Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 42

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
39
lượt xem
11
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 42

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 42 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng vận...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 42

  1. Bài : 14462 Cấu hình electron của ion là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14461 Những câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của kim loại kiềm thổ? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Tính khử của kim loại tăng theo chiều năng lượng ion hoá tăng. B. Tính khử của kim loại tăng theo chiều năng lượng ion hoá giảm. C. Tính khử của kim loại tăng theo chiều thế điện cực chuẩn giảm. D. Tính khử của kim loại tăng theo chiều thế điện cực chuẩn tăng. Đáp án là : (B) Bài : 14460 Cho 16g hỗn hợp Ba và một kim loại kiềm,tan hết vào nước được dung dịch X và 3,35 lít (đktc). Nếu muốn trung hoà dung dịch X thì thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 600ml B. 60ml C. 6ml D. 50ml Đáp án là : (B) Bài : 14459 Để phân biệt các dung dịch các chất riêng biệt: saccarozơ, mantozơ, etanol, fomalin, người ta có thể dùng một trong những hoá chất nào sau đây:
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. Nước brom D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14458 Thuốc thử nào trong các thuốc thử dưới đây dùng để nhận biết được tất cả các dung dịch trong dãy sau: glucozơ, glixerol, fomanđehit, propan-1-ol? Chọn một đáp án dưới đây A. B. Na kim loại C. Nước brom D. Đáp án là : (D) Bài : 14457 Có những loại hợp chất mạch hở nào chứa một loại nhóm chức có công thức tổng quát Chọn một đáp án dưới đây A. Este hay axit không no đơn chức chứa một nối đôi ở mạch cacbon. B. Ancol – anđehit không no hoặc ancol không no hai chức có 2 liên kết C. Anđehit no hai chức hay xeton – anđehit D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14456 Hợp chất hữu cơ M (C, H, O) chứa một nhóm chức trong phân tử không tác dụng với Na nhưng tác dụng với dung dịch NaOH có thể theo tỉ lệ 1 : 1 hoặc 1 : 2. Khi đốt cháy 1 mol M thu được 7 mol Công thức cấu tạo chất hữu cơ đó là: Chọn một đáp án dưới đây
  3. A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14455 Khi thuỷ phân một este có công thức ta được axit X và ancol Y. Oxi hoá Y với trong ta được lại X. Este có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Không xác định được. Đáp án là : (A) Bài : 14454 Có hai chất hữu cơ X, Y chứa các nguyên tố C, H, O phân tử khối đều bằng 74 đvC. Biết X tác dụng với Na; cả X và Y đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch dư. X và Y có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. và B. và C. và D. và Đáp án là : (B) Bài : 14453 Để phân biệt các chất riêng biệt benzanđehit, benzen, ancol, benzylic, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Dùng thuốc thử dùng dung dịch brom. B. Dùng Na kim loại, dùng dung dịch NaOH.
  4. C. Dùng thuốc thử dùng Na. D. Dung dịch brom, dùng Na kim loại. Đáp án là : (C) Bài : 14452 Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh có công thức thực nghiệm là X có công thức phân tử là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 14451 Cho ancol có công thức Khi tách nước, ancol này không tạo ra các anken đồng phân thì số đồng phân của ancol là bao nhiêu trong các số cho dưới đây: Chọn một đáp án dưới đây A. 3 B. 4 C. 5 D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (B) Bài : 14450 Axit fomic có thể lần lượt phản ứng với tất cả các chất trong nhóm chất nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dung dịch dung dịch B. Dung dịch dung dịch dung dịch C. Na, dung dịch dung dịch D. Dung dịch dung dịch Đáp án là : (B)
  5. Bài : 14449 Cho ancol thơm có công thức Ancol thơm nào sau đây thoả mãn điều kiện: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. ... (trang 8) và D. ... (trang 8) Đáp án là : (B) Bài : 14448 Đốt cháy hoàn toàn 2 ancol X, Y đồng đẳng kế tiếp nhau, người ta thấy tỉ số mol và tăng dần. X, Y thuộc loại ancol nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. ancol no B. ancol không no C. ancol thơm D. phenol Đáp án là : (A) Bài : 14447 Một hiđrocacbon X mạch hở, thể khí. Khối lượng V lít khí này bằng 2 lần khối lượng V lít ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Công thức phân tử của hiđrocacbon X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14445
  6. Đốt cháy hoàn toàn 6,2g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 50g dung dịch NaOH 32%. Muối tạo thành trong dung dịch phản ứng là muối nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. và Đáp án là : (A) Bài : 14444 Trộn 40ml dung dịch với 60ml NaOH 0,5M. Giá trị pH của dung dịch thu được sau khi trộn là: Chọn một đáp án dưới đây A. 14 B. 12 C. 13 D. 11 Đáp án là : (C) Bài : 14437 Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có hai đồng vị Y và Z, biết tổng số khối là 128. Số nguyên tử đồng vị Y = 0,37 số nguyên tử đồng vị Z. Xác định số khối của Y và Z. Chọn một đáp án dưới đây A. 63 và 65 B. 64 và 66 C. 63 và 66 D. 65 và 67 Đáp án là : (A) Bài : 14436 Mệnh đề nào sau đây là không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron.
  7. B. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chữa tối đa số electron. C. Lớp ngoài cùng là bền vững khi lớp s chứa tối đa số electron. D. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron. Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản