intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học : Thực trạng Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất ở một số địa phương việt nam

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

260
lượt xem
70
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (CĐCCSDĐ) l một thuật ngữ chuyên môn mới đ-ợc nêu ra trong lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, song trên thực tế vấn đề ny đ/ diễn ra th-ờng xuyên ở hầu hết các địa ph-ơng trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế x/ hội, nhất l giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) hiện nay. Thực hiện Nghị quyết lần thứ V của Ban châp hnh Trung -ơng Đảng Khoá IX về việc đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, Bộ Ti nguyên v Môi tr-ờng (TNMT) đ/ có công văn số1668 ngy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : Thực trạng Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất ở một số địa phương việt nam

  1. Báo cáo khoa học Thực trạng Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất ở một số địa phương việt nam
  2. §¹i häc N«ng nghiÖp I T¹p chÝ KHKT N«ng nghiÖp 2007: TËp V, Sè 1: 49-54 Thùc tr¹ng ChuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt ë mét sè ®Þa ph−¬ng viÖt nam Current change of land use structure in some localities of Vietnam Vò ThÞ B×nh1 Summary This study focused on the change of land using structure and suggested solutions for emerged problems of socio-economic development in Vietnam. The case studies in Tuson, ChiLinh, MeoVac and NinhGiang Districts showed that the change of land use structure according to local socio-economic and natural conditions could not only improve commercial agricultural production but also be a basis for shaping sustainable agro-ecosystem. However, almost the models of commercial farm were spontaneous and lacking of comprehensive planning. This could lead difficulties in managing production organization and disorder of territorial structure. The solutions for these problems were make comprehensive policies, strengthen land use management, and improve living standard of local farmers whose were recovered. Key words: Land use structure, change, policy. 1. §Æt vÊn ®Ò tiÔn x¸c ®Þnh c¬ cÊu ®Êt ®ai phôc vô tiÕn tr×nh CNH. §ã còng l nh÷ng t i liÖu tham kh¶o bæ ChuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt Ých ®Ó nh©n réng c¸c m« h×nh trªn ®Þa b n c¶ (C§CCSD§) l mét thuËt ng÷ chuyªn m«n n−íc. ViÖc C§CCSD§ ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng ® míi ®−îc nªu ra trong lÜnh vùc quy ho¹ch sö cã t¸c dông thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng v chuyÓn dông ®Êt, song trªn thùc tÕ vÊn ®Ò n y ® diÔn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, nh−ng còng n¶y sinh ra th−êng xuyªn ë hÇu hÕt c¸c ®Þa ph−¬ng nhiÒu vÊn ®Ò trong ph¸t triÓn kinh tÕ- x héi trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu ph¸t (Bé TNMT, 2005). Nghiªn cøu n y ®Æt ra víi triÓn kinh tÕ x héi, nhÊt l giai ®o¹n ®Èy mong muèn ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng C§CCSD§ ë m¹nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ (CNH, mét sè ®Þa ph−¬ng v ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p H§H) hiÖn nay. gãp phÇn kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Thùc hiÖn NghÞ quyÕt lÇn thø V cña Ban ch©p h nh Trung −¬ng §¶ng Kho¸ IX vÒ viÖc 2. C¸ch tiÕp cËn, ph−¬ng ph¸p ®Èy nhanh CNH, H§H n«ng nghiÖp n«ng nghiªn cøu th«n, Bé T i nguyªn v M«i tr−êng (TNMT) ® cã c«ng v¨n sè1668 ng y 17/07/2003 vÒ Thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu ®iÓn h×nh t¹i viÖc h−íng dÉn thùc hiÖn m« h×nh C§CCSD§ mét sè ®Þa ph−¬ng (®ång b»ng, miÒn nói), ®ã v QuyÕt ®Þnh phª duyÖt dù ¸n l m thÝ ®iÓm l c¸c huyÖn Tõ S¬n, B¾c Ninh; huyÖn ChÝ C§CCSD§ cÊp huyÖn, cÊp x t¹i 7 tØnh trong Linh, huyÖn Ninh Giang cña tØnh H¶i D−¬ng; c¶ n−íc gåm: H Giang, B¾c Ninh, H T©y, huyÖn MÌo V¹c - H Giang; Qu¶ng B×nh, Gia Lai, B×nh Ph−íc v An Giang. KÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c m« h×nh ®iÓm ® TiÕn h nh ®iÒu tra, kh¶o s¸t t×nh h×nh kh¼ng ®Þnh râ c¬ së khoa häc v ý nghÜa thùc C§CCSD§ b»ng ph−¬ng ph¸p thu thËp t i 1 Khoa §Êt v M«i tr−êng, Tr−êng §H N«ng nghiÖp I.
  3. liÖu, sè liÖu thø cÊp, chän mÉu, pháng vÊn §Þa b n huyÖn ®−îc ®¸nh gi¸ l vïng cã n«ng hé v ®¸nh gi¸ n«ng th«n cã sù tham gia tiÒm n¨ng lín cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh cña ng−êi d©n; doanh phi n«ng nghiÖp víi nh÷ng lîi thÕ vÒ vÞ Sè liÖu ®−îc xö lý b»ng ph−¬ng ph¸p trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh, ®iÒu kiÖn giao l−u kinh tÕ. thèng kª, ph©n tÝch, tæng hîp ví sù trî gióp C¸c khu c«ng nghÖp (KCN) tËp trung ®−îc cña ch−¬ng tr×nh Excel. x©y dùng cïng víi sù ph¸t triÓn ®a d¹ng cña nghÒ truyÒn thèng ® t¹o cho n¬i ®©y mét c¬ 3. KÕt qu¶ nghiªn cøu v th¶o luËn cÊu kinh tÕ tiÕn bé (n¨m 2005 c¬ cÊu n«ng 3.1. C§CCSD§ thùc hiÖn môc tiªu CNH, nghiÖp - c«ng nghiÖp - dÞch vô víi tû träng H§H t−¬ng øng trong GDP l 21,7% - 45,8% - 32,5%). Theo ®ã c¬ cÊu ®Êt ®ai ®ßi hái ph¶i 3.1.1. T×nh h×nh C§CCSD§ ë mét sè chuyÓn ®æi hÕt søc m¹nh mÏ, ®−îc thÓ hiÖn ®Þa ph−¬ng chi tiÕt trong c¸c m« h×nh C§CCSD§ cña a. C§CCSD§ ë huyÖn Tõ S¬n- B¾c Ninh huyÖn v c¸c x l m ®iÓm. DiÖn tÝch ®Êt n«ng Tõ S¬n l huyÖn ®iÓm thùc hiÖn m« h×nh nghiÖp gi¶m ®¸ng kÓ, ®Æc biÖt l ®Êt trång lóa C§CCSD§ cña Bé TNMT. Qu¸ tr×nh gi¶m 1600 ha trong vßng 10 n¨m, ®iÒu ®ã sÏ C§CCSD§ diÔn ra rÊt s«i ®éng tõ nh÷ng n¨m g©y t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn ®êi sèng ng−êi cuèi thÕ kû 20 v ®−îc dù b¸o ®Õn n¨m 2010 n«ng d©n. nh− ë b¶ng 1. B¶ng 1. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt ë huyÖn Tõ S¬n N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 Lo¹i ®Êt DT (ha) CC% DT (ha) CC% DT (ha) CC% Tæng DT tù nhiªn 6.140,15 100 6.140,15 100,00 6.140,15 100,00 1. §Êt n«ng nghiÖp 4.238,92 69,04 3.838,83 62,52 2.935,85 47,81 Trong ®ã: §Êt lóa 4.031,46 3.584,06 2.402,62 2. §Êt phi n«ng nghiÖp 1.876,19 30,56 2.279,47 37,12 3.188,50 51,93 Trong ®ã: ®Êt SXKD 39,82 252,62 775,78 3. §Êt ch−a sö dông 25,04 0,40 21,85 0,36 15,80 0,26 Nguån: B¸o c¸o tæng kÕt C§CCSD§ huyÖn Tõ S¬n 2005 (Së TNMT B¾c Ninh, 2005). CNH trªn ®Þa b n kinh tÕ träng ®iÓm cña tØnh b. C§CCSD§ ë huyÖn ChÝ Linh - H¶i H¶i D−¬ng ® l m cho c¬ cÊu sö dông ®Êt cña D−¬ng huyÖn thay ®æi m¹nh trong thêi gian qua v dù ChÝ Linh mÆc dï kh«ng ph¶i l huyÖn b¸o ®Õn n¨m 2010 (b¶ng 2). thùc hiÖn m« h×nh ®iÓm vÒ C§CCSD§ nh−ng tr−íc nh÷ng ®ßi hái bøc thiÕt cña qu¸ tr×nh B¶ng 2. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu sö dông ®Êt huyÖn ChÝ Linh- H¶i D−¬ng N¨m 2000 N¨m 2005 N¨m 2010 Lo¹i ®Êt DT (ha) CC% DT (ha) CC% DT (ha) CC% Tæng DT tù nhiªn 28.189,78 100,00 28.189,78 100,00 28.189,78 100,00 1. §Êt n«ng nghiÖp 21.859,50 21.375,17 19.599,58 77,55 75,82 69,52 Trong ®ã: §Êt lóa 6.335,83 5.854,16 4.499,19 2. §Êt phi n«ng nghiÖp 6.628,60 8.588,33 6.061,26 21,50 23,52 30,47 Trong ®ã: ®Êt SXKD 380,94 1.585,74 3. §Êt ch−a sö dông 269,02 0,95 186,01 0,66 1,87 0,01 Nguån: B¸o c¸o §iÒu chØnh QHSD§ huyÖn ChÝ Linh ®Õn n¨m 2010 (UBND huyÖn ChÝ Linh, 2005).
  4. Thùc hiÖn c¬ cÊu sö dông ®Êt n y, ChÝ phï hîp, ¶nh h−ëng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ Linh ® v ®ang t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn lín x héi cña c¸c ®Þa ph−¬ng (Bé TNMT, 2005), cho b−íc ph¸t triÓn kinh tÕ x héi theo h−íng cô thÓ l : CNH, tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ b×nh qu©n + Mét sè kh«ng nhá diÖn tÝch ®Êt canh t¸c 2001- 2005 ®¹t 9,7%/n¨m, c¬ cÊu kinh tÕ tèt nhÊt ® ph¶i chuyÓn sang l m mÆt b»ng s¶n chuyÓn dÞch m¹nh víi tû trong t−¬ng øng cña xuÊt c«ng nghiÖp trong khi chóng ta vÉn cã thÓ c¸c lÜnh vùc n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, dÞch sö dông ®Êt ®ai ë vÞ trÝ kh¸c Ýt thÝch hîp ®èi víi vô t−¬ng øng víi c¸c gi¸ trÞ 16,2%; 70,3%; n«ng nghiÖp ®Ó sö dông cho c«ng nghiÖp. 13,5%. Tæng s¶n phÈm b×nh qu©n ®Çu ng−êi + Do viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch sö 12,7 triÖu ®ång/n¨m. dông ®Êt ch−a triÖt ®Ó nªn hiÖu qu¶ sö dông 3.1.2. §¸nh gi¸ t¸c ®éng cña viÖc ®Êt trong c¸c KCN ch−a cao, nhiÒu KCN sö C§CCSD§ phôc vô yªu cÇu CNH, H§H dông ®Êt cßn qu¸ l ng phÝ. a. Nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc + §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®Æc biÖt l ®Êt trång lóa bÞ gi¶m ®¸ng kÓ, dÉn ®Õn ®êi - Thùc hiÖn C§CCSD§ ® x¸c ®Þnh mét sèng cña ng−êi n«ng d©n bÞ ¶nh h−ëng trùc c¸ch hîp lý quy m« diÖn tÝch, vÞ trÝ c¸c khu, côm c«ng nghiÖp, c¸c c¬ së s¶n xuÊt kinh tiÕp. Sau khi bÞ thu håi ®Êt s¶n xuÊt phÇn lín doanh, t¹o ®iÒu kiÖn thu hót ®Çu t−, t¨ng hé n«ng d©n ®−îc ®Õn bï b»ng tiÒn, nh−ng hä c−êng n¨ng lùc s¶n xuÊt, th«ng qua ®ã l m ch−a ®Þnh h−íng ®−îc viÖc chuyÓn nghÒ ®Ó cã thay ®æi c¬ b¶n c¬ cÊu kinh tÕ, ®Èy nhanh h¬n thu nhËp æn ®Þnh. tèc ®é t¨ng tr−ëng nÒn kinh tÕ v n©ng cao thu - NhiÒu ph−¬ng ¸n C§CCSD§ phôc vô nhËp cho d©n c−. CNH ch−a tÝnh hÕt nh÷ng t¸c ®éng m«i tr−êng - C§CCSD§ t¹o thªm viÖc l m ë khu vùc v biÖn ph¸p xö lý m«i tr−êng khi vËn h nh kinh tÕ CN- TTCN v DV, gi¶i quyÕt ®−îc s¶n xuÊt cña c¸c KCN, v× vËy th−êng g©y mét lùc l−îng lao ®éng nh n rçi trong n«ng nh÷ng t¸c ®éng xÊu tíi m«i tr−êng xung th«n, thóc ®Èy sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu lao ®éng quanh bëi n−íc th¶i, khÝ th¶i v chÊt th¶i r¾n. gãp phÇn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng x héi. Nh×n chung nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc cña - C§CCSD§ gãp phÇn l m thay ®æi diÖn C§CCSD§ phôc vô CNH, H§H vÉn l c¬ b¶n, m¹o vïng n«ng th«n theo h−íng ®« thÞ ho¸ v ®ã l h−íng ®i tÊt yÕu cña cña qu¸ tr×nh ph¸t x©y dùng n«ng th«n míi, thÓ hiÖn trªn c¸c mÆt: triÓn ®Êt n−íc. Nh÷ng t¸c ®éng ch−a tÝch cùc cã + §Êt ë ®−îc quy ho¹ch gän theo tõng thÓ gi¶i quyÕt ®−îc b»ng sù nç lùc cña c¶ khu, kho¶nh kÕt hîp víi viÖc c¶i t¹o, chØnh ChÝnh phñ, doanh nghiÖp v ng−êi d©n th«ng trang khu d©n c−, x©y dùng ph¸t triÓn ®« thÞ v qua hÖ thèng c¬ chÕ chÝnh s¸ch phï hîp. ®« thÞ ho¸ n«ng th«n; 3.2. C§CCSD§ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông + §Êt cã môc ®Ých c«ng céng ®−îc quy ®Êt n«ng nghiÖp ho¹ch hîp lý, ph¸t triÓn ®ång bé hÖ thèng kÕt cÊu h¹ tÇng kü thuËt, t¨ng c−êng n¨ng lùc Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, ®Êt n«ng phôc vô cña c¸c c«ng tr×nh phóc lîi x héi gãp nghiÖp lu«n cã xu h−íng bÞ thu hÑp d−íi ¸p phÇn n©ng cao d©n trÝ, ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña CNH, H§H. Ph−¬ng h−íng chung l lùc, gi¶i quyÕt tèt c¸c vÊn ®Ò an sinh x héi. C§CCSD§ trong néi bé ng nh n«ng nghiÖp b. Nh÷ng t¸c ®éng ch−a tÝch cùc: trªn c¬ së øng dông nh÷ng th nh tùu tiÕn bé - ViÖc −u tiªn ®Çu t− ph¸t triÓn c¸c KCN kü thuËt ®Ó n©ng cao gi¸ trÞ thu nhËp trªn mét ë mét sè n¬i ® t¹o nªn c¬ cÊu ®Êt ®ai ch−a ®¬n vÞ diÖn tÝch ®Êt s¶n xuÊt.
  5. h¹ng thÝch nghi ®Êt ®ai huyÖn ® x¸c ®Þnh 3.2.1. T×nh h×nh C§CCSD§ n«ng ®−îc c©y trång chÝnh v vËt nu«i chñ lùc ®Ó nghiÖp ë mét sè ®Þa ph−¬ng xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, t¹o ® cho ph¸t triÓn a. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång vËt nu«i ë n«ng nghiÖp, n«ng th«n. VÒ ph−¬ng h−íng: MÌo V¹c- H Giang ®¶m b¶o ®ñ l−¬ng thùc tiªu dïng, t¨ng c−êng MÌo V¹c l huyÖn vïng cao, ®iÒu kiÖn tù ph¸t triÓn ch¨n nu«i h ng ho¸ víi vËt nu«i chñ nhiªn kh«ng mÊy thuËn lîi cho ph¸t triÓn lùc l bß, dª, ong. Trªn c¬ së ®ã ® x¸c ®Þnh n«ng nghiÖp. §Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chØ cã c¸c m« h×nh C§CCSD§ gåm: ChuyÓn ®æi ®Êt 27% tæng diÖn tÝch tù nhiªn, c©y trång chñ trång ng« hiÖu qu¶ thÊp sang trång cá (gièng yÕu l c¸c gièng ng« ®Þa ph−¬ng trång trªn Guatamela) l m thøc ¨n gia sóc; chuyÓn ®Êt c¸c hèc ®¸, ®é dèc lín, n¨ng suÊt thÊp, ®êi trång ng« sang trång lóa khi dù ¸n ®Çu t− cho sèng ®ång b o c¸c d©n téc gÆp nhiÒu khã thuû lîi ®−îc ho n th nh. DiÖn tÝch ng« cßn kh¨n. Thùc hiÖn C§CCSD§ theo dù ¸n ®Çu t− l¹i ®−îc trång xen ng« víi ®Ëu t−¬ng v bÝ ®á l m thÝ ®iÓm cña Bé TNMT vÒ lÜnh vùc s¶n ®Ó gi¶i quyÕt nhu cÇu tiªu dïng t¹i chç ®ång xuÊt n«ng nghiÖp, tõ kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ph©n thêi c¶i t¹o ®é ph× ®Êt. B¶ng 3. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång huyÖn MÌo V¹c DiÖn tÝch chuyÓn ®æi Lo¹i ®Êt hiÖn tr¹ng ChuyÓn sang lo¹i ®Êt theo quy ho¹ch BiÖn ph¸p c¶i t¹o (ha) §Êt trång ng« 200 §Êt trång lóa C¶i t¹o bÒ mÆt + thuû lîi §Êt trång ng« 2000 §Êt trång cá th©m canh Kh«ng cÇn c¶i t¹o §Êt trång ng« 350 §Êt Trång ng« v c©y h ng n¨m kh¸c Trång xen ®Ó c¶i t¹o ®Êt Nguån: B¸o c¸o m« h×nh C§CCSD§ huyÖn MÌo V¹c ®Õn n¨m 2010 [Së TNMT H Giang, 2005). ®−îc nªu ra trong NghÞ quyÕt cña §¶ng bé huyÖn v b. ChuyÓn ®æi c¬ cÊu ®Êt n«ng nghiÖp ë Ninh Giang - H¶i D−¬ng c¸c ®Þa ph−¬ng. HiÖn nay ® cã nhiÒu hé d©n tù C§CCSD§ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ kh¸ cao. ViÖc C§CCSD§ trong n«ng nghiÖp cña huyÖn HuyÖn còng ® chØ ®¹o c¸c ®Þa ph−¬ng quy ho¹ch Ninh Giang ®−îc diÔn ra m¹nh mÏ tõ sau khi “dån th nh vïng C§CCSD§ (b¶ng 4). ®iÒn ®æi thöa” n¨m 2003. VÊn ®Ò C§CCSD§ ® B¶ng 4. C§CCSD§ trong néi bé ®Êt n«ng nghiÖp huyÖn Ninh Giang DiÖn tÝch chuyÓn ChuyÓn sang lo¹i ®Êt theo quy Lo¹i ®Êt hiÖn tr¹ng BiÖn ph¸p c¶i t¹o ®æi (ha) ho¹ch §Êt trång lóa 1 vô 533 §Êt nu«i trång thuû s¶n Khoanh vïng gi÷ n−íc §Êt trång lóa 1 vô 175 §Êt NTTS + c©y ¨n qu¶ C¶i t¹o bÒ mÆt (® o ao lËp v−ên) §Êt Trång c©y h ng n¨m kh¸c (rau, C¶i t¹o chÕ ®é t−íi, tiªu v bãn §Êt trång lóa 2 vô 200 m u h ng ho¸) ph©n §Êt 1 lóa 1 m u 47 Trång cá th©m canh C¶i t¹o chÕ ®é t−íi, bãn ph©n §Êt n«ng nghiÖp kh¸c (x©y dùng m« C¶i t¹o bÒ mÆt §Êt 1 lóa, 1 m u 50 h×nh c¸c tr¹i ch¨n nu«i tËp trung) Nguån: B¸o c¸o ®iÒu chØnh QHSD§ huyÖn Ninh Giang ®Õn n¨m 2010 (UBND huyÖn Ninh Giang, 2005).
  6. dông ®Êt cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao ë c¸c vïng 3.2.2. Nh÷ng −u nh−îc ®iÓm cña C§CCSD§ n«ng nghiÖp th−êng l do tù ph¸t, ch−a cã biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó nh©n réng c¸c m« h×nh. Sù hç trî cña a. −u ®iÓm c¸c cÊp chÝnh quyÒn, c¸c tæ chøc, c¸c nh ChuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y trång, vËt nu«i khoa häc v c¸c doanh nghiÖp ®èi víi hé n«ng phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña tõng vïng, mét mÆt d©n ch−a nhiÒu, do vËy møc ®é rñi ro trong thóc ®Èy s¶n xuÊt h ng ho¸ ph¸t triÓn, gãp s¶n xuÊt cßn kh¸ lín. phÇn t¨ng n¨ng suÊt ®Êt ®ai, n©ng cao thu nhËp - Do thiÕu quy ho¹ch ®ång bé nªn nhiÒu cho hé d©n, mÆt kh¸c cßn l c¬ së ®Ó h×nh hé gia ®×nh ® tù do chuyÓn ®æi c¬ cÇu c©y th nh mét nÒn n«ng nghiÖp sinh th¸i bÒn trång g©y khã kh¨n cho c«ng t¸c qu¶n lý tæ v÷ng. Cã thÓ nhËn thÊy ®iÒu ®ã qua nh÷ng thÝ chøc s¶n xuÊt, dÉn tíi sù lén xén trong cÊu dô sau ®©y: tróc l nh thæ. - Trªn vïng cao nói ®¸ nh− MÌo V¹c, viÖc chuyÓn ®æi ®Êt trång ng« sang trång cá ch¨n 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p chuyÓn ®æi c¬ cÊu sö nu«i ® cho thÊy hiÖu qu¶ t¨ng lªn râ rÖt thÓ dông ®Êt hiÖn trªn c¸c mÆt: Mét sè gi¶i ph¸p C§CCSD§ phôc vô + VÒ kinh tÕ: 1 ha trång cá cã thÓ ch¨n CNH, H§H nu«i tõ 10 - 12 bß thÞt. Mét hé trung b×nh nu«i tõ 6 - 8 bß cho thu nhËp h ng n¨m tõ 20 - 25 - Nh n−íc cÇn ®Çu t− x©y dùng h¹ tÇng triÖu ®ång, t¨ng 5-6 lÇn so víi trång ng«. kü thuËt, h¹ tÇng x héi ë c¸c khu vùc kÐm ph¸t triÓn (trung du, miÒn nói) ®Ó thu hót ®Çu + VÒ x héi: viÖc trång cá kÐo theo ph¸t t− x©y dùng KCN, mét mÆt h¹n chÕ ®−îc viÖc triÓn ch¨n nu«i ® t¹o thªm c«ng ¨n viÖc l m chuyÓn ®Êt trång lóa sang x©y dùng KCN, mÆt cho ng−êi lao ®éng n«ng th«n, ®ång thêi t¹o kh¸c sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn c¬ héi ®Ó hä s¶n xuÊt h ng ho¸, nhê ®ã m kinh tÕ x héi trªn c¸c vïng n y. tr×nh ®é d©n trÝ, tr×nh ®é tiÕp cËn thÞ tr−êng ®−îc n©ng lªn. - Song song víi viÖc thu håi ®Êt cho ph¸t triÓn c«ng nghiÖp cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch ® o t¹o + VÒ m«i tr−êng: trång cá t¹o ra ®é che lao ®éng t¹i chç ®Ó l m viÖc trong c¸c KCN, phñ ®Êt v÷ng ch¾c h¬n trång ng«, v× vËy gi¶m ph¸t triÓn kinh tÕ dÞch vô, gi¶i quyÕt c«ng ¨n ®¸ng kÓ l−îng ®Êt bÞ xãi mßn röa tr«i trªn viÖc l m cho sè lao ®éng cã ®Êt bÞ thu håi. vïng ®Êt dèc xen ®¸ lé ®Çu. - T¨ng c−êng kiÓm tra, thanh tra viÖc - ë vïng ®ång b»ng, nh÷ng khu ®ång óng chÊp h nh LuËt §Êt ®ai, LuËt B¶o vÖ m«i tròng cña Ninh Giang s¶n xuÊt lóa 1 vô bÊp tr−êng ®èi víi c¸c KCN v ph¶i cã biÖn ph¸p bªnh khi chuyÓn sang khoanh vïng nu«i trång xö lý nghiªm minh ®èi víi c¸c sai ph¹m. thuû s¶n h ng n¨m cho thu nhËp tõ 50- 55 triÖu ®ång/ha, t¨ng gÊp 10 lÇn so víi trång lóa. Mét sè gi¶i ph¸p C§CCSD§ trong n«ng Nh÷ng m« h×nh c¶i t¹o bÒ mÆt, ® o ao lËp nghiÖp v−ên kÕt hîp nu«i trång thuû s¶n v trång c©y + CÇn thÊy râ vai trß cña c«ng t¸c quy ¨n qu¶ ® tá ra cã −u thÕ v bÒn v÷ng h¬n ®èi ho¹ch sö dông ®Êt v h¹n ng¹ch cho phÐp víi c¸c hé cã vèn ®Çu t− v kh¶ n¨ng tÝch tô chuyÓn ®æi c¬ cÊu trong néi bé ®Êt n«ng ruéng ®Êt quy m« trung b×nh tõ 3- 5 ha trë lªn. nghiÖp. TiÕn h nh x©y dùng quy ho¹ch sö b. Nh−îc ®iÓm dông ®Êt chi tiÕt g¾n víi thiÕt kÕ ®ång ruéng - C¸c m« h×nh l m kinh tÕ trang tr¹i s¶n phï hîp víi môc tiªu ph¸t triÓn s¶n xuÊt trªn xuÊt n«ng s¶n h ng ho¸ víi c¸c lo¹i h×nh sö l nh thæ.
  7. + T¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lý ®Êt ®ai, nhiªn ph¶i cã mét c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé, ®Æc biÖt l viÖc chuyÓn ®æi, chuyÓn nh−îng phï hîp, ®Æc biÖt l viÖc t¨ng c−êng qu¶n lý ®Êt ®ai, khuyÕn khÝch tÝch tô ruéng ®Êt trong sö dông ®Êt cña c¸c KCN v gi¶i quyÕt ®êi n«ng th«n ®Ó h×nh th nh c¸c m« h×nh s¶n xuÊt sèng, viÖc l m cho ng−êi d©n cã ®Êt bÞ thu håi. hiÖn ®¹i nh−: trang tr¹i tæng hîp, c¸c hîp t¸c T i liÖu tham kh¶o x kiÓu míi... + §Çu t− cho c«ng t¸c khuyÕn n«ng, tËp Bé T i nguyªn M«i tr−êng (2005). B¸o c¸o huÊn n«ng d©n s¶n xuÊt th©m canh víi t×nh h×nh sö dông ®Êt n«ng nghiÖp x©y nh÷ng kü thuËt míi nh»m n©ng cao n¨ng dùng c¸c KCN v ®êi sèng ng−êi d©n suÊt v h¹ gi¸ th nh s¶n phÈm n«ng cã ®Êt bÞ thu håi. H Néi th¸ng nghiÖp.T¨ng c−êng båi d−ìng kiÕn thøc, kü 01/2005. n¨ng s¶n xuÊt v tiÕp thÞ, t¹o ®iÒu kiÖn tèt Bé T i nguyªn M«i tr−êng (2005). B¸o c¸o cho ho¹t ®éng dÞch vô ®Çu ra bao gåm chÕ tæng kÕt thùc hiÖn m« h×nh C§CCSD§ biÕn v tiªu thô s¶n phÈm. phôc vô CNH, H§H n«ng nghiÖp, n«ng th«n. H Néi th¸ng 12/2005. 4. KÕt luËn Së T i nguyªn M«i tr−êng tØnh B¾c Ninh ViÖc C§CCSD§ ® ®¸nh dÊu mét b−íc (2005). B¸o c¸o C§CCSD§ huyÖn Tõ tiÕn míi trong qu¸ tr×nh ho n thiÖn quy ho¹ch S¬n. sö dông ®Êt, ®¶m b¶o tÝnh ph¸p lý cao ph¶n Së T i nguyªn M«i tr−êng tØnh H Giang ¸nh tinh thÇn cña LuËt §Êt ®ai 2003, ®ång thêi (2005). B¸o c¸o C§CCSD§ huyÖn MÌo thÓ hiÖn c¬ së khoa häc v÷ng ch¾c trong viÖc V¹c. sö dông ®Êt hîp lý, tiÕt kiÖm, hiÖu qu¶- thóc UBND huyÖn ChÝ Linh- H¶i D−¬ng (2006) ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x héi bÒn v÷ng trªn B¸o c¸o ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông tõng vïng. Nh÷ng tån t¹i trong qu¸ tr×nh ®Êt ®Õn n¨m 2010 huyÖn ChÝ Linh. C§CCSD§ phôc vô CNH còng ® ®−îc ng−êi d©n nhËn biÕt kh¸ râ, c¸c nh qu¶n lý, nh UBND huyÖn Ninh Giang- H¶i D−¬ng (2006) khoa häc ph©n tÝch chi tiÕt v t×m nh÷ng gi¶i B¸o c¸o ®iÒu chØnh quy ho¹ch sö dông ph¸p ®Ó kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i n y. Tuy ®Êt ®Õn n¨m 2010 huyÖn Ninh Giang.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2