intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo "Các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiên hội nhập quốc tế "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

95
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'báo cáo "các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng ở việt nam trong điều kiên hội nhập quốc tế "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo "Các giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng ở Việt Nam trong điều kiên hội nhập quốc tế "

  1. nghiªn cøu - trao ®æi ts. nguyÔn v¨n tuyÕn * c p trong th i kì kinh t k ho ch hóa t p 1. Hoàn thi n các quy nh v ngân hàng trung ương trung. Các quy nh này t ra không phù h p v i thông l chung trên th gi i v av Sau g n hai mươi năm chuy n i n n pháp lí c a cơ quan phát hành ti n qu c gia. kinh t theo hư ng th trư ng, môi trư ng i u ó ư c th hi n các khía c nh ch pháp lí cho ho t ng ngân hàng Vi t y u sau ây: Nam ã t ng bư c ư c xây d ng và ngày - Vi c t tên cho cơ quan phát hành ti n càng ti m c n v i các chu n m c pháp lí qu c gia là “Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam” qu c t . Tuy nhiên, trư c nh ng i thay không ph n ánh ư c chính xác b n ch t l n lao c a n n kinh t chuy n i ang cũng như ch c năng cơ b n c a cơ quan này, trên à tăng trư ng m nh m , cùng v i s c v n dĩ là ngân hàng trung ương c a Vi t ép c a xu hư ng toàn c u hóa và h i nh p qu c t , khung pháp lí hi n hành cho ho t Nam. Cách g i tên như hi n nay ch ph n ng ngân hàng Vi t Nam ã và ang b c ánh ư c tính ch t s h u nhà nư c i v i l nh ng h n ch , b t c p c n ư c tìm cơ quan này ch không ph n ánh ư c b n hi u, nghiên c u t ó xây d ng các gi i ch t ích th c và ch c năng chính c a nó là pháp hoàn thi n. ch c năng ngân hàng trung ương. a. Nh ng h n ch và b t c p - Các ch c năng c a Ngân hàng nhà nư c hi n nay cũng ư c quy nh theo Cùng v i th i gian, s bi n i không hư ng quá coi tr ng ch c năng qu n lí nhà ng ng c a n n kinh t chuy n i trong b i nư c v ngân hàng, trong khi ch c năng c nh h i nh p ã khi n cho pháp lu t ngân ngân hàng trung ương l i ư c quan tâm hàng Vi t Nam b c l d n nh ng h n ch và không th a áng. b t c p, i n hình là nh ng h n ch , b t c p - Cơ c u t ch c c a Ngân hàng nhà v cách ti p c n khi quy nh v trí pháp lí, nư c Vi t Nam còn n ng n , c ng k nh (v i ch c năng, cơ c u t ch c và ho t ng c a h th ng 64 chi nhánh Ngân hàng nhà nư c cơ quan phát hành ti n qu c gia (ngân hàng t t i các t nh, thành ph thu c trung ương). trung ương). Nhi u quy nh hi n hành c a Lu t ngân Vi c quy nh mô hình t ch c như v y hàng nhà nư c Vi t Nam ã và ang th hi n l i tư duy và cách ti p c n cũ, mang nhi u * Gi ng viên chính Khoa pháp lu t kinh t Trư ng i h c Lu t Hà N i d u n c a cơ ch qu n lí hành chính bao t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 75
  2. nghiªn cøu - trao ®æi dư ng như ch nh m th c hi n ch c năng y u t ch quy n qu c gia v ti n t mà còn qu n lí hành chính nhà nư c ch không có kh ng nh rõ b n ch t c a cơ quan này là ngân hàng trung ương c a nư c Vi t Nam có nhi u tác d ng trong vi c th c hi n ch c năng ngân hàng trung ương. ch quy n. ây là s tuyên b c n thi t trư c th gi i v ch quy n ti n t c a nư c - Các quy nh v ho t ng c a Ngân hàng nhà nư c còn th hi n tư duy s d ng Vi t Nam và ng th i cũng ph n ánh s tương ng c a pháp lu t Vi t Nam so v i m nh m các bi n pháp hành chính trong quá trình qu n lí nhà nư c cũng như th c pháp lu t các nư c v a v pháp lí c a cơ hi n chính sách ti n t qu c gia và giám sát quan phát hành ti n. an toàn i v i h th ng ngân hàng. - Tên g i “Ngân hàng qu c gia Vi t Nam” th hi n s nh n m nh n y u t ch b. Các gi i pháp hoàn thi n pháp lu t v quy n qu c gia v ti n t hơn là khía c nh s ngân hàng trung ương h u c a cơ quan phát hành ti n. Tên g i này Xu t phát t nh n th c cho r ng ngân hàng trung ương là m t thi t ch ít gây ra s tranh cãi trong dư lu n và cũng c bi t, xét trong b i c nh và các m c tiêu cơ b n d dàng ư c th gi i ch p nh n hơn và do như ã phân tích trên, vi c hoàn thi n pháp ó không gây ra các hi u ng b t l i cho quá lu t v ngân hàng trung ương Vi t Nam trình h i nh p c a h th ng ngân hàng Vi t c n hư ng t i các gi i pháp l n sau ây: Nam vào sân chơi toàn c u. Th nh t, i tên “Ngân hàng nhà nư c Th hai, chuy n d n ch c năng qu n lí hành chính nhà nư c v ngân hàng c a cơ Vi t Nam” thành tên “Ngân hàng qu c gia ng th i cũng Vi t Nam” i tên “Lu t quan phát hành ti n qu c gia thành ch c ngân hàng nhà nư c Vi t Nam” thành “Lu t năng giám sát và ki m soát h th ng ngân hàng b ng cách tăng cư ng các quy nh ngân hàng qu c gia Vi t Nam”. V n này có v như ch mang tính hình th c nhưng mang tính kinh t v ho t ng c a ngân hàng trung ương và gi m b t các quy nh chúng tôi cho r ng ây là nhu c u c n thi t và c p bách, vì các lí do sau ây: mang tính hành chính hóa i v i ho t ng - Tên g i “Ngân hàng nhà nư c Vi t c a cơ quan này. ây là xu hư ng phát tri n Nam” ch ph n ánh ư c khía c nh s h u phù h p v i trào lưu chung c a các ngân hàng trung ương trên th gi i.(1) i u này r t i v i cơ quan c bi t này ch không ph n ánh ư c b n ch t là ngân hàng trung ương có l i cho Vi t Nam trong quá trình h i nh p c a nư c Vi t Nam và các ch c năng v n có b i l s n l c c a Chính ph trong vi c c i c a nó so v i các ngân hàng thương m i cách ngân hàng trung ương nó phù h p trong n n kinh t th trư ng. hơn v i chu n m c qu c t bao gi cũng d - Vi c i tên g i “Ngân hàng nhà nư c ư c các bên i tác nư c ngoài ch p nh n. Th ba, c i cách m nh m cơ c u t Vi t Nam” thành “Ngân hàng qu c gia Vi t Nam” không nh ng cho phép kh ng nh ch c c a ngân hàng trung ương b ng cách 76 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
  3. nghiªn cøu - trao ®æi gi m b t s lư ng các chi nhánh c p t nh, lao ng, th m chí là s nh hư ng n các quy t nh c a nhà u tư vào các lĩnh v c ch nên t các chi nhánh c p vùng. ng trư c yêu c u tinh gi n biên ch b máy và khác nhau c a n n kinh t th trư ng. Các nâng cao tính hi u qu trong ho t ng c a phân tích này cho th y s c n thi t ph i ban ngân hàng trung ương như hi n nay thì rõ hành nh ng quy nh nh m nâng cao tính c l p c a ngân hàng trung ương trong m i ràng ây là gi i pháp l a ch n h p lí và r t c n thi t. Hơn n a, so v i các tiêu chu n quan h v i các nhóm l i ích khác nhau chung c a m t ngân hàng trung ương theo trong xã h i. thông l qu c t thì vi c duy trì b máy quá 2. Hoàn thi n các quy nh v t ch c c ng k nh và mang tính hành chính s không cung ng d ch v ngân hàng thích h p v i quá trình h i nh p qu c t c a M c dù Lu t các t ch c tín d ng ã b t Vi t Nam. ây cũng là i u ư c khuy n u xây d ng các n n t ng pháp lí quan tr ng ngh thư ng xuyên b i các chuyên gia nư c cho ho t ng ngân hàng trong n n kinh t ang chuy n i Vi t Nam nhưng do nhi u ngoài i v i Vi t Nam trong quá trình xây d ng và hoàn thi n pháp lu t ngân hàng. nguyên nhân khác nhau, m t s quy nh Th tư, nâng cao tính c l p v t ch c trong o lu t này v n th hi n nh ng rào c n ng c a ngân hàng trung ương và ho t i v i quá trình t do hóa, công khai và trong m i quan h v i Chính ph , các t minh b ch hóa ho t ng ngân hàng. ch c chính tr - xã h i, các nhóm l i ích a. Nh ng h n ch và b t c p chính tr khác. Th c t cho th y do v trí Theo ý ki n chúng tôi, nh ng h n ch và pháp lí c bi t c a mình, các quy t nh c a b t c p áng k nh t c a các quy nh hi n ngân hàng trung ương thư ng nh hư ng r t hành v t ch c tín d ng và ho t ng ngân l n n l i ích c a Chính ph , các t ch c hàng c a các t ch c khác chính là s y u kém chính tr - xã h i và các nhóm l i ích khác, v tính công khai, minh b ch, tính hi u qu k c gi i doanh nghi p trong nư c và nư c c a các quy nh pháp lu t. ây là v n ngoài. Vì th , các ch th này luôn có xu áng quan ng i nh t c a h th ng pháp lu t hư ng tìm cách tác ng b ng cách này hay kinh doanh nói chung và pháp lu t v kinh cách khác n các quy t nh và chính sách doanh ngân hàng nói riêng trong b i c nh Vi t c th c a ngân hàng trung ương, ch ng h n Nam ã và ang tích c c th c hi n l trình h i như chính sách ti n t qu c gia, chính sách nh p qu c t m t cách y và toàn di n. Nh ng i m h n ch này ư c th hi n phát tri n h th ng d ch v ngân hàng... i u này có th gây ra nh ng thi t h i cho n n trên các khía c nh sau ây: kinh t và l i ích chung c a toàn xã h i, ví - Các quy nh hi n hành v quy trình, d như tình tr ng l m phát, v n vi c làm, th t c c p gi y phép thành l p và ho t ng m c thu nh p và m c s ng th c t c a ngư i cho t ch c tín d ng v n th hi n tư duy t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 77
  4. nghiªn cøu - trao ®æi qu n lí hành chính c ng nh c, thi u s linh gia vào các cam k t qu c t v m c a th ho t c n thi t và dư ng như chưa tính n trư ng d ch v ngân hàng, cam k t minh b ch các y u t kinh t c a các quy nh ó. i u hóa h th ng pháp lu t, gi m chi phí giao này th hi n ch , th c thi các quy nh d ch cho các bên liên quan và cam k t i x bình ng v quy n và nghĩa v gi a các lo i hi n hành v c p gi y phép thành l p và ho t ng, c phía chính quy n (Ngân hàng nhà hình t ch c cung c p d ch v ngân hàng theo nư c Vi t Nam) và phía doanh nghi p (các nguyên t c i x qu c gia và nguyên t c i t ch c tín d ng) u ph i m t khá nhi u x t i hu qu c. th i gian và chi phí cho vi c làm th t c Có th nh n th y ngoài m t s quy nh th m nh h sơ và c p gi y phép thành l p, khá h p lí v các h n ch m b o an ho t ng ngân hàng.(2) H qu này rõ ràng toàn trong ho t ng c a t ch c tín d ng là không t t trong b i c nh Vi t Nam ã ( i u 77, 78, 79, 80, 81 Lu t các t ch c tín chính th c tham gia m t cách y vào sân d ng) thì nhi u quy nh hi n hành v nh n chơi toàn c u v i nh ng quy t c và lu t l ti n g i, cho vay, chi t kh u, b o lãnh ngân kh t khe c a nó, cùng v i òi h i cao v tính hàng, cho thuê tài chính, d ch v thanh toán, công khai, minh b ch c a các th t c hành ho t ng kinh doanh ngo i h i… t ra chính cho môi trư ng kinh doanh. không phù h p v i thông l qu c t và - Các quy nh hi n hành v ho t ng không phù h p v i tinh th n c a các cam k t ngân hàng c a t ch c tín d ng chưa m b o qu c t mà Vi t Nam ã tham gia trong lĩnh v c d ch v ngân hàng.(5) s công b ng và bình ng gi a các lo i hình t ch c tín d ng, thi u tính công khai, minh - Pháp lu t ngân hàng Vi t Nam còn b ch, gây nhi u phi n ph c và làm tăng chi thi u nhi u quy nh quan tr ng, c n thi t và phí giao d ch cho các t ch c tín d ng và có tính ch t n n t ng cho các ho t ng ngân khách hàng c a h .(3) Theo quy nh c a Lu t hàng hi n i. Ví d i n hình là s thi u các t ch c tín d ng,(4) Nhà nư c v n ch v ng quy nh c th v cho thuê tài chính trương phát tri n các t ch c tín d ng nhà i v i b t ng s n; quy nh v quy n bình nư c theo hư ng t p trung các ngu n l c và ng trong vi c g i ti n ti t ki m (b ng ti n t o i u ki n cho các t ch c này gi vai trò Vi t Nam và ngo i t ) t i t ch c tín d ng o và ch l c trên th trư ng d ch v ch c a khách hàng là m i t ch c, cá nhân, k c các t ch c kinh doanh và ngư i không ngân hàng. M t khác, kho n 2 và 3 i u 12 c a o lu t này cũng th hi n tư tư ng h n cư trú; quy nh bình ng v gi i h n an ch quy n tham gia ho t ng ngân hàng t i toàn trong ho t ng huy ng v n c a các Vi t Nam c a các t ch c tín d ng nư c t ch c tín d ng trong nư c và t ch c tín ngoài. Ch trương này có v không th c s d ng nư c ngoài có ho t ng ngân hàng t i thích h p trong b i c nh Vi t Nam ã tham Vi t Nam; quy nh bình ng v quy n phát 78 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
  5. nghiªn cøu - trao ®æi hành th và cung c p không gi i h n các D ch v tài chính bao g m m i d ch v b o d ch v th t i Vi t Nam gi a các t ch c tín hi m và d ch v liên quan t i b o hi m, m i d ng nư c ngoài và các t ch c tín d ng d ch v ngân hàng và d ch v tài chính khác. trong nư c... Th c t cho th y s thi u v ng D ch v ngân hàng và các d ch v tài chính khác (tr b o hi m) ư c chia thành các quy nh này không ch d n n h u qu làm gi m kh năng c nh tranh c a các t các ti u ngành dư i ây: ch c tín d ng trong nư c trên con ư ng h i 1) Nh n ti n g i ho c t c c và các kho n nh p mà còn t o ra nh ng kho ng cách ti n có th thanh toán khác c a công chúng; gi ng như s phân bi t i x gi a các nhà 2) Cho vay dư i các hình th c, bao g m cung c p d ch v ngân hàng trong nư c v i tín d ng tiêu dùng, tín d ng th ch p, bao các nhà cung c p d ch v ngân hàng nư c tiêu n và tài tr các giao d ch thương m i; ngoài t i Vi t Nam. Có th xem ây là b t 3) Thuê mua tài chính; l i áng k cho vi c c i thi n môi trư ng 4) M i d ch v thanh toán và chuy n kinh doanh t i Vi t Nam trong lĩnh v c d ch ti n, bao g m th tín d ng, th thanh toán và v ngân hàng. báo n , séc du l ch và h i phi u ngân hàng; 5) B o lãnh cam k t; b. Các gi i pháp hoàn thi n pháp lu t v 6) Kinh doanh tài kho n c a mình ho c t ch c tín d ng Trên cơ s ánh giá úng th c tr ng c a khách hàng, dù t i s giao d ch và trên th trư ng không chính th c ho c các giao pháp lu t hi n hành v t ch c tín d ng và ho t ng ngân hàng c a các t ch c khác, d ch khác v : a. Công c th trư ng ti n t (g m séc, hoá chúng tôi cho r ng vi c hoàn thi n pháp lu t trong lĩnh v c này c n hư ng t i các gi i ơn, ch ng ch ti n g i); pháp l n sau ây: b. Ngo i h i; Th nh t, nh n th c l i khái ni m d ch c. Các s n ph m tài chính phái sinh, bao g m nhưng không h n ch các h p ng kì v ngân hàng và th ng nh t quan ni m v d ch v ngân hàng theo chu n m c qu c t . h n ho c h p ng quy n ch n; Theo quy nh chung c a Hi p nh d. Các s n ph m d a trên t giá h i oái và lãi su t, bao g m các s n ph m như hoán GATS, không có m t khái ni m riêng cho d ch v ngân hàng mà trên th c t , d ch v v , h p ng t giá kì h n; này (gi ng như d ch v v b o hi m và . Ch ng khoán có th chuy n như ng; ch ng khoán) ư c coi như m t lo i hình e. Các công c có th chuy n như ng khác d ch v tài chính. Cũng theo Hi p nh này, và các tài s n tài chính, k c kim khí quý. d ch v tài chính là b t kì d ch v nào có tính 7) Tham gia vào vi c phát hành m i ch t tài chính, do m t nhà cung c p d ch v ch ng khoán, k c b o lãnh phát hành và tài chính c a m t thành viên th c hi n.(6) chào bán như i lí (dù công khai ho c theo t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 79
  6. nghiªn cøu - trao ®æi tho thu n riêng) và cung c p d ch v liên WTO th c hi n t i Vi t Nam. i u ó cho quan t i vi c phát hành ó; th y yêu c u c n thi t và c p bách c a vi c 8) Môi gi i ti n t ; thay i quan ni m v d ch v ngân hàng 9) Qu n lí tài s n, như ti n m t ho c trong pháp lu t Vi t Nam trên cơ s th a qu n lí danh m c u tư, m i hình th c qu n nh n tính h p lí c a khái ni m d ch v ngân lí u tư t p th , qu n lí hưu trí, d ch v b o hàng theo tiêu chu n qu c t như Hi p nh qu n, lưu gi và tín thác; GATS ã ghi nh n. S thay i này t t y u 10) Các d ch v thanh toán và quy t toán d n n nh ng thay i quan tr ng trong tài s n tài chính, bao g m ch ng khoán, các pháp lu t hi n hành Vi t Nam v m i lo i hình d ch v ngân hàng, ch ng h n như các s n ph m tài chính phái sinh và các công c thanh toán khác; quy nh v nh n ti n g i, c p tín d ng hay 11) Cung c p và chuy n thông tin v tài các quy nh v d ch v thanh toán, d ch v chính, x lí d li u tài chính và ph n m m ngân qu , d ch v b o qu n hi n v t quý và liên quan c a các nhà cung c p d ch v tài d ch v tín thác… Th hai, quy nh ch t ch hơn v các chính khác; 12) Các d ch v tư v n, trung gian môi i u ki n c p gi y phép thành l p và ho t ng ngân hàng nhưng ng th i ph i ơn gi i và các d ch v tài chính ph tr khác liên quan n các ho t ng nêu trong i m gi n hóa các th t c hành chính trong ho t (1) n (11), k c tham kh o và phân tích ng c p gi y phép. Gi i pháp này nh m tín d ng, nghiên c u, tư v n u tư và danh nâng cao ch t lư ng ho t ng c a các t m c u tư, tư v n mua s m và v cơ c u l i ch c cung ng d ch v ngân hàng trên th chi n lư c doanh nghi p. trư ng sau khi ã ư c c p gi y phép thành Như v y, theo thông l qu c t , d ch v l p và ho t ng. Quan tr ng hơn, ây còn là ngân hàng là khái ni m r t r ng, bao g m t t gi i pháp nh m nâng cao tính minh b ch và c các ho t ng ngân hàng c a m t t ch c hi u qu c a các quy nh v qu n lí, giám cung ng d ch v ngân hàng trên th trư ng sát t phía Nhà nư c i v i ho t ng ngân vì m c tiêu l i nhu n. Tuy nhiên, i chi u hàng, góp ph n làm gi m chi phí giao d ch và chi phí gia nh p th trư ng c a các nhà v i pháp lu t Vi t Nam hi n hành t i, quan ni m v d ch v ngân hàng l i ư c hi u khá cung c p d ch v ngân hàng t i Vi t Nam. Th ba, trên cơ s nh n th c l i v vai h p, không bao g m ho t ng huy ng trò c a Nhà nư c và các hi p h i ngh v n và ho t ng tín d ng. S khác bi t này có th d n t i nh ng khó khăn trong vi c áp nghi p trong lĩnh v c d ch v ngân hàng nên hi n ang ư c d ng pháp lu t Vi t Nam i v i các ho t chuy n giao m t s v n ng ngân hàng do t ch c cung ng d ch quy nh trong Lu t các t ch c tín d ng v ngân hàng c a các nư c thành viên sang cho Hi p h i ngân hàng quy nh, ví d 80 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
  7. nghiªn cøu - trao ®æi như các quy nh v i u ki n giao d ch; quy gi y phép i v i các t ch c nư c ngoài có trình nghi p v giao d ch; i u l m u và ho t ng d ch v ngân hàng t i Vi t Nam, theo hư ng m b o s bình ng v các i u h p ng m u; n i quy và quy ch ho t ng c a các t ch c cung ng d ch v ngân hàng ki n c p gi y phép gi a t ch c cung ng trên th trư ng. S phân quy n này là h p lí d ch v ngân hàng trong nư c v i t ch c b i l trong n n kinh t th trư ng, cho dù cung ng d ch v ngân hàng nư c ngoài t i i v i lĩnh v c kinh doanh c thù như Vi t Nam. Ngoài ra, c n s a i, b sung lĩnh v c d ch v ngân hàng thì Nhà nư c Ngh nh c a Chính ph s 22/2006/N -CP cũng ch nên can thi p b ng các quy nh có ngày 28/2/2006 v t ch c và ho t ng c a tính ch t n n t ng và t m vĩ mô còn các ngân hàng 100% v n nư c ngoài, ngân hàng liên doanh, chi nhánh, văn phòng i quy nh liên quan n chuyên môn và di n c a t ch c tín d ng nư c ngoài t i nghi p v kinh doanh c a các nhà cung c p Vi t Nam theo hư ng b sung thêm quy d ch v ngân hàng thì nên cho các hi p h i ngh nghi p (ví d như Hi p h i ngân nh v vi c c p gi y phép ho t ng ngân hàng) quy nh có tính hư ng d n. Gi i hàng t i Vi t Nam cho các t ch c nư c pháp này v a làm gi m gánh n ng qu n lí ngoài không ph i là t ch c tín d ng. Gi i c a Nhà nư c, v a phát huy ư c vai trò pháp này nh m m b o tính rõ ràng, minh b ch c a pháp lu t Vi t Nam v vi c t o cơ tích c c c a hi p h i ngh nghi p trong quá h i bình ng cho t t c các t ch c nư c trình tham gia qu n lí, giám sát i v i th trư ng, c bi t là lo i hình th trư ng có ngoài mu n cung ng d ch v ngân hàng t i nhi u c thù v nghi p v kinh t như th Vi t Nam. ây cũng chính là cách Vi t trư ng d ch v ngân hàng. Nam th c hi n úng các cam k t qu c t v m c a th trư ng d ch v ngân hàng. Th tư, s a i, b sung và ban hành thêm m t s quy nh nh m m b o tính - S a i quy nh v ch th g i ti n ti t ki m t i t ch c tín d ng theo hư ng cho minh b ch và tính hi u qu cho pháp lu t ngân hàng. Gi i pháp này ư c xem là c n phép m i t ch c, cá nhân Vi t Nam và nư c ngoài, k c các t ch c kinh doanh thi t và có tính t phá nh m c i thi n nhanh chóng môi trư ng kinh doanh ngân hàng t i u ư c g i ti t ki m t i ngân hàng b ng Vi t Nam. ng Vi t Nam ho c ngo i t . Theo ý ki n chúng tôi, các quy nh c n - S a i các quy nh v huy ng v n ưcsa theo hư ng quy nh bình ng v gi i h n i, b sung và ban hành m i nh m minh b ch hóa môi trư ng pháp lí cho an toàn trong ho t ng huy ng v n c a các t ch c tín d ng trong nư c và t ch c ho t ng kinh doanh ngân hàng t i Vi t tín d ng nư c ngoài có ho t ng ngân hàng Nam bao g m: - S a i các quy nh v i u ki n c p t i Vi t Nam. t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007 81
  8. nghiªn cøu - trao ®æi - S a i, b sung các quy nh v d ch (3). Theo quy nh c a Ngh nh c a Chính ph s v thanh toán theo hư ng quy nh bình 22/2006/N -CP ngày 28/2/2006 v t ch c và ho t ng v quy n phát hành th và cung c p ng c a ngân hàng 100% v n nư c ngoài, ngân hàng không gi i h n các d ch v th t i Vi t Nam liên doanh, chi nhánh, văn phòng i di n c a t ch c gi a các t ch c tín d ng nư c ngoài và các tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam, vi c c p gi y phép ho t ng ngân hàng t i Vi t Nam cho các t ch c t ch c tín d ng trong nư c. cung ng d ch v ngân hàng c a nư c ngoài ph i tuân - S a i các quy nh v cho thuê tài th khá nhi u i u ki n (ngoài các i u ki n chung chính hi n hành theo hư ng m r ng i gi ng như các t ch c cung ng d ch v ngân hàng tư ng cho thuê tài chính, bao g m c ng trong nư c); m t khác, vi c c p các gi y phép này như th nào hoàn toàn tùy thu c vào cơ quan có th m s n và b t ng s n. Gi i pháp này không ch quy n là Ngân hàng nhà nư c ch không th hi n m t nh m th a mãn nhu c u th c t c a c bên cách rõ ràng tư tư ng th c hi n úng các cam k t thuê và bên cho thuê trong quá trình cung c p qu c t v ch i x qu c gia. i u này có th và s d ng d ch v cho thuê tài chính mà còn ánh giá như là s thi u tính minh b ch c a các quy nh pháp lu t. m b o cho pháp lu t Vi t Nam v d ch v (4).Xem: Kho n 2 i u 4 Lu t các t ch c tín d ng. cho thuê tài chính phù h p hơn v i thông l (5). Hi n t i, các quy nh c a Lu t các t ch c tín qu c t v giao d ch cho thuê./. d ng v vi c m chi nhánh và văn phòng i di n t i Vi t Nam ch áp d ng i v i các t ch c tín d ng (1). Trên th gi i, pháp lu t v ngân hàng trung ương nư c ngoài ch không áp d ng cho các t ch c kinh c a các nư c r t ít khi c p ch c năng qu n lí nhà t khác c a nư c ngoài có ho t ng ngân hàng. nư c v ngân hàng c a cơ quan phát hành ti n qu c hư ng d n chi ti t quy nh này, Ngh nh c a Chính gia mà ch y u c p ho t ng này dư i danh nghĩa ph s 22/2006/N -CP ngày 28/2/2006 v t ch c và là ch c năng giám sát và ki m soát an toàn c a h ho t ng c a ngân hàng 100% v n nư c ngoài, ngân th ng ngân hàng; xem: Ngân hàng nhà nư c Vi t hàng liên doanh, chi nhánh, văn phòng i di n c a t Nam, “Lu t ngân hàng trung ương m t s nư c” (tài ch c tín d ng nư c ngoài t i Vi t Nam cũng không li u h i th o), Hà N i 1996. d li u v kh năng c p gi y phép thành l p chi (2). Theo quy nh t i i u 24 Lu t các t ch c tín nhánh và văn phòng i di n cho các t ch c nư c d ng, th i h n th m nh h sơ và c p gi y phép ngoài có ho t ng ngân hàng nhưng không ph i là t thành l p và ho t ng cho m t t ch c tín d ng là 90 ch c tín d ng. i u này d n t i h qu là nhu c u ngày. Tuy nhiên, sau ó, n u ư c c p gi y phép thì cung c p d ch v ngân hàng t i Vi t Nam c a các t t ch c tín d ng còn ph i ti n hành vi c ăng kí kinh ch c này không th áp ng b ng các quy nh hi n doanh t i cơ quan nhà nư c có th m quy n v ăng kí hành và do ó, các quy nh này cũng i ngư c l i v i kinh doanh ( i u 27 Lu t các t ch c tín d ng). Hi n tinh th n chung c a các cam k t qu c t c a Vi t t i ây là hai th t c khác nhau và ư c ti n hành t i Nam v m c a th trư ng d ch v ngân hàng cho các hai cơ quan nhà nư c khác nhau trong khi xu hư ng t ch c kinh t nư c ngoài. chung là i v i các ho t ng thương m i c thù (6). Nhà cung c p d ch v tài chính là pháp nhân ho c như d ch v tài chính, ngân hàng, vi c c p gi y phép th nhân c a m t thành viên mu n cung c p ho c ng và ăng kí kinh doanh ư c thành l p, ho t ang cung c p nh ng d ch v tài chính nhưng thu t nh p chung làm m t nh m gi m th i gian giao d ch, ng “nhà cung c p d ch v tài chính” không bao g m chi phí giao d ch cho các bên trong quá trình th c thi t ch c công. pháp lu t. 82 t¹p chÝ luËt häc sè 12/2007
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2