intTypePromotion=1
ADSENSE

bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 17

Chia sẻ: Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

133
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ thay thế ở tình trạng vận hành nguy hiểm nhất nh- trên hình 4-12. Đối với trạm 35kV ta có U50%= 465(kV) và tính toán với sóng có độ dốc đầu sóng a =300kV/s Vậy ta có... Để thuận tiện cho việc tính toán ta chọn b-ớc thời gian là ước số của t12, t23 ,t24l là: t = 0,01(s). Ta chọn gốc tại nút 1 là t = 0(s) Thời gian để sóng truyền tới nút 2 là: t = 0,13(s) Thời gian

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bảo vệ chống sét trạm biến áp 110/35 kv, chương 17

 1. Chương 17: TÝnh thêi gian truyÒn sãng gi÷a c¸c nót S¬ ®å thay thÕ ë t×nh tr¹ng vËn hµnh nguy hiÓm nhÊt nh- trªn h×nh 4-12. §èi víi tr¹m 35kV ta cã U50%= 465(kV) vµ tÝnh to¸n víi sãng cã ®é dèc ®Çu sãng a =300kV/s VËy ta cã: 300.t (kV) khi t  1,55(s) U 01   465(kV) khi t  1,55(s) U 50% ®s  a Ta tÝnh to¸n víi sãng tam gi¸c. VËy sãng truyÒn vµo tr¹m cã d¹ng: I  a.t khi t    I  I max khi t   Thêi gian ®Ó sãng tõ 1 ®Õn 2 lµ: l12 39 t12 =   0,13(s) v 300 Thêi gian ®Ó sãng ®i tõ 2 ®Õn 3 lµ:
 2. l 23 42 t23 =   0,14(s) v 300 Thêi gian ®Ó sãng ®i tõ 2 ®Õn 4 lµ: l 24 15 t24 =   0,05(s) v 300 §Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh to¸n ta chän b-íc thêi gian lµ -íc sè cña t12, t23 ,t24l lµ: t = 0,01(s). Ta chän gèc t¹i nót 1 lµ t = 0(s) Thêi gian ®Ó sãng truyÒn tíi nót 2 lµ: t = 0,13(s) Thêi gian ®Ó sãng truyÒn tíi nót 3 lµ: t = 0,27(s) Thêi gian ®Ó sãng truyÒn tíi nót 4 lµ: t = 0,18(s)
 3. 2-TÝnh ®iÖn ¸p t¹i c¸c nót 2.1 Nót I T¹i nót lµ nót ®Æt thanh gãp víi ®-êng d©y tíi, do vËy ta cã: Z 400 Z®t =   200() 2 2 §iÖn dung: C1 = 429,2pF H»ng sè thêi gian n¹p m¹ch: TC1 = Z®t.C1 =200.429,2.10-6 = 0,86(s) t 0,01 Ta cã tØ sè:   0,116 TC1 0,086 HÖ sè khóc x¹ t¹i nót I lµ: 2.Z dt 2.200   1 Z 400 U01 U21 Z®t I I Zc C 2.U®t Uc H×nh 4.12: S¬ ®å tÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 1 Tõ s¬ ®å Petersen ta cã: 2.U®t = U01 + U’21
 4. Trong ®ã: + U01 lµ sãng tõ ®-êng d©y truyÒn tíi ®iÓm 1. + U '21 lµ sãng tíi nót 1 do sãng ph¶n x¹ U21 ®i tõ nót 2 nh-ng chËm pha sau thêi gian lµ t = 2.t12 = 0,26 (s) hay U '21 = U21(t- 0,26) Trong kho¶ng thêi gian t < 2.t12 th× U’21= 0 do ch-a cã sãng ph¶n x¹ tõ nót 2 vÒ nót 1. Do ®ã ta cã: 2.U®t= U01 Trong kho¶ng thêi gian t  2.t12 khi nµy cã sãng ph¶n x¹ tõ 2 vÒ 1. t BiÕt ®-îc , 2.U®t, Z®t ta tÝnh ®-îc ®iÖn ¸p t¹i nót 1 theo TC1 ph-¬ng ph¸p tiÕp tuyÕn liªn tiÕp: U1(t+ t) = U1(t) + U1(t) t Mµ ta cã: U  (2U dt  U 1 ). TC1 t Hay: U1(t+t) = U1(t) + 2U dt (t )  U 1 (t ) TC1 Sãng truyÒn tõ nót 1 ®Õn nót 2: U12 = U1 - U '21 2.2 Nót II T¹i nót lµ nót ®Æt thanh gãp tr¹m biÕn ¸p cã 3 ®-êng d©y tíi, do vËy ta cã: Z 400 Z®t =   133,33() 3 3 §iÖn dung: C2 = 1593,7pF
 5. H»ng sè thêi gian n¹p m¹ch: TC2 = Z®t.C2 =133,33.1593,7.10-6 = 0,212(s) t 0,01 Ta cã tØ sè:   0,047 TC 2 0,212 HÖ sè khóc x¹ t¹i nót II lµ: 2.Z dt 2.133,33    0,666 Z 400 Zdt 2.Udt C2 H×nh 4.13: S¬ ®å tÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 2 Tõ s¬ ®å Petersen ta cã: n 2.U®t =  m2.U’m2 = 0,667 .(U’12 + U’32 + U’42 ) m 1 Trong ®ã: + U '21 , U 32 , U '42 lµ sãng ph¶n x¹ tõ nót 1, 3, 4 truyÒn ' vÒ nót 2
 6. nh-ng chËm pha sau thêi gian lµ U '21 = U21(t- 0,26) U 32 = U 32 (t – 2.t23) = U 32 (t – 0,28) ' U '42 = U 42 (t – 2.t42) = U 42 (t – 0,1) t Hay: U2(t+t) = U2(t) + 2U dt ( t )  U 2 ( t )  TC 2 2.3 Nót III T¹i nót III cã ®Æt m¸y biÕn ¸p, chØ cã mét ®-êng d©y ®i ®Õn nªn ta cã: Z®t = Z = 400() Thêi gian n¹p m¹ch: TC3 = Z®t.C3 = 400.1757,1.10-6 = 0,7(s) HÖ sè khóc x¹ t¹i nót 3 lµ: 2.Z dt 2.400   2 Z 400 Ta cã s¬ ®å Petersen nh- sau:
 7. U 23 III Z ®t 2.U®t C `` H×nh 4.14: S¬ ®å tÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót III Ta cã tõ s¬ ®å Petersen: 2.U®t = 2. U '45 T-¬ng tù nh- trªn ta cã: t U4(t + t) = U4(t) + .2.U 45 ( t )  U 5 ( t ) TC 5 t 0,01 Trong ®ã:   0,014 TC 3 0,7
 8. 2.4 Nót IV S¬ ®å thay thÕ Petersen: ' U12 U32 IV Z ®t C 2.U®t Rcsv H×nh 4.15: S¬ ®å tÝnh ®iÖn ¸p t¹i nót 4 T¹i nót IV cã ®Æt chèng sÐt van vµ cã 2 ®-êng d©y tíi nªn ta cã: Z 400 Z®t =   200() 2 2 HÖ sè khóc x¹ t¹i nót 4: 2.Z dt 2.200   1 Z 400 Chèng sÐt van cã ®Æc tÝnh nh- sau: UCSV =K.I = 243. I0,02 Tõ s¬ ®å Petersen ta cã ph-¬ng tr×nh: 2.U dt    m 3 .U 'm 3  1.(U '23  U '43 ) n m 1
 9. Ta cã ph-¬ng tr×nh nh- sau: 2.U®t = Ucsv + Z®t.(IC + ICSV)  dU CSV ( t ) 1 1  2.U®t =Z®t .  C.   ( .U CSV t )   U CSV t     dt K  Ph-¬ng tr×nh sai ph©n:  U CSV ( t  t )  U CSV t  1 1  2.U®t =Z®t .  C.   ( .U CSV t )   U CSV t     t K  t   1 1 2.U®t (t + t)=  2.U dt ( t )  U CSV ( t )  ( .U CSV t )  U CSV t    C.Z dt   K   Tõ ®ã b»ng tinh to¸n ta tÝnh ®-îc ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn cña chèng sÐt van. Tõ kÕt qu¶ tÝnh ®-îc ta vÏ ®-îc ®å thÞ ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn cña chèng sÐt van. Còng tõ ®ã ta kiÓm tra ®-îc chèng sÐt van cã bÞ ph¸ háng bëi dßng ®iÖn hay kh«ng (dßng qua chèng sÐt van kh«ng ®-îc qu¸ 10kA). KÕt qu¶ ta tÝnh víi sãng sÐt cã th«ng sè trªn cã d¹ng nh- sau: §å thÞ ta cã ®iÖn ¸p U1 cã d¹ng nh- sau:
 10. U1(kV) 1200 §Æc tÝnh V-S cña chuæi c¸ch ®iÖn 1000 800 600 400 200 t(  s) 0,5 1 1,5 §-êng cong ®iÖn ¸p t¸c dông lªn thanh gãp §å thÞ ta cã ®iÖn ¸p U2 cã d¹ng nh- sau: 600 500 400 300 200 100 0 -100 0 0.5 1 1.5 2
 11. Ta cã ®å thÞ ®iÖn ¸p nót U3 nh- sau: U1(kV) 600 500 §-êng cong chÞu ®iÖn ¸p cña MBA 400 300 200 100 t(  s) 0,5 1 1,5 Ta cã ®å thÞ dßng chèng sÐt van nh- sau:
 12. 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 -0.10.00 0.50 1.00 1.50 *NhËn xÐt: - Tõ c¸c ®å thÞ trªn ta thÊy khi sãng sÐt cã th«ng sè biªn ®é U = 465kV vµ ®é dèc ®Çu sãng a = 300kV/s tryÒn vµo tr¹m, tr¹m vÉn ®¶m b¶o an toµn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=133

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2