intTypePromotion=1
ADSENSE

Các công ty tư nhân lớn tuyển dụng nhân tài như thế nào?

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

223
lượt xem
63
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vẫn là một câu hỏi muôn thuở làm đau đầu các lãnh đạo doanh nghiệp: Làm thế nào tuyển dụng được người giỏi? Hãy xem các công ty tư nhân hàng đầu đã sử dụng “bí quyết” gì và khai thác lợi thế của họ ra sao trong cuộc chiến giành nhân tài này. Nếu muốn công ty thành công, bạn phải có được những người có năng lực thực sự. Những công ty tư nhân rất giỏi trong việc tuyển dụng nhân tài. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các công ty tư nhân lớn tuyển dụng nhân tài như thế nào?

  1. Các công ty tư nhân l n tuy n d ng nhân tài như th nào? V n là m t câu h i muôn thu làm au u các lãnh o doanh nghi p: Làm th nào tuy n d ng ư c ngư i gi i? Hãy xem các công ty tư nhân hàng u ã s d ng “bí quy t” gì và khai thác l i th c a h ra sao trong cu c chi n giành nhân tài này. N u mu n công ty thành công, b n ph i có ư c nh ng ngư i có năng l c th c s . Nh ng công ty tư nhân r t gi i trong vi c tuy n d ng nhân tài. T t c các t ch c u c n nh ng ngư i xu t chúng, tuy nhiên nh ng công ty này ánh giá nhân tài ch v i m t phương th c th duy nh t - ó là: thành tích. Không ph i các công ty này “nh n tâm” mà ơn gi n là t m nhìn xa v tương lai công ty t ba n năm năm không cho phép h “nh m trư t”. T t c các t ch c u c n nh ng nhân v t xu t chúng luôn khao khát th thách và thành công Ngu n: Shutterstock.com ó là nh ng ngư i r t kiên nh – t t c ch là v n h c n gì, h ã có gì và ph i t i âu l p y kho ng tr ng v nhân l c ó. Và h s hành ng h t s c nhanh chóng thay th nh ng giám c cao c p không làm tròn nhi m v c a mình.
  2. Nh ng công ty tư nhân có th tìm th y nh ng nhà i u hành có năng l c th c s c a mình âu? V nguyên t c, h ti n hành nh ng cu c tìm ki m bên ngoài nh ng m i quan h cá nhân c a mình v i ph m vi r ng hơn. H sàng l c m t cách kh t khe nh ng ng viên bên trong và bên ngoài công ty d a trên cơ s thái c a nh ng ng viên này v i trách nhi m và ho t ng c a công ty. Nh ng c i m này quan tr ng không kém so v i k năng tuy t v i và nh ng thành tích mà h ã t ư c. H tìm ki m nh ng nhà qu n lý khao khát thành công, s n sàng m o hi m v i tài chính c a b n thân và thích thú v i nh ng thách th c c a vi c làm bi n chuy n m t công ty. H cũng luôn tìm ki m nh ng thành viên tài năng trong h i ng c a mình. Nh ng thành viên mang l i nh ng giá tr gia tăng (value-added)[1] như v y trong công ty s giúp ào t o các Giám c i u hành, cung c p cho các nhà i u hành nh ng d li u kinh doanh th c t và ra nh ng quy t nh nhanh chóng i v i các nhu c u c a công ty. i u này òi h i các thành viên c a h i ng ph i là nh ng ngư i th c s am hi u ngành kinh doanh c a h , am hi u công ty, cũng như n m ư c các th m nh và c nh ng i m y u c a i ngũ qu n lý. Hãy t mình vào v trí ngư i tài Nh ng y viên nghiêm kh c này cũng hi u h c n nh ng gì m t công ty Ngu n: Shutterstock.com c n ph i gi u năng l c và óc sáng t o giúp h ánh giá các ng viên cũng như ti n b c a h trong vi c t ư c m c tiêu.
  3. Các công ty tư nhân có m t l i th r t l n trong vi c khai thác nhân tài: H có th ngh nh ng m c thư ng kh ng l . Làm th nào các công ty khác có th tuân th m t lu t chơi như v y? Có hai cách như sau. Th nh t, hãy m b o r ng nh ng l i ích tài chính mà b n ngh cũng tương x ng v i r i ro mà b n òi h i các tài năng c a b n gánh ch u. i u này nghĩa là b n ph i bi t giá tr th trư ng c a nh ng k năng mà b n òi h i. ng b bó ch t trong quan ni m v b c lương cũng như h th ng tôn ti tr t t ã l i th i trong công ty. Hãy tìm ki m nh ng d li u th trư ng cho các l a ch n khác mà nh ng nhân tài có ư c và m b o r ng m c lương mà b n ưa ra là c nh tranh. ng th i hãy linh ho t v i ch ti n thư ng khi n các nhà qu n lý c m th y cá nhân h cũng có trách nhi m gi ng như là ngư i ch công ty. Nh ng ngư i gi i luôn mu n vùng v y trong nh ng môi trư ng l n hơn Ngu n: Shutterstock.com Th hai, s d ng các y u t phi tài chính. S m nh c a công ty b n có trùng v i các tiêu chu n giá tr c a các ng viên không? V trí c a công ty b n có h p d n i v i các ng viên không? Tri n v ng ư c i ây i ó có h p d n ng viên không? B n có nh ng ng nghi p tài năng và táo b o, nh ng ngư i b ng nh ng ví d yh p d n c a mình có th giúp hoàn thành m t h p ng không? Và kh năng truy n c m h ng làm vi c c a b n như th nào?
  4. Nói th ng ra, b n c n tìm nh ng ngư i h ng thú v i các cơ h i hơn là s b o m. làm ư c i u ó, b n c n ph i linh ho t, sáng t o và vư t qua r t nhi u khó khăn. Nhưng vi c giành ư c nh ng nhân tài như v y cũng áng b n và công ty c a b n ph i n l c như v y. - Bài vi t ăng chuyên m c "Memo to the CEO" c a Orit Gadiesh và Huge McAthur trên trang Harvard Business Online - • HBV-TVN ngh ghi rõ “B n quy n @Harvard Business School Publishing”, ho c “B n quy n ti ng Vi t @Công ty ph n m m và truy n thông VASC” khi trích d n l i thông tin này trên các tài li u in n và photocopy, và ghi rõ “Trích t trang Harvard’S-TVN” khi xu t b n tr c tuy n. [1] value-added - Giá tr gia tăng là thu t ng dùng ch giá tr tăng thêm ư c t o ra m i giai o n nh t nh c a quá trình s n xu t thông qua hình nh c a doanh nghi p và marketing.Trong kinh t h c Tân c i n hi n i, c bi t là kinh t vi mô, giá tr gia tăng dùng ch quá trình óng góp c a các nhân t s n xu t như t ai, lao ng, hàng hóa tư b n vào quá trình tăng thêm giá tr c a m t s n ph m và tương ng v i thu nh p có ư c c a ngư i ch s h u nh ng nhân t này.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2