bao cao thuc tap

Chia sẻ: Vu Quang Trường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
281
lượt xem
80
download

bao cao thuc tap

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Môc lôc Trang Lêi më ®Çu...........................................3   ¬ng I. C¬ së lý thuyÕt Ch   .............................4 1.1. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng.........4

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bao cao thuc tap

 1. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Môc lôc   Trang Lêi më ®Çu...........................................3   ¬ng I. C¬ së lý thuyÕt Ch   .............................4 1.1. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng.........4 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng......4 1.1.2. Vai trß cña tiÒn l¬ng..................5 1.1.3. Quü tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­ ¬ng.6 1.1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng.................7 1.2.  Lý luËn chung  vÒ  c«ng  t¸c  ®µo t¹o  ph¸t triÓn  nguån nh©n lùc.......................................10 1.2.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n...............10 1.2.2.TiÕn tr×nh x©y dng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o. 11 1.2.3. C¸c ph¬ng ph¸p ®µo t¹o nguån nh©n lùc. 12   ¬ng II. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ tiÒn l  Ch   ¬ng, ®µo t¹o, ph¸t    triÓn   nguån   nh©n   lùc   tai   c«ng   ty   TNHH   PS   Vina ...............................................1 5 2.1.   Tæng   quan   vÒ   c«ng   ty  . . . ...15 2.1.1.   Giíi   thiÖu   vÒ   c«ng   ty . . . ...15 2.1.2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . . . ...17 B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  1   SV: Vò Quang Tr     êng
 2. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT 2.1.3.   §Æc   ®iÓm   lao   ®éng   cña   c«ng   ty . . . ...20 2.2. Thùc tr¹ng qu¶n trÞ tiÒn l¬ng cña c«ng ty TNHH  PS   Vina . . . ...25 2.2.1.   C¸c   nh©n   tè   ¶nh   hëng . . . ...26 2.2.2. Néi dung chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng cña c«ng ty . . . ...26 2.2.3. §¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n trÞ tiÒn l¬ng cña  c«ng   ty . . . ...30 2.3.   Thùc   tr¹ng  c«ng  t¸c   ®µo   t¹o   ph¸t  triÓn  nguån  nh©n lùc cña c«ng                      ty TNHH PS  Vina..............................................3 1 2.3.1.   C¸c   nh©n   tè   ¶nh   hëng . . . ...31 2.3.2.   Néi   dung   cña   c«ng   t¸c   ®µo   t¹o . . . ...32 2.3.3.   §¸nh   gi¸   c«ng   t¸c   ®µo   t¹o,   ph¸t   triÓn  nguån   nh©n   lùc   cña   c«ng   ty   TNHH   PS   Vina ...............................................3 3 B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  2   SV: Vò Quang Tr     êng
 3. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT   ¬ng III. Mét sè gi¶i ph¸p ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c«ng t¸c Ch       qu¶n  trÞ  tiÒn   ¬ng,  ®µo  t¹o  ph¸t  triÓn  nguån  nh©n  lùc l     cña c«ng ty TNHH PS Vina..............................35 3.1.   Gi¶i   ph¸p   cho   c«ng   t¸c   qu¶n   trÞ   tiÒn   l¬ng . . . ...36 3.2. Gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt cho c«ng t¸c ®µo t¹o, ph¸t  triÓn   nh©n   lùc . . . ...38 KÕt   luËn . . . ...40 Tµi   liÖu   tham   kh¶o . . . ...41 B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  3   SV: Vò Quang Tr     êng
 4. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Lêi nãi ®Çu Lao ®éng lµ yÕu tè ®Çu vµo quan träng nhÊt cña mäi  doanh nghiÖp. N©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng lµ con ®êng  c¬ b¶n ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¹o uy tÝn vµ  kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña DN trªn thÞ trêng c¹nh tranh ngµy  cµng khèc liÖt nh hiÖn nay. XuÊt   ph¸t   tõ   tÇn   quan   träng   cña   c«ng   t¸c   qu¶n   lý  nh©n   lùc   trong   doanh   nghiÖp   em   ®∙   chon   ®Ò   tµi:   “Thùc  tr¹ng vµ gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ qu¶n trÞ nh©n lùc  cña   c«ng   ty   TNHH   PS   ViNA”.   V×   thêi   gian   cã   h¹n   nªn  trong b¸o c¸o nµy em chØ xin phÐp ®Ò cËp ®Õn hai vÊn ®Ò  trong qu¶n trÞ nh©n lùc ®ã lµ cån t¸c qu¶n trÞ tiÒn l­ ¬ng vµ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cña  c«ng ty TNHH PS Vina. B¸o c¸o gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng 1: C¬ Së Lý ThuyÕt. Ch¬ng 2: Thùc Tr¹ng C«ng T¸c Qu¶n TrÞ TiÒn L¬ng Vµ  §µo T¹o Ph¸t TriÓn Nguån Nh©n Lùc T¹i C«ng Ty TNHH PS  Vina. Ch¬ng 3: Mét Sè Gi¶i Ph¸p Vµ §Ò XuÊt. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  4   SV: Vò Quang Tr     êng
 5. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT TiÒn l¬ng cña lao ®éng vµ tr×nh ®é tay nghÒ cña hä  lµ   ®¨c   biÖt   quan   träng   v×  nã   liªn  quan   trùc   tiÕp   tíi  lîi   Ých   kinh   tÕ   cña   c¶   DN   vµ   ngêi   lao   ®éng.   Lîi   Ých  kinh   tÕ   lµ   ®éng   lùc   thóc   ®Èy   ngêi   lao   ®éng   n©ng   cao  n¨ng suÊt lao ®éng lµm viÖc l©u dµi, vµ lµ c¬ së cho sù  tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi cña DN. Tõ viÖc g¾n liÒn,  tr×nh ®é tay nghÒ ngêi lao ®éng víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng  s¶n   xuÊt   kinh  doanh   cña   DN   mét   mèi   quan   hÖ   kh«ng   thÓ  t¸ch rêi, lµm cho mèi quan hÖ nµy ngµy cµng tèt ®Ñp h¬n  sÏ lµ c¬ së tõng bíc n©ng cao ®êi sèng lao ®éng vµ cao  h¬n   n÷a   lµ   hoµn   thiÖn  ®êi  sèng   loµi   ngêi   vµ   môc   ®Ých  cuèi cïng vµ lµ sè 1 ®ã lµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng DN. V×   thêi   gian   cã   h¹n   vµ   tr×nh   ®é   ph©n   tÝch   chuyªn  s©u cßn h¹n chÕ nªn b¸o c¸o kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai  sãt, rÊt mong ®îc sù th«ng c¶m vµ gãp ý cña thÇy c« vµ  c¸c b¹n ! Em xin ch©n thµnh c¸m   ¬n! B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  5   SV: Vò Quang Tr     êng
 6. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Ch¬ng I: C¬ Së lý thuyÕt I. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng vµ c«ng t¸c ®µo  t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. 1.1. Lý luËn chung vÒ qu¶n trÞ tiÒn l¬ng. 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ c¸c nh©n tè ¶nh hëng. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm. ­  Theo   quan   niÖm   cña   Mac:   TiÒn   l¬ng   lµ   biÓu   hiÖn  b»ng tiÒn cña gi¸ trÞ søc lao ®éng. ­ Theo quan niÖm cña c¸c nhµ kinh tÕ häc hiÖn ®¹i:  TiÒn l¬ng lµ gi¸ c¶ cña lao ®éng, ®îc x¸c ®Þnh bëi quan  hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng lao ®éng. 1.1.1.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng. ­  Quy ®Þnh cña ph¸p luËt:  HiÖn nay theo ®iÒu 55­Bé  luËt lao ®éng ViÖt Nam quy ®Þnh tiÒn l¬ng cña ngêi lao  ®éng do hai bªn tháa thuËn trong hîp ®ång lao ®éng vµ  ®îc t¶ theo hîp ®ång lao ®éng, chÊt lîng hiÖu qu¶ c«ng  viÖc. TÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 5 n¨m 2010 møc l¬ng tèi  thiÓu   cña   ngêi   lao   ®éng   do   nhµ   níc   quy   ®Þnh   lµ  750.000®/th¸ng. ­  Sè   lîng  vµ   chÊt  lîng   lao   ®éng:   Møc   l¬ng   vµ   c¸c  kho¶n trÝch theo l¬ng chÞu sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña sè  lîng vµ chÊt lîng lao ®éng, ngêi lao ®éng cã chÊt lîng  cao (t¹o ra nhiÒu gi¸ trÞ trong mét thêi gian lao ®éng  nhÊt   ®Þnh)   th×   ®¬ng  nhiªn   møc   l¬ng   mµ   hä  nhËn   ®îc   sÏ  nhiÒu vµ ngîc l¹i. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  6   SV: Vò Quang Tr     êng
 7. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT ­ ChÞu sù t¸c ®éng cña quy luËt gi¸ trÞ vµ quy luËt   cung cÇu trªn thÞ trêng lao ®éng: V× søc lao ®éng cña  ®∙ ®îc coi lµ mét lo¹i hµng hãa ®Æc biÖt vµ nã ®îc ®em  ra   trao ®æi trªn thÞ trêng lao ®éng trªn c¬ së tháa  thuËn gi÷a ngêi lao ®éng vµ ngêi sö dông lao ®éng. ­ Gi¸ c¶ cña hµng hãa dÞch vô khi ®îc tiªu thô trªn   thÞ trêng: V× tiÒn l¬ng cßn lµ yÕu tè ®Çu vµo cña qu¸  tr×nh s¶n xuÊt, vµ duy tr× cuéc sèng cña ngêi lao ®éng,  t¸i   s¶n   xuÊt   ra   søc   lao   ®éng   do   vËy   gi¸   trÞ   søc   lao  ®éng   (tiÒn   l¬ng)   còng   biÕn   ®éng   theo   gi¸   c¶   hµng   hãa  trªn   thÞ   trêng.   ChÝnh   v×   thÕ   nhµ   níc   vµ   c¸c   DN   lu«n  ph¶i ®iÒu chØnh møc long theo sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶  thÞ trêng. 1.1.1.3. Nguyªn t¾c c¬ b¶n trong tæ chøc tiÒn l¬ng. Cã bèn nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: ­ Tr¶ l¬ng ngang nhau cho lao ®éng cïng mét ®¬n vÞ   s¶n xuÊt kinh doanh:  B¾t nguån tõ nguyªn t¾c ph©n phèi  theo   lao   ®éng,   cã  ý   nghÜa,   cã  ý   nghÜa  khi  quyÕt   ®Þnh  tiÒn   l¬ng,   nhÊt   thiÕt   kh«ng   ph©n   biÖt   tuæi   t¸c,   d©n  téc, giíi tÝnh. ­ §¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¾ng suÊt lao ®éng ph¶i nhanh   h¬n tèc dé t¨ng tiÒn l¬ng: §©y lµ nguyªn t¾c t¹o c¬ së  cho viÖc gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng tÝch lòy bëi v× n¨ng suÊt  lao ®éng kh«ng chØ phô thuéc vµo c¸c nh©n tè chñ quan  cña   ngêi   lao   ®éng   mµ   cßn   phô   thuéc   vµo   c¸c   nh©n   tè  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  7   SV: Vò Quang Tr     êng
 8. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT kh¸ch   quan   (nguyªn   vËt   liÖu,   khoa   häc   c«ng   nghª,   thÞ  trêng). ­ Ph¶i   ®¶m  b¶o  mèi  t¬ng  quan   hîp  lý vÒ  tiÒn  l¬ng  gi÷a nh÷ng ngêi lµm nghÒ kh¸c nhau trong c¸c lÜnh vùc   cña nÒn kinh tÕ quèc d©n,. ­ Ph¶i ®¶m b¶o tiÒn l¬ng thùc tÕ phï hîp víi gi¸ c¶   thÞ trêng: §©y lµ nguyªn t¾c c¬ b¶n trong viÖc t¸i s¶n  xuÊt søc lao ®éng, tiÒn l¬ng thùc tÕ phï hîp víi gi¸ c¶  thÞ   trêng  sÏ   t¸i   t¹o   søc   lao   ®éng  gióp   ngêi   lao   ®éng  ®¶m b¶o møc sèng tèi thiÓu cña hä. 1.1.2. Vai trß cña tiÒn l¬ng. VÒ mÆt s¶n xuÊt vµ ®êi sèng, tiÒn l¬ng cã 4 vai trß  c¬ b¶n sau: ­ Vai trß t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng: Trong   qu¸   tr×nh   lao   ®éng   lîi   Ých   kinh   tÕ   lµ   ®éng  lùc   m¹nh   mÏ   thóc   ®Èy   ho¹t  ®éng   cña   con   ngêi,  tiÕn   bé  kinh tÕ x∙ héi. Trong ba lîi Ých: X∙ héi, tËp thÓ, c¸  nh©n th× lîi Ých c¸ nh©n ngêi lao ®éng lµ ®éng lùc quan  trong  vµ   trùc  tiÕp   ®èi   víi   sù  ph¸t   triÓn   kinh  tÕ.  V×  thÕ chÝnh s¸ch tiÒn l¬ng ®óng ®¾n lµ ®éng lùc thóc ®Èy  søc m¹nh cña nh©n tè con ngêi trong tæ chøc vµ ph¶i ®¶m  b¶o: + KhuyÕn khÝch ngêi lao ®éng cã tµi. +   N©ng   cao   tr×nh   ®é   nghiÖp   vô   cho   ngêi   lao  ®éng. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  8   SV: Vò Quang Tr     êng
 9. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT + Kh¾c phôc chñ nghÜa b×nh qu©n trong tiÒn l¬ng  vµ   biÕn   tiÒn   l¬ng   trë   thµnh  ®éng   lùc   thùc   sù   cña   qu¸  tr×nh s¶n xuÊt. ­ Vai trß thíc ®o gi¸ trÞ: Lµ c¬ së ®iÒu chØnh gi¸ c¶ cho phï hîp, mçi khi gi¸  c¶   biÕn   ®éng   khi   ®ã   tiÒn   l¬ng   ph¶i   phï   hîp   víi   chÝnh  gi¸ trÞ mµ søc lao ®éng t¹o ra. ­ Vai trß tÝch lòy: §¶m b¶o tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng kh«ng chØ duy  tr× ®îc cuéc sèng hµng ngµy cña ngêi lao ®éng mµ cßn cã  thÓ dù phßng cho cuéc sèng l©u dµi khi hä hÕt kh¶ n¨ng  lao ®éng hay khi gÆp bÊt tr¾c. 1.1.3. Quü tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.   *Quü tiÒn l¬ng: Quü   tiÒn   l¬ng   cßn   gäi   lµ   tæng   møc   tiÒn   l¬ng,   lµ  tæng  sè  tiÒn  mµ  doanh  nghiÖp  c¬  quan  tæ  chøc  dïng  ®Ó  tr¶   l¬ng   vµ   c¸c   kho¶n   phô   cÊp   cã   tÝnh   tiÒn   l¬ng   cho  toµn bé c«ng nh©n viªn (thêng xuyªn vµ t¹m thêi) trong  mét thêi k× nhÊt ®Þnh. Ngoµi ra trong tiÒn l¬ng kÕ ho¹ch cßn ®îc tÝnh c¸c  kho¶n tiÒn trî cÊp b¶o hiÓm x∙ héi cho c¸n bé c«ng nh©n  viªn trong thêi k× èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng.  VÒ   ph¬ng   diÖn   h¹ch   to¸n,   tiÒn   l¬ng   tr¶   cho   c«ng   nh©n  viªn trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®îc chia lµm 2 lo¹i: + TiÒn l¬ng chÝnh. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  9   SV: Vò Quang Tr     êng
 10. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT + TiÒn l¬ng phô. • TiÒn   l¬ng   chÝnh   lµ   tiÒn   l¬ng   tr¶   cho   c«ng   nh©n  viªn   trong   thêi   gian   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   chÝnh   cña   hä  bao gåm tiÒn l¬ng tr¶ theo cÊp bËc vµ kho¶n phô cÊp kÌm  theo (phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc) • TiÒn l¬ng phô lµ tiÒn l¬ng tr¶ cho c«ng nh©n viªn  thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖm vô chÝnh cña hä vµ  thêi gian c«ng nh©n viªn nghØ ®îc hëng theo chÕ ®é quy  ®Þnh cña Nhµ níc (nghØ phÐp, nghØ v× ngõng s¶n xuÊt)       ViÖc ph©n chia tiÒn l¬ng thµnh l¬ng chÝnh, l­ ¬ng phô cã ý nghÜa quan träng ®èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n  vµ ph©n tÝch tiÒn l¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. TiÒn l ¬ng chÝnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt g¾n liÒn  víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®îc h¹ch to¸n trùc  tiÕp vµo chi phÝ s¶n xuÊt tõng lo¹i s¶n phÈm.   TiÒn   l¬ng   phô   cña   c«ng   nh©n   s¶n   xuÊt   kh«ng   g¾n  liÒn víi tõng lo¹i s¶n phÈm nªn ®îc h¹ch to¸n gi¸n tiÕp  vµo  chi  phÝ  s¶n  xuÊt  s¶n  phÈm.   Qu¶n  lý  quü  tiÒn  l¬ng  cña doanh nghiÖp ph¶i trong quan hÖ víi viÖc thùc hiÖn  kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nh»m sö  dông   hîp   lý   quü   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   thëng   thóc   ®Èy   t¨ng  n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt. * C¸c c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (b¶o hiÓm x∙ héi, b¶o   hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn). B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  10   SV: Vò Quang Tr     êng
 11. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT + Quü b¶o hiÓm x∙ héi: ®îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån  sau ®©y (theo ®iÒu 149 LuËt Lao ®éng ) Tæng quü BHXH lµ 25% trong ®ã ngêi sö dông lao ®éng  ®ãng   19%,   ngêi   lao   ®éng   ®ãng   6%   dïng   cho   c¸c   chÝnh  s¸ch.   1.1.4. C¸c h×nh thøc tr¶ l     ¬ng. HiÖn nay ë níc ta tiÒn l¬ng c¬ b¶n ®îc ¸p dông réng  r∙i, cã 2 h×nh thøc ®ã lµ: + Tr¶ l¬ng theo thêi gian + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. 1.1.4.1.Tr¶ l¬ng theo thêi gian. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng c¨n cø vµo thêi gian lao  ®éng,   l¬ng   cÊp   bËc   ®Ó   tÝnh   l¬ng   cho   c«ng   nh©n   viªn.  H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông chñ yÕu cho c¸n bé c«ng nh©n  viªn  chøc,   qu¶n  lý,  y tÕ  gi¸o  dôc,   s¶n  xuÊt  trªn  d©y  chuyÒn tù ®éng, trong ®ã cã 2 lo¹i: • Tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n. • Tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng. + Tr¶ l¬ng theo thêi gian ®¬n gi¶n: ®©y lµ sè tiÒn  tr¶ cho ngêi lao ®éng c¨n cø vµo bËc l¬ng vµ thêi gian  thùc tÕ lµm viÖc kh«ng xÐt ®Õn th¸i ®é vµ kÕt qu¶ lao  ®éng. ­ L¬ng th¸ng: ¸p dông ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn  lµm ë bé phËn gi¸n tiÕp. Møc l¬ng = L¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp (nÕu cã) B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  11   SV: Vò Quang Tr     êng
 12. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT ­ L¬ng ngµy: ®èi tîng ¸p dông chñ yÕu nh l¬ng th¸ng  khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng ®i lµm ®Òu. Sè   ngµy   lµm  Møc   l¬ng  Møc   l¬ng  = x viÖc   thùc  cb cb 1 ngµy tÕ 1 th¸ng + Tr¶ l¬ng theo thêi gian cã thëng: thùc chÊt cña  chÕ ®é nµy lµ sù kÕt hîp gi÷a viÖc tr¶ l¬ng theo thêi  gian ®¬n gi¶n vµ tiÒn thëng khi c«ng nh©n vît møc nh÷ng  chØ tiªu sè lîng vµ chÊt lîng ®∙ quy ®Þnh. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông cho c«ng nh©n phô (c«ng  nh©n   söa   ch÷a,   ®iÒu   chØnh   thiÕt   bÞ)   hoÆc   c«ng   nh©n  chÝnh lµm viÖc ë nh÷ng n¬i cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸, tù  ®éng ho¸, c«ng viÖc tuyÖt ®èi ph¶i ®¶m b¶o chÊt lîng. Møc l¬ng = L¬ng tÝnh theo thêi gian gi¶n ®¬n + TiÒn  thëng H×nh thøc nµy cã nhiÒu u ®iÓm h¬n h×nh thøc tr¶ l­ ¬ng   theo   thêi   gian   ®¬n   gi¶n,   võa   ph¶n   ¸nh   tr×nh   ®é  thµnh th¹o võa khuyÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng cã tr¸ch  nhiÖm víi c«ng viÖc. Nhng viÖc x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng bao  nhiªu   lµ   hîp   lý   rÊt   khã   kh¨n.   V×   vËy   nã   cha   ®¶m   b¶o  ph©n phèi theo lao ®éng. 1.1.4.2.Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. + TiÒn l¬ng tr¶ theo s¶n phÈm lµ mét h×nh thøc l¬ng  c¬   b¶n   ®ang   ¸p   dông   trong   khu   vùc   s¶n   xuÊt   vËt   chÊt  hiÖn nay, tiÒn l¬ng mµ c«ng nh©n nhËn ®îc phô thuéc vµo  ®¬n  gi¸  ®Ó  hoµn  thµnh  mét  ®¬n  vÞ  s¶n  phÈm.   H×nh  thøc  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  12   SV: Vò Quang Tr     êng
 13. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT tr¶ l¬ng nµy cã nhiÒu  u ®iÓm h¬n so víi h×nh thøc tr¶  l¬ng tÝnh theo thêi gian. + Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã nh÷ng t¸c dông sau: • Qu¸n triÖt ®Çy ®ñ h¬n nguyªn t¾c tr¶ l¬ng theo sè  lîng, chÊt lîng lao ®éng g¾n víi thu nhËp vÒ tiÒn l¬ng  víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña mçi c«ng nh©n,do ®ã kÝch thÝch  c«ng nh©n n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng. • KhuyÕn khÝch c«ng nh©n ra søc häc tËp v¨n ho¸ kü  thuËt nghiÖp vô, ra søc ph¸t huy s¸ng t¹o, c¶i tiÕn kü  thuËt c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p lao ®éng, sö dông tèt m¸y mãc  thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gãp phÇn thóc  ®Èy c¶i tiÕn qu¶n lý doanh nghiÖp nhÊt lµ c«ng t¸c lao  ®éng vµ thùc hiÖn tèt c«ng t¸c kÕ ho¹ch cô thÓ. • Khi mét doanh nghiÖp bè trÝ lao ®éng cha hîp lý,  viÖc   cung   øng   vËt   t  kh«ng   kÞp   thêi   sÏ   t¸c   ®éng   trùc  tiÕp  ®Õn  kÕt  qu¶  lao  ®éng  nh  n¨ng  suÊt  lao  ®éng  thÊp  kÐm dÉn ®Õn thu nhËp cña ngêi lao ®éng gi¶m. Do quyÒn  lîi  thiÕt  thùc   bÞ ¶nh  hëng  mµ  ngêi  c«ng  nh©n   sÏ kiÕn  nghÞ, ®Ò nghÞ bé m¸y qu¶n lý c¶i tiÕn l¹i nh÷ng bÊt hîp  lý hoÆc tù hä t×m ra biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ t¸c dông cña c«ng t¸c  tr¶  l¬ng  theo   s¶n  phÈm  nh»m  ®em  l¹i  hiÖu  qu¶  kinh   tÕ  cao ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau ®©y: B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  13   SV: Vò Quang Tr     êng
 14. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT +   Ph¶i   x©y   dùng   ®îc   ®Þnh   møc   lao   ®éng   cã   c¨n   cø  khoa häc. §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¸  tiÒn l¬ng chÝnh x¸c. + Tæ  chøc  s¶n  xuÊt   vµ tæ  chøc  lao  ®éng   ph¶i  t¬ng  ®èi hîp lý vµ æn ®Þnh. §ång thêi tæ chøc phôc vô tèt  n¬i lµm viÖc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng trong  ca lµm viÖc ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. + Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra nghiÖm  thu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm,  tr¸nh lµm bõa, lµm Èu, ch¹y theo sè lîng. + Bè trÝ c«ng nh©n vµo nh÷ng c«ng viÖc phï hîp víi  bËc thî cña hä. Cã c¸c chÕ ®é tr¶ l¬ng sau: • ChÕ ®é tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n:  c¸ch   tr¶   l¬ng   nµy   ®îc   ¸p   dông   réng   r∙i   ®èi   víi   ngêi  c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ®iÒu kiÖn quy  tr×nh lao ®éng cña ngêi c«ng nh©n mang tÝnh ®éc lËp t­ ¬ng ®èi, cã thÓ quy ®Þnh møc kiÓm tra vµ nghiÖm thu s¶n  phÈm   mét   c¸ch   riªng   biÖt.   §¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng   cña   c¸ch  tr¶ l¬ng nµy lµ cè ®Þnh vµ tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ®îc  tÝnh theo c«ng thøc: L = §G x Q Trong ®ã:  §G: ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng.  Q: møc s¶n lîng thùc tÕ. + ¦u ®iÓm: lµ mèi quan hÖ gi÷a tiÒn l¬ng cña c«ng  nh©n nhËn ®îc vµ kÕt qu¶ lao ®éng thÓ hiÖn râ rµng ngêi  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  14   SV: Vò Quang Tr     êng
 15. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT lao ®éng x¸c ®Þnh ngay ®îc tiÒn l¬ng cña m×nh, do quan  t©m ®Õn n¨ng suÊt, chÊt lîng s¶n phÈm cña hä. + Nhîc ®iÓm: lµ ngêi c«ng nh©n Ýt quan t©m ®Õn chÊt  lîng   s¶n   phÈm,   tinh   thÇn   tËp   thÓ   t¬ng   trî   lÉn   nhau  trong   qu¸   tr×nh   s¶n   xuÊt   kÐm,   hay   cã   t×nh   tr¹ng   dÊu  nghÒ, dÊu kinh nghiÖm. • ChÕ   ®é   tr¶   l¬ng   kho¸n:   ®îc   ¸p   dông   cho   nh÷ng  c«ng   viÖc   nÕu   giao   chi   tiÕt   bé   phËn   sÏ   kh«ng   cã   lîi  b»ng   giao   toµn   bé   khèi   lîng   cho   c«ng   nh©n   hoµn   thµnh  trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh. ChÕ  ®é  l¬ng  nµy  sÏ  ®îc  ¸p dông   trong  x©y  dùng  c¬  b¶n   vµ   ¸p   dông   cho   nh÷ng   c«ng   nh©n   khi   lµm   viÖc   ®ét  xuÊt   nh  söa   ch÷a,   th¸o   l¾p   nhanh   mét   sè   thiÕt   bÞ   ®Ó  nhanh chãng ®a vµo s¶n xuÊt, ¸p dông cho c¸ nh©n vµ tËp  thÓ. + ¦u ®iÓm: trong chÕ ®é tr¶ l¬ng nµy ngêi c«ng nh©n  biÕt tríc ®îc khèi lîng tiÒn l¬ng mµ hä sÏ nhËn ®îc sau  khi   hoµn   thµnh   c«ng   viÖc   vµ   thêi   gian   thµnh   c«ng   ®îc  giao.  Do  ®ã  hä  chñ  ®éng  trong  viÖc   s¾p  xÕp  tiÕn  hµnh  c«ng viÖc cña m×nh tõ ®ã tranh thñ thêi gian hoµn thµnh  c«ng viÖc ®îc giao cßn ®èi víi ngêi giao kho¸n th× yªn  t©m vÒ khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. + Nhîc ®iÓm: ®Ó ®¶m b¶o thêi gian hoµn thµnh dÔ g©y  ra hiÖn tîng lµm bõa, lµm Èu kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng.  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  15   SV: Vò Quang Tr     êng
 16. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Do vËy c«ng t¸c nghiÖm thu s¶n phÈm ®îc tiÕn hµnh mét  c¸ch chÆt chÏ. 1.2. Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån  nh©n lùc. 1.2.1. Mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn  nguån nh©n lùc. ­ §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc: lµ tæng thÓ  c¸c ho¹t ®éng cã tæ chøc®îc tiÕn hµnh trong mét kho¶n  thêi gain nhÊt ®Þnh nh»m híng vµo sù thay ®æi hµnh vi  nghÒ nghiÖp cña ngêi lao ®éng. Bao gåm 3 néi dung lµ:  ®µo t¹o, gi¸o dôc vµ ph¸t triÓn. ­  Ho¹t ®éng ®µo t¹o:  lµ qu¸ tr×nh häc tËp lµm cho  ngêi lao ®éng cã thÓ thùc hiªn ®îc chøc n¨ng nhiÖm vô  trong c«ng t¸c cña m×nh cã hiÖu qu¶ h¬n. ­ Ho¹t ®éng gi¸o dôc: lµ qu¸ tr×nh häc tËp ®Ó chuÈn  bÞ nghÒ nghiÖp cho t¬ng lai, con ngêi cho t¬ng lai hoÆc  thùc   hiÖn   ®îc   môc   ®Ých   thuyªn   chuyÓn   sang   mét   vÞ   trÝ  míi dùa trªn nhng c¬ së, nh÷ng ®Þnh híng t¬ng lai cña  tæ chøc hay doanh nghiÖp. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc lµ mét nhu cÇu  thêng   xuyªn   vµ   quan   träng   nhÊt   cña   tÊt   c¶   c¸c   doanh  nghiÖp. Trong sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x∙ héi, kÐo  theo   sù   tay   ®æi   trong   môc   tiªu,   c¬   cÊu,   thay   ®æi   vÒ  chÝnh trÞ, v¨n hãa x∙ héi... §ßi hái c¸c nhµ qu¶n trÞ  ph¶i chu ®éng nh©n biÕt c¸c xu híng cña thêi cuéc tõ ®ã  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  16   SV: Vò Quang Tr     êng
 17. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT cã  kÕ ho¹ch  ®µo  t¹o  vµ  ph¸t  triÓn  nguån  nh©n  lùc  cho  phï hîp. §iÒu ®ã gióp ngêi lao ®éng hoµn thiÖn h¬n tay  nghÒ   b¶n   th©n   ®ång   thêi   gióp   t¨ng   lîi   thÕ   c¹nh   tranh  cña doang nghiÖp. 1.2.2. TiÕn tr×nh x©y dùng ch¬ng tr×nh ®µo t¹o vµ ph¸t  triÓn nguån nh©n lùc. a. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o. X¸c ®Þnh nhu cÇu ®µo t¹o lµ x¸c ®Þnh xen bé phËn  nµo cÇn ngêi ®Ó ®µo t¹o, ®µo t¹o c¸i g× vµ sè lîng lµ  bao nhiªu. Nhu   cÇu   ®µo   t¹o   ®îc   x¸c   ®Þnh   dùa   trªn   viÖc   ph©n  tÝch nhu cÇu lao ®éng cña tæ chøc, c¸c yªu cÇu vÒ kiÕn  thøc, kiÕn thøc kÜ n¨ng cho thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc vµ  ph©n tÝch tr×nh ®é, kiÕn thøc kÜ n¨ng hiÖ cã cña ngêi  lao ®éng. b. Môc tiªu ®µo t¹o. Môc tiªu chÝnh lµ kÕt qu¶ cuèi cïng mµ c«ng t¸c ®µo  ®¹o muèn ®¹t ®îc bao gåm: + Kü n¨ng cô thÓ cÇn ®îc ®µo t¹o vµ tr×nh ®é kÜ  n¨ng cã ®îc sau ®µo t¹o. +   Sè   lîng,   c¬   cÊu   häc   viªn   ®îc   ®µo   t¹o   hoµn  chØnh. + Thêi gian ®µo t¹o ng¾n, hiÖu qu¶. c. §èi tîng ®µo t¹o. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  17   SV: Vò Quang Tr     êng
 18. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT Lùa chän ngêi cô thÓ cã nhu cÇu, kh¶ n¨ng ®Ó ®µo  t¹o  trªn  c¬  së  nghiªn  cøu  vµ  ph©n  tÝch   t×nh  h×nh  lao  ®éng hiÖn cã vµ nhu cÇu lao ®éng dù b¸o. 1.2.3. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. Cã hai ph¬ng ph¸p:  1.2.3.1. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o trong c«ng viÖc. Lµ ®µo t¹o trùc tiÕp t¹i n¬i lµm viÖc trong ®ã ngêi  häc  sÏ  ®îc  häc  nh÷ng  kiÕn  thøc   kÜ n¨ng   cÇn  thiÕt  cho  c«ng viÖc th«ng qua thùc tÕ c«ng viÖc vµ thêng häc díi  sù híng dÉn chØ b¶o cña nhõng ngêi lao ®éng lµnh nghÒ  h¬n. Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p: *   §µo   t¹o   theo   chØ   dÉn   cña   c«ng   viÖc:   Ph¬ng  ph¸p   nµy   ®îc   ¸p   dông   phæ   biÕn   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   chøc  n¨ng trong c«ng viÖc cña c«ng nh©n s¶n xuÊt. Ngêi d¹y  lµ lao ®éng cã tay nghÒ cao h¬n, nhiÒu kinh nghiÖm h¬n,  gi¶i thÝch vÒ môc tiªu c«ng viÖc vµ chØ dÉn cô thÓ theo  tõng   bíc,   c¸ch   tiÕn   hµnh   häc   hái   nh  thÕ   nµo   råi   lµm  mÉu.  Ngêi  häc  sÏ ®îc  tao  ®æi  trùc  tiÕp  víi  ngêi  híng  dÇn thùc hµnh ®Õn khi nµo thµnh th¹o míi th«i. * §µo t¹o nghÒ: Ph¬ng ph¸p nµy dïng ®Ó d¹y mét  nghÒ hoµn chØnh cho cho ®éng. Ngêi häc sÏ b¾t ®Çu b»ng  viÖc häc trªn líp, sau ®ã häc viªn sÏ ®îc lµm viÖc díi  sù híng dÉn cña c«ng nh©n lµnh nghÒ trong thêi gian mét  vµi n¨m häc, häc thµnh th¹o nh÷ng kÜ n¨ng cña nghÒ. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  18   SV: Vò Quang Tr     êng
 19. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT * KÌm cÆp chØ b¶o:  Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông chñ  yÕu cho c¸n bé qu¶n lý vµ nh©n viªn gi¸m s¸t. §îc tiÕn  hµnh  b»ng  c¸ch:  §èi  tîng  ®µo  t¹o  sÏ  ®îc  häc  nh÷ng   kÜ  n¨ng,   kiÕn   thøc   cho   c«ng   viÖc   tríc   m¾t   vµ   t¬ng   lai  th«ng qua sù kÌm cÆp cña cµn bé qu¶n lý giái h¬n. * Lu©n chuyÓn vµ thuyªn chuyªn c«ng viÖc: §©y  lµ   ph¬ng   ph¸p   chuyÓn   ngêi   lao   ®éng   tõ   c«ng   viÖc   nµy  sang   c«ng   viÖc   kh¸c   nh»m   cung   cÊp   cho   ngêi   lao   ®éng  nh÷ng kinh nghiÖm lµm ë nhiÒu l×nh vùc trong tæ chøc,  ®iÒu   ®ã   gióp   hä   cã   kh¶   n¨ng   ®¶m   nhiÖm   ®îc   nhng   c«ng  viÖc ®ßi hái cao h¬n trong t¬ng lai. ­ ¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ®µo t¹o trong c«ng viÖc: +   Kh«ng   yªu   cÇu   kh«ng   gian   riªng   hay   c¸c   trang  thiÕt bÞ phôc vô riªng biÖt, ®Æc thï. + Mang ý nghÜa thiÕt thùc, phï hîp víi nhiÒu ®èi t­ îng v× häc viªn cã thÓ cã thªm thu nhËp khi ®i häc. + Thêi gian ®µo t¹o ng¾n, thêi gian häc lý thuyÕt  vµ  thùc  hµnh  liªn  tiÕp   nhau  nªn  cã  thÓ  ®¸p  øng  nhanh  nhÊt nhu cÇu nh©n lùc cuae c«ng ty. + Ph¬ng ph¸p nµy gióp häc viªn cã thÓ gÆp gì nhiÒu  ®ång nghiÖp ®Ó cã thÓ häc hái kinh nghiÖm. ­ Nhîc ®iÓm: +   Lý   thuyÕt   ®îc   trang   bÞ   kh¸   s¬   sµi,   kh«ng   mang  tÝnh hÖ thèng, kh«ng mang tÝnh chyªn nghiÖp. B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  19   SV: Vò Quang Tr     êng
 20. Khoa Kinh TÕ  Líp C§48QT +   Häc   viªn   cã   thÓ   ®i   theo   lèi   mßn   cña   nhng   kinh  nghiÖm, thao t¸c l¹c hËu cña ngêi chØ ®¹o. 1.2.3.2. Ph¬ng ph¸p ®µo t¹o ngoµi c«ng viÖc. Lµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o mµ trong ®ã ngêi häc ®îc t¸ch  khái nh÷ng c«ng viÖc thùc tÕ. Bao gåm c¸c ph¬ng ph¸p: * Tæ chøc c¸c líp c¹nh doanh nghiÖp: Ph¬ng ph¸p  nµy ¸p dông víi c¸c nghµnh nghÒ kh¸ phøc t¹p, c¸c c«ng  viÖc cã tÝnh chÊt ®Æc thï mµ viÖc kÌm cÆp kh«ng thÓ ®¸p  øng. Theo ph¬ng ph¸p nµy c¸c doanh nghiÖp tæ chøc c¸c  líp  ®µo  t¹o  víi  c¸c  thiÕt  bÞ  dµnh  riªng  cho  häc  tËp,  ch¬ng tr×nh ®µo t¹o bao gåm hai phÇn lý thuyÕt vµ thùc  tÕ râ rµng riªng biÖt. *   Cö   ®i   häc   ë   c¸c   trêng   chÝnh   quy:   Ngêi   lao  ®éng  ®îc  doanh    nghiÖp   cö ®i  häc  t¹i  c¸c  trêng  chÝnh  quy d¹y nghÒ hoÆc c¸c líp ®µo t¹o ®Æc biÖt, nhêi häc sÏ  ®îc trang bÞ kÜ n¨ng t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. * C¸c bµi gi¶ng hoÆc héi nghÞ: Doanh nghiÖp cã  thÓ  tæ  chøc  riªng  c¸c  buæi   héi  th¶o  hoÆc  kÕt  hîp  víi  c¸c tr¬ng tr×nh ®µo t¹o kh¸c, häc viªn sÏ ®îc häc hái  nh÷ng kiÕn thøc kÜ n¨ng th«ng qua viÖc th¶o luËn nhãm  tõng chñ ®Ò cho tõng buæi, nh÷ng ý kiÕn gãp ý phª b×nh  hay khen thëng cña c¸c thµnh viªn, c¸c cÊp ... T¹o nªn  tÝnh hÊp dÉn vµ hiÖu qu¶ h¬n trong c«ng viÖc. * §µo t¹o  theo  kiÓu ch¬ng tr×nh  v¨n  hãa,  víi   sù gióp ®ì cña m¸y tÝnh: §©y lµ ph¬ng ph¸p ®µo t¹o hiÖn  B¸o C¸o Thùc TËp Tèt NghiÖp  20   SV: Vò Quang Tr     êng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản