intTypePromotion=1
ADSENSE

Chức năng của Báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1.714
lượt xem
248
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo chí là một trong những phương tiện truyền thông ngày càng được ưa chuộng trong nhịp sống hiện đại của chúng ta hiện nay không chỉ bởi sự đa dạng về hình thức và chức năng của mình mà còn bởi báo chí tự thân nó đã là một phương tiện truyền thông đa tiện ích. Những tờ báo đầu tiên của nước ta mới xuất hiện vào những năm 60 của thế kỉ XIX. So với nhiều nước khác, báo chí Việt Nam sinh sau đẻ muộn hơn các nước châu Âu hàng mấy trăm năm. Nhưng chỉ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chức năng của Báo chí

  1. Ch c năng c a Báo chí C m nh n v nh ng t m lòng chia s n i au Báo chí là m t trong nh ng phương ti n truy n thông ngày càng ư c ưa chu ng trong nh p s ng hi n i c a chúng ta hi n nay không ch b i s a d ng v hình th c và ch c năng c a mình mà còn b i báo chí t thân nó ã là m t phương ti n truy n thông a ti n ích. Nh ng t báo u tiên c a nư c ta m i xu t hi n vào nh ng năm 60 c a th k XIX. So v i nhi u nư c khác, báo chí Vi t Nam sinh sau mu n hơn các nư c châu Âu hàng m y trăm năm. Nhưng ch m i hơn m t th k t n t i và phát tri n, báo chí Vi t Nam ã có m t l ch s phát tri n phong phú, mang nh ng s c thái riêng bi t và bư c phát tri n c a nó g n ch t v i nh ng bi n thiên c a l ch s . Không c p n phong cách hay ngôn ng , chu n m c hay c u trúc… ây báo chí ư c c p n khía c nh ch c năng. Tuy v y, trong các ch c năng r t cơ b n c a báo chí ch xin ư c c p n góc truy n t k p th i thông tin mang tính c p bách, liên quan n s s ng còn c a con ngư i và t m lòng thi n lương y tinh th n nhân văn cao c c a nh ng con ngư i s ng quanh ta Trên th c t , ã có r t nhi u nh ng i n hình ư c tôn vinh, nh ng cái x u ư c phơi bày và… nhi u l m nh ng t m lòng ư c s chia. Chính báo chí là ngu n thông tin k p th i mang n cho con ngư i nh ng tri th c t nh ng mi n xa xôi, cách chúng ta n hàng nghìn kilomet m i chúng ta có nh ng suy nghĩ, hành ng thi t th c chung tay óng góp nhân lên ni m vui hay chia b t nh ng n i bu n cho nh ng ngư i xung quanh. M t cánh c a cu c s ng m i y tình yêu thương m ra trư c m t nh ng cu c i ít g p may m n, nh ng s ph n b t h nh - ch c năng y báo chí ã làm th t t t nh ng năm qua. Theo tôi, dù là báo in hay báo nói, báo hình hay báo m ng t t c u nh m m c ích chuy n t i nh ng thông tin h u ích nh t n v i nh ng c gi , 1
  2. thính gi hay khán gi c a mình. Cách ây 2 năm, r t tình c , khi lư t web xem tin t c trên VnExpress tôi d ng m t t i dòng tít: M t tr sơ sinh b t nhi u ph n cơ th . V n r t yêu tr , khi tri nh n nh ng thông tin trên bài vi t tôi không th c m ư c nư c m t. Tôi day d t như th chính mình v a ph m ph i cái hành ng vô nhân tính là b a con mà mình m i sinh ư c 3 ngày trong vư n nhà ngư i khác m c cho côn trùng g m nh m thân th non nơt c a nó. C cho r ng vì hoàn c nh không cho phép hay l d mà ph i b a con nh , nhưng t i sao ngư i m y không b con nơi mà may ra còn có th có ngư i nhìn th y nó trư c khi nó b nh ng con côn trùng hay con gì ó “g m nh m”. Trong chúng ta không ai có quy n truy v n lương tâm c a k khác, b i ã là con ngư i thì không ai l i chưa t ng m c m t l i l m trong i, tuy nhiên tôi c c l c ph n i nh ng hành ng vô nhân o như th b i trên i này không có gì thiêng liêng và cao c hơn tình m u t : vì tình m u t mà nh ng ngư i m ã cho nh ng a con c a mình ra tr n, cũng vì tình m u t mà nh ng ngư i con cũng như nh ng ngư i m h có th làm b t c i u gì vì nhau. V y… t i sao ã sinh con ra trên i l i tư c b i quy n t i thi u ư c có m , tư c b i quy n ư c s ng, quy n ư c làm ngư i c a nó? (…) “cu c i qu th t c m i ngày m t thêm áng bu n”(…) Tôi xin ư c trích d n bài báo m i ngư i cùng c m nh n Th Ba, 18/07/2006,08:45 M t tr sơ sinh b t m t nhi u ph n cơ th TPO - M t cháu bé sơ sinh ang n m t i phòng h i s c c p c u BV a khoa Qu ng Nam trong tình tr ng nguy k ch. Cháu b m t m t s b ph n c a cơ th như chân ph i, b ph n sinh d c. Bác sĩ B nh vi n a khoa Qu ng Nam cho bi t : Cháu này là bé Cháu bé ang ư c c p c ut i 2 BV K Qu ng Nam
  3. trai, ư c nh ng ngư i dân t i thôn 3 Tam Th nh, huy n Núi Thành phát hi n trong vư n ông H Lân cùng thôn vào lúc 21 gi ngày 15/7. Cháu m i sinh kho ng 3 ngày; nh p vi n vào lúc 0 gi 15 phút ngày ngày 16/7, trong tình tr ng : M t chân ph i ngay g n kh p háng ph i mép v t da và cơ rách t nham nh ; vùng b n c ng chân và bàn chân trái có nhi u v t rách th ng da và xây xát da nh không liên t c; m t 2 tinh hoàn; mép da bìu dái rách nham nh ; 1/3 dương v t b m t và mép rách nham nh ... Nh n nh ban u là có th do v t s t nh n ho c súc v t gây nên. Nhi u ý ki n cho r ng m c a cháu có th ang tu i v thành niên, thi u hi u bi t v s c kh e sinh s n nhưng khi "lâm n n" ã i phó b ng cách b con. Các bác sĩ cho bi t : Nhi u kh năng cháu khó qua kh i vì quá y u. c xong bài vi t tôi c th c th m ch i. Ch i ư c bi t nh ng thông tin v em bé b t h nh y. Tôi b ám nh b i câu k t bài: Nhi u kh năng cháu khó qua kh i vì quá y u. Và tôi h i h p i ch , nhưng t t c ch là m t kho ng tr ng. Im l ng. Tôi hoang mang. Và cho n m t ngày b t g p l i tít báo: S ph n cháu bé b b rơi trong vư n hoang. L i m t l n n a…tôi b t khóc. Nhưng l n này tôi khóc vì m t c m xúc r t l , r t khó t . Khóc b i s c s ng l kì n khó tin trong cơ th bé nh và r t nhi u nh ng t n thương kia. Cu c s ng c a con ngư i ta ôi khi ph i i di n v i nh ng n i au tư ng ch ng như không th vư t qua ư c, nhưng r i v i ni m ham s ng, b n năng s ng r t ngư i, s chia s c a c ng ng và nh ng ngh l c phi thư ng… con ngư i v n vư t qua ư c n i s hãi ó s ng ti p. Và cũng ôi khi con ngư i ph i i m t v i cái ch t c n k … i u mà không ai có thê ch ng l i. phép màu nào ã ti p s c con ngư i có th ch ng ch i, c m s và dành gi t l i cu c s ng c a mình. Qu là m t i u kỳ di u! 3
  4. Cu c s ng là chi n u! và s c chi n u ó ti m tàng trong b n thân m i con ngư i cho dù ó ch là m t a tr . ã ư c sinh ra trên i nh t nh ph i s ng cho ra m t con ngư i và không ai có th tư c i c a chúng ta quy n ư c s ng, ư c làm ngư i ó. Nghe thì có v tri t lí và em bé m i ch có 3 ngày tu i ch c h n không nghe, không hi u nh ng i u ó. Nhưng dư i nh ng l i ao to búa l n ó ch là m t ý nghĩa s ng vô cùng gi n d như ti ng g i cha, thưa m hàng ngày c a m i con ngư i ó là: u c s ng – quy n mà không m t ai có th tư c b c a m i con ngư i. và ã s ng trên i thì ph i có o lý. Và em bé y ã chi n u. Hình nh c a em bé y hi n ra như m t thiên th n trư c m t tôi: khuôn m t b b m, ôi m t en to thơ ngây trong veo vô t i và dư ng như th m sâu trong ôi m t sáng tinh nhanh y là n i bu n v thân ph n b t h nh. Nhưng vư t lên trên t t c gi ây chúng ta l i ư c th y em bé y v n s ng! M t ni m h nh phúc trào dâng trong tim tôi như th v a tìm l i m t th quý giá ã ánh m t: Ni m tin vào tình yêu thương gi a con ngư i v i con ngư i.. (…) “Không! Cu c i chưa h n ã áng bu n hay v n áng bu n nhưng l i áng bu n theo m t nghĩa khác” (…) Tôi trân tr ng và c m ph c vô cùng trư c hành ng thương yêu, chia s y tinh th n trách nhi m và tình ng lo i sâu s c mà gia ình anh ch Quang Nghi – Mai Anh 118 Hàng B c, Hoàn Ki m, Hà N i ã dành cho em. Gi a dòng i bươn tr i b n b , c âm nh c và tâm h n ngư i cũng ng p chìm vào nh ng lo toan tính toán chuy n áo cơm, l i danh, chuy n bán buôn c tình c m c trí tu v n còn có nh ng t m lòng, nh ng vòng tay… “còn gì p trên i hơn th Ngư i yêu ngư i s ng yêu nhau” 4
  5. Gi ây em ã có m t cái tên: Thi n Nhân. Cái tên y yêu thương, trìu m n mà m i ngư i ã t cho em như m t l i nguy n c u: lòng nhân ái, s yêu thương chia s c a c ng ng s giúp em có ngh l c và v ng vàng hơn trong cu c s ng m i v i m t gia ình m i – nh ng ngư i th c s yêu thương em. Th t áng trân tr ng làm sao nh ng con ngư i giàu tình thương và nhân ái như gia ình anh Quang Nghi, ch Mai Anh. Ngư i ngoài còn ng lòng tr c n trư c s ph n b t h nh c a em. V y thì t i sao ngư i ã d t ru t sinh ra em l i không có ư c i u gi n d ó? Bài báo còn vi t: “Như m t b n năng, Thi n Nhân r t m c c m v nh ng khi m khuy t trên cơ th mình, dù cháu ch m i 20 tháng tu i. M i khi bác sĩ khám b nh, hay ngư i l mu n xem v t thương, Nhân l y hai tay gi ch t qu n và thư ng khóc thét lên” Xót xa lam sao! Hai mươi tháng tu i ã t ý th c ư c khi m khuy t trên cơ th mình, n i au, s m t mát c a b n thân mình. V i m t em bé i u ó tư ng ch ng là i u không tư ng, m t n i au tư ng như không sao lành l i ư c. Nhưng bên c nh em gi ây ã có gia ình, có c ng ng, em không còn ph i i m t v i nh ng ngày s hãi n a, dù bi t trư c m t em s ph i i m t v i r t nhi u nh ng khó khăn: m i năm s ph i thay chân gi cho phù h p v i l n c a cơ th , nh ng kì th và m c c m là không th tránh kh i khi em ra ngoài xã h i và tham gia nh ng ho t ng. Nhưng chúng ta hy v ng s c s ng ti m tàng ã giúp em s ng sót s l i m t l n n a giúp em ng v ng trên cu c i không ph lòng nh ng ngư i ã u mang và th c s yêu thương em b ng c t m lòng cùng trái tim m nóng tình ngư i. Xin ư c k t thúc bài vi t b ng câu: “B u ơi thương l y bí cùng Tuy r ng khác gi ng nhưng chung m t giàn” 5
  6. K t Lu n Trong chuy n t i nh ng tin t c k p th i nh t nv i c gi , báo chí là phương ti n truy n thông ư c ưa chu ng. Ngoài vi c duy trì văn hóa c, ngay t c th i còn giúp cho ngư i c nh hư ng hành ng, bên c nh ó báo chí giúp t t c m i ngư i cùng nhìn nh n v n , s chia và chung tay góp s c cu c s ng này ngày càng tr nên t t p hơn. Báo chí là m t kênh truy n bá, ph bi n m t cách nhanh nh y và tinh t m i thông tin trong i s ng hàng ngày, là vũ khí u tranh ch ng l i cái ác cái x u, là tư ng ài tôn vinh nh ng t m gương ngư i t t vi c t t, là kim ch nam nh hư ng cho tư tư ng và hành ng c a m i con ngư i trong xã h i Báo chí ang t ng ngày t ng gi góp mình vào công cu c bài tr cái ác cái x u ra kh i c ng ng. ưa con ngu i xích l i g n nhau b ng tình yêu thương, s s chia và lòng nhân ái. Như ã nói, ch c năng y báo chí ã làm r t t t nh ng năm qua. “Cám ơn i m i s m mai th c d y Ta có thêm ngày m i yêu thương” 6
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2