Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 89

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
48
lượt xem
8
download

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 89

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 89 giới thiệu một hệ thống bài tập trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn, các bài tập này bao quát được tất cả những kiến thức cơ bản nhất của chương, gồm cả bài tập lí thuyết và bài tập tính toán, phù hợp với yêu cầu thi và kiểm tra hiện nay. tài liệu này sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra đánh giá năng lực tiếp thu kiến thức, nâng cao khả năng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm hóa học tham khảo đề 89

  1. Bài : 6415 Cho m gam Cu phản ứng hết với dung dịch thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí NO và có khối lượng là 15,2 gam Giá trị của m là Chọn một đáp án dưới đây A. 25,6 gam B. 16 gam C. 2,56 gam D. 8 gam Đáp án là : (A) Bài : 6414 Cho phản ứng hoá học: Hệ số cân bằng tối giản của là Chọn một đáp án dưới đây A. (3x - 2y) B. (10x - 4y) C. (16x - 6y) D. (2x - y) Đáp án là : (C) Bài : 6413 Cho các chất và ion sau: . Dãy gồm tất cả các chất và ion vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử là Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6412 Cho hai muối X, Y thoả mãn điều kiện sau: không xảy ra phản ứng không xảy ra phản ứng không xảy ra phản ứng xảy ra phản ứng X, Y là muối nào dưới đây?
  2. Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 6411 Trong môi trường axit dư, dung dịch chất nào dưới đây làm mât màu dung dịch ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 6410 Trong quá trình , nguyên tử Br đã Chọn một đáp án dưới đây A. nhận thêm 1 proton B. nhường đi một proton C. nhường đi một electron D. nhận một electron Đáp án là : (D) Bài : 6409 Hãy chọn phương án đúng Đồng có thể tác dụng với Chọn một đáp án dưới đây A. dung dịch muối sắt (II) tạo thành muối đồng (II) và giải phóng sắt B. dung dịch muối sắt (III) tạo thành muối đồng (II) và giải phóng sắt C. dung dịch muối sắt (III) tạo thành muối đồng (II) và muối sắt (II) D. không thể tác dụng với dung dịch muối sắt (III) Đáp án là : (C) Bài : 6408
  3. Cho phản ứng: Trong phản ứng này đóng vai trò là Chọn một đáp án dưới đây A. chất bị oxi hoá B. chất bị khử C. môi trường phản ứng D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá Đáp án là : (C) Bài : 6407 Trong các phản ứng hoá học, có thể là chất oxi hoá hoặc chất khử vì Chọn một đáp án dưới đây A. lưu huỳnh trong đã đạt số oxi hoá cao nhất B. là oxit axit C. lưu huỳnh trong SO_2 có số oxi hoá trung gian D. tan được trong nước Đáp án là : (C) Bài : 6406 Trong các loại phản ứng dưới đây, loại phản ứng nào luôn là phản ứng oxi hoá - khử? Chọn một đáp án dưới đây A. Phản ứng hoá hợp B. Phản ứng phân huỷ C. Phản ứng thuỷ phân D. Phản ứng thế Đáp án là : (D) Bài : 6405 Khi cho tác dụng với dung dịch ở nhiệt độ thường, xảy ra phản ứng: Trong phản ứng này đóng vai trò là Chọn một đáp án dưới đây A. chất nhường proton B. chất nhận proton C. chất nhường electron cho NaOH D. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá
  4. Đáp án là : (D) Bài : 6404 Hãy chỉ ra nhận xét không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Bất cứ chất oxi hoá nào gặp một chất khử đều có phản ứng hoá học xảy ra B. Nguyên tố ở mức oxi hoá trung gian, vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử C. Trong phản ứng oxi hoá - khử, sự oxi hoá và sự khử bao giờ cũng diễn ra đồng thời D. Sự oxi hoá là quá trình nhường electron, sự khử là quá trình nhận electron Đáp án là : (A) Bài : 6403 Cho các phản ứng oxi hoá - khử sau: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Trong số các phản ứng trên, có bao nhiêu phản ứng oxi hoá - khử nội phân tử? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 Đáp án là : (B) Bài : 6402 Tỉ lệ số phân tử đóng vai trò là chất oxi hoá và môi trường trong phản ứng: là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 : 3 B. 1 : 10 C. 1 : 9 D. 1 : 2
  5. Đáp án là : (C) Bài : 6401 Cho phản ứng sau: Trong phản ứng trên, khí đóng vai trò Chọn một đáp án dưới đây A. là chất oxi hoá B. là chất khử C. vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử D. không là chất oxi hoá cùng không là chất khử Đáp án là : (C) Bài : 6400 Số oxi hoá của clo trong các hợp chất lầ n lượt là Chọn một đáp án dưới đây A. -1, +1, +2, +3, +4 B. -1, +1, +3, +5, +6 C. -1, +1, +3, +5, +7 D. -1, +1, +4, +5, +7 Đáp án là : (C) Bài : 6399 Cho các phản ứng hoá học sau: a) b) c) d) e) Các phản ứng không phải phản ứng oxi hoá - khử là Chọn một đáp án dưới đây A. b, c B. a, b, c C. d, e D. b, d Đáp án là : (D) Bài : 6398
  6. Chọn câu trả lời đúng trong các phát biểu sau: Trong phản ứng hoá học, nguyên tử nguyên tố kim loại: Chọn một đáp án dưới đây A. bị khử B. bị oxi hoá C. nhận electron D. nhận electron và bị khử Đáp án là : (B) Bài : 6397 Phát biểu nào dưới đây không đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử B. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của một số nguyên tố C. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng có sự thay đổi số oxi hoá của tất cả các nguyên tố D. Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng Đáp án là : (C) Bài : 6396 Phát biểu nào dưới đây là đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học giải phóng năng lượng dưới dạng nhiệt B. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hoá học hấp thụ năng lượng dưới dạng nhiệt C. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng luôn làm cho môi trường xung quanh nóng lên D. Phản ứng toả nhiệt là phản ứng hấp thụ nhiệt của môi trường xung quanh Đáp án là : (A)
Đồng bộ tài khoản