Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Chia sẻ: Tran Van Tam Tam | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
1.436
lượt xem
94
download

Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

  1. §6. Bieán ñoåi ñôn giaûn bieåu thöùc chöùa caên thöùc baäc hai 1. Ñöa thöøa soá ra ngoøai daáu caên Pheùp bieán ñoåi 50 = 25.2 = 5 2 goïi laø pheùp ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên. Pheùp bieán ñoåi naøy coù theå aùp duïng cho nhieàu thöøa soá vaø cho caû nhaân töû laø bieåu thöùc chöõ. Ví duï : a) 20 = 4.5 = 2 2.5 = 2 5 b) 98 = 49.2 = 49 . 2 = 7 2 c) 21.75 = 7.3.3.25 = 3.3. 25. 7 = 15 7 d ) 72.a 2 b 4 = 36.2.a 2 b 4 = 36 . a 2 . b 4 . 2 = 6 a b 2 2 . Toång quaùt : A 2 B = A B (B ≥ 0) 2. Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên Pheùp bieán ñoåi 6 2 = 6 2 2 = 6 2.2 = 72 goïi laø pheùp ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên. Pheùp naøy coù theå aùp duïng cho nhieàu thöøa soá vaø cho caû nhaân töû laø bieåu thöùc chöõ. Toång quaùt : A B = A2 B (vôùi A ≥ 0 vaø B ≥ 0) A B = − A2 B (vôùi A < 0 vaø B ≥ 0) 32
  2. Baøi taäp 43. Vieát caùc soá hoaëc bieåu thöùc döôùi daáu caên thaønh daïng tích thích hôïp roài ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên. a) 54 b) 108 c) 0,1 20000 d) − 0,05 28800 e) 7.63.a 2 Giaûi a. 54 = 9.6 = 3 6 b. 108 = 36.3 = 6 3 c. 0,1. 20000 = 0,1. 10000.2 = 0,1.100. 2 = 10 2 d. −0, 05. 28800 = −0, 05. 14400.2 = −0, 05.120. 2 = −6 2 44. Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên: 2 2 3 5 ; −5 2; − xy ; x vôùi x > 0 vaø y > 0. x 3 Giaûi a. 3 5 = 9.5 = 45 b. −5 2 = − 25.2 = − 50 2 4 c. − xy = − xy 3 9 2 x2 2 d. x = = 2x x 2 45. a) 3 3 vaø b) 10 vaø 3 5 12 1 1 1 1 c) 51 vaø d) 6 vaø 6 150 5 2 3 2 Giaûi a. 3 3 = 9.3 = 27 > 12 b. 3 5 = 9.5 = 45 < 100 = 10 51 150 1 1 c. 51 =
  3. a. 2 3x − 4 3x = 27 − 3 3x 27 2 ⇔ 3 x = 27 ⇔ x = ⇔ x = 243 3 b. 3 2 x − 5 8 x + 7 18 x = 28 ⇔ 3 2 x − 10 2 x + 21 2 x = 28 ⇔ 14 2 x = 28 ⇔ 2 x = 2 ⇔ 2 x = 4 ⇔ x = 2 47. Ruùt goïn : 3( x + y ) 2 2 a. 2 vôùi x > 0, y >0 vaø x khaùc y x − y2 2 5a 2 (1 − 4a + 4a 2 ) vôùi a > 0, 5 2 b. 2a − 1 Giaûi 3( x + y ) 2 2 23 6 a. 2 = . x+ y = 2 ( x − y )( x + y ) x− y x − y2 2 5a 2 (1 − 4a + 4a 2 ) = 2 2 5a b. 1 − 2 a = 2 5a 2a − 1 2a − 1 34
  4. BAØI TAÄP TÖÏ GIAÛI Baøi 1 Ruùt goïn moãi bieåu thöùc sau baèng caùch ñöa thöøa soá ra ngoaøi daáu caên : 1. 54 108 2. 0,01 20000 3. − 0,05 43200 4. 7.63.a 2 a 2 b 4 1 5. 8a 5 b 3 c 2 (a,b,c>0) 2abc Baøi 2 Ñöa thöøa soá vaøo trong daáu caên : 2 51 1. 5 3 − 2 5 7 3 26 x y y 3 2 2. x x x x x 5 y x Baøi 3 So saùnh caùc caëp soá sau ñaây : 1. 2 3 vaø 15 2. 20 vaø 3 2 1 1 54 vaø 3. 150 3 5 3 2 6 vaø 6 4. 2 3 Baøi 4 Giaûi caùc baát phöông trình sau : 1. 2 − x 2 − 2x + 1 ≤ 1 2. x 2 − 4x ≤ 5 3. x 4 − 8x 2 + 16 ≥ 2 − x x 2 − 4x + 3 4. >0 2 25 − x Höôùng daãn : 35
  5. 1. (1) ⇔ x 2 − 2x + 1 ≥ 1 ⇔ x − 1 ≥ 1 ⎡x −1 ≥ 1 ⎡x ≥ 2 ⇔⎢ ⇔⎢ ⎣ x − 1 ≤ −1 ⎣x ≤ 0 ⎪ x ≤ 0 hoaëc x ≥ 4 ⎧ ⎧ x ≤ 0 hoaëc x ≥ 4 2. (2) ⇔ ⎨ 2 ⇔⎨ ⎩−1 < x < 5 ⎪ x − 4x − 5 < 0 ⎩ ⇔ −1 < x ≤ 0, 4 ≤ x < 5 ⎡ x ≥ −1 3. (3) ⇔ x 2 − 4 ≥ 2 − x ⇔ ⎢ ⎣ x ≤ −3 ⎧25 − x 2 > 0 ⎧−5 < x < 5 ⎪ 4. (4) ⇔ ⎨ ⇔⎨ ⎩ x > 3 hoaëc x < 1 ⎪ x 2 − 4x + 3 > 0 ⎩ ⇔ −5 < x
Đồng bộ tài khoản