Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị chiến lược - Trần Đăng Khoa

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
30
lượt xem
6
download

Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị chiến lược - Trần Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược là định hướng và phạm vi của một tổ chức về dài hạn nhằm giành lợi thế cạnh tranh cho tổ chức thông qua việc định dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay đổi...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị chiến lược - Trần Đăng Khoa

 1. Chương 1 Những vấn ñề chung về quản trị chiến lược TS. Trần Đăng Khoa
 2. Nội dung 1. Khái ni m 2. Vai trò c a qu n tr chi n lư c 3. Mô hình qu n tr chi n lư c 4. Phân lo i chi n lư c Khoa Quản trị kinh doanh
 3. Khoa Quản trị kinh doanh
 4. 1. Khái niệm Khoa Quản trị kinh doanh
 5. 1. Khái niệm Trong quân sự: “Chiến lược là phương thức ñể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh” Khoa Quản trị kinh doanh
 6. Khoa Quản trị kinh doanh
 7. Khoa Quản trị kinh doanh
 8. 1. Khái niệm Bắt ñầu áp dụng vào lĩnh vực kinh doanh từ những năm 50 của thế kỷ 20 Khoa Quản trị kinh doanh
 9. 1. Khái niệm Trong kinh doanh: “Chiến lược là một kế hoạch mang tính thống nhất, tính toàn diện và tính phối hợp, ñược thiết kế ñể ñảm bảo rằng các mục tiêu cơ bản của doanh nghiệp sẽ ñược thực hiện” (William Gluck -Business Policy & Strategy Management) Khoa Quản trị kinh doanh
 10. 1. Khái niệm Trong kinh doanh: “Chiến lược là việc ấn ñịnh các mục tiêu cơ bản và dài hạn của doanh nghiệp, ñồng thời lựa chọn cách thức hoặc tiến trình hành ñộng và phân bổ các nguồn tài nguyên thiết yếu ñể ñạt ñược mục tiêu ñó” (Alfred Chandler) Khoa Quản trị kinh doanh
 11. 1. Khái niệm Ba câu hỏi chiến lược: Chúng ta ñang ở ñâu? Xác ñịnh vị trí hiện tại của mình Chúng ta muốn ñến ñâu? Xác ñịnh mục tiêu Chúng ta ñến ñó như thế nào? Chiến lược Khoa Quản trị kinh doanh
 12. 1. Khái niệm Khoa Quản trị kinh doanh
 13. Khoa Quản trị kinh doanh
 14. 1. Khái niệm Quản trị chiến lược 1 2 3 Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược Quản trị chiến lược là một quá trình là một bộ những là tiến hành xem xét quyết ñịnh nhằm quyết ñịnh và những môi trường hiện tại liên kết các khả hành ñộng quản trị, và tương lai, hoạch năng bên trong của ấn ñịnh thành tích ñịnh các mục tiêu tổ chức với các cơ dài hạn của công ty của tổ chức, ñề ra hội và ñe dọa của và thực thi các môi trường bên quyết ñịnh và kiểm ngoài tra việc thực hiện các quyết ñịnh ñể ñạt ñược các mục tiêu Cách ti p c n Cách ti p c n Cách ti p c n v môi trư ng v m c tiêu và các hành đ ng gi i pháp Khoa Quản trị kinh doanh
 15. 1. Khái niệm Qu n tr Chi n lư c là gì? Qu n tr chi n lư c là quá trình nghiên c u đánh giá môi trư ng hi n t i và tương lai, ho ch đ nh m c tiêu phát tri n c a t ch c; đ ra, th c hi n và ki m tra các quy t đ nh nh m đ t đư c nh ng m c tiêu trong môi trư ng hi n t i và tương lai Khoa Quản trị kinh doanh
 16. Khoa Quản trị kinh doanh
 17. 2. Vai trò của quản trị chiến lược I II III IV Giúp Quan tâm G ns Quan tâm doanh r ng l n phát tri n c đ n hi u nghi p đ t đ n các đ i ng n h n su t và hi u t i nh ng tư ng liên trong b i qu m c tiêu quan c nh dài c at h n ch c Khoa Quản trị kinh doanh
 18. 3. Mô hình quản trị chiến lược Hình Th c Đánh thành hi n giá Mô hình qu n tr chi n lư c trong kinh doanh Khoa Quản trị kinh doanh
 19. 3. Mô hình quản trị chiến lược Mô hình quản trị chiến lược tổng quát Th c hi n nghiên Xây d ng c u môi trư ng bên chính sách ngoài đ xác đ nh và k ho ch cơ h i và thách th c kinh doanh 2 7 ng n h n Xem xét Tri t lý kinh Xác đ nh Xây d ng và Phân b Đo lư ng và doanh, s l i l a ch n chi n ngu n đánh giá các m ng m c tiêu m c tiêu lư c l c 1 5 m c tiêu th c 4 6 hi n 9 Th c hi n nghiên c u môi trư ng bên Th c hi n trong đ xác đ nh m c tiêu và đi m m nh, đi m k ho ch 3 y u ng n h n 7 8 Ho ch đ nh Th c hi n Đánh giá chi n chi n lư c chi n lư c lư c Khoa Quản trị kinh doanh
 20. 4. Phân loại chiến lược Các cấp ñộ chiến lược trong một công ty 1. CL C p Doanh nghi p (Cty) 2. CL C p đơn v kinh doanh (SBU) 3.CL C p ch c năng Khoa Quản trị kinh doanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản