Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 39

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
39
lượt xem
13
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 39

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 39 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 39

  1. Bài : 14525 Đốt cháy hoàn toàn 0,1mol este X thu được 0,3mol và 0,3 mol . Nếu cho 0,1mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8,2g muối. X là công thức cấu tạo nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14524 Có các chất: axit axetic, glixerol, ancol etylic, glucozơ. Chỉ dùng một thuốc thử nào sau đây để nhận biết? Chọn một đáp án dưới đây A. Quỳ tím B. Kim loại Na C. Dung dịch D. Đáp án là : (D) Bài : 14523 Có 4 kim loại A, B, C, D đứng sau Mg trong dãy hoạt động hoá học. Biết rằng: - A và B tác dụng với dung dịch loãng giải phóng hiđro. - A hoạt động hoá học kém hơn B. - C và D không có phản ứng với dung dịch - D tác dụng với dung dịch muối C và giải phóng C. Hãy xác định thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng (theo chiều hoạt động hoá học giảm dần). Chọn một đáp án dưới đây A. B, D, C, A B. B, A, D, C C. A, B, D, C
  2. D. A, B, C, D Đáp án là : (B) Bài : 14522 Chọn câu đúng nhất trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Dầu mỏ là một hợp chất phức tạp. B. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hợp chất hữu cơ. C. Dầu mỏ là hỗn hợp tự nhiên của nhiều loại hiđrocacbon. D. Dầu mỏ sôi ở nhiệt độ xác định. Đáp án là : (C) Bài : 14521 Cho khí CO qua ống đựng a gam hỗn hợp gồm nung nóng. Khí thoát ra được cho vào nước vôi trong dư thấy có 30g kết tủa trắng. Sau phản ứng, chất rắn trong ống sứ có khối lượng 202g. Khối lượng a gam của hỗn hợp các oxit ban đầu là: Chọn một đáp án dưới đây A. 200,8g B. 216,8g C. 206,8g D. 103,4g Đáp án là : (C) Bài : 14520 Cho 1,12g bột Fe và 0,24g bột Mg tác dụng với 250ml dung dịch khuấy nhẹ cho đến khi dung dịch mất màu xanh. Nhận thấy khối lượng kim loại sau phản ứng là 1,88g. Nồng độ mol/l của dung dịch là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,15M B. 0,05M C. 0,1M D. 0,12M Đáp án là : (C) Bài : 14519
  3. Viết công thức của chất X có công thức , biết rằng khi hiđrô hoá chất đó ta thu được chất isopentan. Chất này có khả năng trùng hợp thành cao su được không (trong số các công thức sau đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. ...(trang 18) B. ...(trang 18) C. ...(trang 18) D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 14518 Các chất hữu cơ A, B, C, D, E có cùng công thức phân tử , A, B có phản ứng với Na và NaOH. Chất còn lại đều tác dụng với NaOH, riêng chất E còn tham gia phản ứng tráng gương. Các chất A, B, C, D, E là chất nào sau đây. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 14517 Ta có thể dùng 2 thuốc thử nào sau đây để phân biệt các chất lỏng hecxin-1, propanal, propanol, axit acrylic, dung dịch fomon: Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng dung dịch brom, dùng dung dịch trong B. Dùng dung dịch brom, dùng quỳ tím. C. Dùng dung dịch trong , dùng quỳ tím. D. Dùng dung dịch trong , dùng thuốc tím. Đáp án là : (A) Bài : 14515
  4. Điều nào sau đây luôn đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Bất cứ anđehit nào khi tác dụng với lượng dư dung dịch cũng tạo ra số mol Ag gấp đôi số mol anđehit đã dùng. B. Một anđehit đơn chức, mạch hở bất kì, cháy cho số mol nhỏ hơn số mol phải là anđehit chưa no. C. Công thức tổng quát của một anđehit no mạch hở bất kì (x là số nhóm -CHO) D. B, C luôn đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14514 Hai hỗn hợp chất hữu cơ X, Y tạo bởi 3 nguyên tố C, H, O và đều có 34,78% oxi về khối lượng. Nhiệt độ sôi của X là của Y là . Công thức cấu tạo của X và Y là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 14513 Một hỗn hợp 2ankan là đồng đẳng kế tiếp có khối lượng 24,8g; thể tích tương ứng của hỗn hợp là 11,2 lít (đktc). Công thức phân tử của 2 ankan là: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 14512
  5. Đốt cháy hoàn toàn 0,15mol ankan thu được 9,45g . Sục hỗn hợp sản phẩm vào dung dịch dư thì khối lượng kết tủa thu được là: Chọn một đáp án dưới đây A. 37,5g B. 35,7g C. 36,5g D. 38,5g Đáp án là : (A) Bài : 14511 Cho phản ứng thuận nghịch đang ở trạng thái cân bằng: Khi có cân bằng, kết quả tính của hỗn hợp cho thấy có 1,5mol , 2,0 mol và 3,0 mol . Số mol có mặt lúc ban đầu là Chọn một đáp án dưới đây A. 5 B. 5,75 C. 5,25 D. 5,52 Đáp án là : (C) Bài : 14510 Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế khí từ thí nghiệm nào trong các thí nghiệm sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Nhiệt phân muối B. Cho muối amoni tác dụng với dung dịch kiềm và đun nóng nhẹ. C. Đốt khí trong dòng khí tinh khiết. D. Thêm dư vào dung dịch và đun nóng nhẹ. Đáp án là : (B) Bài : 14509
  6. Nồng độ của ion trong dung dịch bằng . Dung dịch này có pH là: Chọn một đáp án dưới đây A. 9,15 B. 9,35 C. 9,25 D. Kết quả khác. Đáp án là : (C) Bài : 14508 Một dung dịch có . Môi trường của dung dịch là: Chọn một đáp án dưới đây A. Axit B. Kiềm C. Trung tính D. Không xác định được. Đáp án là : (A) Bài : 14507 Dãy nào trong các dãy hợp chất dưới dây chứa các hợp chất có độ phân cực của liên kết tăng dần: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 14506 Phát biểu nào sau đây luôn luôn đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Một chất hay ion có tính oxi hoá gặp một chất hay ion có tính khử thì nhất thiết xảy ra phản ứng oxhi hoá - khử. B. Một chất hay ion thì hoặc chỉ có tính khử hoặc chỉ có tính oxi hoá.
  7. C. Trong mỗi nhóm A của bảng tuần hoàn, chỉ gồm các nguyên tố kim loại hoặc gồm các nguyên tố phi kim. D. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử luôn luôn là số nguyên dương. Đáp án là : (D) Bài : 14505 Đốt cháy hoàn toàn 0,2mol hỗn hợp 2 axit cacboxylic thu được 6,72 lít (đktc) và 5,4g Nếu hai axit là đồng đẳng kế tiếp thì công thức phân tử của chúng là công thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B)
Đồng bộ tài khoản