Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_3

Chia sẻ: Trần Bá Trung3 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
59
lượt xem
12
download

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_3 để thuận lợi hơn cho các bạn trong quá trình ôn tập, bộ đề thi được biên soạn theo nội dung của sách giáo khoa hiện hành. Mỗi câu hỏi thể hiện một phần mục đích yêu cầu kiến thức của chương đó. Các bạn nên ôn tập kiến thức trước khi làm bài. Sau khi làm bài, so sánh sử dụng đáp án để tìm hiểu , tự đánh giá khả năng vận dụng kiến thức của chương, từ đó có kế hoạch ôn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề trắc nghiệm toán (tham khảo) đề số 4_3

 1. Bài : 19788 Cho và : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một kết quả khác Đáp án là : (C) Bài : 19787 Cho và . Mệnh đề nào đúng? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một kết quả khác Đáp án là : (B) Bài : 19786 Bất đẳng thức tương đương với bất đẳng thức nào sau đây : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19785 Với , bất đẳng thức tương đương với bất đẳng thức nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A.
 2. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (C) Bài : 19784 Tìm mệnh đề sai sau đây với : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Có ít nhất một trong ba mệnh đề trên sai Đáp án là : (D) Bài : 19783 Mệnh đề nào sau đây sai? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19782 Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Cả a, b, c đều sai Đáp án là : (D) Bài : 19781
 3. Trong các tính chất sau, tính chất nào sai? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19780 Nếu (x; y) là nghiệm của hệ phương trình : Thì xy bằng bao nhiêu ? Chọn một đáp án dưới đây A. 4 B. - 4 C. 1 D. - 1 Đáp án là : (A) Bài : 19779 Cho hệ phương trình : Các cặp nghiệm (x; y) sao cho x, y đều là các số nguyên là : Chọn một đáp án dưới đây A. ( 2 ; - 2) ; ( 3 ; - 3) B. ( - 2 ; 2) ; ( - 3 ; 3) C. ( 1 ; - 1) ; ( 3 ; - 3) D. ( - 1 ; 1) ; ( - 4 ; 4) Đáp án là : (C) Bài : 19778
 4. Cho hệ phương trình : Các cặp nghiệm dương của hệ phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19777 Số nghiệm của hệ phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19776 Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. ; D. Một đáp số khác Đáp án là : (C) Bài : 19775
 5. Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Hệ vô nghiệm Đáp án là : (B) Bài : 19774 Các cặp nghiệm (x; y) của hệ phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. hay C. hay D. hay Đáp án là : (C) Bài : 19773 Cho hệ phương trình : Để cho hệ có nghiệm âm, giá trị cần tìm của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. C. hay D. Đáp án là : (D) Bài : 19772
 6. Cho hệ phương trình : Để hệ phương trình có nghiệm, giá trị thích hợp của tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19771 Cho hệ phương trình : giá trị thích hợp của tham số a để tổng bình phương hai nghiệm của phương trình đạt giá trị nhỏ nhất là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19770 Cho hệ phương trình : Các giá trị thích hợp của tham số m để hệ phương trình có nghiệm nguyên là : Chọn một đáp án dưới đây A. m = 0 ; m = - 2 ; m = 1 B. m = - 1 ; m = 2 ; m = 3 C. m = 0 ; m = 2 ; m = - 1 D. m = 1 ; m = - 3 ; m = 4 Đáp án là : (A) Bài : 19769
 7. Cho hệ phương trình : Với hệ có nghiệm duy nhất bằng : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19768 Cho phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. Với mọi thì (1) có 3 nghiệm phân biệt B. Với mọi thì (1) có đúng hai nghiệm dương C. Với mọi thì (1) có đúng một nghiệm dương D. Cả ba câu a, b, c đều đúng Đáp án là : (D) Bài : 19767 Cho phương trình : Chọn một đáp án dưới đây A. Khi thì (1) có nghiệm duy nhất là dương B. Có một giá trị của m để (1) có vô số nghiệm C. Khi thì (1) có nghiệm duy nhất là âm D. Chỉ có 1 câu đúng trong ba câu a, b, c Đáp án là : (B) Bài : 19766 Nghiệm lớn nhất của phương trình gần nhất với số nào dưới đây? Chọn một đáp án dưới đây A. 1
 8. B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (C) Bài : 19765 Phương trình : có bao nhiêu nghiệm ? Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số Đáp án là : (D) Bài : 19764 Tập nghiệm T của phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19763 Nếu biết các nghiệm của phương trình là lập phương các nghiệm của phương trình thế thì : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19762 Có bao nhiêu giá trị của a để hai phương trình : và có một nghiệm chung ?
 9. Chọn một đáp án dưới đây A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 19761 Nếu m, n là nghiệm của phương trình : thì tổng các nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19760 Cho phương trình : . Để một nghiệm của phương trình gấp đôi nghiệm kia, giá trị thích hợp của tham số a là : Chọn một đáp án dưới đây A. a = - 4 B. a = 4 C. a = - 2 D. a = 2 Đáp án là : (A) Bài : 19759 Cho phương trình : . Với giá trị nào của m thì phương trình trên có hai nghiệm phân biệt? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 10. Đáp án là : (D) Bài : 19758 Tập hợp các giá trị của m để phương trình vô nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19757 Phương trình : vô nghiệm với các giá trị của m là : Chọn một đáp án dưới đây A. m = 1 B. m = 2 C. m = 3 D. Một đáp số khác Đáp án là : (B) Bài : 19756 Phương trình có tập nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19755 Trong các phương trình sau phương trình nào có nghiệm x = 1? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D.
 11. Đáp án là : (C) Bài : 19754 Phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19753 phương trình có tập nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19752 Trong các phương trình sau, phương trình nào có nghiệm? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (C) Bài : 19751 Cho hệ phương trình : Giá trị thích hợp của tham số a sao cho hệ có nghiệm (x; y) và tích x.y nhỏ nhất là : Chọn một đáp án dưới đây
 12. A. a = 1 B. a = - 1 C. a = 2 D. a = - 2 Đáp án là : (B) Bài : 19750 Hệ phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. x bất kì, y = 2 ; x = - 1 , y = 3 ; ;y=2 B. x = 3, y = 2 ; x = 3, y = - 1 ; x = 2, C. x = 5, y = 2 ; x = 1, y = 3 ; ,y=2 D. x = 4, y = 2 ; x = 3, y = 1 ; x = 2 , Đáp án là : (A) Bài : 19749 Cho hệ phương trình : Hệ thức biểu diễn x theo y rút từ hệ phương trình là : Chọn một đáp án dưới đây A. hay B. hay C. hay D. hay Đáp án là : (C) Bài : 19748 Cho hệ phương trình : . Khẳng định nào sau đây là đúng ? Chọn một đáp án dưới đây A. Hệ phương trình có nghiệm B. Hệ phương trình có nghiệm
 13. C. Hệ phương trình có nghiệm duy nhất D. Hệ phương trình luôn vô nghiệm Đáp án là : (B) Bài : 19747 Cho hệ phương trình và các mệnh đề : (I) Hệ có vô số nghiệm khi (II) Hệ có nghiệm khi (III) Hệ có nghiệm với mọi m Các mệnh đề nào đúng ? Chọn một đáp án dưới đây A. Chỉ (I) B. Chỉ (II) C. Chỉ (III) D. Chỉ (I) và (II) Đáp án là : (D) Bài : 19746 Hệ phương trình có bao nhiêu cặp nghiệm (x; y) ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. vô nghiệm C. 2 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 19745 Hệ phương trình có bao nhiêu cặp nghiệm (x; y) ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2
 14. C. 3 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 19744 Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm ? Chọn một đáp án dưới đây A. 6 B. 4 C. 2 D. 0 Đáp án là : (B) Bài : 19743 Hãy chỉ ra các cặp nghiệm khác 0 của hệ phương trình : : Chọn một đáp án dưới đây A. (3 ; 3) ; (1 ; 2) ; (6 ; - 3) B. (2 ; 2) ; (3; 1) ; (- 3 ; 6) C. (1 ; 1) ; (2 ; 2) ; (3 ; 3) D. ( - 2 ; - 2) ; ( 1 ; - 2) ; ( - 6 ; 3) Đáp án là : (A) Bài : 19742 Hệ phương trình có nghiệm là (x; y) với và là : Chọn một đáp án dưới đây A. ; B. ; C. D. Đáp án là : (A) Bài : 19741
 15. Hệ phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. (3 ; 2) ; ( 2 ; 3) B. ( - 3 ; - 7) ; ( - 7 ; - 3) C. (3 ; 2) ; ( - 3 ; - 7) D. (3 ; 2) ; ( 2 ; 3) ; ( - 3 ; - 7) ; ( - 7 ; - 3) Đáp án là : (D) Bài : 19740 Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm (x; y) ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 4 D. 3 Đáp án là : (B) Bài : 19739 Hệ phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. (2 ; 3) hoặc (3 ; 2) B. ( 1 ; 2) hoặc (2 ; 1) C. ( - 2 ; - 3) hoặc ( - 3 ; - 2) D. ( - 1 ; - 2) hoặc ( - 2 ; - 1) Đáp án là : (B) Bài : 19738 Hệ phương trình có bao nhiêu nghiệm ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 16. Đáp án là : (B) Bài : 19737 Nghiệm của hệ phương trình : là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19736 Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. (2; 1) B. (1; 2) C. (1; 2) ; ( 2; 1) D. Vô nghiệm Đáp án là : (C) Bài : 19735 Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. (15 ; 6) ; (6 ; 15) B. ( - 6 ; - 15) ; (-15 ; - 6) C. (15 ; 6) ; ( - 6 ; - 15) D. (15 ; 6) ; (6 ; 15) ; ( - 6 ; - 15) ; (-15 ; - 6) Đáp án là : (C) Bài : 19734 Hệ phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây
 17. A. (2; 1) B. (1; 2) C. ( 2; 1) ; (1; 2) D. Vô nghiệm Đáp án là : (A) Bài : 19733 Cho hệ phương trình : Từ hệ phương trình này ta thu được phương trình nào sau đây ? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Một kết quả khác Đáp án là : (A) Bài : 19732 Cho hệ phương trình : . Để giải phương trình này ta dùng cách nào sau đây ? Chọn một đáp án dưới đây A. Thay y = 8 - x vào phương trình thứ nhất B. Đặt C. Trừ vế theo vế D. Một phương pháp khác Đáp án là : (A) Bài : 19731 Nghiệm của hệ phương trình : là bộ ba số nào ? Chọn một đáp án dưới đây A. (1; 1; 1) B. (1; 2; 1) C. (2; 2; 1)
 18. D. (3; 3; 3) Đáp án là : (D) Bài : 19730 Hệ phương trình có bao nhiêu cặp nghiệm (x; y) mà ? Chọn một đáp án dưới đây A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Đáp án là : (B) Bài : 19729 Hệ phương trình có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D) Bài : 19728 Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B)
 19. Bài : 19727 Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 19726 Hệ phương trình : có nghiệm là : Chọn một đáp án dưới đây A. x = 2 ; y = 1 ; z = 1 B. x = 1 ; y = 2 ; z = 2 C. x = - 2 ; y = - 1 ; z = - 1 D. x = - 1 ; y = - 2 ; z = - 2 Đáp án là : (A) Bài : 19725 Cho hệ phương trình Hệ luôn luôn có nghiệm và hệ thức giữa x và y độc lập đối với tham số m là : Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (D)
Đồng bộ tài khoản