Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 38

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
44
lượt xem
14
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 38

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 38 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 38

  1. Bài : 14546 Cho glixerol tác dụng với hỗn hợp axit béo gồm Số este tối đa có thể thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 18 B. 16 C. 15 D. 17 Đáp án là : (A) Bài : 14545 Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hoá học tăng dần? Chọn một đáp án dưới đây A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe Đáp án là : (C) Bài : 14544 Chọn câu sai trong các câu dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Ancol etylic là hợp chất hữu cơ, phân tử có chứa các nguyên tố C, H, O. B. Ancol etylic có công thức phân tử là C. Chất có công thức phân tử là ancol etylic. D. Vì ancol etylic cũng như hợp chất hữu cơ khác nên khi đốt cháy thu được và Đáp án là : (C) Bài : 14543 Cho 3,60g hỗn hợp gồm kali và một kim loại kiềm (M) tác dụng hết với nước cho 2,24 lít khí hiđro (ở đktc). Nguyên tử khối của M bằng: Chọn một đáp án dưới đây
  2. A. M > 36 B. M < 36 C. M = 36 D. M = 39 Đáp án là : (B) Bài : 14542 Nhúng một thanh graphit được phủ một lớp kim loại hoá trị II vào dung dịch dư. Sau phản ứng, khối lượng của thanh graphit giảm đi 0,24g. Cùng thanh graphit này nếu được nhúng vào dung dịch thì khi phản ứng xong khối lượng thanh graphit tăng lên 0,52g. Kim loại hoá trị II là kim loại nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Pb B. Cd C. Al D. Sn Đáp án là : (B) Bài : 14541 Để nhận biết các dung dịch hoá chât riêng biệt: etyl axetat, fomalin, axit axetic, etanol, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Quì tím, dùng natri kim loại. B. Quì tím, dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. C. Dùng natri kim loại, dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. D. Dùng phenolphtalein, dùng dung dịch trong dùng natri kim loại. Đáp án là : (B) Bài : 14540 Đốt cháy 14,6g axit no đa chức Y thu được 0,6 mol và 0,5 mol Công thức cấu tạo của Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  3. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 14539 Cho canxi cacbua phản ứng với nước rồi dẫn khí sinh ra sục qua dung dịch M gồm ở thu được hỗn hợp X gồm 2 chất khí. Cho hỗn hợp X phản ứng với dung dịch trong amoniac dư thì thu được 11,04g hỗn hợp rắn Y. Hiệu suất phản ứng cộng nước của chất khí vào dung dịch M là bao nhiêu (trong các số dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 79% B. 80% C. 85% D. A, B, C đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 14538 Đun nóng a gam hỗn hợp hai ancol no đơn chức với ở thu được 13,2g hỗn hợp 3 ete có số mol bằng nhau và 2,7g Biết phân tử khối 2 ancol hơn kém nhau 14 đvC. Công thức phân tử của 2 ancol đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (C) Bài : 14537 Ancol X đơn chức có 60% khối lượng cacbon trong phân tử. Công thức phân tử của ancol là: Chọn một đáp án dưới đây A. B.
  4. C. D. A, B, C đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14536 Đốt cháy số mol như nhau của 2 hiđrocacbon X và Y mạch hở thu được số mol như nhau, còn tỉ lệ số mol và của chúng là 1 và 1,5. X và Y có công thức phân tử lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (A) Bài : 14535 Crăcking hoàn toàn một ankan X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với hiđro bằng 18. X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 14534 Tìm phản ứng nhiệt phân sai: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  5. Đáp án là : (B) Bài : 14533 Trong 5 nguyên tử: Cặp nguyên tử nào sau đây là đồng vị? Chọn một đáp án dưới đây A. C và D B. C và E C. A và B D. B và C Đáp án là : (B) Bài : 14532 Cho dung dịch biết rằng số phân li của axit bằng Nồng độ của ion (ion/l) trong dung dịch là giá trị nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14531 Nguyên tử khối trung bình của clo là 36,5. Clo trong tự nhiên có hai đồng vị là 35 và 37. Phần trăm về khối lượng của chứa trong (với H là đồng vị O là đồng vị ) là giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 9,404% B. 8,95% C. 9,67% D. 9,204% Đáp án là : (D)
  6. Bài : 14530 Cho các phân tử sau: Trong các phân tử trên, phân tử nào có liên kết cộng hoá trị có cực? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14529 Cho các chất sau: Liên kết cộng hoá trị có cực có trong chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14528 Có 3 mẫu hợp kim: Mg-Al, Mg-Na, Mg-Cu. Chỉ dùng một chất nào trong số các chất cho dưới đây để nhận biết? Chọn một đáp án dưới đây A. Nước. B. Dung dịch C. Dung dịch D. Dung dịch Đáp án là : (A) Bài : 14526
  7. M và N là hai chất chỉ chứa các nguyên tố A và B. Thành phần phần trăm của nguyên tố A trong M và N lần lượt là 30,4% và 25,9%. Nếu công thức phân tử của M là thì công thức phân tử của N là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C sai. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản