Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 65

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
42
lượt xem
9
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 65

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 65 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 65

  1. Bài : 7822 Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây Đồng phân là những chất có Chọn một đáp án dưới đây A. cùng thành phần nguyên tố và phân tử khối bằng nhau B. cùng công thức phân tử nhưng có cấu tạo hoá học khác nhau C. cùng tính chất hoá học D. cùng khối lượng phân tử Đáp án là : (B) Bài : 7821 Phát biểu nào sau đây chưa chính xác? Chọn một đáp án dưới đây A. Tính chất của các chất phụ thuộc vào thành phần phân tử và cấu tạo hoá học B. Các chất là đồng phân của nhau thì có cùng công thức phân tử C. Các chất có cùng khối lượng phân tử là đồng phân của nhau D. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết , sự xen phủ bên tạo thành liên kết Đáp án là : (C) Bài : 7790 Một chất tẩy rửa tổng hợp (chất E) được điều chế theo sơ đồ: Các chất B và D có thể là: Chọn một đáp án dưới đây A. và . B. và . C. và D. Câu A, B, C đều sai. Đáp án là : (C) Bài : 7770 Hỗn hợp X gồm 2 kim loại A và B đứng trước H trong dãy điện hoá và có hoá trị không đổi trong các hợp chất. Chia m gam X thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch chứa axit và loãng tạo ra 3,36 lít khí
  2. - Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch thu được V lít khí (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đo ở đktc. Giá trị của V là Chọn một đáp án dưới đây A. 2,24 lít B. 3,36 lít C. 4,48 lít D. 6,72 lít Đáp án là : (A) Bài : 7769 Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp A gồm bằng 300ml dung dịch 0,1M (vừa đủ). Cô cạn cẩn thận dung dịch thu được sau phản ứng thì thu được lượng muối sunfat khan là Chọn một đáp án dưới đây A. 5,51 gam B. 5,15 gam C. 5,21 gam D. 5,69 gam Đáp án là : (C) Bài : 7768 Hoà tan hoàn toàn 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại bằng dung dịch loãng, dư. Kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch A và 0,336 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch A thu được hỗn hợp muối sunfat khan có khối lượng là Chọn một đáp án dưới đây A. 2,0 gam B. 1,44 gam C. 0,92 gam D. 1,96 gam Đáp án là : (D) Bài : 7767
  3. Hoà tan 9,14 gam hợp kim bằng một lượng vừa đủ dung dịch thu được 7,84 lít khí X (đktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch Z thu được lượng muối khan là Chọn một đáp án dưới đây A. 31,45 gam B. 33,99 gam C. 19,025 gam D. 56,3 gam Đáp án là : (A) Bài : 7766 Hoà tan hoàn toàn 14,5 gam hỗn hợp gồm bằng dung dịch dư, sau phản ứng thu được 6,72 lít khí (đktc). Khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng là Chọn một đáp án dưới đây A. 51,7 gam B. 25,15 gam C. 35,5 gam D. 35,8 gam Đáp án là : (D) Bài : 7765 Hoà tan 4 gam hỗn hợp gồm sắt và kim loại X (hoá trị II, đứng trước H trong dãy hoạt động hoá học) bằng dung dịch dư, thu được 2,24 lít (đktc). Mặt khác để hoà tan 2,4 gam X thì cần dùng chưa đến 250ml dung dịch 1M. X là kim loại nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7764 Hoà tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại (đứng trước H trong dãy điện hoá) bằng dung dịch dư thu được 2,24 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được lượng muối khan là
  4. Chọn một đáp án dưới đây A. 1,71 gam B. 17,1 gam C. 13,55 gam D. 34,2 gam Đáp án là : (B) Bài : 7763 Chia 20 gam hỗn hợp X gồm thành hai phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng hết với dung dịch thu được 5,6 lít khí (đktc). Phần 2 cho vào dung dịch dư, thu được 3,36 lít khí (đktc). % khối lượng Cu có trong hỗn hợp X là Chọn một đáp án dưới đây A. 17% B. 16% C. 71% D. 32% Đáp án là : (A) Bài : 7762 Nung nóng hoàn toàn 28,9 gam hỗn hợp , . Hỗn hợp khí thoát ra được dẫn vào nước (lấy dư) thì còn 1,12 lít khí (đktc) không bị hấp thụ (lượng hoà tan trong nước không đáng kể). % khối lượng trong hỗn hợp ban đầu là Chọn một đáp án dưới đây A. 17,47% B. 34,95% C. 65,05% D. 92,53% Đáp án là : (B) Bài : 7761 Cho 100ml dung dịch hỗn hợp 1M và tác dụng với dung dịch dư, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được chất rắn có khối lượng là Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. 10,2 gam B. 9,8 gam C. 18,2 gam D. 8,0 gam Đáp án là : (D) Bài : 7760 Có thể phân biệt hai kim loại và bằng 2 thuốc thử là Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch và dung dịch B. dung dịch và khí C. dung dịch và dung dịch D. dung dịch và dung dịch Đáp án là : (D) Bài : 7759 Có 4 dung dịch không màu đựng trong 4 lọ mất nhãn: . Có thể dùng kim loại nào dưới đây để phân biệt 4 dung dịch trên (không được sử dụng thêm thuốc thử khác)? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 7758 Chỉ dùng một dung dịch nào dưới đây thì có thể phân biệt được 4 dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. dung dịch D. dung dịch phenolphtalein Đáp án là : (C) Bài : 7757
  6. Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây thì có thể phân biệt được các dung dịch không màu đựng trong các lọ mất nhãn? Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch B. dung dịch C. dung dịch D. quỳ tím Đáp án là : (A) Bài : 7741 Chất X có công thức . Biết rằng X tác dụng được với NaOH tạo muối của aminoaxit và tác dụng được với rượu etylic. Xác định công thức cấu tạo của X. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7689 Trộn 0,54 gam bột với hỗn hợp bột rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí một thời gian, thu được hoá học rắn A. Hoà tan A trong dung dịch đặc, nóng, dư thì thể tích khí (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc là Chọn một đáp án dưới đây A. 0,672 lít B. 0,896 lít C. 1,120 lít D. 1,344 lít Đáp án là : (D) Bài : 7688 Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm trong dung dịch thu được 2,24 lít khí ở đktc và dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch dư, lọc lấy kết
  7. tủa, nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 24 gam chất rắn. Giá trị của a là Chọn một đáp án dưới đây A. 13,6 gam B. 17,6 gam C. 21,6 gam D. 29,6 gam Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản