intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế "

Chia sẻ: Lan Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
423
lượt xem
36
download

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu quyết định về việc hoàn thuế theo Mẫu số: 04/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế "

  1. Mẫu số: 04/HTBT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN THUẾ RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........        QUYẾT ĐỊNH Về việc hoàn thuế CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ các Luật thuế, Pháp lệnh thuế, Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế; - Theo đề nghị của ......; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Hoàn lại cho (Ông/Bà/Tổ chức):...................................................... Mã số thuế:.................................................................................................... Số tiền thuế ................... là: ................................................................ đồng. (bằng chữ: ....................................................................................................) Thời gian phát sinh số thuế được hoàn: ........................................................ Lý do hoàn thuế: ........................................................................................... Cách thức hoàn thuế: .................................................................................... Điều 2: Kho bạc Nhà nước..................... chịu trách nhiệm chi hoàn thuế cho.................................................. theo quy định tại Điều 1 của Quyết định này. Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người được hoàn thuế, Trưởng các bộ phận liên quan của cơ quan thuế chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - KBNN tỉnh, thành phố.........; - ...........; - Lưu: VT, ........
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2