CACBON - SILIC CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
363
lượt xem
135
download

CACBON - SILIC CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi tham gia phản ứng hĩa học A. Cacbon chỉ thể hiện tính khử. B. Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hĩa. C. Cacbon khơng thể hiện tính khử hay tính oxi hĩa. D. Cacbon vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CACBON - SILIC CACBON VÀ HỢP CHẤT CỦA CACBON

  1. (kienchuvan@gmail.com sưu tầm)CHƯƠNG III: CACBON - SILIC CACBON VAØ HÔÏP CHAÁT CUÛA CACBON Caâu 1:Tính oxi hoùacuûacacbontheåhieänôû phaûnöùngnaøotrongsoá caùcphaûnöùngsau A. C +O 2  CO 2 B.C + 2H 2  CH 4 C. C +2CuO  2Cu + CO 2 D. C + H 2O  CO +H 2 Caâu 2: Tính khöûcuûacacbontheåhieänôû phaûnöùngnaøotrongsoá caùcphaûnöùngsau A. 2C + Ca  CaC 2 B. C + 2H 2  CH 4 C. 3 C + 4 Al  Al 4C3 D. C + O 2  CO 2 Caâu 3:Thanñöôïcduønglaømchaátñoäncaosu,saûnxuaátmöïcin, xi ñaùnhgiaàylaø: A.thanchì B. Thanmuoäi C.thangoã D.thancoác Caâu 4:Moätdaïngthuøhìnhcuûacacboncoùtínhchaátraátcöùng,duøng ñeåcheátaïomuõikhoan,daocaétthuûytinhlaø A. kim cöông B.thancoác C. fuleren D. thanñaù Caâu 5:Cho 3,60gamcacbontaùcduïngvôùi 8,10gamnhoâm.Khoáilöôïng nhoâmcacbuataïo thaønhneáuhieäusuaátcuûaphaûnöùng70%laø A.10,24g B.5,76g C.10,08g D.10.80g Caâu 6:Tínhtheåtíchkhí NO 2 thoaùtra ôû ñktckhi cho0,12gcacbontaùc duïngheátvôùi HNO 3 ñaëcnguoäi(xem nhöphaûnöùngxaûyra hoaøn toaøn) A.0,896lít B.0,672lít C. 0,448lít D. 0.336lít Caâu 7:Khi tham gia phản ứng hóa học A. Cacbon chỉ thể hiện tính khử. B. Cacbon chỉ thể hiện tính oxi hóa. C. Cacbon không thể hiện tính khử hay tính oxi hóa. D. Cacbon vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa. Caâu 8: Taïi saophaântöûCO laïi khaùbeànnhieät? A. Do phaântöûcoùlieânkeátbabeànvöõng B. Do CO laø oxit khoângtaïo muoái. C. Do MCO =MN2 =28,CO gioángnitôraátbeànnhieät. D. Do phaântöûCO khoângphaân cöïc. Caâu 9: Hôïp chaátvôùi hiñrocuûacacbonvaøsilic : CH4 ( metan), SiH4 (silan)coùtraïngthaùi vaätlyù (raén,loûng,khí) naøoôû ñieàukieänthöôøng? A. CH4 : khí ; SiH4 : khí B. CH4 : khí ; SiH4 : raén C. CH4 : loûng; SiH4 : raén D. CH4 : khí ; SiH4 : loûng Caâu 10: Teângoïi thöôøngcuûaNa2CO3 , CaCO3, NaHCO3 , K 2CO3 laànluôït laø ? A. Xoâ ña,voâi soáng,thuoácmuoái,boàtaït B. Thuoácmuoái,ñaùvoâi, xoâña,boàtaït C. Boà taït,ñaùvoâi, thuoácmuoái,xoâña D. Xoâ ña,ñaùvoâi, thuoácmuoái,boàtaït Caâu 11: Nöôùcñaùkhoâlaø gì?
  2. A. CO 2 B. CO raén C. nöôùcñaùôû -10 0C D. CO 2 raén Caâu 12: Hoãnhôïphai khí CO vaøCO 2 coùtækhoáiso vôùi hidrolaø 16.Hoûi khi cho1 lít( ở dktc)hoãnhôïpñoùñi qua56g dungdòchKOH 1% thì thu ñöôïcmuoáigì vôùi khoáilöôïngbaèngbaonhieâu? A. K2CO 3 : 1,38g B. KHCO 3 : 0,5g vaøK 2CO 3 : 0,69g C. KHCO 3 : 1 g D. K2CO 3 : 0,69g Caâu 13:Phaùtbieåunaøosauñaây sai. Cacbonmonooxit A.Cacbonmonooxitlaø chaátkhí khoângmaøu,khoângmuøi,khoângvò B. Cacbonmonooxitkhoângtaùcduïngvôùi nöôùc,axit, kieàmôû ñieàukieän thöôøng C. Cacbonmonooxithôi nheïhônnöôùc, khoângñoäc 0 0 D. Cacbonmonooxithoùaloûngôû -191,5 C, hoùaraénôû -205,2 C Caâu 14: Cacbonmonooxitcoùphaûnöùngvôùi nhoùmchaátnaøosauñaây A. O 2, Fe 2O3, CuO B. O 2, Ca(OH) 2, CaO C. CuO, CuSO 4, Cu(OH) 2 D.O 2 , Al, Al 2O3 Caâu 15:PhaûnöùngnaøosauñaâyduøngñeåñieàucheáCO trongphoøngthí nghieäm A. CO 2 + C t → 2CO B. C + H 2O t → CO +H 2 0 0 C.HCOOH H SO dac→ CO +H 2O D.CH 3COOH H SO dac→ 2CO +2H 2 0 0  2 4 ,t 2  4 ,t Caâu 16:Dẫn 3,36 lít (đktc) khí CO2 vào 120 ml dung dịch NaOH 2M. Sau phản ứng thu được: A.0,09 mol NaHCO3 và 0,06 mol Na2CO3. B.0,09 mol Na2CO3 và 0,06 mol NaHCO3. C.0,12 mol Na2CO3. D.0,15 mol NaHCO3. Câu 17: Kim cương và than chì là các dạng thù hình của nguyên tố cacbon nhưng lại có nhiều tính chất khác nhau như độ cứng, khả năng dẫn điện, chúng có tính chất khác nhau là do : A. Chúng có thành phần nguyên tố cấu tạo khác nhau B. Kim cương là kim loại còn than chì là phi kim C. Chúng có kiến trúc cấu tạo khác nhau D. Kim cương cứng còn than chì thì mềm Câu 18: Xét các muối cacbonat, nhận định nào dưới đây là đúng? A. Tất cả các muối cacbonat đều tan tốt trong nước B. Tất cả các muối cacbonat đều bị nhiệt phân tạo ra oxit kim loại và cacbon đioxit C. Tất cả các muối cacbonat đều bị nhiệt phân, trừ muối cacbonat của kim loại kiềm D. Tất cả các muối cacbonat đều không tan trong nước Câu 19: CO2 không cháy và không duy trì sự cháy của nhiều chất nên được dùng để dập tắt các đám cháy. Tuy nhiên, CO2 không dùng để dập tắt đám cháy nào dưới đây? A. Đám cháy do xăng, dầu B. Đám cháy nhà cửa, quần áo C. Đám cháy do magie hoặc nhôm C. Đám cháy do khí ga Câu 20: Liên kết giữa cacbon với oxi trong CO2 là liên kết cộng hoá trị có cực, CO2 có cấu tạo thẳng, phân tử không có cực. Công thức cấu tạo của phân tử CO2 là A. O – C = O B. O – C – O C. O = C = O D. O ← C– O Câu 21: Cho 6,72 lít CO2 (đktc) tác dụng với 400ml dd NaOH 1M thu được: A. 21,2 g Na2CO3 và 8,4 gNaHCO3 B. 31,8 g Na2CO3 và 4,0 g NaOH dư C. 34,8 g NaHCO3 và 4,4 g CO2 dư D. 10,6 g Na2CO3 và 16,8 g NaHCO3 Caâu 22:Cho 3,36 lít CO2(ñktc) haáp thuï heát vaøo dung dòch chöùa 0,18 mol NaOH seõ thu ñöôïc dung dòch chöùa: A. 0,15 mol Na2CO3 B.0,09 mol Na2CO3
  3. C.0,03 mol NaHCO3 vaø 0,12 mol Na2CO3. D. 0,03 mol Na2CO3 vaø 0,12 mol NaHCO3 SILIC-HÔÏP CHAÁT CUÛA SILIC Caâu 1:Nguyeântoáphoåbieánthöùhai sauoxi, chieámgaàn29,5%khoáilöôïngvoûtraùiñaát laø A.silic B.cacbon C.nhoâm D.saét Caâu 2:Silic taùcduïngvôùi chaátnaøosauñaâyôû nhieätñoäthöôøng A.O2 B.F2 C.Cl2 D.Br2 Caâu 3:Trongphaûnöùnghoùahoïc naøosauñaâysilic ñoùngvai troølaø chaátoxi hoùa t0 A.Si + 2 F2 SiF4 B. Si + O2 → SiO2 t0 C. Si +2NaOH + H2O  Na2SiO3 +2H2 D.2Mg + Si  → Mg2Si Caâu 4:Soáoxi hoùacaonhaátcuûasilic theåhieänôû hôïpchaátnaøosauñaây A. SiO2 B. SiF4 C. SiH4 D. A,B đúng Caâu 5: Soáoxi hoùathaápnhaátcuûasilic theåhieänôû hôïpchaátnaøosauñaây A. SiO2 B.SiO C. Mg2Si D.H2SiO3 Caâu 6:Oxit axit naøosauñaâykhi taùcduïngvôùi nöôùckhoâng taïo thaønhaxit A.CO2 B. SiO2 C.N2O5 D. P2O5 Caâu 7:Phaûnöùngduøngñeåkhaéchình,khaécchöõleânthuûytinhlaø phaûnöùnggiöõaSiO2 vôùi: A.H2SO4 B.HCl C.HNO3 D.HF Caâu 8:Phaûnöùngnaøochöùngtoûaxit silixic yeáuhônaxit cacbonic A. Na2SiO3 + CO2 +H2ONa2CO3 + H2SiO3 B. Na2SiO3 +2HCl  2 NaCl +H2SiO3 C. H2SiO3 + 2 NaOH  Na2SiO3 +2 H2O D. SiO2 +2 NaOH  Na2SiO3 + H2O Caâu 9:Caëpchaátnaøosauñaâykhoângcoùphaûnöùngxaûyra A. CaO vaøCO2 B.SiO2 vaøHCl C. H2CO3 vaøK 2SiO3 D. NaOH vaøCO2 Caâu 10:Caëpchaátnaøosauñaâykhoângxaûyra phaûnöùng A. NaOH vaøCO2 B. CO2 vaøC C. SiO2 vaøNaOH D. KOH vaøK 2SiO3 Caâu 11:Dungdòchñaämñaëc cuûahôïpchaátnaøosauñaâyñöôïcgoïi laø thuûytinhloûng A.Na2SiO3 vaøK 2SiO3 B.SiO2 vaøK 2SiO3 C.NaOH vaøNa2SiO3 D. KOH vaøK 2SiO3 Caâu 12:phaûnöùnghoùahoïc naøosauñaâykhoângñuùng 0 t0 A.3CO + Al2O3 → 3CO2 +2Al B.3CO + Fe2O3 → 2 Fe + 3CO2 t t0 C.CO2 +2 Mg  → C +2 MgO D.SiO2 +4HF  SiF4 +2H2O Caâu 13:Coù caùcaxit sau: HCl, H2SiO3, H2CO3.Saépxeáptheochieàutínhaxit taêngdaàncuûa3 axit treân A.HCl, H2CO3, H2SiO3 B.H2SiO3, H2CO3, HCl C.HCl, H2SiO3, H2CO3 D. H2CO3, H2SiO3, HCl Caâu 14:Cho 6,26gamhoãnhôïpK 2CO3 vaøNa2CO3 taùcduïngvôùi dungdòchHCl dö thuñöôïc 1,12lít khí thoaùtra ôû ñktc.Khoáilöôïngmoãichaáttronghoãnhôïpñaàulaø A.4,14gK2CO3 & 2,12gNa2CO3 B. 2,12gK2CO3 & 4,14gNa2CO3 B.4,41gK CO3 & 1,85gNa2CO3 2 D. 1,85gK2CO3 & 4,41gNa2CO3 Caâu 15: Cho 5,94gamhoãnhôïpK 2CO3 vaøNa2CO3 taùcduïngvôùi dungdòchH2SO4 vöøañuû thuñöôïc7,74gamhoãnhôïp2 muoáikhanK 2SO4 vaøNa2SO4.Theåtíchkhí CO2 thoaùtra ôû ñktc laø
  4. A.0,448lít B. 0,672lít C.0,896lít D.1,12lít Caâu 16: Công nghiệp silicat là ngành công nghiệp chế biến các hợp chất của silic. Ngành sản xuất nào dưới đây không thuộc về công nghiệp silicat? A. Sản xuất đồ gốm (gạch, ngói, sành, sứ) B. Sản xuất xi măng C. Sản xuất thuỷ tinh D. Sản xuất thuỷ tinh hữu cơ Caâu 17: Silic đioxit (SiO2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. SiO2 là oxit gì? A. oxit axit B. oxit trung tính C. oxit bazơ D. oxit lưỡng tính Caâu 18: Trong phòng thí nghiệm, người ta thường bảo quản dung dịch HF trong các bình làm bằng: A. thủy tinh B. nhựa C. gốm sứ D. kim loại Caâu 19: ThaønhphaànchínhcuûaximaêngPooclanlaø gì? A. CaO , MgO, SiO2 , Al2O3 vaøFe O3 2 B. Ca(OH)2 vaøSiO2 C. CaSiO3 vaøNa2SiO3 D. Al2O2.2SiO2.Na2O.6H2O Caâu 20: Caùctinhtheånaøosauñaâythuoäcloaïi tinhtheånguyeântöû?: kim cöông,baêng phieán,iod, silic, nöôùcñaù A. tinhtheåbaêngphieánvaøiod B. tinhtheåkim cöông,silic, iod C. tinhtheånöôùcñaù D. tinhtheåkim cöôngvaøsilic Caâu 21: Cho 14,9g hoãnhôïp Si, Zn, Fe taùcduïngvôùi löôïngdö ddNaOH thuñöôïc6,72lít ( ñktc)khí. Cuõnglöôïnghoãnhôïpñoùkhi taùcduïngvôùi löôïngdö ddHCl sinhra 4,48lít khí (ñktc).Cho bieátkhoáilöôïngcuûamoãikim loaïi tronghoãnhôïp? A. 2,8g Si ; 6,5g Zn ; 5,6g Fe B. 8,4g Si ; 0,9g Zn ; 5,6g Fe C. 5,6g Si ; 6,5g Zn ; 2,8g Fe D. 1,4g Si ; 6,5g Zn ; 7,0g Fe Caâu 22: Silic dioxit thuoäcloaïi oxit gì? A. oxit bazô B. oxit löôõngtính C. oxit khoângtaïomuoái D. oxit axit Caâu 23: Nung24g Mg vôùi 12 g SiO2 choñeánkhi p/ö hoaøntoaøn.Hoûi thuñöôïcchaátgì vôùi soámol baèngbaonhieâu? A. Mg2Si :0,2mol ; MgO : 0,4mol ; Mg: 0,2mol B. MgSiO3 : 0,1mol ; MgO : 0,1mol; Si : 0,1mol ; Mg : 0,8mol C. MgO : 0,4mol ; Mg : 0,6mol ; Si : 0,2mol D. MgO : 0,4mol ; MgSi : 0,2mol ; Mg : 0,4mol Caâu 24: Ñeåtaïo caùcneùtkhaéctreânthuyûtinhnguôøita duønghoãnhôïpboätcanxiflorua troänvôùi axit sunfuricñaëc. Giaûi thíchtaùcduïngcuûahoãnhôïp naøytreânthuyûtinh? A. Do axit sunfuriccoùkhaûnaênghoøatansilic dioxit laø thaønhphaànchínhcuûathuyûtinh. B. Do canxi floruataùcduïngvôùi axit sunfurictaïo ra axit flohidriccoùkhaûnaênghoøatan muoáinatri cacbonat laø thaønhphaànchínhcuûathuyûtinh. C. Do canxi florua coùkhaûnaênghoøatansilic dioxit laø thaønhphaànchínhcuûathuyûtinh. D. Do canxi floruataùcduïngvôùi axit sunfurictaïo ra axit flohidriccoùkhaûnaênghoøatansilic dioxit laø thaønhphaànchínhcuûathuyûtinh. Caâu 25:Silic phaûnöùngñöôïcvôùi nhoùmcaùcchaátsau: A. O2 , C , F2 , Mg , HCl , NaOH B. O2 , C , F2 , Mg, NaOH C. O2 , C , F2 , Mg , HCl , KOH D. O2 , C , Mg , HCl , NaOH Caâu 26.Natri silicatcoùtheåñöôïctaïo thaønhbaèngchaátnaøosauñaây A.ÑunSiO2 vôùi NaOH noùngchaûy B.ChoSiO2 taùcduïngvôùi dungdòchNaOH loaõng C.ChodungdòchK 2SiO3 taùcduïngvôùi dungdòchNaHCO3 D.ChoSi taùcduïngvôùi dungdòchNaCl Câu 27.Phản ứng nào sau đây viết không đúng
  5. A. Fe + 3 HNO3  Fe(NO3)3 + 3/2 H2 B. Fe + 2 HCl  FeCl2 + H2 C. CuO + 2 HNO3  Cu(NO3)2 H2O D. P + 5 HNO3  H3PO4 + 5 NO2 + H2O Câu 28.Phát biểu nào sau đây không đúng. Ở nhiệt độ thường A. nitơ và photpho hoạt động hóa học như nhau B. nitơ và photpho đều kém hoạt động hóa học C.nitơ kém hoạt động hơn so với photpho D. photpho kém hoạt động hơn so với nitơ Câu 29. Phản ứng nào sau đây viết đúng 0 A. N2 + O2 1000→ 2 NO C B. P + 3/2 Cl2 du → PCl3  clo C. 2 P + 5/2 O2 du → P2O5  oxi D. 2 P + 3/2 O2 du → P2O3  oxi Câu 30.Cho các chất sau: (1) Ca; (2) CaO; (3) HCl; (4) Ca(OH)2.Chất có phản ứng với H3PO4 là A. (1), (2), (3) B. Chỉ có (1) C. (2) và (3) D. (1), (2), (4) Câu 32.Có thể nhận biết các dung dịch sau bằng thuốc thử nào sau đây A. dd AgNO3 B. dd Ba(OH)2 C. dd NaOH D.dd Br2 Câu 33.Phản ứng nhiệt phân nào sau đây viết sai 0 A. NaNO3 → NaNO2 + 1/2O2 t t0 B. Ca(NO3)2 → CaO + 2NO2 + 1/2O2 t0 C. Cu(NO3)2 → CuO + 2NO2 + 1/2O2 t0 D. Hg(NO3)2 → Hg + 2NO2 + O2 Câu 34.Muối amoni nào sau đây bị thăng hoa A. NH4Cl B. (NH4)2SO4 C. (NH4)3PO4 D. (NH4)2CO3 Câu 35. HNO3không thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với A. Cu B. P C. FeO D. Fe2O3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản