intTypePromotion=1

Bộ 13 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019-2020 có đáp án

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:47

0
134
lượt xem
16
download

Bộ 13 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019-2020 có đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để đạt kết quả cao trong kì thi lớp 6 sắp tới, các em có thể tham khảo và tải về tài liệu "Bộ 13 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án và giải chi tiết)" được TaiLieu.VN chia sẻ dưới đây để có thêm tư liệu ôn tập, luyện tập giải đề thi toán nhanh và chính xác giúp các em tự tin đạt điểm cao trong kì thi này. Chúc các em thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ 13 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2019-2020 có đáp án

Đề thi học kì 2 lớp 6 môn Toán năm 2019-2020

1. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề số 1

A. TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số?
A.  frac{{0,5}}{{ - 4}}          B. frac{3}{{13}}          C. frac{0}{8}         D. frac{1}{{ - 9}}
Câu 2: Số nghịch đảo của frac{{ - 6}}{{11}} là:
A. frac{{11}}{{ - 6}}          B. frac{6}{{11}}          C. frac{{ - 6}}{{ - 11}}          D. frac{{ - 11}}{{ - 6}}
Câu 3: Khi rút gọn phân số frac{{ - 27}}{{63}} ta được phân số tối giản là:
A. frac{{ - 3}}{7}          B. frac{9}{{21}}           C. frac{3}{7}          D. frac{{ - 9}}{{21}}
Câu 4: frac{3}{4} của 60 là:
A. 45             B. 30           C. 40             D. 50
Câu 5: Số đối của frac{{ - 7}}{{13}} là:
A. frac{7}{{13}}          B. frac{{ - 7}}{{ - 13}}           C. frac{{13}}{{ - 7}}          D. frac{7}{{ - 13}}
Câu 6: Hỗn số 2frac{1}{4} viết dưới dạng phân số là:
A. frac{9}{4}          B. frac{7}{4}          C. frac{6}{4}          D. frac{8}{4}
Câu 7: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu frac{2}{5} của a bằng 4?
A. 10          B. 12           C. 14           D. 16
Câu 8: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu?
A. 1100       B. 1000          C. 900           D. 1200
B. TỰ LUẬN: (6điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Thực hiện các phép tính sau:    
a) frac{{ - 1}}{8} + frac{{ - 5}}{3}              b)frac{{ - 6}}{{35}} cdot frac{{ - 49}}{{54}}                c) frac{{ - 4}}{5}:frac{3}{4}
Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh:    
a)frac{{31}}{{17}} + frac{{ - 5}}{{13}} + frac{{ - 8}}{{13}} - frac{{14}}{{17}}                  b) frac{{ - 5}}{7} cdot frac{2}{{11}} + frac{{ - 5}}{7} cdot frac{9}{{11}} + frac{5}{7}
Câu 3: (2,0 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng frac{1}{6} số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng frac{1}{3} số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.
Câu 4: (1,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 và góc xOy = 800.
a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?
b. Tính góc yOt?
c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao?

--Còn tiếp--

2. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề số 2

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM   (3 điểm)

1. frac{{{{left( { - 2} 
ight)}^3}}}{3} bằng:                                             A. frac{8}{3}                B. frac{{ - 8}}{3}            C. frac{8}{{27}}           D. frac{{ - 8}}{{27}}

2. Kết quả của phép tính  - 2frac{2}{3}.{left( { - 3} 
ight)^2} là:       A.-24               B. 24            C. 12            D. -12

3. Số đối của 20120 là:                                A. -2012          B. frac{1}{{2012}}        C. -1             D. 1

4. Số nghịch đảo của  - 1frac{1}{3} là:                      A. frac{4}{3}                B. frac{{ - 4}}{3}           C. frac{3}{4}            D. frac{{ - 3}}{4}

5. Giá trị của x thỏa mãn: x + frac{3}{5} = frac{1}{{15}} là:       A. frac{{15}}{8}                B. frac{{ - 15}}{8}         C. frac{{ - 8}}{{15}}          D. frac{8}{{15}}

6. left| {x - frac{1}{2}} 
ight| = 0. Vậy x bằng:                             A. frac{1}{2}                 B. frac{{ - 1}}{2}           C. frac{1}{2} và frac{{ - 1}}{2}    D. 0

7.  0,25 của -30 là:                                       A. -120             B.120            C.  - 7frac{1}{2}       D.  - 7frac{1}{3}

8.  Góc bù với góc có số đo bằng 600 là góc có số đo bằng:

A. 300

B. 1200

C. 600

D. 1800

9.  Qua 4 điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, số đường thẳng vẽ được là:

A. 6

B. 12

C. 4

D. 7

10. Cho widehat A và widehat B là hai góc phụ nhau, biết 2.widehat A = 3.widehat B. Số đo góc B là:

A. 200

B. 300

C. 360

D.720

11. Tổng các số nguyên x thỏa mãn:  - 1 le x < 2 là:

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

12. Cho 10 đường thẳng phân biệt cùng đi qua điểm O. Số góc đỉnh O được tạo thành là:

A. 190

B. 45

C. 90

D. 10

PHẦN II: TỰ LUẬN   (7 điểm)

Bài 1: ( 1,5 điểm) Tính nhanh           a, frac{{ - 3}}{7} - left( {frac{2}{3} - frac{3}{7}} 
ight)                  b, frac{2}{{15}}:left( {frac{1}{3}.frac{4}{5} - frac{1}{3}.frac{6}{5}} 
ight)

Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm x biết:          a, frac{3}{4} + frac{1}{4}.x = frac{5}{8}                     b, 25 %.x  + x = - 1,25

Bài 3: ( 1,5 điểm)  Kết quả thống kê bài kiểm tra toán cuối năm học của lớp 6A như sau: Số bài điểm giỏi chiếm 25% tổng số bài; số bài điểm khá chiếm frac{1}{3} tổng số bài; còn lại 15 bài đạt điểm trung bình và yếu. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh?

Bài 4: (2 điểm) Cho hai góc kề bù widehat {xOy} và widehat {yOz}, biết widehat {xOy} = {60^0}

a, Tính số đo góc yOz

b, Gọi Om là tia phân giác của góc yOz. Chứng tỏ Oy là tia phân giác của góc xOm

Bài 5: (0,5 điểm) Tính: A = frac{1}{{1.3}} + frac{1}{{3.5}} + frac{1}{{5.7}} + ... + frac{1}{{2011.2013}}

--Còn tiếp--

3. Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 6 - Đề số 3

I.Trắc nghiệm: (3 đ)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng trong các câu sau:

Câu 1: Hai phân số frac{{
m{a}}}{{
m{b}}} và frac{{
m{c}}}{{
m{d}}} bằng nhau khi nào?

A. ad = bc   

B. ad = dc

C. ab = dc

D. bc = ad

Câu 2: Cho biết: frac{{
m{x}}}{4}{
m{ = }}frac{1}{2}, vậy x bằng

A. 1

B. 2

C. 3

D. -2

Câu 3: frac{{ - 4}}{7}:2 được kết quả là:

A. frac{{ - 2}}{7}

B. frac{{ - 8}}{7}

C. frac{7}{8}

D. frac{4}{{14}}

Câu 4: Sắp xếp các số nguyên sau: 5; -12; 8; -4; 2; 0. theo thứ tự tăng dần ta được:

A. 12;-4;0;2;5;8

B. 0 ;-12 ;-4 ;2 ;5 ;8

C. -12 ;-4 ;0 ;2 ;5 ;8

D. 8 ;5 ;2 ;0 ;-4 ;-12

Câu 5: Kết quả của phép tính : 5. 2016 – 5. 2015 bằng:

A. - 1

B. 1

C. - 5

D. 5

Câu 6 : Góc có số đo bằng 650 là góc gì ?

A. Góc nhọn

B. Góc vuông

C. Góc tù

D. Góc bẹt

Bài 3: (2.0 điểm)

1. Thực hiện phép tính:

a. left( {frac{3}{8} + frac{{ - 3}}{4} + frac{7}{{12}}} 
ight):frac{5}{6} + frac{1}{2}                             b. frac{{ - 3}}{7}.frac{5}{9} + frac{4}{9}.frac{{ - 3}}{7} + 2frac{3}{7}

2. Tìm x, biết:

a. frac{2}{3}x - frac{1}{2}x = frac{5}{{12}}                                         b. left( {2frac{4}{5}x - 50} 
ight):frac{2}{3} = 51

--Còn tiếp--

Trên đây là một phần trích nội dung Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 năm 2019-2020. Để tham khảo đầy đủ, mời các bạn đăng nhập và tải về tài liệu. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 2 Vật lí lớp 6 năm 2019-2020 (Có đáp án)

ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2