâng caàn in nöõa thì vaùn khaéc seõ voâ duïng. Ñeå khaéc phuïc nhöôïc ñieåmñoù, ñeán thaäp kæ40 cuûa theá kæXI, Taát Thaêng ñaõ phaùt m ra caùch in chöõ rôøi baèng ñaát seùt nung inh nhöng vaãn coøn nhieàu haïn cheá. Vaø töø theá kæXI, chöõ goã ñöôïc thay theá nhöng vaãn chöa coù keát quaû. Sau ñoù, coøn duøng chöõ rôøi baèng thieác, ñoàng, do khoù toâ m neân öc ñöôïc söû duïng roäng raõi nhö trong vieäc in kinh thaùnh…
 6. III. THUỐC SÚNG Vào khoảng thế kỷ thứ VI, các nhà Giả Kim thuật (còn gọi là nhà Luyện đan, kiêm đạo sĩ, chiêm tinh, chuyên tìm tòi, pha chế các dược liệu, hoá chất… mong tìm ra phương thuốc “Trường sinh bất tử” dâng lên Hoàng đế) trong khi mày mò, vô tình tạo ra thuốc nổ từ diêm tiêu và lưu huỳnh. Bây giờ, thuốc nổ chỉ ứng dụng làm pháo đốt, pháo bông ́ phục vụ cho lễ hội vui chơi ở cung đình, sản xuất từ các công xưởng thuộc triều đình.
 7. III. THUỐC SÚNG Năm 682, nhà Giả Kim thuật Tôn Tư Mạc đã đưa ra công thức thuốc nổ trộn từ lưu huỳnh, diêm tiêu (Kali Nitrat) và bột gỗ. Năm 808, nhà Giả Kim thuật Xin Xui Sử lại chế thuốc súng từ lưu huỳnh, diêm tiêu, than gỗ, và thuốc súng được sử dụng cho quân sự từ đó.
 8. III. THUỐC SÚNG Mãi đến đời nhà Tống (thế kỷ XII) họ mới chế ra hoả khí bằng ống tre hoặc quả cầu bằng giấy bồi, nhồi thuốc súng với đá, mảnh sành, mảnh gang, bịt sắt, gắn ngòi nổ, châm cháy rồi ném vào địch quân hoặc chôn ở chiến trường, đó chính là loai mìn, lựu đạn, súng sơ khai có tên gọi là “Ho ả ̣ Thương” và “Chấn Thiên lôi”. Thế kỷ XIII, giặc Nguyên – Mông tấn công Trung Quốc, học được thuật chế thuốc súng. Rồi họ viễn chinh sang Tây Á, kỹ thuật này lan truyền dần từ Ả Rập sang Hy Lạp, Tây Ban Nha và khắp châu Âu, cuối cùng phổ biến khắp toàn cầu.
 9. Than gỗ Lưu huỳnh Traán thieân loâi(Suùng thaàn Ñaïn chaán thieân loâi tiêu (Kali Nitrat) Diêm
 10. V I. KIM CHỈ N AM Từ thế kỉ III TCN người Trung Quôc biêt được từ tinh và tinh chỉ ́ ́ ́ ́ hướng cua ñaù nam châm vaø baét nguoàn töø nhöõng ̉ ngöôøi tu luyeän thôøi coå ñaïi. Luc bây giờ đã phat minh ngöôøi ́ ́ ́ ra môt dung cụ chỉ hướng là “từ nam”, chinh là tổ tiên cua Kim ̣ ̣ ́ ̉ Chỉ Nam. Do con nhiêu han chế nên chưa được ap dung rông raĩ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ Ñeán thôøi Toáng, caùc nhaø phong thuûy ñaõ phaùt minh ra kim nam chaâm nhaân taïo. La ban được sử dung để xem hướng đât, trong viêc đi biên. Về ̀ ̣ ́ ̣ ̉ sau, người châu Âu cai tiên thanh “La ban khô”, có khăc vị tri ́ cô ́ ̉ ́ ̀ ̀ ́ đinh và được sử dung rông rai trên thế giới. ̣ ̣ ̣ ̃
 11. VI. KIM CHỈ N AM theá kæ XVI laø baøn khoâ laïi truyeàn trôû laïi Trung Quoác 1.Kim ñöôïc töø hoùa, theo höôùng baéc töø tröôøng. 2. Maët la baøn ñöôïc khaéc ñoä vaø quay treân moät truïc, theå ñieàu chænh vôùi baát kì phöông vò töø tröôøng.veõ muõi teân chæ höôùng 3. Neàn maø mình muoán tôùi.
 12. Hiên nay, Kỷ lục về chiếc la bàn cổ đại nhất này giữ bởi người ̣ Trung Quốc. Chiếc la bàn có hình một chiếc thìa múc canh bên trong chưa đầy các hạt nam châm nhỏ được người Trung Quốc gọi là kim chỉ nam xuất hiên từ thời nhà Hán (thế kỷ II TCN) Chiếc la bàn cổ nhất t h e á
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2