intTypePromotion=1

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 01/PYC"

Chia sẻ: Tran Nhu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
793
lượt xem
25
download

BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 01/PYC"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phiếu dùng cho việc yêu cầu công chứng hợp đồng văn bản dùng cho phòng công chứng theo mẫu soos/PYC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU " PHIẾU YÊU CẦU CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG, VĂN BẢN- MẪU SỐ 01/PYC"

  1. Mẫu số 01/PYC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHI Ế U YÊ U C Ầ U C ÔN G C H Ứ N G H Ợ P Đ Ồ N G, VĂ N B Ả N Kính gửi: Phòng Công chứng số...... tỉnh/thành phố.................... Họ và tên người nộp phiếu:……. ……………............….........………… Địa chỉ liên hệ: …...................…………………………............……….. Số điện thoại: …………..……………..................................................... Email: ....................................................................................................... Số Fax: ……...........………...................................................................... Yêu cầu công chứng về: .......................................................................... .................................................................................................................. Các giấy tờ nộp kèm theo Phiếu này gồm có: 1.…………………………….......………….........………....................….…… 2................................................................................................................…….. 3.…………....…………………………................………....................…….… 4.......................................................................................................................... 5.......................................................................................................................... 6.......................................................................................................................... 7.......................................................................................................................... 8.......................................................................................................................... 9.......................................................................................................................... 10........................................................................................................................ Thời gian nhận phiếu ......... giờ, ngày......./......./......... NGƯỜI NHẬN PHIẾU NGƯỜI NỘP PHIẾU (Ký và ghi rừ họ tờn) (Ký và ghi rừ họ tờn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2