Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

452
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định về việc hoàn thuế theo Mẫu số: 04/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế "

  1. Mẫu số: 04/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........        QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế; - Theo đề nghị của ......; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Hoàn lại cho (Ông/Bà/Tổ chức):...................................................... Mã số thuế:.................................................................................................... Số tiền thuế ................... là: ................................................................ đồng. (bằng chữ: ....................................................................................................) Thời gian phát sinh số thuế được hoàn: ........................................................ Lý do hoàn thuế: ........................................................................................... Cách thức hoàn thuế: .................................................................................... Điều 2: Kho bạc Nhà nước..................... chịu trách nhiệm chi hoàn thuế cho.................................................. theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người được hoàn thuế, Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - KBNN tỉnh, thành phố.........; - ...........; - Lưu: VT, ........
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2