Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 57

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
43
lượt xem
10
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 57

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 57 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 57

  1. Bài : 8059 Cho 18,8 gam hỗn hợp 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, tạo ra 5,6 lít khí hiđro (đktc). Công thức phân tử của 2 ancol là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 8058 X là ancol no, đa chức, mạch hở. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 mil X cần 3,5 mol . Vậy công thức của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8057 Ancol X mạch hở có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Cho 9,3 gam ancol X tác dụng với dư thu được 3,36 lít khí. Công thức cấu tạo của X là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8056 Cho 1,52 gam hỗn hợp 2 ancol đơn chức là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với Na vừa đủ, sau phản ứng thu được 2,18 gam chất rắn. Công thức phân tử của 2 ancol là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  2. D. Đáp án là : (B) Bài : 8055 Đun hỗn hợp X gồm 2 ancol A, B no đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau với đặc ở thu được hỗn hợp 2 olefin có tỉ khối so với X bằng 0,66. X là hỗn hợp 2 ancol nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8054 Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có 1 loại nhóm chức. Chia X làm 2 phần bằng nhau - Phần 1: đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có và hơi nước) lần lượt qua bình (1) đựng dung dịch đặc, bình (2) đựng dung dịch dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 2,16 gam, ở bình (2) có 7 gam kết tủa. - Phần 2: cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích khí hiđro (đktc) thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 2,24 lít B. 0,224 lít C. 0,56 lít D. 1,12 lít Đáp án là : (C) Bài : 8053 Hỗn hợp X gồm ancol metylic và 1 ancol no, đơn chức A, mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng với Na dư thu được 0,672 lít hiđro (đktc), mặt khác oxi hoà hoàn toàn 2,76 gam X bằng ( ) thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với dung dịch dư thu được 19,44 gam chất kết tủa. Công thức phân tử của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
  3. Đáp án là : (B) Bài : 8052 Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol no, đơn chức A . Cho 7,6 gam X tác dụng với dư thu được 1,68 lít hiđro (đktc), mặt khác oxi hoá hoàn toàn 7,6 gam X bằng ( ) rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng với dung dịch dư thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức phân tử của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8051 Đốt cháy hoàn toàn m (g) hỗn hợp X gồm 2 ancol A và B thuộc cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít và 7,65 gam nước. Mặt khác khi cho m (g) hỗn hợp X tác dụng với dư thu được 2,8 lít hiđro. Biết tỉ khối hơi của mỗi chất so với hiđro đều nhỏ hơn 40, các thể tích khí đo ở đktc. A và B có công thức phân tử lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8050 Hỗn hợp M gồm 2 chất hữu cơ X, Y kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng, phân tử của chúng chỉ có một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M, cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ có và hơi nước) vào dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 5,24 gam và tạo ra 7 gam chất kết tủa. Công thức cấu tạo của X, Y là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A)
  4. Bài : 8049 Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức với đặc ở thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,4 mol Đáp án là : (B) Bài : 8048 A, B là 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho hỗn hợp gồm 1,6 gam A và 2,3 gam B tác dụng hết với thu được 1,12 lít hiđro (đktc). A, B có công thức phân tử lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8047 Đun nóng gam ancol no, đơn chức A với đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được gam chất hữu cơ B. Tỉ khối hơi của B so với A bằng 1,4375. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. Công thức phân tử của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8046 Đun nóng ancol no, đơn chức A với hỗn hợp và đặc thu được chất hữu cơ Y (chứa ), trong đó chiếm 73,4% về khối lượng. Công thức phân tử của X là
  5. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8045 Đun nóng gam ancol no, đơn chức X với đặc ở nhiệt độ thích hợp thu được gam chất hữu cơ Y. Tỉ khối hơi của Y so với X bằng 0,7. Hiệu suất của phản ứng đạt 100%. X có công thức phân tử là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 8044 Cho 2,84 gam hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức, là đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng vừa đủ với Na tạo ra 4,6 gam chất rắn và V lít khí hiđro (đktc). V có giá trị là Chọn một đáp án dưới đây A. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 1,792 lít D. 0,896 lít Đáp án là : (D) Bài : 8043 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 2 ancol A và B thuộc loại ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 4,48 lít và 4,95 gam nước. A và B lần lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 8042
  6. Đốt cháy hoàn toàn ancol đơn chức A thu được 4,4 gam và 3,6 gam nước. Công thức phân tử của A là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 8041 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc dãy đồng đẳng của ancol metylic người ta thu được 70,4 gam và 39,6 gam nước. Vậy m có giá trị nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 3,32 gam B. 33,2 gam C. 16,6 gam D. 24,9 gam Đáp án là : (B) Bài : 8040 Đun nóng 27,40 gam với dư trong , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm 2 olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lít (đktc)? Chọn một đáp án dưới đây A. 4,48 lít B. 8,96 lít C. 11,20 lít D. 17,92 lít Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản