Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 24

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
46
lượt xem
17
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 24

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 24 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 24

  1. Bài : 14844 Một cation có cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng là Cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng của nguyên tử R có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả A, B, C đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 14843 Số electron tối đa N trong một lớp electron có thể tính được khi biết số thứ tự của lớp n, theo công thức: Chọn một đáp án dưới đây A. N = 2n B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14842 Các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là đúng: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Tất cả các nguyên tố có 3 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại B. Tất cả các nguyên tố có 5 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim C. Thông thường các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là phi kim D. Tất cả các nguyên tố có 4 electron ở lớp ngoài cùng đều là kim loại Đáp án là : (A) Bài : 14841 Muốn điều chế 1 tấn dùng làm xà phòng thì lượng chất béo cần dùng là bao nhiêu?
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. 1,211 tấn B. 1,2 tấn C. 1,121 tấn D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 14840 Có 3 bình đựng chất: Chỉ dùng thêm một hoá chất nào sau đây để nhận biết 3 chất trên: Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch HCl B. Quì tím C. đặc D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 14839 Cho 1,405g hỗn hợp tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 3,405g B. 4,405g C. 5,405g D. 2,405g Đáp án là : (A) Bài : 14838 Dùng hai hoá chất nào sau đây để nhận biết 4 chất bột là và Chọn một đáp án dưới đây A. Nước, phenolphtalein B. Nước, quì tím C. Dung dịch HCl, dung dịch
  3. D. Dung dịch quì tím Đáp án là : (B) Bài : 14837 Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử Kết quả nghiên cứu cho thấy phân tử X có chứa nhóm hiđroxyl. Cho 3g hợp chất đó tác dụng với Na thu được 0,56 lít khí hiđro (ở đktc). Số nhóm hiđroxyl (-OH) trong phân tử hợp chất X là: Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. Không xác định được. Đáp án là : (A) Bài : 14835 Cho 1,365g một kim loại kiềm X tan hoàn toàn vào nước thu được một dung dịch có khối lượng lớn hơn so với khối lượng nước đã dùng là 1,33g. X là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Na B. K C. Rb D. Cs Đáp án là : (B) Bài : 14834 Hợp chất hữu cơ X không vòng, thành phần phân tử gồm C, H, N. %N chiếm 23,7% (theo khối lượng), X tác dụng với HCl theo tỉ lệ số mol 1 : 1. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14833
  4. Những loại hợp chất hữu cơ nào đã học sau đây có thể tham gia phản ứng thủy phân? Chọn một đáp án dưới đây A. Este hữu cơ và lipit B. Saccarozơ tinh bột, xenlulozơ C. Amin D. A và B đúng Đáp án là : (D) Bài : 14829 Một hợp chất hữu cơ X (C, H, O) chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 1 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch trong thu được 4 mol Ag. Biết oxi chiếm 37,21% về khối lượng trong phân tử X. X có công thức phân tử nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. HCHO B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14828 Để nhận biết dung dịch chất glixin, hồ tinh bột, lòng trắng trứng, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng qui tím, dùng dung dịch iot. B. Dùng dung dịch iot, dùng dung dịch C. Dùng quì tím, dùng dung dịch D. Dùng dùng dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 14827 Hợp chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất?
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14826 Khi lên men 1 tấn ngô chứa 65% tinh bột thì khối lượng ancol etylic thu được bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Biết hiệu suất phản ứng lên men đạt 80%. Chọn một đáp án dưới đây A. 290kg B. 293,5kg C. 300kg D. 350kg Đáp án là : (B) Bài : 14825 Cho phản ứng: A (k) + 2B (k) C (k) + D (k) Khi áp suất của hệ tăng lên 2 lần thì tốc độ phản ứng tăng lên là: Chọn một đáp án dưới đây A. 9 lần B. 8 lần C. 4 lần D. 6 lần Đáp án là : (B) Bài : 14824 Cho phản ứng: A (k) + 2B (k) C (k) + D (k) Nồng độ chất B tăng lên 3 lần và nồng độ chất A không đổi thì tốc độ phản ứng tăng hay giảm đi bao nhiêu lần (trong các số cho dưới đây)?
  6. Chọn một đáp án dưới đây A. Tăng lên 9 lần B. Giảm đi 9 lần C. Tăng lên 4,5 lần D. Kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 14823 Sau khi trộn 40ml dung dịch 0,25M với 60ml dung dịch NaOH 0,5M thì pH dung dịch sau khi trộn là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 13 B. 11 C. 12 D. 10 Đáp án là : (A) Bài : 14822 Một nguyên tố R có hoá trị trong oxit bậc cao nhất bằng hoá trị trong hợp chất khí với hiđro, phân tử khối oxit này bằng 1,875 lần phân tử khối hợp chất khí với hiđro. R là nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. C B. Si C. S D. N Đáp án là : (B) Bài : 14821 Tính chất hoá học của nguyên tố trong nhóm A giống nhau vì: Chọn một đáp án dưới đây A. Là các nguyên tố s và nguyên tố p B. Có hoá trị giống nhau C. Nguyên tử của các nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau
  7. D. B và C đều đúng. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản