Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 41

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
40
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 41

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 41 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 41

  1. Bài : 14483 Cho 4,64g hỗn hợp gồm (trong đó số mol FeO bằng số mol ) tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là: Chọn một đáp án dưới đây A. 0,46 lít B. 0,16 lít C. 0,36 lít D. 0,26 lít Đáp án là : (B) Bài : 14482 Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch dư thu được 40g kết tủa. X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Đáp án là : (C) Bài : 14481 Chia a gam ancol etylic thành hai phần bằng nhau: - Phần 1 đem đun nóng với đặc ở thu được khí X. Đốt cháy hoàn toàn khí X này thu được 13,5g - Phần 2 đem đốt cháy hoàn toàn thì thu được Y lít khí (đktc). Y có giá trị là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 16,8 lít B. 15,8 lít C. 14,8 lít D. 17,8 lít Đáp án là : (A)
  2. Bài : 14480 Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không màu là HCl, NaCl, Hãy chọn thuốc thử nào sau đây để nhận biết dung dịch trong mỗi lọ? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng muối bari B. Dùng quì tím và muối bari C. Dùng dung dịch D. Dùng quì tím và dung dịch Đáp án là : (B) Bài : 14479 Cho hỗn hợp Al và Fe tác dụng với hỗn hợp dung dịch chứa và thu được dung dịch B và chất rắn D gồm 3 kim loại. Cho D tác dụng với dung dịch HCl dư có khí bay lên. Thành phần chất rắn D là: Chọn một đáp án dưới đây A. Al, Fe và Cu B. Fe, Cu và Ag C. Al, Cu và Ag D. Kết quả khác. Đáp án là : (B) Bài : 14478 Cho hỗn hợp Cu và Fe dư vào dung dịch loãng, nguội được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X được kết tủa Y. Kết tủa Y gồm những chất nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. D. Không xác định được Đáp án là : (C) Bài : 14477
  3. Chọn câu sai trong các câu sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Protein, tinh bột và xenlulozơ là polime thiên nhiên. B. Polime thiên nhiên là những polime điều chế từ những chất có sẵn trong thiên nhiên. C. Tơ, sợi được chế biến từ những sản phẩm chế biến từ dầu mỏ gọi là tơ sợi tổng hợp. D. Tơ visco, tơ axetat là tơ nhân tạo, được chế biến hoá học từ các polime thiên nhiên. Đáp án là : (B) Bài : 14476 Thuỷ phân este trong môi trường axit, ta thu được một hỗn hợp có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của este có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14475 Với n tối thiểu bằng bao nhiêu thì có được hợp chất X có công thức phân tử khi đun nóng với dung dịch NaOH được hợp chất Y(C, H, O, Na) thoả mãn. ankan đơn giản nhất. Chọn một đáp án dưới đây A. n = 3 B. n = 4 C. n = 2 D. n = 1 Đáp án là : (B) Bài : 14474 Một chất hữu cơ X có công thức phân tử là không tác dụng với nước brom. Oxi hoá mạnh X với kali pemanganat, đun nóng tạo thành axit benzoic. X có công thức cấu tạo nào sau đây?
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. và D. Tất cả đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14473 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần nhiệt độ sôi: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14471 Đun nóng một ancol M với đậm đặc ở thu được một anken duy nhất. Công thức tổng quát của ancol là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14470 Một hỗn hợp gồm và ankanol X. Đốt cháy cùng số mol mỗi ancol thì lượng sinh ra từ ancol này bằng lượng nước sinh ra từ ancol kia. Nếu đun nóng hỗn hợp trên với đậm đặc ở thì chỉ thu được 2 anken. X có công thức cấu tạo nào sau đây?
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. B. ... (trang 11) C. D. Đáp án là : (C) Bài : 14469 Hiđrocacbon X là chất khí ở điều kiện thường, công thức phân tử có dạng X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Đáp án là : (A) Bài : 14468 Cho 0,2 mol vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng trong dung dịch có các muối: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 14467 Phản ứng giữa với P tạo khí NO. Tổng các hệ số trong phương trình phản ứng oxi hoá - khử này là: Chọn một đáp án dưới đây A. 19 B. 17
  6. C. 18 D. 20 Đáp án là : (C) Bài : 14466 Dung dịch axit fomic 0,007M có pH = 3,0 thì độ điện li bằng bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 14,28% B. 14,82% C. 14,18% D. 15,28% Đáp án là : (A) Bài : 14465 Khi pha loãng dung dịch một axit yêu, độ điện li của nó tăng. Ý kiến nào sau đây là đúng: Chọn một đáp án dưới đây A. Hằng số phân li axit tăng B. Hằng số phân li axit không đổi. C. Hằng số phân li axit giảm D. Không xác định được Đáp án là : (B) Bài : 14464 Nguyên tử X tạo được ion có 116 hạt gồm proton, electron và nơtron. Công thức oxit cao nhất và hiđrõit cao nhất của X là công thức nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 14463
  7. Nguyên tử X có phân lớp electron ngoài cùng là Hãy chỉ ra câu sai sau đây khi nói về nguyên tử X: Chọn một đáp án dưới đây A. Lớp ngoài cùng của nguyên tử X có 6 electron. B. Hạt nhân nguyên tử X có 16 proton. C. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở chu kì 3. D. Trong bảng tuần hoàn X nằm ở nhóm IVA. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản