Chiến lược và chính sách kinh doanh

Chia sẻ: Vo Hoang Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

1
875
lượt xem
559
download

Chiến lược và chính sách kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gới thiệu về quản trị chiến lược tại sao phải quản trị chiến lược? ý nghĩa, mục đích tồn tại của tổ chức là gì? chiến lược là gì? thế nào là quản trị chiến lược? · thách thức đối với phát triển của tổ chức hiện nay · tầm quan trọng mục đích và mục tiêu của tổ chức · phương tiện để đạt mục đích và mục tiêu của tổ chức · khái niệm chiến lược và quản trị chiến lược · quá trình quản trị chiến lược hội nhập kinh tế thực chất là vào tâm soáy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược và chính sách kinh doanh

 1. Chiến lược và chính sách kinh doanh
 2. Chieán Löôïc vaø Chính Saùch Kinh Doanh Chöông: Daãn Nhaäp Gôùi thieäu veà quaûn trò chieán löôïc Taïi sao phaûi quaûn trò chieán löôïc? YÙ nghóa, muïc ñích toàn taïi cuûa toå chöùc laø gì? Chieán löôïc laø gì? Theá naøo laø quaûn trò chieán löôïc? · Thaùch thöùc ñoái vôùi phaùt trieån cuûa toå chöùc hieän nay · Taàm quan troïng muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa toå chöùc · Phöông tieän ñeå ñaït muïc ñích vaø muïc tieâu cuûa toå chöùc · Khaùi nieäm chieán löôïc vaø quaûn trò chieán löôïc · Quaù trình quaûn trò chieán löôïc Hoäi nhaäp kinh teá thöïc chaát laø vaøo taâm soaùy cuûa caïnh tranh, phaân coâng lao ñoäng dieãn ra treân toaøn theá giôùi, caùc nguoàn löïc di chuyeån deã vaø lôïi theá so saùnh giaûm. Taän duïng cô hoäi vaø ñöông ñaàu vôùi thaùch thöùc trôû neân khoù khaên. Coâng ngheä ngaøy nay laøm cho caù nhaân hoaù, caù nhaân hoaù vaø caù nhaân hoaù. Toác ñoä phaùt trieån saûn phaåm môùi nhanh, laïc haäu nhanh, ñoøi hoûi öùng duïng nhanh, saùng taïo trôû thaønh trung taâm, phaûi höôùng veà khai thaùc töø coâng ngheä thoâng tin Moâi tröôøng kinh doanh thay ñoåi choùng maët, khoù phaân tích, thích öùng, döï ñoaùn, nhaïy caûm vaø kieåm soaùt. I. Baûn chaát cuûa quaûn trò 1. Hoaïch ñònh Taïo ra muïc tieâu vaø chieán löôïc 2. Toå chöùc Vaïch ra caáu truùc Xaùc ñònh nhieäm vuï Ai laøm, quyeàn haïn, traùch nhieäm trong phaïm vi cuûa caùc caáp 3. Ñieàu khieån Phoái hôïp Choïn keânh Giaûi quyeát xung ñoät Taïo moâi tröôøng laøm vieäc 4. Kieåm tra Ño löôøng hoaït ñoäng So saùnh vôùi hoaïch ñònh Tìm nguyeân nhaân vaø bieän phaùp khaéc phuïc · Nhaø quaûn trò khoâng gì hôn laø ra quyeát ñònh, coù loâgic, ñöôïc phaân chia thaønh lôùp 1
 3. Logic 1. Khaûo saùt ñeå coù noäi dung vaø nhieäm vuï 2. Phaùt trieån quyeát ñònh 3. Ñaùnh giaù caùc quyeát ñònh 4. Löïa choïn quyeát ñònh 5. Thöïc thi vaø theo doõi II. Khaùi nieäm QT chieán löôïc Taàm nhìn: taàm nhìn bao haøm moät yù nghóa cuûa moät tieâu chuaån tuyeät haûo, moät ñieàu lyù töôûng. Noù aùm chæ moät söï löïa choïn coù giaù trò. Coù tính chaát cuûa söï ñoäc ñaùo. Aùm chæ ñeán vieäc taïo ra moät ñieàu gì ñoù ñaët bieät. Taàm nhìn ñònh höôùng cho töông lai, moät khaùc voïng, nhöõng ñieàu maø toå chöùc muoán ñaït, moät böùc tranh sinh ñoäng coù theå saûy ra trong töông lai. · Tieàm naêng con ngöôøi – Hoäi tuï tia saùng khoâng bò khuùc xaï · Phaùn aùnh tình caûm xuùc caûm cuûa ngöôøi veà toå chöùc, coâng vieäc · Chaát keo keát dính nhöõng con ngöôøi vôùi nhau trong noã löïc vaø giaù trò chung · Taïo ra nguoàn caûm höùng baát taän vaø caùch suy nghó môùi, keát tinh treân nhieàu phöông dieän. · Chieán löôïc chæ taïo ra caùi khung höôùng daãn tö duy haønh ñoäng Quaûn trò chieán löïôc laø quaù trình nghieän cöùu caùc moâi tröôøng hieän taïi, töông lai, hoaïch ñònh caùc muïc tieâu cuûa toå chöùc. Ñeà ra, thöïc hieän, vaø kieån tra vieäc thöïc hieän caùc quyeát ñònh nhaèm ñaït muïc tieâu trong moâi tröôøng hieän taïi vaø töông lai · Hình thaønh ñöôïc chieán löôïc kinh doanh laø lôïi theá caïnh tranh · Chieán löôïc kinh doanh laø saûn phaåm cuûa söï saùng taïo phöùc taïp · Chieán löôïc kinh doanh laø söï keát hôïp haøi hoaø cuûa: R1: Ripeness (choïn ñuùng ñieåm döøng), R2: reality (khaû naêng thöïc thi chieán löôïc), R3: Resources: khai thaùc tieàm naêng · Muïc ñích cuûa chieán löôïc laø tìm kieám cô hoäi · Chu kyø kheùp kín cuûa chieán löôïc: Hình thaønh, Trieån khai phaân tích vaø chieán löôïc choïn löïa Kieåm tra vaø thích nghi chieán löôïc 2
 4. · Hình thaønh chieán löôïc: Caùc ñieåm maïnh, yeáu cuûa cty Cô hoäi vaø ñe doïa cuûa moâi Keát hôïp tröôøng Noäi boä Beân ngoaøi Chieán löôïc Caùc giaù trò caù nhaân cuûa nhaø quaûn trò Caùc mong ñôïi xaõ hoäi Keát hôïp 1. Caùc yeâu caàu · Taêng theá löïc vaø lôïi theá caïnh tranh treân cô sôû lôïi theá so saùnh cuûa doanh nghieäp mình. · Tieán ñoä kinh doanh vaãn an toaøn, naèm trong vuøng an toaøn vaø vuøng ruûi ro thaáp nhaát · Giôùi haïn phaïm vi kinh doanh, xaùc ñònh muïc tieâu ñieàu kieän ñeå thöïc hieän muïc tieâu, phaûi ñôn giaûn vaø töï nhieân · Döï ñoaùn moâi tröôøng kinh doanh trong töông lai caøng chính xaùc thì caøng thuaän lôïi, khoâng ñaâu hôn laø thoâng tin vaø tö duy · Phaûi coù chieán löôïc döï phoøng trong tröôøng hôïp xaáu nhaát, ñôn giaûn laø ruûi ro, nhöõng thay ñoåi khoâng löôøng ñöôïc 3
 5. · Phaûi keát hôïp ñoä chin muøi vaø thôøi cô, ñaâu laø chieán löôïc lyù töôûng, ñaâu laø chieán löôïc caàu toaøn. Ñöøng kyø voïng maø ñeå maát thôøi cô, caùi ñaø thay ñoåi seõ laøm vôõ chieán löôïc caàu toaøn 2. Vai troø (öu nhöôïc ñieåm) · Cho thaáy roõ muïc ñích, höôùng ñi cuûa DN · Quan taâm to lôùn tôùi caùc nhaân vaät höõu quan · Caùc ñieàu kieän moâi tröôøng luoân bieán ñoåi · Gaén vôùi söï phaùt trieån ngaén haïn trong boái caûnh daøi haïn · Hoaø nhaäp quyeát ñònh vôùi moâi tröôøng · Ñaït muïc tieâu vôùi hieäu quaû cao hôn (hieäu suaát vaø hieäu quaû) · Maát nhieàu thôøi gian vaø noå löïc caøng coù kinh nghieäm thì caøng giaûm · Thöôøng cöùng nhaéc khi ñaõ thaønh vaên baûn khoâng gì hôn ñaây laø sai laàm vì söï bieån ñoåi, muïc tieâu môùi, thoâng tin boå xung · Giôùi haïn sai xoùt trong döï baùo daøi haïng thöôøng lôùn, moät trong nhöõng haïn cheá laø phaûi nhìn ña chieàu · Deã bò laïm duïng quaù keá hoaïch hoaù, thöï hieän deõ bò boû ngoõ Baïn neân bieát quaûn trò chieán löôïc khoâng ñôn giaûn maø laø moät coâng vieäc saùng taïo, theo ñuoåi nhöõng töông lai xa vôøi. III. Moâ hình cuûa quaûn trò chieán löôïc Baïn bieát caáp ñoä roài chöù ! 1. Quaûn trò chieán löôïc caáp coâng ty Phaân tích moâi tröôøng Thoâng tin Xaùc ñònh nhieäm vuï vaø muïc tieâu Phaân tích choïn löïa chieán löôïc Thöï hieän Kieåm soaùt 2. Quaûn trò chieán löôïc caáp kinh doanh Phaân tích moâi tröôøng Thoâng tin Xaùc ñònh nhieäm vuï vaø muïc tieâu Phaân tích choïn löïa chieán löôïc Thöï hieän Kieåm soaùt 3. Phaân tích moâi tröôøng Xaùc ñònh nhieäm vuï vaø muïc tieâu Quaûn trò chieán löôïc caáp chöùc naêng Phaân tích choïn löïa chieán löôïc Thöï hieän Kieåm soaùt 4
 6. 1. Caùc giai ñoaïn vaø hoaït ñoäng trong quaù trình quaûn trò chieán löôïc Hình thaønh Thöïc hieän Hôïp nhaát tröïc Ñöa ra chieán löôïc nghieân cöùu giaùc vaø phaân tích quyeát ñònh Thöïc thi Thieát laäp muïc Ñeà ra caùc Phaân phoái caùc chieán löôïc tieâu ngaén haïn chính saùch nguoàn löïc Ñaùnh giaù Xem xet laïi caùc So saùnh keát Thöïc hieän chieán löôïc yeáu toá beân trong quaû vôùi ñieàu chænh & beân ngoaøi tieâu chuaån 2. Moâ hình quaûn trò chieán löôïc toaøn dieän Noùi chung quaù trình hình thaønh, thöïc thi, vaø ñaùnh giaù ñöôïc quaù trình quaûn trò chieán löôïc. Coù sô ñoà, ñöôøng daãn vaø caùc thaønh phaàn taùc ñoäng laãn nhau. 3. Caùc loaïi chieán löôïc Phaïm vi: toång quaùt – boä phaän Höôùng chieán löôïc: taäp trung vaøo nhaân toá then choát – döïa treân öu theá töông ñoái – saùng taïo taán coâng – khai thaùc caùc möùc ñoä töï do (khai thaùc caùc nhaân toá bao quanh nhaân toá then choát) Chöông hai: Nghieân cöùu moâi tröôøng Noù aûnh höôûng khoâng: to laém - Noù laø gì: raát ñôn giaûn laø nhöõng nhaân toá ngoaøi toå chöùc nhaø quaûn trò khoâng kieåm soaùt ñöôïc nhöng aûnh höôûng raát lôùn ñeán hoaït ñoäng vaø keát quaû cuûa toå chöùc - Loaïi naøo? Dó nhieân laø vó moâ vaø vi moâ roài Chuùng ta chuù yù gì khaùc ôû moâi tröôøng naøo? Moät ñieàu laø tính phöùc taïp cuûa moâi tröôøng ñöôïc ñaëc tröng bôûi caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán noå löïc cuûa caùc toå chöùc, phöùc taïp thì khoù quyeát ñònh ok! Hai ñieàu laø tính naêng ñoäng cuûa moâi tröôøng bao haøm möùc ñoä bieán ñoåi trong ñieàu kieän moâi tröôøng lieân quan. Nhanh neø roài khoù döï baùo neø. Chuùng ta phaûi laøm gì that khoâng bieát laøm sao caû ngoaøi danh muïc vaø aûnh höôûng cuûa noù, lieät keâ that söï deã daøng I. Moâi tröôøng vó moâ 1. Kinh teá aø ! ñuùng roài. Laõi suaát ngaân haøng - Chu kyø kinh teá - Hay caùn caân thanh toaùn - Chính saùch taøi chính vaø tieàn teä. OÂi nhieàu quaù phaûi laäp baûn thoâi! 5
 7. Nhöng vaãn laø ví duï thoâi baïn aø nhieàu thaät KINH TEÁ CHÍNH TRÒ & CHÍNH PHUÛ Giai ñoaïn cuûa chu kyø kinh teá Luaät leä cho ngöôøi tieâu thuï vay Xu höôùng GDP, DNP Luaät choáng ñoäc quyeàn Xu höôùng tyû giaù hoái ñoaùi Luaät moâi tröôøng Taøi trôï Luaät thueá khoaù Xu höôùng thu nhaäp quoác daân Nhöõng kích thích ñaëc bieät Tyû leä laïm phaùt Luaät maäu dòch quoác teá Laõi suaát trong neàn kinh teá Luaät veà thueâ möôùn vaø coå ñoäng Chính saùch tieàn teä Söï oån ñònh cuûa chính quyeàn Möùc ñoä thaát nghieäp Tình traïng tham nhuõng Bieán ñoäng treân thò tröôøng chöùng khoaùn Caùc tuyeân boá Chính saùch, heä thoáng thueá quan Caùc xu höôùng chính trò ñoái ngoaïi Nhöõng kieåm soaùt long boång, giaù caû Caùn caân thanh toaùn Vaên hoaù Xaõ hoäi: Töï nhieân: Nhöõng thaùi ñoä ñoái vôùi chaát löôïng ñôøi soáng Caùc loaïi taøi nguyeân Nhöõng loái soáng, chuaån möïc, giaù trò OÂ nhieãm Phuï nöõ vaø hoï trong lao ñoäng Tình traïng naêng löôïng Ngheà nghieäp, vaên hoaù vuøng, laøng xaõ Söï tieâu phí taøi nguyeân thieân nhieân Tính linh hoaït cuûa ngöôøi tieâu thuï Kyõ thuaät coâng ngheä: Daân soá: Chæ tieâu nhaø nöôùc veà nghieân cöùu phaùt trieån. Chæ Tæ suaát taêng daân soá, toång daân soá, giôùi tieâu coâng nghieäp. Taäp trung nhöõng noã löïc kyõ Nhöõng bieán ñoåi veà daân soá, keát caáu thuaät. Maät ñoä daân soá, di chuyeån, thu nhaäp Baûo veä baèng saùng cheá Toân giaùo, tuoåi thoï, tyû leä sinh Nhöõng saûn phaåm môùi … Söï chuyeån giao kyõ thuaät môùi Söï töï ñoäng hoaù Ngöôøi maùy Kyõ thuaät – Möùc saùng taïo 4. Thaät laø khoù khi vieát lôøi moái quan heä cuûa caùc yeáu toá trong moâi tröôøng vó moâ, oà khoâng theá ñaâu sô ñoà hay hôn chöù ! 6
 8. Chuùng ta haõy xem aûnh höôûng cuûa moâi tröôøng vó moâ ñoái vôùi nhu caàu xe hôi: Soá phuï nöõ ñöôïc ñaøo taïo qua ñaïi hoïc taêng leân Soá gia ñình coù 2 Moái quan taâm ñeán ngöôøi thu nhaäp söï nghieäp taêng Tieàn coâng cao hôn Quan ñieån Soá lñ nöõ c où choàng cuûa phuï nöõ , taêng leân Quan ñieåm veà phuï nöõ thay Soá gia ñình caàn 2 ñoåi Xaây döïng gia ñình xe hôi taêng leân muoän hôn Coù con muoän hôn Ly hoân gia taêng Gia ñình coù it con hôn Nhu caàu veà xe hôi haïng nhoû gia Giaù xaêng taêng taêng Laõi suaát ngaân haøng Nguoàn naêng Xe nhaäp chaát löôïng khan löôïng toát Quy ñònh veà Giaù xe hôi côõ möùc tieâu thuï Vaán ñeà moâi lôùn taêng tröôøng 7
 9. II. Moâi tröôøng vi moâ Caùc ñoái thuû môùi tieàm aån Nguy cô caùc ñoái Thuû caïnh tranh môùi Caùc ñoái thuû caïnh Khaû naêng eùp tranh trong ngaønh Ngöôøi baùn Ngöôøi mua giaù cuûa ngöôøi Khaû naêng eùp giaù Söï tranh ñua giöõa caùc ñoái thuû cung caáp cuûa ngöôøi mua Nguy cô do caùc Saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá Haøng thay theá Sô toång quaùt moâi tröôøng vi moâ Chuù yù: Moâi tröôøng kinh doanh quoác teá Caùc coâng ty hoaït ñoäng lieân quan ñeán thò tröôøng trong vaø ngoaøi nöôùc ñeàu phaûi nghieân cöùu moâi tröôøng kinh doanh quoác teá. Do toaøn caàu hoaù vaø hoäi nhaäp thì cang phaûi gia taêng. Noù raát khaùc nhau ñoái vôùi moãi coâng ty khi nghieân cöùu. · Caùc coâng ty chæ hoaït ñoäng ôû thò tröôøng trong nöôùc Tính phuï thuoäc nhau cuûa caùc quoác gia trong coäng ñoàng theá giôùi taùc ñoäng ñeán moâi tröôøng vó moâ vaø tính caïnh tranh. Töø ñaây döï ñoaùn vaø nhaän ñònh aûnh höôûng. Ví duï: thanh toaùn toaøn caàu hay söï kieän xaê ng daàu, maát muøa caø pheâ Brazil… Quan heä mua baùn vôùi caùc coâng ty khaùc cuõng bò aûnh höôûng bôûi yeáu toá nöôùc ngoaøi · Caùc coâng ty hoaït ñoäng treân thöông tröôøng quoác teá Xem xeùt boái caûnh toaøn caàu vaø moâi tröôøng nöôùc sôû taïi, vaên hoaù chính trò vaø phaùp luaät… Söï khaùc bieät giöõa moâi tröôøng toång quaùt vaø moâi tröôøng kinh doanh 8
 10. Stt Tieâu thöùc Moâi tröôøng toång quaùt Moâi tröôøng caïnh tranh so saùnh 1 Phaïm vi Raát roäng lieân quan ñeán ñeàu kieän Gaéc tröïc tieáp vôùi töøng chung trong phaïm vi quoác gia ngaønh, töøng DN 2 Tính chaát Giaùn tieáp tröïc tieáp taùc ñoäng 3 Toác ñoä Chaäm vaø coù taùc duïng laâu daøi hôn Nhanh vaø naêng ñoäng thay ñoåi 4 Möùc ñoä Raát phöùc taïp phuï thuoäc nhieàu bieán Coù theå nhaän bieát ñöôïc phöùc taïp soá 5 Khaû naêng Coù theå kieåm soaùt, traùi laïi coâng ty Coù theå kieåm soaùt vaø coù theå kieåm soaùt phaûi phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá ñieàu chænh ñöôïc cuûa cty 6 Nhaän xeùt Chieán löôïc ñöôïc hình thaønh coù tính Phaûi naêng ñoäng-kieåm soaùt chung daøi haïn hôn – chuù troïng ñeán caùc döï lieân tuïc-cô sôû cho quaûn trò baùo daøi haïn – aûnh höôûng ñeán chieán chieán löôïc-aûnh höôûng tröïc löôïc caáp cty tieáp ñeán caáp ñoä kinh doanh vaø caáp chöùc naêng 1. Ñoái thuû caïnh tranh Phaân tích Ñieàu gì ñoái thuû Ñieàu gì ÑTCT ñang caïnh tranh muoán laøm vaø coù theå laøm ñaït ñöôïc Muïc ñích töông lai Ôû taát caû caùc caáp quaûn trò Chieán löôïc hieän taïi Hieän caïnh tranh ? Vaø ña chieàu Vaøi vaán ñeà caàn traû lôøi veà ñoái thuû caïnh tranh · Baèng loøng ôû hieän taïi khoâng? · Khaû naêng dòch chuyeån vaø ñoåi höôùng chieán löôïc nhö theá naøo? · Ñieåm yeáu? · Ñieàu gì giuùp ÑTCT traû ñuõa maïnh, hieäu quaû? Nhaän ñònh Caùc tieàm naêng Aûnh höôûng Maïnh ? Ngaønh coâng nghieäp Yeáu? 9
 11. a. Ñieàu tra muïc tieâu cuûa ñoái thuû · Quy moâ caùc ñoái thuû - Taøi chính · Thaùi ñoä vôùi ruûi ro – Caùc chi phí · Quan ñieåm hay giaù trò veà maët toå chöùc · Cô caáu toå chöùc – Toác ñoä taêng tröôûng ngaønh, naêng löïc, tính ña daïng · Heä thoáng kieåm soaùt vaø ñoäng vieân · Heä thoáng, thoâng leä veà keá toaùn · Nhaø quaûn trò, giaùm ñoác ñieàu haønh · Söï nhaát trí cuûa caùc nhaø quaûn trò veà höôùng ñi trong töông lai · Thaønh laäp hoäi ñoàng quaûn trò · Caùc giao öôùc, hôïp ñoàng ñeå haïnh cheá thay ñoåi · Nhöõng haïn cheá cuûa chính phuû, xaõ hoäi Neáu ñoái thuû lôùn thì caàn theâm: · Keát quaû hoaït ñoäng cuûa coâng ty meï · Muïc tieâu toång quaùt cuûa coâng ty meï · Taàm quan troï ng cuûa coâng ty vôùi coâng ty meï · Taïi sao coâng ty meï tham gia ngaønh naøy · Moái quan heä giöõa caùc ñôn vò trong coâng ty meï · Quan ñieåm vaø giaù trò nhaän thöùc cuûa ban laõnh ñaïo cao nhaát · Chieán löôïc chung cuûa coâng ty meï · Chæ tieâu doanh soá, khoù khaên, nhu caàu caùc ñôn vò khaùc trong cuøang haõng · Keá hoaïch ña daïng hoaù ngaønh haøng · Cô caáu toå chöùc coâng ty meï, ñònh cheá quan heä, vò trí vaø muïc tieâu cuûa töøng ñôn vò · Sô ñoà kieåm soaùt vaø thu lao cho laõnh ñaïo chi nhaùnh · Loaïi nhaân vieän thöøa haønh thöôøng ñöôïc höôûng · Chieán löôïc tuyeån duïng · Tính nhaïy caûm veà vaán ñeà xh, quy ñònh, xu höôùng ñoäc quyeàn · Quan taâm cuûa laõnh ñaïo caáp treân cho töøng ñôn vò Phaûi traû lôøi cho ñöôïc caùc caâu hoûi sau: · Cùc chi tieâu ñöôïc duøng laøm cô sôû cho vieäc phaân loaïi töøng doanh nghieäp · Ñôn vò naøo laø muûi nhoïn · Ñôn vò naøo coù laõi, thanh toaùn, thu hoaïch · Ñôn vò naøo ñaûm baûo oån ñònh, möùc ñoä buø cho caùc bieán ñoåi baát thöôøng · Ñôn vò naøo bao lout cho doanh nghieäp chuû choát · Coâng ty meï ñònh ñaàu tö voán, xaây döïng thò phaàn ôû doanh nghieäp naøo · Doanh nghieäp naøo aûnh höôûng nhieàu veà oån ñònh, thu nhaäp, luaân chuyeån tieàn, doanh soá… trong danh muïc ñaàu tö coâng ty meï b. Nhaän ñònh · Öu nhöôïc ñieåm, vò theá cuûa:chi phí, chaát löôïng, tinh vi coâng ngheä…Chuùng chính xaùc khoâng? · Xeùt veà lòch söû, caûm xuùc, danh tieáng · Nhöõng khaùc bieät veà truyeàn thoáng vaên hoaù, toân giaùo, daân toäc aûnh höôûng ñeán ñoái thuû vaø nhaän thöùc cuûa hoï · So saùnh chuaån möïc vaø quy taéc cuûa ngöôøi saùng laäp vôùi chuaån möïc vaø quy taéc xh · Nhu caàu veà ñoái vôùi sp cuûa hoï, xu höôùng phaùt trieån cuûa ngaønh trong töông lai 10
 12. · Nhaän ñònh cuûa hoï veà muïc tieâu, khaû naêng cuûa hoï veà ñoái thuû caïnh tranh cuûa hoï · Lyù trí thoâng thöôøng hay kinh nghieäm hoï coù gì? Nhaát thieát phaûi phaân tích that roõ ñoái thuû, nhaø quaûn trò cuûa hoï, chuyeän gia cuûa hoï c. Chieán löôïchieän nay d. Tieàm naêng · Saûn phaåm · Phaân phoái-ñaïi lyù · Marketing · Caùc taùc nghieäp – saûn xuaát · Nghieân cöùu – thieát keá coâng ngheä · Giaù thaønh – tieàm löïc taøi chính · Toå chöùc – naêng löïc quaûn lyù chung · Danh muïc ñaàu tö cuûa coâng ty – nguoàn nhaân löïc · Quan heä xaõ hoäi – quan heä chính phuû · Tính thoáng nhaát cuûa muïc tieâu vaø chieán löôï cuûa ñoái thuû caïnh tranh Traû lôøi cho caùc caâu hoûi sau: · Ñieåm maïnh, yeáu, muïc tieâu chieán löôïc chuû yeáu cuûa ñoái thuû caïnh tranh? · Laøm sao ñoái thuû coù nhieàu khaû naêng öùng phoùveà kinh teá, xh, con ngöôøi, ñòa lyù, chính trò, chính phuû, coâng ngheä vaø caïnh tranh? · Hoï coù theå gaây ra toån thöông gì cho chuùng ta? Keå caû khi aùp duïng chieán löôïc cuûa ta? · Vò trí sp dòch vuï cuûa chuùng ta nhö theá naøo so vôùi ñoái thuû caïnh tranh? · Caùc coâng ty môùi vaø ruùt khoûi ngaønh? · Nhaân toá naøo taïo theá caïnh tranh cho ta tronh ngaønh? · Xeáp haïng veà keát quaû hoaïtñoäng kinh doanh cuûa ñoái thuû vaø taïi sao laïi xeáp vaäy? · Tính chaát vaø moái quan heä giöõa nhaø cung caáp vaø nhaø phaân phoái? · Caùc saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá aûnh höôûng ñeán möùc naøo? Bieän phaùp ñeå coù ñaùnh giaù treân · Mua döõ kieän löu tröõ khoâng coøn giaù trò · Mua saûn phaåm roài phaân tích · Thaêm doanh nghieäp vôùi danh khaùc · Ñeám xe ra vaøo boác dôõ haøng · Nghieân cöùu aûnh chuïp töø treân khoâng · Phaân tích hôïp ñoàng lao ñoäng · Phaân tích caùc quaûn caùo · Phoûng vaán khaùch haøng, ngöôøi tieâu thuï veà vieäc baùn sp cuûa ñoái thuû · Xaâm nhaäp vaøo ñoái thuû vaø khaùch haøng · Phoûng vaán nhaø cung caáp · Ñoùng vai khaùch haøng ñeå yeâu caàu traû lôøi qua ñieän thoaïi · Khuyeán khích caùc khaùch haøng quan troïng phôi baøy thoâng tin caïnh tranh · Phoûng vaán nhaân vieân cuõ · Phoûng vaán chuyeân gia ñaõ laøm vieäc vôùi ñoái thuû · Loâi keùo nhaân löïc töø hoï · Thöïc hieän phoûng vaán baèng ñieän thoaïi ñeå nhaân vieân ñeå loâ thoâng tin 11
 13. · Gôûi kyõ sö chuyeân gia ñeán cuoäc hoïp cuûa ñoái thuû ñeå phoùng vaán kyõ sö chuyeän gia cuûa hoï · Phoûng vaán caùc nhaân vieân tieàm naêng, hoï coù theå ñaõ laøm vieäc vôùi ñoái thuû trong quaù khöù Raøo caûn ruùt lui – raøo caûn thaâm nhaäp Raøo caûn ruùt lui Thaáp Cao Raøo Lôïi nhuaän thaáp oån Lôïi nhuaän thaáp caûn Thaáp ñònh maïo hieåm xaâm Lôïi nhuaän cao oån Lôïi nhuaän cao maïo nhaäp Cao ñònh hieåm 2. Khaùch haøng Laø moät taøi saûn cuûa coâng ty, söï trung thaønh tuyø vaøo söï thoaû maõn nhu caàu cuûa hoï, thu huùt lyù lòch cuõng laø moät ñieàu toát. Baây giôø theá maïnh cuûa ngöôøi mua tuyø vaøo? · Tyû troïng löôïng haøng mua trong löôïng haøng baùn · Vieäc chuyeån mua haøng ngöôøi khaùc khoâng toán keùm nhieàu · Ngöôøi mua ra tín hieäu ñe doaï · Saûn phaåm cuûa ngöôøi baùn ít aûnh höôûng ñeán chaát löôïng saûn phaåm cuûa ngöôøi mua Nhö vaäy phaûi laäp baûn phaân tích khaùch haøng hieän taïi vaø töông lai. · Vì sao khaùch haøng mua? · Vaán ñeà vaø nhu caàu khaùch haøng caàn xem xeùt · Mua nhö theá naøo? Khi naøo vaø bao nhieâu? · Ai coù lieân quan ñeán coâng vieäc mua haøng cuûa hoï? · Yeáu toá quan troïng nhaát veà quyeát ñònh cuoái cuøng? · Nhöõng nhoùm khaùch haøng töông töï trong nöôùc vaø theá giôùi khoâng? 3. Nhaø cung caáp · Vaät tö, thieát bò · Coäng ñoàng taøi chính · Nguoàn lao ñoäng 4. Ñoái thuû tieàm aån Nguy cô xaâm nhaäp cuûa ñoái thuû caïnh tranh : Lôïi theá kinh teá theo quy moâ (giaûm chi phí treân moät saûn phaåm, ngaên caûn ñoái thuû môùi xaâm nhaäp). Söï khaùc bieät cuûa saûn phaåm (trung thaønh cuûa khaùch haøng taïo neân raøo caûn xaâm nhaäp). Caùc ñoøi hoûi veà voán (chi phí taøi chính cuõng taïo neân raøo caûn). Chi phí chuyeån ñoåi ( chi phí maø ngöôøi mua chuyeån ñoåi töø mua saûn phaåm naøy sang mua saûn phaåm khaùc). Khaû naêng tieáp caän vôùi keânh phaân phoái (taïo neân raøo caûn xaâm nhaäp). Baát lôïi veà chi phí khoâng lieân quan ñeán quy mo â (coâng ngheä thuoäc quyeàn sôû höõu, tieáp caän nguoàn nguyeân lieäu, vaøo kinh doanh sau, chính phuû öu tieân caùc ñoái thuû hieän taïi, ñöôøng cong kinh nghieäp). Tính chaát cuûa raøo caûn xaâm nhaäp (baèng saùng cheá heat haïn, thöï teá khaùc) 5. Saûn phaåm thay theá IV. Ma traän ñaùnh giaù caùc yeáu toá moâi tröôøng 12
 14. Chuùng ta coù 5 böôùc ñeå phaùt trieån moät ma traän 1. Laäp danh muïc caùc yeáu toá coù vai troø quyeát ñònh, chuùng ñaõ nhaän dieän, cô hoäi vaø ñe doïa 2. Phaân loaïi taàm quan troïng cho moãi yeáu toá (0.0-1.0 lôùn nhaát) 3. Phaân loaïi töø 1-4 moãi yeáu toá quyeát ñònh söï thaønh coâng, cho thaáy caùch thöùc chieán löôïc coâng ty phaûn öùng, 4 laø phöùng toát, 3 treân trung bình, 2 trung bình, 1 yeáu. 4. Nhaân taàm quan troïng cuûa moãi bieán soá vôùi loaïi cuûa noù ñeå xaùc ñònh ñieåm taàm quan troïng. 5. Coäng toång soá ñieåm veà taàm quan troïng cho moãi bieán soá ñeå xaùc ñònh toång ñieåm quan troïng cho toå chöùc. Ví duï veà ma traän caùc yeáu toá beân ngoaøi Yeáu toá beân ngoaøi chuû yeáu Möùc quan Phaân loaïi Soá ñieåm troïng quan troïng Toång laõi suaát 0.20 1 0.20 Söï di chuyeån daân soá töø baéc ñeán nam 0.10 4 0.40 Söï giaûm quy ñònh cuûa chính phuû 0.30 3 0.90 Chieán löôïc khueách tröông cuûa ñoái thuû 0.20 2 0.40 Ñieän toaùn hoaù thoâng tin 0.20 4 0.80 Toång coäng 1.00 2.70 · Trung bình 2,5 nhoû hôn 2,7 neân quan troïng, baûn phaûi nhieàu yeáu toá V. Ma traän hình aûnh caïnh tranh Nhö ma traän treân nhöng nhieàu ñoái thuû trong moät baûn. Chöông ba: Phaân Tích Noäi Boä Trong toå chöùc coù nhöõng ñieåm gì? – Söï soáng coøn cuûa toå chöùc döïa vaøo ñaâu? Daây chuyeàn giaù trò coâng ty Caùc Caáu truùc haï taàn coâng ty hoaït Phaàn ñoäng Quaûn trò nguoàn nhaân löï lôøi hoã trôï Phaùt trieån coâng ngheä Mua saém/thu mua Caùc hoaït Caùc hoaït Marketing Phaàn ñoäng ñaàu Vaän haønh ñoäng ñaàu vaø baùn Dòch vuï lôøi vaøo ra haøng I. Marketing 13
 15. Chuùng ta khoâng gì hôn laø duøng chuyeân ngaønh marketing vaøo nhö hình nhö chæ traû lôøi cho caùc caâu hoûi sau: · SP, DV cuûa DN, möùc ña daïng saûn phaåm · Taäp trung vaøo SP naøo nhoùm khaùch haøng naøo · Khaû naêng thu thaäp thoâng tin caàn thieát veà thò tröôøng · Thò phaàn · Cô caáu maët haøng, DV, khaû naêng môû roäng, chu kyø soáng cuûa saûn phaåm chính, tyû leä lôïi nhuaän so vôùi doanh soá · Keânh phaân phoái, soá löôïng, phaïm vi, möùc ñoä kieån soaùt · Caùc toå chöùc baùn haøng höõu hieäu, möùc ñoä am hieåu veà nhu caàu khaùch haøng · Möùc ñoä noåi tieáng, chaát löôïng, aán töôïng veà SP · Quaûng caùo .khuyeán maïi coù saùng taïo khoâng, hieäu quaû khoâng · Chieán löôïc giaù vaø tính linh hoaït trong vieäc ñònh giaù · Phöông phaùp phaân loaïi yù kieán khaùch haøng veà phaùt trieån SP, thò tröôøng môùi · Dòch vuï sau baùn haøng, höôùng daãn söû duïng cho khaùch haøng · Thieän chí hay söï tín nhieäm cuûa khaùch haøng II. Saûn xuaát Noù laø gì theá, vai troø, lieân quan vôùi boä phaän khaùch nhö theá naøo? Moät ví duï veá saûn xuaát: · Giaù caû, möùc ñoä cung öùng nguyeân vaät lieäu, quan heä vôùi ngöôøi cung caáp · Heä thoáng kieåm tra haøng toàn, möùc löu chuyeån chuùng · Boá trí, taän duïng, quy hoaïch phöông tieän SX · Lôïi theá do saûn xuaát treân quy moâ lôùn · Hieäu naêng kyõ thuaät cuûa phöông tieän, taän duïng coâng suaát nhö theá naøo? · Möùc hieäu quaû söû duïng caùc ñôn vò gia coâng · Möùc ñoä hoâi nhaäp doïc, tyû leä lôïi nhuaän, giaù trò gia taêng · Hieäu naêng, phí toån, lôïi ích cuûa thieát bò · Caùc phöông phaùp kieåm tra taùc nghieäp, thieát keá, laäp keá hoaïch, mua, kieåm tra chaát löôïng III. Taøi chính keá toaùn · Phaân tích quyeát ñònh ñaàu tö phaân phoái voán, vaø phaân phoái laïi voán cho döï aùn, taøi saûn, boä phaän cuûa toå chöùc · Quyeát ñònh taøi chính cô caáu voán toát cho coâng ty, laøm sao gia taêng voán, ngaén , daøi haïn, löu ñoäng duøng caùc chæ soá taøi chính (nhö: nôï treân voán, chæ soá nôï treân toång voán) · Quyeát ñòng tieàn laõi coå phaàn Phaân tích taøi chính: · Khaû naêng huy ñoäng voán, ngaén daøi haï 14
 16. · Tyû leä giöõa voán vay vaø voán coå phaàn · Nguoàn voán coâng ty, chi phí voán so vôùi toaøn ngaønh vaøñoái thuû · Thueá, quan heä chuû sôû höõu, ngöôøi ñaàu tö, coå ñoâng · Vay, theá chaáp, khaû naêng taän duøng taøi chính thueâ, cho thueâ, baùn · Phí hoäi nhaäp, raøo caûn hoäi nhaäp, tæ leä laõi · Voán löu ñoäng linh hoaït cuûa voán ñaàu tö, quy moâ taøi chính · Kieåm soaùt giaù vaø khaû naêng giaûm giaù, heä thoáng keá toaùn, lôïi nhuaän Chæ soá · Caùc chæ soá luaân chuyeån naêng löïc cuûa coâng ty nghóa vuï taøi chính ngaén haïn Khaû naêng thanh toaùn hieän thôøi – Khaû naêng thanh toaùn nhanh · · Caùc chæ soá veà ñoøn baåy bieåu thò veà ruûi ro taøi chính cuûa coâng ty, phaïm vi taøi trôï cuûa caùc khoaûn nôï cuûa coâng ty. Nôï treân toaøn boä taøi saûn – Nôï treân soá voán coå phaàn thöôøng - Nôï daøi haïn treân soá voán coå phaàn thöôøng – Khaû naêng thanh toaùn laõi vay · · Caùc chæ soá veà hoaït ñoäng hieäu quaû söû duïng nguoàn löïc cuûa coâng ty Chæ soá veà soá voøng quay toàn kho – Voøng quay toaøn boä voán – Voøng quay coá ñònh – Kyø thu tieàn bình quaân · · Chæ soá veà naêng löïc lôïi nhuaän ñöa ra thoâng tin hieäu quaû chung veà quaûn lyù, cho thaáy lôïi nhuaän do doanh thu tieâu thuï vaø doanh thu ñaàu tö Lôïi nhuaän bieân teá goäp – lôïi nhuaän bieân teá hoaït ñoäng – doanh lôïi cuûa toaøn boä voán – doanh lôïi cuûa coå phaàn thöôøng – lôïi nhuaän cho moät coå phaàn · · Caùc chæ soá taêng tröôûng duy trì vò trí kinh teá cuûa coâng ty trong möùc taêng tröôûng cuûa neàn kinh teá vaø cuûa ngaønh Tæ leä taêng tröôûng veà doanh thu – Tæ leä taêng tröôûng veà lôïi nhuaän - Tæ leä taêng tröôûng lôïi nhuaän coå phaàn haøng naêm - Tæ leä taêng tröôûng tieàn laõi coå phaàn – Chæ soá giaù treân lôïi nhuaän coå phaàn. IV. Quaûn trò Khoâng gì hôn laø hoaïch ñònh, toå chöùc, ñieàu khieån vaø kieåm soaùt Chöùc Moâ taû Quan naêng troïng nhaát Hoaït ñoäng chuaån bò cho töông lai: döï ñoaùn, thieát laäp möïc Hình thaønh Hoaïch ñònh tieâu, ñeà ra chieán löôïc, phaùt trieån chính saùch, hìanh thaønh keá chieán löôïc hoaïch taùc nghieäp Toå chöùc Hoaït ñoäng QT taïo ra cô caáu cuûa moái quan heä quyeàn haïn vaø Thöïc hieän traùch nhieäm. Thieát keá toå chöùc, chuyeän moân hoaù coâng vieäc, chieán löôïc moâ taû coâng vieäc, môû roäng kieåm soaùt, thoáng nhaát meänh leänh, phoái hôïp xaép xeáp, thieát keá coâng vieäc vaø phaân tích coâng vieäc Ñieàu Noã löïc nhaèm ñònh höôùng hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi. Laõnh ñaïo, Thöïc hieän khieån lieän laïc, nhoùm laøm vieäc, thay ñoåi hoaït ñoäng, uyû quyeàn, naâng chieán löôïc cao chaát löôïng coâng vieäc, thoaõ maõn coâng vieäc, nhu caàu, thay ñoåi toå chöùc, tinh thaàn nhaân vieân, quaûn trò vieân, quaûn lyù, tieàn 15
 17. coâng, nhaân vieân, phoùng vaán, thueâ, ñuoåi, ñaøo taïo phaùt trieån, an toaøn, cô hoäi, quan heä beân ngoaøi, phaùt trieån chuyeän moân, nghieän cöùc caù nhaân Kieåm soaùt Taát caû caùc hoaït ñoäng quaûn lyù, nhaèm phuø hôïp, nhaát quaùn vôùi Ñaùnh giaù hoaïch ñònh. Kieåm tra chaát löôïng, kieåm soaùt taøi chính, baùn chieán löôïc haøng, toàn kho, chi phí, phaân tích nhöõng thay ñoåi, thöôûng phaït… 1. Hoaïch ñònh · Muïc tieâu roõ? · Chieán löôïc chung caïnh tranh? · Theo doõi vaø döï doaùn moâi tröôøng chöa? · Coù söû duïng quaûn trò chieán löôïc khoâng? · Keá hoaïch ñoái phoù vôùi ruûi ro khoâng? · Phaùt trieån tinh thaàn laøm vieäc taäp theå? · Phaân phoái nguoàn löïc döïa vaøo muïc tieâu ñaõ ñònh? · Muïc tieâu, chieán löôïc, chính saùch roõ, lieân heä nhau khoâng? 2. Toå chöùc · Sô ñoà toå chöùc roõ? Khaû naêng kieåm soaùt chuùng lôùn roäng? · Caùc hoaït ñoäng töông töï coù xeáp chung vaøo sô ñoà khoâng? · Chöùc naêng boá trí nhaân vieân coù trong sô ñoà khoâng? · Coù thoáng nhaát chæ huy khoâng? · Söû duïng baûn moâ taû coâng vieäc? Chi tieát? · Coù yù nghóa? Ñoøi hoûi phaán ñaáu? 3. Ñieàu khieån vaø ñoäng vieân · Tinh thaàn nhaân vieân? · Tinh thaàn quaûn trò? · Möùc ñoä thoaû maõn coâng vieäc cuûa nhaân vieân? · Moâ hình quaûn trò nhieàu hay ít ngöôøi? · Tinh thaàn saùng taïo nhö theá naøo? · Toác ñoä thay theá coâng nhaân? · Cô caáu, soá löôïng nhoùm trong toå chöùc? Chuùng thuaän lôïi khoâng? · Heä thoáng trao ñoåi thoâng tin hai chieàu? · Nhaø quaûn trò laø laõnh ñaïo toát? · Heä thoáng thöôûng phaït nhö theá naøo? · Toå chöùc vaø nhaân vieân coù thích nghi vôùi söï thay ñoåi? · Nhaân vieân thoaû maõn nhu caàu thoâng qua toå chöùc? 4. Nhaân söï · Döï phoøng khoâng? · Tuyeån choï caån thaän hay ñaøo taïo? · Phaùt trieån quaûn trò vaø huaán luyeän nhaân vieân? · Phuùc lôïi cho nhaân vieân? · Heä thoáng ñaùnh giaù höõu hieäu? · Long boång? Kyû luaät nhö theá naøo? Heä thoáng ñoù? · Tin caäy, toân troïng giöõa quaûn trò khaùc? · Ñieàu kieän laøm vieäc? Cô hoäi coâng baèng? 16
 18. 5. Kieåm soaùt · Heä thoáng kieåm soaùt taøi chính, baùn haøng, toàn kho, chi tieâu, saûn xuaát, quaûn trò, chaát löôïng, thoâng tin? Nhanh? Chính xaùc? Troïn veïn? V. Nghieân cöùu phaùt trieån Chuùng coù hay khoâng nhö theá naøo? · Veà ngaønh? · Ñieàu kieän maùy moùc thöïc hieän? · Heä thoáng vaø nguoàn thoâng tin? · Kieåm tra lôïi ích nghieân cöùu phaùt trieån? Caû saûn phaåm hieän taïi, töông lai? · Caân ñoái phaùt trieån SP môùi, quy trình SX… khoâng? · Taïo laäp boä phaän rieâng, nguoàn löïc rieâng NC – PT? · Taän duïng nguoàn saùng kieá n? · Lieàu khoâng trong thôøi gian daøi saùng taïo? · Maïo hieåm ñaàu tö daøi, thö nghieäm khoâng caàn tieáp thò Sp? · Nguoàn löïc phaùt minh saùng taïo? · Söû duïng tieàm naêng caù nhaân toå chöùc beân ngoaøi? · Muïc tieâu, chính saùch roõ? · Ñoái thuû vôùi töø ng muïc nhö theá naøo? · Lieân doanh khoâng? Toång quaùt khoâng? · Phaùp luaät? Phaùt minh saùng cheá? Trong, Ngoaøi nöôùc, ngaønh? VI. Heä thoáng thoâng tin Thoâng tin laø neàn taûn cuûa toå chöùc, quan troïng, lieân quan ñeán chaát löôïng QT. · Nhaø quaûn trò söû duïng HTTT? · Phoøng thoâng tin? · Döõ lieäu caäp nhaät? · Caùc boä phaän ñoùng goùp? · Ñoái thuû caïng tranh? Heä thoáng mình hoï coù quen khoâng? · Deã söû duïng? Giaù trò chuùng ñoái vôùi nhaân vieân, lôïi theá? · Huaán luyeän chöu, maùy ñieän toaùn? · Caûi tieán lieân tuïc nhö theá naøo? Coù? VII. Ma traän (chaún khaùc gì chöông tröôùc) VIII. Vaên hoaù toå chöùc Laø phöùc hôïp cuûa nhöõng giaù trò, nhöõng nieàm tin, nhöõng giaû ñònh, vaø nhöõng bieåu töôïng noù xaùc ñònh caùch thöùc trong ñoù coâng ty tieán haønh hoaït ñoäng kinh doanh, aûnh hu7oûng ñeán caùc muïc tieâu vaø chính saùch. Ñaùnh giaù laõnh ñaïo vaø vaên hoaù cuûa moät toå chöùc 17
 19. · Caûm giaùc veà söï thoáng nhaát vaø söï hoäi nhaäp maø coâng ty taïo ra cho caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc. · Söï nhaát quaùn cuûa vaên hoùa cuûa caùc boä phaän vôùi nhau, toaøn toå chöùc · Naêng löïc vaên hoaù trong söï aáp uû ñoåi môùi, nuoâi döôõng, söï saùng taïo vaø söï côûi môû vôùi nhöõng yù töôûng môùi · Khaû naêng thích öùng vaø tieán hoaù, nhaát quaùn vôùi nhöõng nhu caàu cuûa söï thay ñoåi trong moâi tröôøng vaø chieán löôïc · Möùc ñoä ñoäng vieân cuûa caùc nhaø quaûn trò vaø ngöôøi lao ñoäng Chöông boán: Phaân tích moâi tröôøng vaø heä thoáng thoâng tin quaûn trò (MIS) I. Moâ hình MIS Thieát laäp nhu caàu thoâng tin Xaùc ñònh nguoàn thoâng tin toång quaùt Xaùc ñònh nguoàn thoâng tin rieâng bieät Xaùc ñònh heä thoáng thu thaäp thoâng tin Döï baùo nhöõng thay ñoåi Phaùt trieån hoà sô moâi tröôøng Phaùt trieån öu nhöôïc ñieåm, cô hoäi, ñe doaï Phaùt trieån nhöõng phaûn öùng chieán löôïc Theo doõi caäp nhaät heä thoáng thoâng tin quaûn trò II. Thieát laäp nhu caàu thoâng tin Thoâng tin naøo coù giaù trò, quaù nhieàu thoâng tin deã baát lôïi, nhu caàu thoâng tin töøng caáp töøng loaïi nhö theá naøo. Chuù yù raèng noù bò raøng buoäc bôûi taøi chính, thôøi gian, ñòa ñieåm. · Thoâng tin ñònh höôùng SXKD, chuû yeáu laø quan heä cung caàu, nhu caàu · Thoâng tin baûo ñaûm lôïi theá caïnh tranh, chuû yeáu laø ñoái thuû, lôïi theá, cô hoäi, ñe doaï 18
 20. · Thoâng tin veà nguoàn löïc noù lieän quan ñeán caùc yeáu toá SXKD · Thoâng tin veà moâi tröôøng vó moâ. Vi moâ 1. Nguoàn thoâng tin toång quaùt Thöù yeáu noäi boä : ít chi phí, coù nhieàu Thöù yeáu beân ngoaøi : raát lôùn. Baùo caùo nghieân cöùu cuûa chính phuû, toå chöùc quoác teá – Nhöõng nghieân cöùu khaûo saùt ngaønh – Caùc toå chöùc tö vaán – Hoäi nghò vaø hoäi thaûo – Baùo caùo cuûa caùc coâng ty – baùo taïp chí – Khaùch haøng hieän taïi vaø vieãn caûnh Chính yeáu beân trong: caùc coâng ty ít quan taâm, töø nguoàn löïc nhaân vieân, chi phí khoâng cao Chính yeáu töø beân ngoaøi : thu thaäp rieâng ñeå giaûi quyeát vaán ñeà rieâng ñaëc bieät III. Xaây döïng MIS 1. Heä thoáng thu thaäp · Raø tìm moâi tröôøng Trong hoaøn caûnh naøo raø hoaøn caûnh ñoù, baát thöôøng, bình thöôøng, lieân tuïc. Moâ hình raø tìm Lieân tuïc Baát thöôøng Bình thöôøng Phöông tieän cho Nhöõng nghieân cöùu NC töøng kyø, caäp Heä thoáng thu thaäp, raø tìm ñaëc bieät nhaät söû lyù TT caáu truùc Khuoân khoå raø Nhöõng bieán coá Nhöõng bieán coá Nhöõng heä thoáng tìm rieâng bieät choïn löaï moâi tröôøng lôùn (phaïm vi) Ñoäng cô raø tìm Söï roái loaïn ñöôïc Xu höôùng quyeát Xu höôùng hoaïch (lyù do thu thaäp) gaây ra ñònh vaø giaûi phaùp ñònh Baûn chaát taïm Phaûn öùng Thuaän öùng Thuaän öùng thôøi cuûa hoaït ñoäng Khuoân khoå thôøi Ngaén haïn Ngaén haïn Daøi haïn gian Toå chöùc thöïc Cô sôû nhaân vieân Cô sôû nhaân vieân Ñôn vò doø tìm moâi hieän khaùc nhau khaùc nhau tröôøng · Phöông phaùp ñònh tính Chuyeân gia: duøng ngöôøi am hieåu, cho caùc chuyeân vieân tham gia söï kieän vaø tinh loïc ôû möùc cao nhaát ñeå nhaän ñònh, suy xeùt vaø ñaùnh giaù Löïc löôïng baùn haønh hoaït giaùm ñoác ñieàu haønh : hoï coù kinh nghieäm vaø baùm saùt ñöôïc tính huoáng Phoûng vaán ngaåu nhieân treân ñöôøng phoá: veà yù nghó naøo maø ta quan taâm · Phöông phaùp ñònh löôïng Pheùp ngoaïi suy xu höôùng (1): phaân tích chuoãi thôøi gian, giaû thieát moái lieân heä lòch söû Leân heä xu höôùng: môû roäng (1) baèng nhieàu chuoãi thôøi gian Moâ hình kinh teá löôïng: tieân ñoaùn giaù trò baèng caùch khaûo saùt bieán · Phöông phaùp khaùc 19
Đồng bộ tài khoản