intTypePromotion=1

Báo cáo Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Chia sẻ: Roong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
75
lượt xem
10
download

Báo cáo Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung áo cáo trình bày tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam, đặc trưng của bốn đô thị trực thuộc trung ương, đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát TP. Hồ Chí Minh và TP. Đà Nẵng, đánh giá hiệu quả về mặt tài chính và kinh tế của quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện hành thông qua ước lượng định lượng một số tình huống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Chính quyền đô thị tại Việt Nam:<br /> Nghiên cứu tình huống từ thành phố<br /> Hồ Chí Minh và Đà Nẵng<br /> <br /> Hà Nội 2013<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế - Luật<br /> <br /> Chính quyền đô thị tại Việt Nam:<br /> Nghiên cứu tình huống từ thành phố<br /> Hồ Chí Minh và Đà Nẵng<br /> Người thực hiện:<br /> GS.TS Nguyễn Thị Cành<br /> PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện<br /> TS. Đỗ Phú Trần Tình<br /> TS. Nguyễn Tấn Phát<br /> ThS. Hoàng Thọ Phú<br /> ThS. Phạm Chí Khoa<br /> ThS. Châu Quốc An<br /> ThS. Huỳnh Hồng Hiếu<br /> CN. Nguyễn Minh Trí<br /> CN. Hồ Thị Hồng Minh<br /> CN. Nguyễn Quốc Tuấn<br /> Hà Nội 2013<br /> <br /> Trường Đại học Kinh tế - Luật<br /> <br /> Báo cáo này được thực hiện với sự tài trợ của Quỹ Châu Á.<br /> Các phát hiện, giải thích và kết luận nêu trong báo cáo là của các tác giả và<br /> không nhất thiết phản ánh quan điểm của Quỹ Châu Á.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Chính quyền đô thị tại Việt Nam<br /> Nghiên cứu tình huống hai thành phố: Hồ Chí Minh và Đà Nẵng<br /> <br /> Mục lục<br /> 1. Danh sách từ viết tắt <br /> <br /> 5<br /> <br /> 2. Lời cám ơn <br /> <br /> 6<br /> <br /> 3. Tóm tắt <br /> <br /> 7<br /> <br /> Phần 1: Giới thiệu và phương pháp thực hiện nghiên cứu <br /> 1.1. Giới thiệu - Bối cảnh của dự án <br /> 1.2. Phương pháp nghiên cứu <br /> <br /> 11<br /> 11<br /> 12<br /> <br /> Phần 2: Tổng quan các nghiên cứu về chính quyền đô thị tại Việt Nam <br /> 2.1. Giới thiệu <br /> 2.2. Các đề án về thí điểm mô hình chính quyền đô thị <br /> 2.3. Nhận định chung về các đề tài, công trình nghiên cứu và các bài viết <br /> <br /> 15<br /> 15<br /> 15<br /> 18<br /> <br /> Phần 3: Đặc trưng của bốn đô thị trực thuộc trung ương <br /> 3.1. Sự phát triển kinh tế - xã hội của bốn đô thị trực thuộc trung ương <br /> 3.2. Đặc trưng của các đô thị: những điểm chung và sự khác biệt <br /> <br /> 21<br /> 21<br /> 28<br /> <br /> Phần 4: Đánh giá hiệu quả quản lý đô thị theo mô hình tổ chức chính quyền<br /> đô thị thông qua cách tiếp cận định tính từ kết quả khảo sát TP. Hồ Chí Minh<br /> và TP. Đà Nẵng <br /> 42<br /> 4.1.  ô hình tổ chức chính quyền đô thị theo Luật Tổ chức HĐND và<br /> M<br /> UBND năm 2003 <br /> 42<br /> 4.2.  ô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP. HCM, Đà Nẵng và hiệu quả<br /> M<br /> hoạt động <br /> 45<br /> Phần 5: Đánh giá hiệu quả về mặt tài chính và kinh tế của quản lý đô thị theo<br /> mô hình tổ chức chính quyền đô thị hiện hành thông qua ước lượng định<br /> lượng một số tình huống <br /> 55<br /> 5.1.  hận định về sự khác biệt giữa quản lý chính quyền đô thị của thành phố<br /> N<br /> Hồ Chí Minh và Đà Nẵng <br /> 55<br /> 5.2.  ớc tính định lượng tính hiệu quả của quản lý chính quyền đô thị hiện nay<br /> Ư<br /> theo một số tình huống <br /> 58<br /> Phần 6: Kết luận <br /> 65<br /> 6.1. Các kết quả chính <br /> 65<br /> 6.2. Các kiến nghị và điều kiện áp dụng các định hướng chính quyền đô thị dự kiến 68<br /> Tham khảo <br /> <br /> 72<br /> <br /> Chính quyền đô thị tại Việt Nam<br /> Nghiên cứu tình huống hai thành phố: Hồ Chí Minh và Đà Nẵng<br /> <br /> 1. Danh sách từ viết tắt<br /> UBND: Uỷ Ban Nhân Dân<br /> HĐND: Hội Đồng Nhân Dân<br /> MTTQ: Mặt Trận Tổ Quốc<br /> TP. HCM: Thành Phố Hồ Chí Minh<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2