Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 68

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
44
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 68

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 68 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 68

  1. Bài : 7594 Đốt cháy a mol một axit cacboxylic thu được x mol và y mol . Biết . Hãy tìm công thức chung của axit. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 7592 Một hợp chất X có . Đốt cháy hoàn toàn 0,486 gam X sinh ra 405,2 ml (đktc) và 0,270 gam . X tác dụng với dung dịch và với natri đều sinh ra chất khí với số mol đúng bằng số mol X đã dùng. Công thức cấu tạo của X là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 7568 Đốt cháy hết m gam một axit đơn chức no, mạch hở được (m + 2,8) gam và (m - 2,4) gam nước. Công thức phân tử của axit là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7491 Điện phân 1 lít dung dịch (dư) với điện cực trơ, màng ngăn xốp tới khi dung dịch thu được có pH = 12 (coi lượng tan và tác dụng với không
  2. đáng kể, thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể), thì thể tích khí thoát ra ở anôt (đktc) là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1,12 lít B. 0,224 lít C. 0,112 lít D. 0,336 lít Đáp án là : (C) Bài : 7490 Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của kim loại hoá trị (I) và một muối cabonat của kim loại hoá trị (II) bằng dung dịch HCl thấy thoát ra 4,48 lít khí (đktc). Khi cô cạn dung dịch thu được sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu được là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 26,0 gam B. 28,0 gam C. 26,8 gam D. 28,6 gam Đáp án là : (A) Bài : 7489 dung dịch A gồm 5 ion: , 0,1 mol và 0,2 mol . Thêm từ từ dung dịch 1M vào dung dịch A dến khi được lượng kết tủa lớn nhất thì thể tích dung dịch cho vào là Chọn một đáp án dưới đây A. 150ml B. 300ml C. 200ml D. 250ml Đáp án là : (A) Bài : 7488 Hoà tan hoàn toàn 4,68g hỗn hợp muối cacbonat của hai kim loại A và B thuộc phân nhóm chính nhóm II và thuộc hai chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn bằng dung dịch thu được 1,12 lít (ở đktc). Hai kim loại A, B là Chọn một đáp án dưới đây A.
  3. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7487 Cho V lít khí (đktc) hấp thụ hết vào 100ml dung dịch 0,7M, kết thúc thí nghiệm thu được 4 gam kết tủa. Giá trị của V là Chọn một đáp án dưới đây A. 1,568 lít B. 1,568 lít và 0,896 lít C. 0,896 lít (không có thêm giá trị nào khác) D. 0,896 lít hoặc 2,24 lít Đáp án là : (D) Bài : 7486 Điện phân nóng chảy hoàn toàn 19,0 gam muối thu được 4,48 lít khí (đktc) ở anôt. M là kim loại nào trong các kim loại cho dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7485 Hoà tan hoàn toàn 5,94 gam hỗn hợp hai muối clorua của 2 kim loại A, B đều thuộc phân nhóm chính II vào nước được 100ml dung dịch X. Để làm kết tủa hết ion có trong dung dịch X người ta cho toàn bộ lượng dung dịch X ở trên tác dụng vừa đủ với dung dịch . Kết thúc thí nghiệm, thu được dung dịch Y và 17,22 gam kết tủa. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 4,68 gam B. 7,02 gam C. 9,12 gam D. 2,76 gam Đáp án là : (C)
  4. Bài : 7484 Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % trong X là Chọn một đáp án dưới đây A. 6,25% B. 8,62% C. 50,2% D. 62,5% Đáp án là : (D) Bài : 7483 Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ vào nước thu được 2,24 lít khí (đktc) và dung dịch X. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu cần cho vào để trung hoà dung dịch X là Chọn một đáp án dưới đây A. 10ml B. 100ml C. 200ml D. 20ml Đáp án là : (B) Bài : 7482 Cần thêm vào 500 gam dung dịch 12% bao nhiêu gam nước để thu được dung dịch 8%? Chọn một đáp án dưới đây A. 250 gam B. 500 gam C. 150 gam D. 750 gam Đáp án là : (A) Bài : 7481 Chia m gam hỗn hợp gồm một muối clorua kim loại kiềm và thành 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Hoà tan hết vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch dư thu
  5. được 8,61 gam kết tủa - Phần 2: Đem điện phân nóng chảy hoàn toàn thu được V lít khí ở anôt (đktc). Giá trị của V là Chọn một đáp án dưới đây A. 6,72 lít B. 0,672 lít C. 1,334 lít D. 13,44 lít Đáp án là : (B) Bài : 7480 Nung 100 gam hỗn hợp X gồm cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi được 69 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng trong X là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 16% B. 84% C. 31% D. 69% Đáp án là : (A) Bài : 7479 Cho 0,3 mol hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít (đktc), lượng muối khan thu được là Chọn một đáp án dưới đây A. 20,8 gam B. 23,0 gam C. 31,2 gam D. 18,9 gam Đáp án là : (B) Bài : 7478 Điện phân nóng chảy hoàn toàn 14,9 gam muối clorua của kim loại hoá trị I thu được 2,24 lít khí ở anôt (đktc). Kim loại đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C.
  6. D. Đáp án là : (D) Bài : 7477 Hoà tan hoàn toàn 13,92 gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm thuộc 2 chu kì liên tiếp vào nước thu được 5,9136 lít ở , 1 atm. Hai kim loại đó là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 7476 Cho một mẩu vào 500ml dung dịch 1M, kết thúc thí nghiệm thu được 4,48 lít khí (ở đktc). Lượng đã dùng là Chọn một đáp án dưới đây A. 4,6 gam B. 0,46 gam C. 0,92 gam D. 9,2 gam Đáp án là : (D) Bài : 7475 Khi kết hợp với nhau, cặp nguyên tố sẽ tạo ra hỗn hống là Chọn một đáp án dưới đây A. cacbon và oxi B. clo và brom C. kẽm và thuỷ ngân D. bạc và vàng Đáp án là : (C)
Đồng bộ tài khoản