Bệnh hại ca cao

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
98
lượt xem
25
download

Bệnh hại ca cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bệnh tấn công vào mọi giai đoạn phát triển của trái. Vết bệnh phát xuất từ cuống trái hoặc từ bên hong trái lan vào trong. Vết bệnh có màu đen

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh hại ca cao

  1. ® ¹i ®¹i häc cÇn th¬ - khoa n«ng nghiÖp gi¸o tr×nh gi¶ng d¹y trùc tuyÕn §−êng 3/2, Tp. CÇn Th¬. Tel: 84 71 831005, Fax: 84 71 830814 Website: http://www.ctu.edu.vn/knn email: dminh@ctu.edu.vn, vtanh@ctu.edu.vn BÖNH BÖNH CHUYªN KHOA CH−¬NG 25: BÖNH H¹I C©Y CA CAO
  2. !BCHÖÔNG XXV!b: !B!WBEÄNH HAÏI CAÂY CA CAO!w!b - - - *** - - - !BBEÄNH THOÁI ÑEN TRAÙI!b I. TRIEÄU CHÖÙNG BEÄNH. Beänh taán coâng vaøo moïi giai ñoaïn phaùt trieån cuûa traùi. Veát beänh phaùt xuaát töø cuoáng traùi hoaëc töø beân hoâng traùi lan vaøo trong. Veát beänh coù maøu ñen, lôùn daàn nhöng khoâng theo h nh daïng naøo nhaát ñ nh vaø lan nhanh choùng theo moïi höôùng. Ranh giôùi giö a moâ maïnh vaø moâ beänh thöôøng raát ro reät. Trong ñieàu kieän aåm öôùt, treân veát beänh coù phuû moät lôùp sôïi naám traéng cuûa maàm beänh. Moâ voû traùi beân trong coù maøu naâu, phaàn côm traùi vaø haït cu ng b bieán maøu. Beänh naëng, veát beänh lan ra toaøn traùi, traùi coù maøu ñen vaø co duùm laïi. Beänh lan daàn vaøo thaân, laøm voû thaân b thoái meàm, nhu n nöôùc. Beänh lan ra caønh laøm caønh ruïng laù, caây cheát. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH. Beänh do naám !IPhytophthora palmivora!i gaây ra. Naám thöôøng xaâm nhaäp qua khí khoång hoaëc qua veát thöông, döôùi daïng caùc sôïi naám hoaëc ñoäng-baøo-töû (zoospores). Caùc coân truøng chích huùt traùi laø taùc nhaân môû ñöôøng cho maàm beänh xaâm nhaäp de daøng. Naám phaùt trieån maïnh trong ñieàu kieän aåm ñoä cao. ÔÛ ÑBSCL, beänh thöôøng gaây haïi naëng vaøo caùc thaùng 8-12. III. CAÙCH PHOØNG TR BEÄNH. - Traùnh troàng quaù daøy, gom caùc traùi beänh laïi roài phôi khoâ, ñoát hoaëc choân saâu. - Phoøng tr caùc coân truøng chích huùt traùi, traùnh gaây veát thöông cho traùi. - Phun thuoác leân laù, thaân vaø caønh mang traùi beänh: duøng thuoác Aliette 0,25%, thuoác se ñöôïc löu da n xuoáng, hoaëc caïo boû phaàn moâ beänh ôû thaân hoaëc caønh , treùt daàu haéc leân beà maët veát beänh roài phun thuoác ngöøa beänh. Coù theå phun thuoác Brestan 0,05% hoaëc Copper Zinc
  3. 0,3-0,4% leân traùi ñeå ngöøa beänh, ñ nh kyø 7-10 ngaøy/laàn. !BCAÙC BEÄNH THOÁI TRAÙI DO NAÁM!b I. TRIEÄU CHÖÙNG vaø TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH. 1. Thoái traùi do naám !IThielaviopsis paradoxa!i: Traùi coù veát thoái maøu naâu, coù muøi döùa, moâ veát beänh hôi meàm, khi aán nheï tay vaøo th veát beänh b lo m xuoáng. Haït trong traùi b thoái naâu vaø khoâ. Maàm beänh xaâm nhieåm qua veát thöông, noù coøn gaây beänh thoái cuoáng khoùm. 2. Thoái traùi do naám !IBotryodiplodia theobromae!i: Trieäu chöùng ñaàu tieân laø nhö ng ñoám nhoû maøu naâu, sau ñoù, ñoám lan daàn heát caû traùi vaø coù maøu ñen. Treân voû traùi, phaàn moâ beänh coù nhieàu ñoám ñen nhoû, noåi u hoaëc bung ra, ñoù laø caùc tuùi ñaøi cuûa naám beänh (pycnidia). Traùi b thoái khoâ vaø nhoû laïi. Maàm beänh xaâm nhieåm qua veát thöông. 3. Thoái traùi do naám !IMonilia roreri!i = Thoái xaùm traùi: Treân voû traùi coù ñoám beänh maøu vaøng nhaït hoaëc xaùm, coù vieàn maøu naâu ñen nhöng khoâng ro reät, daïng baát ñ nh. Ñoám beänh lôùn daàn, coù theå ñaït ñeán ñöôøng kính laø 7cm. Sau ñoù, ñoám coù maøu ñen vaø hôi nhu n nöôùc. Beänh lan vaøo haït vaø laøm traùi ruïng. Maàm beänh xaâm nhieåm qua khí khoång vaø veát thöông. 4. Thoái traùi do naám !ITrachysphaeria fructigena!i: Ñoám beänh maøu tím, sau ñoù, coù maøu naâu vaø lan khaép traùi. Trong ñieàu kieän aåm öôùt, trong voû traùi coù moät lôùp sôïi naám maøu traéng, veà sau, sôïi naám coù maøu hoàng roài maøu naâu, voû traùi coù moät lôùp naám nhö boät phuû ñaày, sôïi naám ñoùng thaønh töøng lôùp daøy laøm caùc traùi beänh dính nhau thaønh chuøm, khoù taùch rôøi ra. Phaàn beân trong traùi b ñoåi maøu vaø hö thoái: maïch nhöïa coù maøu naâu ñoû, phaàn côm vaø haït b hö hoaøn toaøn. 5. Thoái traùi do naám !INectria cacaoicola!i: Ñoám beänh coù nhieàu maøu saéc xuaát hieän treân voû traùi b khoâ. Beänh naày thöôøng xaûy ra ñoàng thôøi vôùi beänh loeùt thaân vaø caønh. Maàm beänh thuoäc Naám Nang, xaâm nhieåm qua veát thöông, coù giai ñoaïn sinh saûn voâ tính laø !IFusarium decemcellulare!i hoaëc !IF. theobrome!i
  4. II. CAÙCH PHOØNG TR BEÄNH. - Traùnh gaây veát thöông cho traùi. Phoøng tröø coân truøng caén phaù, gaây thöông tích cho traùi. - Phun thuoác ngöøa beänh cho traùi: duøng Brestan 0,01-0,015% hoaëc Copper Zinc 0,2-0,3%, phun ñeàu leân traùi vaø caønh mang traùi, ñ nh kyø 2 tuaàn/laàn. Khi beänh ña xuaát hieän th phun ñ nh kyø 7 ngaøy/laàn, vaøo muøa möa th ñ nh kyø 5 ngaøy/laàn. Thuoác Aliette khoâng cho hieäu quaû ñoái vôùi naêm daïng trieäu chöùng thoái traùi naày. !BBEÄNH LOEÙT CAØNH!b I. TRIEÄU CHÖÙNG BEÄNH. Beänh xuaát hieän treân thaân hoaëc caønh. Voû thaân hoaëc caønh nhaên nheo, troùc vaø bung ra laøm trô phaàn go coù maøu ñoû hoaëc tím. Phaàn treân veát beänh se ruïng laù, coøn trô laïi caønh cheát khoâ. Beänh thöôøng xuaát hieän ñoàng thôøi vôùi beänh thoái traùi. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH. Beänh do naám !ICeratocystis fimbriata!i gaây ra, giai ñoaïn sinh saûn voâ tính laø !IThielaviopsis paradoxa!i. Maàm beänh hieän dieän treân veát beänh ôû daïng sinh saûn voâ tính, ñoâi khi laø daïng sinh saûn hö u tính (quaû nang maøu ñen). Naám xaâm nhieåm qua veát thöông. III. CAÙCH PHOØNG TR BEÄNH. - Traùnh gaây veát thöông treân thaân, caønh. Neân treùt moät lôùp daàu haéc leân veát xeùn sau khi caét xeùn caây. Phoøng ngöøa caùc coân truøng caén phaù vaø ñuïc thaân hoaëc caønh caây, nhö con xeùn toùc. - Khi coù beänh th caïo boû heát phaàn moâ beänh, treùt daàu haéc leân, phun thuoác Brestan 0,01-0,015% hoaëc Copper Zinc 0,2-0,4%. !BBEÄNH THOÁI REÅ!b I. TRIEÄU CHÖÙNG BEÄNH. Laù coù maøu vaøng hoaëc naâu, heùo cheát nhöng va n coøn ñính treân caønh. Thaân vaø caønh coù veát loeùt. Reå coù sôïi naám maøu traéng aên saâu vaøo beân trong reå.
  5. II. TAÙC NHAÂN GAÂY BEÄNH. Beänh do naám !IRosellinia pepo!i, thuoäc Naám Nang. Sôïi naám h nh thaønh daïng h nh sao hoaëc h nh quaït, coù maøu xaùm hoaëc ñen, taïo thaønh lôùp than boïc laáy reå. Sôïi naám coù theå phaùt trieån aên saâu vaøo phaàn go , go trôû neân naâu hoaëc ñoû. Sôïi naám lan daàn leân roài boïc laáy phaàn goác caây. III. CAÙCH PHOØNG TR . Beänh töông ñoái khoù tr v khi beänh ñöôïc phaùt hieän th beänh ña ôû vaøo giai ñoaïn traàm troïng hoaëc ña cheát. Trong tröôøng hôïp naày, phaûi thieâu huûy reå caây beänh ñeå traùnh laây lan. Ngöøa beänh cho caây maïnh baèng caùch xôùi goác caây roài töôùi dung d ch thuoác Rovral 0,1% hoaëc Copper Zinc 0,2% vaøo ñaát quanh goác caây. Taêng cöôøng boùn phaân chuoàng nhaèm ñöa nguoàn vi-sinh-vaät ñoái khaùng vaøo ñaát. Ù w Ù ÿÿ VNI- Times

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản