intTypePromotion=1

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
129
lượt xem
15
download

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị về việc tổ chức triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị về việc tổ chức triển khai cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ch Ø   Þ th c ñ a B é  tr n g  B é  N « n g   g hi Ö p  v µ   h¸t tri Ó n n « n g   ë n P th«n s è   N N­T C K T/ C T  n g µ y  13 th¸ng 9 n¨ m  1997 17 "v Ò   Ö c t æ  ch øc  tri Ó n k hai  æ  p h Ç n  h o¸ vi c d o a n h  n g hi Ö p  N h µ  n íc"   Thùc  Ön  hi NghÞ  quyÕt  ¹ihéi lÇn  §    thø    ña  VIIIc §¶ng, th«ng    b¸o  è:  s 63/TB      ña  é   Ýnh  Þ,Quy Õt  nh  ­ TW c B Ch tr   ®Þ 202/CT  µ  v NghÞ   nh  ®Þ 28/CP   cña  Ýnh  ñ, Bé   Ch ph   n«ng  nghiÖp  µ  v ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n  ∙  Òu  Çn    ® nhi l tæ chøc qu¸n  iÖtchñ  ¬ng, chÝnh  tr   tr   s¸ch cæ   Çn      ph ho¸ trong c¸n bé    o  µ      l∙nh®¹ v qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp,nhng    chuyÓn  Õn  ÊtchË m,  Öc  chøc  iÓn khai bi r   vi tæ  tr     ë  ¬  ë  a  Ých  ùc,cha  éng  isau  n¨m  Ý  iÓ m   c s ch t c  r r∙   ; ba  th ® chØ  íi cæ   Çn   m   ph ho¸  îc m ét  Ý   ®  x nghiÖp  µnh  th c«ng      Çn  ty cæ ph (c«ng    ty thøc  ch¨n  ¨n  nu«i  VIFOCO). HiÖn  nay  é  ang  B® qu¶n  ý17  l   Tæng  c«ng    ty,trong ®ã   ùctiÕp qu¶n  ý   tr     l  13  Tæng  c«ng    ty "90";30    doanh  nghiÖp  ùc thuéc, bao  å m   tr     g 425  doanh  nghiÖp  ¹ch to¸n®éc  Ëp cã   h   l   tc¸ch ph¸p nh©n. §èichiÕu  íi        v quy  nh  Ò   i  ®Þ v ®è t ng  µ  iÒu  Ön    Çn  î v® ki cæ ph ho¸  ¹  ti NghÞ   nh  ®Þ 28/CP  ×  õnh÷ng  th tr   doanh   nghiÖp  c«ng  ch, cßn  ¹ hÇu  Õt    Ý  l i h c¸c doanh  nghiÖp  µ   íchiÖn  Nh n   nay  éc  thu bé  u   ®Ò trong diÖn    Çn      cæ ph ho¸ (Kho¶ng  Çn  g 400 doanh  nghiÖp). Ch Êp  µnh  h ChØ   Þ  th 658/TTg  µy  th¸ng 8  ng 20    n¨m 1997  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  óc ®Èy  iÓnkhaicæ   Çn    ph v vi th   tr     ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc. Nh n   Bé  ëng  é  tr B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ónn«ng   i   th«n chØ  Þ:   th 1/Ban    chØ   o    Çn   ®¹ cæ ph ho¸  ña  é: cB *  Õp  ôc tæ  Ti t   chøc  qu¸n  iÖtcho    o    tr   l∙nh®¹ c¸c tæng c«ng      ty,c¸c doanh  nghiÖp  a  ù  éinghÞ  Ëp  Ên  ña  é  µy  vµ  th¸ng9  ch d h   t hu c B ng 5  6    n¨m 1997.   * Tæng   îp  ×nh  ×nh  ©n  ¹  ht h ph lo idoanh nghiÖp      Õ   ¹ch    ®Ó lªn k ho cæ phÇn ho¸: +  Doanh  nghiÖp  c«ng  ch Ý +  Doanh  nghiÖp  µ   íccÇn  ¾ m   ÷100%   èn Nh n   n gi   v + Doanh  nghiÖp  µ   ícchØ  Çn  ÷cæ   Çn    èihoÆc     Çn  Nh n   c gi   ph chiph   cæ ph ® Æc   Öt. bi *    Tæ chøc  ét  ttuyªn truyÒn  ©u  éng  m ®î     s r cho    é, §¶ng    Ò     c¸n b   viªnv cæ phÇn    ho¸.§¶ng  ph¶igi¸odôc    Öt,c«ng  oµn  Ën  ng, tæ     c¸bi   ® v ®é   chøc  äc  Ëp, ht  nãi chuyÖn  Ò     Çn    v cæ ph ho¸,c¸c b¸o,t¹pchÝ  Õt bµi,¶nh        vi     tuyªn truyÒn  ­   th êng xuyªn li   ôc.   ªnt *  Ön  µn  µ    Ki to v bæ sung  ban chØ   o    Çn  ®¹ cæ ph ho¸,ph©n    c«ng  tr¸ch   nhiÖ m  chØ  o,chän  ét  è    é, chuyªn viªnam   Óu  Ò   Ýnh  ®¹   m s c¸n b       hi v ch s¸ch vµ    nghiÖp  ô    Çn    µnh  Ëp haitæ  Òn  ¾c   µ  Òn  v cæ ph ho¸ th l     (mi B v mi Nam)  c«ng    t¸c chuyªn tr¸chcæ   Çn    óp ban      ph ho¸ gi   chØ  o   Ên  ®¹ tv cho    c¸c doanh  nghiÖp   cæ phÇn    ho¸;ChuÈn  Þ  iÒu  Ön  µnh  Ëp c«ng     Ên  b® ki th l  tytv doanh  nghiÖp  µ    v cæ phÇn    ña  µnh  ho¸ c ng n«ng  nghiÖp  µ    iÓnn«ng  v ph¸ttr   th«n.
  2. 2 *  Ëp  Õ   ¹ch  iÓn khaicô  Ó  doanh  L k ho tr     th 9  nghiÖp  ∙  ¨ng  ý    Çn  ®® k cæ ph ho¸ trong n¨m      1997  µ  Õ   ¹ch tr Ón khain¨m  v k ho   i     1998  i víi   ®è     tæng  c¸c c«ng    ty vµ    c¸c doanh  nghiÖp  ùcthuéc.Ban  tr     chØ  o  ïng c¸c tæng  ®¹ c     c«ng    Õp tôc tyti     lùa chän    n  Þ  :Nhµ     c¸c ®¬ v nh   m¸y  êng  ® Lam   ¬n  ò,c¸c s¶n  È m   ô    S c    ph ph trªn d©y  chuyÒn  s¶n  Êt kh¸c nh: b¸nh,kÑo, ph©n    xu          visinh,® êng, nha; c¸c nhµ         m¸y  hoa  qu¶;c¸c d©y     chuyÒn  Ì. .®Ó   ö lµm    Çn    ch .  . th   cæ ph ho¸ trong cuèin¨m      1997. * Tæ     chøc  Ên  Ön,båidìng nghiÖp  ô  hu luy       v cho    é    c¸n b c¸c ban chØ  o  ®¹ cæ   Çn  ph ho¸  ¬  ë  µ  c s v c¸n  é  b nghiÖp  ô  ã  v c kh¶  n¨ng tham    gia qu¶n  ý c¸c l    c«ng      Çn  tycæ ph ho¸. *  Ëp    tæ  L ®Ò ¸n  chøc  nghiªncøu  Ýnh    ch s¸ch ®èi  íin«ng  ©n  µ    v  d v c«ng  nh©n  n«ng,l©m  êng    ä  ã  Õ     ®∙itrong viÖc    tr ®Ó h c ch ®é u      tham      «ng  gia cæ ® víit c¸ch  ä  µ ngêi cung     h l    øng nguyªn  Öu  li cho    c¸c doanh nghiÖp s¶n  Êt, xu   chÕ   Õn  bi n«ng  ©m  l s¶n  µ  Þch  ô  ¬ng  ¹i khitiÕn  µnh    Çn    vd v th m   h cæ ph ho¸; nghiªn cøu    ×nh    m« h doanh nghiÖp    Çn  û  cæ ph thu n«ng íitiªu®ång  éng  t    ru ®Ó   ×nh ChÝnh  ñ. tr   ph * Cung  Êp  y     µiliÖu vµ  c ®Ç ®ñ t     v¨n  b¶n  ña  µ   íc vÒ     Çn    c Nh n   cæ ph ho¸ cho c¸c tæng  c«ng      ty,c¸c doanh nghiÖp  µnh    µ  th viªn v doanh nghiÖp  ùc tr   thuéc Bé.   2/C¸c    tæng  c«ng    doanh  ty,c¸c  nghiÖp  ùc thuéc  é: tr   B *  ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ vµ  tr   Tæng  Gi¸m  c, gi¸m  c    ®è   ®è c¸c doanh  nghiÖp  ùc thuéc  é  tr   b kh«ng  ù  éi nghÞ   Ëp  Ên  Ò     Çn  dh  t hu v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ   íc ngµy  vµ  th¸ng 9  Nh n   5  6    n¨m 1997  ã  (c danh s¸ch kÌm    theo)ph¶i     cã  c¸o vµ      Õn  b¸o    xiný ki ban  chØ  o    Çn    ña  é,tæ  ®¹ cæ ph ho¸ c b   chøc  éinghÞ  h  qu¸n tr Öt       i   v¨n b¶n  ña  µ  íccña  é  c¸c c nh n   b trong l∙nh®¹o  µn  n  Þ.    to ®¬ v *  Êt  c¸c tæng  T c¶    c«ng      ty,c¸c doanh nghiÖp  ùc thuéc  é   tr   B sau      khitæ chøc qu¸n  iÖtchñ  ¬ng  Ýnh  tr   tr ch s¸ch    Çn  cæ ph ho¸ trong c¸n  é  ñ  èt b ch ch   ph¶i: +  µnh  Ëp  Th l ban chØ  o    Çn    ®¹ cæ ph ho¸ doanh nghiÖp b¸o    é   c¸o B xem   xÐt ra quyÕt ®Þnh.      +  èichiÕu  íi®iÒu  Ön  µ  ×nh  §  v  ki v h thøc    Çn    Ëp    íc tr Ón cæ ph ho¸,l c¸c b   i   khai ®¨ng  ý    k doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ trong n¨m 1998  µ    v c¸c n¨m  Õp ti   theo,b¸o c¸o ban      chØ  o    Çn    ña  é. ®¹ cæ ph ho¸ c B +  ChØ   o  ùc  Ön  ®¹ th hi c«ng      Çn  t¸c cæ ph ho¸ doanh nghiÖp theo  Õ   k ho¹ch vµ  íng dÉn  ña  é.  h   cb + Riªng c¸c tæng     c«ng    ty"91"khilËp  Õ   ¹ch  ©n  ¹      k ho ph lo idoanh nghiÖp  ®Ó     Çn  cæ ph ho¸  µ  Õ   ¹ch  iÓn khaib¸o  v k ho tr     c¸o  Ýnh  ñ  ng  êib¸o  Ch ph ®å th   c¸o Bé      ®Ó tæng  îp vµ  h   theo dâi.   + C¸c  Tæng c«ng      ty,c¸cdoanh  nghiÖp  ∙  îcBé    ® ®   ra th«ng  vµ  Õt  b¸o  quy ®Þnh  chuyÓn doanh nghiÖp  µnh  th C«ng      Çn  ty cæ ph trong n¨m 1997  Çn  c tËp  trung chØ  o    µn  Ön ®óng  êigian.   ®¹ ®Ó ho thi   th   +  µng  ý  H qu Ban    Çn  cæ ph ho¸ doanh nghiÖp ph¶ib¸o  vÒ   é     c¸o  B b»ng  v¨n b¶n      ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ. h      t  ph
  3. 3 3. Thñ  ëng    ¬    tr c¸c c quan  éc Bé, Chñ   Þch  éi ®ång  thu     t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c    ®è c¸c Tæng   c«ng    ty,Gi¸m  c    ®è c¸c doanh  nghiÖp  ùc thuéc  é   ã  tr   Bc tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    th hi nghiªm  chØnh ChØ   Þ  µy  µ  êng  th n v th xuyªn b¸o    c¸o t×nh  ×nh, tiÕn    Ò   h   ®é v Ban  chØ  o    Çn    ña  é     ®¹ cæ ph ho¸ c B ®Ó tæng  îp    h b¸o c¸o l∙nh®¹o  é  µ  Ýnh  ñ.    B v Ch ph
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2