Chỉ thị số 12-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Chỉ thị số 12-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 12-TTg về việc tổ chức phong trào đồng khởi thi đua lao động, sản xuất, tiết kiệm, tăng năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch Nhà nước năm 1979, bảo đảm yêu cầu củng cố quốc phòng và an ninh, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 12-TTg

  1. 12-TTg,Ch th 12-TTg,Th tư ng Chính ph ,Văn hóa- Xã h i,Chi thi 12-TTg,Thu tuong Chinh phu,Van hoa- Xa hoi D ch Tư Hư ng Trang LawSoft v v n D ch v V Liên d n tra ch Pro pháp pháp Online LawSoft h c u lý lu t THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
  2. N u chưa là Thành Viên, m i B n ăng ký Thành viên t i ây N i dungThu c tínhLiên quan hi u l cLiên quan n i dungT i v Thu c tính văn b n S hi u: 12-TTg Tiêu : CH THN S 12-TTG V VI C T CH C PHONG TRÀO NG KH I THI UA LAO NG, S N XU T, TI T KI M, TĂNG NĂNG SU T LAO NG, PH N U HOÀN THÀNH VÀ HOÀN THÀNH VƯ T M C K HO CH NHÀ NƯ C NĂM 1979, B O M YÊU C U C NG C QU C PHÒNG VÀ AN NINH, B O V T QU C XÃ H I CH NGHĨA DO TH TƯ NG CHÍNH PH BAN HÀNH Lo i văn b n: Ch th Nơi ban hành: Th tư ng Chính ph Ngư i ký: Lê Thanh Ngh Ngày ban hành: 08/01/1979 Ngày hi u l c: ã bi t Tình tr ng: ã bi t ăng Ký Thành Viên | Tra C u Pháp Lu t | Tư Lu t Sư Toàn Qu c | Qu ng Cáo Nh n B n Tin Ng Pháp Lý | Bi u Thu WTO | B ng Giá t B n quy n @ 2007 LawSoft Corp, theo Gi y Ch ng VHTT. Gi y phép ho t ng s : 73/GP-BC do B VHTT c chính: Ông Vũ Văn Quý /c: Khu Bi t Th 282 Nguy n Tr ng Tuy n, Q. Ph 6684; E-mail:
Đồng bộ tài khoản