Cấu trúc tế bào nhân sơ

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

3
1.222
lượt xem
356
download

Cấu trúc tế bào nhân sơ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chưa có nhân hoàn chỉnh, TBC không có hệ thống nội màng, không có các bào quan có màng lọc , kích thước tế bào nhỏ,........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu trúc tế bào nhân sơ

 1. TÕ bµo nh©n s¬ Ch−¬ng II. CÊu tróc tÕ bµo TiÕt 7 TÕ bµo nh©n s¬
 2. TÕ bµo nh©n s¬ Quan s¸t h×nh sau bµo nhá cã I. §Æc ®iÓm chung cña (?). KÝch th−íc tÕ tÕ bµo nh©n s¬ (?).g× cho vi khuÈn? s¬ cã lîi Cho biÕt TB nh©n - Ch−a cã nh©n hoµn chØnh ®Æc ®iÓm nh− thÕ nµo? - TBC kh«ng cã hÖ thèng néi mµng, kh«ng cã c¸c bµo quan cã mµng läc - KÝch th−íc tÕ bµo nhá KÝch th−íc nhá cã lîi: -Tû lÖ S/V lín – tèc ®é T§C víi m«i tr−êng nhanh chãng - TÕ bµo sinh tr−ëng nhanh - Kh¶ n¨ng ph©n chia nhanh – sè l−îng TB t¨ng nhanh
 3. TÕ bµo nh©n s¬ I. §Æc ®iÓm chung cña (?). TB nh©n s¬ ®−îc cÊu t¹o gåm nh÷ng thµnh phÇn nµo? tÕ bµo nh©n s¬ II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ TÕ bµo nh©n s¬ bao gåm - Mµng sinh chÊt - TÕ bµo chÊt - Vïng nh©n - Ngoµi ra cßn cã: Thµnh TB, vá nhÇy, l«ng vµ roi
 4. TÕ bµo nh©n s¬ II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ (?). Thµnh TB cã cÊu t¹o nh− thÕ nµo? Cã chøc n¨ng g×? 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng vµ roi a. Thµnh tÕ bµo -Thµnh phÇn ho¸ häc t¹o nªn thµnh TB lµ pepti®«glycan - Vai trß: qui ®Þnh h×nh d¹ng TB Dùa vµo thµnh TB vi khuÈn ®−îc chia thµnh hai nhãm: + Vi khuÈn Gram d−¬ng + Vi khuÈn Gram ©m
 5. TÕ bµo nh©n s¬ (?). Nghiªn cøu sgk, h·y ph©n biÖt vi khuÈn Gram d−¬ng vµ Gram ©m?
 6. TÕ bµo nh©n s¬ G+ G- Kh«ng cã mµng ngoµi Cã mµng ngoµi Líp Pepti®«glican dµy Líp Pepti®«glican máng Kh«ng cã axit tiec«ic Cã axit tiec«ic Kh«ng cã khoang chu chÊt Cã khoang chu chÊt
 7. TÕ bµo nh©n s¬ (?). Mµng TB ®−îc cÊu t¹o bëi II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ nh÷ng thµnh phÇn c¬ b¶n nµo? Cã 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng chøc n¨ng g×? vµ roi a. Thµnh tÕ bµo b. Mµng sinh chÊt -CÊu t¹o tõ ph«tpholipit 2 líp vµ Pr«tªin - Chøc n¨ng T§C vµ b¶o vÖ
 8. TÕ bµo nh©n s¬ II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng vµ roi a. Thµnh tÕ bµo b. Mµng sinh chÊt c. L«ng vµ roi -L«ng: Gióp vi khuÈn b¸m chÆt trªn bÒ mÆt tÕ bµo - Roi (tiªn mao): CÊu t¹o tõ pr«tªin cã tÝnh kh¸ng nguyªn, gióp vi khuÈn di chuyÓn
 9. TÕ bµo nh©n s¬ (?). VÞ trÝ TBC trong TB? TBC II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ chøa nh÷ng thµnh phÇn nµo? 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng vµ roi 2. TÕ bµo chÊt -N»m gi÷a mµng sinh chÊt vµ vïng nh©n - Gåm hai thµnh phÇn: + Bµo t−¬ng: chøa c¸c bµo quan kh«ng cã mµng + Rib«x«m: chøc n¨ng tæng hîp pr«tªin
 10. TÕ bµo nh©n s¬ (?). Nh©n TB nh©n s¬ cã ®ùc II. CÊu t¹o tb nh©n s¬ ®iÓm nh− thÕ nµo? Cã chøc n¨ng 1. Thµnh TB – Mµng sinh chÊt, l«ng g×? vµ roi 2. TÕ bµo chÊt 3. Vïng nh©n - Kh«ng cã mµng nh©n bao bäc - ChØ chøa 1 ph©n tö AND d¹ng vßng - Ph©n tö AND lµ VCDT cña vi khuÈn - Mét sè vi khuÈn cã thªm AND vßng n»m ngoµi vïng nh©n gäi lµ plasmit
 11. TÕ bµo nh©n s¬
Đồng bộ tài khoản